intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:234

0
179
lượt xem
26
download

Luận án Tiến sĩ: Công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp tăng cường Công tác dân vận (CTDV) của bộ đội địa phương (BĐĐP) Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp thêm cơ sở khoa học giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, đội ngũ cán bộ và cơ quan chức năng trong CTTB Lào tham khảo, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ CTDV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

 1.  LỜI CAM ĐOAN       Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên   cứu của riêng tôi. Các số  liệu, kết quả nêu trong   luận án là trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ  rõ   ràng.        Hà Nội, ngày....tháng......năm 2015                              Tác giả luận án                           Sẳn Ti Súc Cang Phu Vông
 2. 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT   VIẾT ĐẦY ĐỦ                                            CHỮ VIẾT TẮT 1. Ban Chấp hành Trung ương BCHTW 2. Bộ đội địa phương BĐĐP 3. Bộ Quốc phòng BQP 4. Các tỉnh Tây Bắc                                     CTTB 5. Công tác đảng, công tác chính trị            CTĐ, CTCT 6. Công tác dân vận                                     CTDV 7. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa   CNH, HĐH 8. Cộng hòa dân chủ nhân dân  CHDCND                          9. Chủ nghĩa xã hội  CNXH 10. Đảng nhân dân cách mạng Lào ĐNDCML 11. Lực lượng vũ trang LLVT 12. Quân đội nhân dân  QĐND 13. Quốc phòng, An ninh          QP, AN 14. Trong sạch, vững mạnh           TSVM 15. Vững mạnh toàn diện                             VMTD 16. Xã hội chủ nghĩa           XHCN
 3. 4
 4. 5 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 5 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  10 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ  CƠ  BẢN VỀ  LÝ LUẬN CÔNG TÁC  DÂN VẬN CỦA BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH TÂY  BẮC  CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO  29 1.1.  Các tỉnh Tây Bắc và bộ đội địa phương các tỉnh Tây  Bắc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào  29 1.2. Những vấn đề cơ bản về công tác dân vận của bộ đội  địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ  nhân  dân Lào  48 Chương 2 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ  KINH NGHIỆM CÔNG  TÁC   DÂN   VẬN   CỦA   BỘ   ĐỘI   ĐỊA   PHƯƠNG   CÁC  TỈNH TÂY BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ  NHÂN  DÂN  LÀO 71 2.1. Thực trạng công tác dân vận của bộ  đội địa phương  các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 71 2.2. Nguyên nhân và một số  kinh nghiệm công tác dân  vận của bộ  đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng  hòa  dân chủ nhân dân Lào  89 Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP TĂNG  CƯỜNG  CÔNG  TÁC  DÂN  VẬN  CỦA  BỘ   ĐỘI  ĐỊA  PHƯƠNG   CÁC  TỈNH   TÂY   BẮC   CỘNG   HÒA   DÂN  CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 102 3.1. Những yếu tố  tác động, phương hướng yêu cầu tăng  cường công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh  Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện  nay  102 3.2. Giải pháp tăng cường công tác dân vận của bộ đội  địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân  dân Lào giai đoạn hiện nay 115
 5. 6 KẾT LUẬN  159 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN  ĐẾN ĐỀ TÀI LUẠN ÁN  161 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  162 PHỤ LỤC 180
 6. 7 MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu khái quát về luận án  Đề tài luận án: “Công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây  Bắc CHDCND Lào  giai đoạn hiện nay”, là vấn đề  được  ấp  ủ, trăn trở  và  tâm huyết từ lâu của nghiên cứu sinh trong nhiều năm học tập, công tác tại   nhà trường và đơn vị. Việc nghiên cứu đề  tài luận án dựa trên hệ  thống lý  luận của chủ  nghĩa Mác ­ Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh, quan điểm Cay  Xỏn Phôm Vi Hản và đường lối, quan điểm của ĐNDCML về CTDV.  Tiến hành CTDV của BĐĐP CTTB Lào vừa nhằm xây dựng, củng cố  nền tảng chính trị  cho lực lượng vũ trang, tạo sức mạnh tổng hợp để  bảo  vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, quê hương vừa góp   phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành   mọi nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện đề tài luận án, tác giả có tiếp   thu, kế thừa chọn lọc kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên  quan. Đề  tài luận án hướng vào luận giải những vấn đề  cơ  bản về CTDV  của BĐĐP CTTB Lào; đánh giá đúng thực trạng, rút ra một số kinh nghiệm;  xác định những yêu cầu và đề xuất giải pháp tăng cường CTDV của BĐĐP  CTTB Lào giai đoạn hiện nay. Kết cấu của công trình gồm: mở  đầu, phần tổng quan, 3 chương (6  tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ  lục. Đây là công trình  khoa học độc lập, mới mẻ, không trùng lặp với bất cứ công trình khoa học  hay luận văn, luận án đã được nghiệm thu công bố. 2. Lý do chọn đề tài luận án
 7. 8 Công tác dân vận là hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây  dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân hướng vào thực hiện   thắng lợi đường lối, chủ  trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà  nước. Thực chất của CTDV là công tác vận động cách mạng của Đảng. Do   vậy, CTDV có vị  trí vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng   của Đảng. Trong mọi thời  kỳ cách mạng, ĐNDCML luôn coi trọng và chăm lo  CTDV, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa chiến lược của cách mạng; góp  phần bảo đảm cho cách mạng giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.          Quân đội nhân dân Lào do ĐNDCML tổ chức và lãnh đạo, là công cụ  bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị  trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà  nước và nhân dân, có chức năng, nhiệm vụ  sẵn sàng chiến đấu và chiến  đấu; tham gia lao động sản xuất và tiến hành CTDV, xây dựng cơ sở chính   trị vững mạnh. Tiến hành CTDV là một chức năng cơ  bản, một nhiệm vụ  chính trị  quan trọng thường xuyên, là vấn đề  có ý nghĩa chiến lược của   QĐND Lào trong mọi thời kỳ cách mạng.  Các tỉnh Tây Bắc Lào là địa bàn có vị  trí chiến lược quan trọng về  kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QP, AN của cả  nước, có nhiều bộ  tộc  cùng sinh sống với nhau, có truyền thống nhân ái, cần cù, chịu khó, đoàn   kết thống nhất và giúp đỡ lẫn nhau trong các thời kỳ cánh mạng, góp phần  to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhìn chung, đồng bào dân tộc trên  địa bàn CTTB  Lào có tinh thần yêu nước, hăng hái thực hiện đường lối,  chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào  công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc theo con đường đi lên  CNXH. Tuy nhiên, do đặc điểm về  điều kiện địa lý CTTB  Lào bên cạnh  mặt thuận lợi, còn gặp không ít khó khăn thử thách nhất là các âm mưu, thủ 
 8. 9 đoạn của các thế lực thù địch hoạt động chống phá cách mạng, kích động,  lôi kéo một bộ phận nhân dân chống lại chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn   kết toàn dân tộc. Vì vậy, vấn đề tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, tin,  theo, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp  luật của Nhà nước để  thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ  chiến lược của   cách mạng đã và đang đặt ra vừa cơ bản, thường xuyên, vừa cấp thiết hơn   bao giờ hết. Bộ đội địa phương CTTB Lào là một bộ phận của QĐND Lào, được  giao nhiệm vụ  bảo vệ  vững chắc một địa bàn chiến lược của cả  nước.  Trong những năm qua, BĐĐP CTTB Lào đã đạt được những thành tựu to lớn  về nhiều mặt, trong đó có CTDV: góp phần tích cực tuyên truyền, vận động,  giúp đỡ và bảo vệ nhân dân, chủ động tham gia xây dựng, củng cố hệ thống   tổ  chức và nền tảng chính trị  xã hội địa phương  ở  cơ  sở  vững mạnh, góp  phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố QP, AN tại các  địa phương.   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, CTDV của BĐĐP CTTB  Lào còn bộc lộ  những hạn chế, bất cập. Nhận thức của bộ đội về  vị  trí, ý  nghĩa, tầm quan trọng của CTDV chưa đầy đủ. Năng lực tiến hành CTDV của  một số  đơn vị  còn hạn chế, không ít lúng túng trong việc xác định mục tiêu,  phương hướng, nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành chưa phong phú,  thiếu linh hoạt, hiệu quả  chưa cao; việc tham mưu phối hợp hiệp đồng còn   lỏng lẻo… Vì vậy, đi sâu vào nghiên cứu CTDV của BĐĐP Lào hiện nay trở  thành đòi hỏi cấp thiết, trực tiếp góp phần xây dựng củng cố địa phương vững   mạnh và tạo điều kiện xây dựng  BĐĐP  CTTB  vững mạnh toàn diện, hoàn  thành mọi nhiệm vụ được giao. Đây chính là lý do chọn vấn đề: “ Công tác dân  
 9. 10 vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào   giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu của tác giả luận án. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án * Mục đích: Luận giải làm rõ những vấn đề  lý luận, thực tiễn, đề  xuất giải pháp tăng cường CTDV của BĐĐP CTTB Cộng hòa dân chủ nhân  dân Lào giai đoạn hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án: ­ Phân tích, luận giải làm rõ những vấn đề  cơ bản về lý luận CTDV  của BĐĐP CTTB Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.  ­ Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh   nghiệm tiến hành CTDV của BĐĐP  CTTB  Cộng hòa dân chủ  nhân dân  Lào. ­ Xác định phương hướng, yêu cầu và đề xuất giải pháp tăng cường  CTDV của BĐĐP  CTTB  Cộng hòa dân chủ  nhân dân  Lào giai đoạn hiện  nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án  * Đối tượng nghiên cứu: Công tác dân vận của BĐĐP CTTB Lào. * Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động công tác dân vận của bộ  đội địa  phương các tỉnh Tây Bắc  Cộng hòa dân chủ  nhân dân Lào. Phạm vi khảo  sát: Luận án chủ yếu tập trung khảo sát CTDV của BĐĐP thuộc địa bàn 5 tỉnh:  Luông Nặm Tha, U Đôm Xay, Luông Pra Bang, Xay Nhạ Bu Ly và Bo Kẹo, với  các số liệu, tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu chủ  yếu từ  năm 2010 đến  nay. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận:
 10. 11  Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác ­ Lênin, tư  tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản; đường  lối, quan điểm của ĐNDCML; chỉ  thị, hướng dẫn của Bộ  Quốc phòng và   Tổng cục Chính trị QĐND Lào về CTDV. * Cơ sở thực tiễn:  Là toàn bộ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của BĐĐP CTTB  Lào, trong đó có CTDV; những nhận xét đánh giá, báo cáo tổng kết của các  cơ quan chức năng cấp trên và của các Phòng chính trị thuộc ­ Bộ Chỉ huy   quân sự  CTTB Lào đã được công bố; các số  liệu thống kê, kết quả  điều   tra, khảo sát của tác giả về CTDV của BĐĐP ở CTTB Lào trong thời gian   qua.  * Phươ ng pháp nghiên cứ u:  Trên cơ sở  ph ươ ng pháp luận của ch ủ  nghĩa Mác ­ Lênin, lu ận án sử  d ụng ph ươ ng pháp nghiên cứu củ a khoa   họ c chuyên ngành và liên ngành, chú trọng các phươ ng pháp: lô gích ­  lịch sử; phân tích, t ổng h ợp, th ống kê, so sánh, điề u tra xã hộ i họ c và   phươ ng   pháp   chuyên   gia,   đặ c   biệ t   coi   tr ọng   ph ươ ng   pháp   khả o   sát  thực tế , tổng k ết th ực ti ễn. 6. Những đóng góp mới của luận án ­ Làm rõ quan niệm, đặc điểm và những vấn đề  có tính nguyên tắc  CTDV của BĐĐP CTTB Lào. ­ Rút ra một số kinh nghiệm tiến hành CTDV của BĐĐP CTTB Lào. ­ Đề  xuất một số  nội dung, biện pháp tiến hành CTDV của BĐĐP  CTTB Lào giai đoạn hiện nay. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
 11. 12 ­ Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp thêm cơ sở khoa học giúp  cấp  ủy, chính quyền địa phương, các cấp  ủy, chỉ  huy các đơn vị, đội ngũ   cán bộ  và cơ  quan chức năng trong CTTB Lào tham khảo, vận dụng trong   thực hiện nhiệm vụ CTDV.  ­ Kết quả nghiên cứu của luận án còn có thể được sử dụng làm tài liệu   tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập  ở  các học viện, nhà trường   quân đội.  8. Kết cấu của luận án Kết cấu của luận án gồm: mở  đầu, tổng quan vấn đề  nghiên cứu, 3  chương (6 tiết), kết luận, các công trình khoa học của tác giả liên quan đến  luận án đã được công bố, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục.
 12. 13  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA BỘ  ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG TÁC TỈNH TÂY BẮC CÔNG HÒA DÂN CHỦ  NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án  1.1. Tình hình nghiên cứu ở Lào liên quan đến đề tài 1.1.1. Một số sách tham khảo liên quan đến đề tài Bộ  Chính trị, Ban Tuyên huấn Trung  ương: “Tổng kết chiến tranh  nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào (1945 ­ 1975)”, cuốn sách  đã tổng kết lại toàn bộ quá trình lãnh đạo của ĐNDCML đối với cuộc vận  động, tuyên truyền để  huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân các bộ  tộc Lào trong sự  nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thời kỳ  chống thực dân Pháp và Đế  quốc Mỹ  xâm lược; chỉ  rõ và nhấn mạnh về  bản chất, truyền thống, giá trị  của việc thường xuyên tăng cường sự  lãnh  đạo của Đảng đối với CTDV, nâng cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc   nhằm phát huy mối quan hệ  chặt chẽ  giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân  dân với quân đội là nhân tố  quyết định sự  thành bại của cách mạng trong  từng thời kỳ  [81]. Ban Tuyên huấn Trung ương ĐNDCML: “ Đọc cho kỹ,  cho hết, hiểu cho đúng, tổ  chức thực hiện thành hiện thực, hiệu quả  ”,   cuốn sách đã nhấn mạnh về  mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ  tiến hành cuộc   vận động, tuyên truyền giáo dục chính trị,  t ư  tưởng cho toàn Đảng, toàn  dân, toàn quân từ Trung ương đến địa phương nhằm quán triệt và thực hiện  thành công mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của  Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước, đặt dưới sự  lãnh đạo của   ĐNDCML  [110].  Ban Tuyên huấn Trung  ương, Văn phòng nghiên cứu lý  luận và thực tiễn, cuốn sách: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng to lớn của 
 13. 14 Chủ  tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Anh hùng của dân tộc Lào”,  tư  tưởng  xuyên suốt của cuốn sách đã đề cập đến các phẩm chất năng lực, đạo đức   cách mạng, nhân cách, phương pháp tác phong công tác gần gũi trong vận  động, tuyên truyền, thuyết phục đối với quần chúng nhân dân của Người.  Đồng thời khẳng định cuộc đời và sự  nghiệp cách mạng của Người là sự  nghiệp từng vượt qua những thử  thách, chịu nhiều hy sinh vì nước, vì dân  vượt qua muôn vàn khó khăn, để  đổi lấy độc lập tự  do của Tổ  quốc... và  cuốn sách đã tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo  của ĐNDCML từ năm 1975 ­ 1989, tổng hợp những thành tựu thắng lợi của   dân tộc dưới sự lãnh đạo của ĐNDCML trong suốt quá trình tiến hành cuộc  tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống bọn phản  động tay sai lưu vong trong và ngoài nước; đồng thời khắc phục hậu quả  chiến tranh; xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền cách mạng của dân, do  dân và vì dân. Từ năm 1990 ­ 2005 ĐNDCML lãnh đạo và vận động nhân dân  các bộ tộc Lào đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới đạt đư ợc thành tích  quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho CHDCND Lào có chuyển biến tích cực   về phát triển kinh tế, xã hội và QP, AN v.v... [109]. Chủ tịch Cay Xỏn Phôm  Vi Hản, về  vấn đề: “ Xây dựng cơ  sở  vững chắc để  đưa đất nước vững  bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa”, cuốn sách đã luận giải và  làm rõ vị  trí, vai trò, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ  quan trọng chiến l ược,  lâu dài về  chủ  trương, chính sách, xây dựng cơ sở  vững chắc của CNXH.  Tác giả đã đặt ra nhiều vấn để quan trọng về mục tiêu, yêu cầu, nội dung,   hình thức xây dựng cơ  sở  toàn diện của CNXH, trong đó nhấn mạnh về  xây dựng hệ  thống chính trị  và nền dân chủ  XHCN. Tăng cường công tác  giáo dục, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về quyền và nghĩa 
 14. 15 vụ công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước bảo đảm sự ổn  định về  chính trị, trật tự  an toàn xã hội.v.v...Trong đó nội dung trọng tâm  của cuốn sách còn đề  xuất các quy định về  nội dung, hình thức, phương   pháp tiến hành CTDV của Đảng mang tính chỉ  thị  h ướng dẫn, nhấn mạnh  các biện pháp, cách thức tổ chức nhằm triển khai nội dung Nghị quyết Đại  hội VIII của Đảng, đưa nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống của mọi tầng   lớp nhân dân [90]. Bộ  Quốc phòng, Bộ  Tổng tham mưu, Cục địa phương,   cuốn sách: “Tập huấn nghiệp vụ, xây dựng thế  trận chiến tranh nhân dân  của QĐND Lào”, cuốn sách đã luận giải và làm rõ vị  trí, vai trò, mục tiêu,  yêu cầu, nhiệm vụ  quan trọng chiến lược lâu dài về  chủ  trương, chính  sách, xây dựng thế  trận chiến tranh nhân dân, xây dựng tỉnh thành một   hướng chiến dịch, xây dựng huyện thành đơn vị  chiến đấu độc lập, xây  dựng làng bản thành căn cứ  địa chiến đấu liên hoàn vững chắc. Đây là   chính sách chiến lược nhất quán của ĐNDCML đã được xác định trong  Nghị  quyết Đại hội IX của Đảng. Phấn đấu làm sao cho đất nước thoát   khỏi nạn đói nghèo trong năm 2020. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến   lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nền QP, AN vững mạnh sẽ  tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự triển kinh tế ­ xã hội; nếu kinh tế ­ xã   hội phát triển mạnh sẽ  thúc đẩy nền QP, AN vững mạnh. Vì vậy, phải  tiến hành xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân ba cấp đủ mạnh, phát huy   sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trở  thành sức  mạnh tổng hợp, bảo vệ  vững chắc độc lập chủ  quyền, toàn vẹn lãnh thổ  của Tổ quốc [82]. Bộ  quốc phòng, Cục Khoa học ­ Lịch sử quân sự, cuốn   sách: “Lịch sử  QĐND Lào (1945­1995)”, tổng quát của cuốn sách đã tổng  hợp lại những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công tác tuyên 
 15. 16 truyền, vận động để  tổ  chức xây dựng lực lượng QĐND Lào vững mạnh  về  chính trị, tư  tưởng và tổ  chức. QĐND Lào là lực lượng vũ trang cách  mạng của Đảng, Nhà nước, của nhân dân các bộ  tộc Lào, là đội quân của   dân, do dân và vì dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu đặt dưới  sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của ĐNDCML. Nội dung cuốn  sách khẳng định: QĐND Lào có truyền thống đoàn kết, gắn bó mật thiết  với nhân dân, được nhân dân đùm bọc, che chở, giúp đỡ  và nuôi d ưỡng.  Những thành tích to lớn và truyền thống vẻ  vang của QĐ là thành tích  chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân các bộ  tộc Lào, được bắt  nguồn từ  tinh thần đại đoàn kết, mối quan hệ  chặt chẽ  giữa quân đội và   nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là nhân tố quyết định mọi thắng  lợi của sự  nghiệp cách mạng nói chung, của QĐND Lào nói riêng  [84].  Viện Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Viện nghiên cứu các bộ  tộc ­  tôn giáo, cuốn sách nghiên cứu về: “Tìm hiểu các bộ tộc Lào”, cuốn sách đã  đề  cập những nét đặc trưng về phong tục tập quán, tín ngưỡng, nguồn gốc  hình thành, cơ sở kinh tế và đời sống văn hóa ­ xã hội của các bộ tộc ở nước   Lào. Kết quả  nghiên cứu về  dân tộc, tôn giáo là cơ  sở  quan trọng trong xác  định mục tiêu, đối tượng, nội dung, hình thức ­ biện pháp CTDV của Đảng  đề tuyên truyền, vận động, triển khai các chủ  trương, chính sách của Đảng,  Nhà nước đi vào cuộc sống  hiện thực của mọi tầng lớp nhân dân thiết thực,   hiệu quả  [122].  Văn phòng Chính phủ: “Ban Chỉ   đạo chương trình phát  triển nông thôn, xóa đói ­ giảm nghèo (2006­2010) ”, cuốn sách tiếp tục  quán triệt chỉ  thị  số  09/BCT, 8/3/2004, tiếp tục đẩy mạnh và bổ  sung phù  hợp với điều kiện trong giai đoạn mới của chương trình phát triển nông  thôn, mà nhất là “xây dựng tỉnh thành đơn vị  chiến lược, xây dựng huyện  
 16. 17 thành đơn vị  vững mạnh toàn diện, xây dựng bản thành đơn vị  phát triển  toàn diện”. Phấn đấu đạt mục tiêu giải quyết việc xóa đói, giảm nghèo của   các hộ gia đình còn lại không quá 10% và đạt được mục tiêu phát triển thập   kỷ 2015 mà Đại hội IX của ĐNDCML đề ra; trong đó cuốn sách còn đi sâu  vào hướng dẫn cụ  thể  về  việc tiến hành tuyên truyền, vận động   phong  trào cách mạng, phải được củng cố bắt nguồn từ cơ sở thực sự vững mạnh  thông qua thực hiện chiến lược hướng về xây dựng cơ sở chính trị kết hợp   với phát triển nông thôn, giải quyết nạn đói nghèo, nâng cao đời sống vật  chất, tinh thần của nhân dân ở vùng nông thôn ngày càng cao hơn trở thành   cơ sở vững chắc về kinh tế, xã hội, văn hóa, QP, AN vững bước phát triển  chế độ dân chủ, nhân dân [139]. Tóm lại, nội dung trọng tâm và xuyên suốt trong các công trình trên  đều luận giải, phân tích rõ và khẳng định: công tác dân vận là hoạt động  tuyên truyền, vận động, tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng của  Đảng, có vị  trí vai trò đặc biệt quan trọng, khẳng định những giá trị, cũng  như những thành tựu to lớn của CTDV trong từng giai đoạn cách mạng của   Đảng. Sức mạnh của ĐNDCML, Nhà nước, quân đội và dân tộc là sức  mạnh bắt nguồn từ  nhân dân; Đảng, Nhà nước và quân đội xây dựng mối  quan hệ mật thiết với nhân dân là mối quan hệ bản chất. Đảng không tiến   hành CTDV thì không thể  có lực lượng cách mạng, không thể  lãnh đạo   được các đoàn thể quần chúng, không giữ được mối quan hệ mật thiết với   nhân dân để  thực hiện những mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Vì vậy, trong  mọi thời kỳ cách mạng, ĐNDCML luôn coi trọng và chăm lo CTDV, coi đó   là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa chiến lược của cách mạng; góp phần   bảo   đảm   cho   cách   mạng   giành   được   những   thắng   lợi   to   lớn   trong   sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Lịch sử truyền thống hơn 60 năm xây 
 17. 18 dựng, trưởng thành và chiến thắng của QĐND Lào cũng là lịch sử  CTDV  của QĐND Lào, của các đơn vị  BĐĐP  ở  cơ  sở. Đó là truyền thống giữ  vững mối quan hệ  mật thiết với nhân dân, tôn trọng dân, sát với dân, giúp   đỡ  dân và dựa vào dân để  huy động sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu  tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như  trong sự  nghiệp xây dựng và  bảo vệ đất nước ngày nay.  1.1.2. Một số bài báo khoa học liên quan đến đề tài  Chăn Thi Đươn Sa Vẳn: “Công tác dân vận của ĐNDCML trong giai  đoạn đấu tranh giành chính quyền về  chính trị  và có sự  hậu thuẫn bằng vũ  trang”  (2010), Tạp chí Xây dựng Đảng, số  2.  Bun Hôm Sụ  Văn Phêng:  “Một số thành tựu bước đầu trong chương trình xây dựng bản và cụm bản   phát triển toàn diện của tỉnh Ắt Ta Pư” ( 2010), Tạp chí Xây dựng Đảng, số  8. Khăn Phăn Phôm Mạ  Thặt: “Công tác xây dựng cơ  sở  chính trị  gắn chặt  với xây dựng bản và các cụm bản phát triển của tỉnh Sê Koong” (2010), Tạp  chí Xây dựng Đảng, số  8.  Khăm Sa Vẳn Phôm Mạ  Vông:  “Công tác vận  động nhân dân của huyện  ủy huyện Ba Chiêng, tỉnh Chăm Pa Sắc trong  đẩy mạnh chương trình xây dựng bản và cụm bản phát triển”  (2012), Tạp  chí Xây dựng Đảng, số 10. Mo Mương Khổng: “Công tác dân vận của tỉnh   ủy Xà La Văn  gắn với xây dựng, củng cố  và kiện toàn hệ  thống tổ  chức   Đảng trong sạch vững mạnh” (2010), Tạp chí Xây dựng Đảng, số  8. Sôm  Phon Su Văn Na: “Công tác vận động quần chúng trong xây dựng, củng cố  sự   ổn định về  chính trị, yếu tố  bảo đảm cho sự   ổn định của Tổ  quốc”  (2013), Tập chí Quốc phòng toàn dân, số 4. Sụ Băn Hủn Nạ Chăm Pa:“Công  tác vận động tuyên truyền của QĐND Lào trong tham gia xây dựng cơ sở địa   phương  vững  mạnh, bảo  đảm cho sự   ổn  định toàn diện của  Tổ  quốc”   (2014), Tạp chí Quốc phòng, số 4. Tác giả  Chăn Thi Đươn Sa Vẳn: đã đề cập những nội dung, hình thức,  
 18. 19 biện pháp tiến hành công tác tuyên truyền, vận động đa dạng mọi tầng lớp  nhân dân quán triệt và thu hút hưởng  ứng chủ  trương đấu tranh của Đảng.  Khẳng định sự linh hoạt, sáng tạo của Đảng trong xác định chủ  trư ơng đấu  tranh giành chính quyền; đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết phải thực hiện  đồng bộ, thống nhất giữa đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang là  biện pháp quyết định thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành chính  quyền cách  mạng và thiết lập một Nhà nước thực sự  của dân, do dân và vì dân [118];  Tác giả Bun Hôm Sụ Văn Phêng: bài viết đã nêu lên đặc điểm về vị trí địa   lý, dân cư, dân số, điều kiện thuận lợi, khó khăn trong thực tế  cuộc sống  của nhân dân, và tiềm năng thế  mạnh về  tự  nhiên. Từ  đó nêu lên một số  biện pháp cơ  bản nhằm xây dựng các bản, cụm dân cư  ở  Ắt Ta Pư mạnh  về  kinh tế, văn hóa ­ xã hội và Quốc phòng, An ninh bảo đảm trật tự  an  toàn xã hội [127]; Khăn Phăn Phôm Mạ Thặt: đã nhấn mạnh về thành tựu và  kết quả  đạt được trong đẩy mạnh thực hiện chủ  trư ơng hướng về  cơ  sở.  Đặc biệt là việc xây dựng, củng cố  hệ  thống tổ  chức đảng, chính quyền,   thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tổ chức sắp xếp lại khu định  cư, khu sản xuất cho nông dân, đưa đội ngũ cán bộ chuyên môn về trồng trọt,  chăn nuôi, hướng dẫn nông dân sử  dụng giống lúa, cây trồng, vật nuôi phù  hợp với đặc điểm của từng địa bàn [116]; Tác giả Khăm Sa Vẳn Phôm Mạ  Vông, bài viết đã tiếp cận xung quanh những vấn đề  nội dung nghị quyết   lãnh đạo của huyện  ủy đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân  quán triệt và tích cực thực hiện có hiệu quả  chính sách của Đảng về  xây   dựng bản và cụm bản phát triển; đồng thời nêu rõ thực trạng vận động  nhân  dân   của   các   cấp  ủy  đảng,   chính  quyền,  chỉ   rõ   nguyên  nhân,   kinh   nghiệm. Từ đó xác định mục tiêu, phương hướng và những nội dung nghị  quyết lãnh đạo của huyện ủy trong những năm tiếp theo [117]; Tác giả Mo 
 19. 20 Mương   Khổng,   bài   viết   đã  khẳng   định:   về   tính   cấp  thiết   phải  thư ờng  xuyên củng cố, xây dựng và kiện toàn hệ  thống tổ  chức đảng trong sạch   vững mạnh. Bởi vị  trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ  rất quan trọng của tổ  chức đảng các cấp là nhân tố đảm bảo sự lãnh đạo về mọi mặt hoạt động  của các cơ  quan, ban ngành trong toàn tỉnh; đồng thời nhấn mạnh việc coi  trọng, phát huy vai trò CTDV gắn chặt với xây dựng, củng cố và kiện toàn hệ  thống tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết trong quá  trình đưa chủ  trương chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào thực tế  cuộc  sống thật sự của mọi người dân [136]; Tác giả Sôm Phon Su Văn Na, bài viết  đã tập trung nhấn mạnh về tính tất yếu khách quan trong xây dựng, củng cố  sự ổn định về chính trị, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của sự ổn định về  chính trị là yếu tố đảm bảo và quyết định đến sự tồn tại, phát triển của đất n ­ ước, của chế độ. Đồng thời nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung và cách thức   tiến hành công tác vận động quần chúng trong xây dựng, củng cố sự ổn định  về chính trị của Tổ quốc [125]; Tác giả Sụ Băn Hủn Nạ Chăm Pa, bài viết đã  khẳng định: vai trò tầm quan trọng chiến lược lâu dài của công tác vận động,  tuyên truyền, vai trò và bản chất, truyền thống của QĐND Lào nói chung, đội  ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội nói riêng là lực lượng chủ  chốt trong  tiến hành cuộc vận động tuyên truyền tham gia xây dựng cơ  sở  địa phương  vững mạnh; đồng thời chỉ rõ đó là chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của  QĐND Lào trong sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc giai đoạn hiện  nay [126]. Các bài viết trên đều luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác  dân vận dưới các góc độ, phạm vị  khác nhau. Các khái ni ệm, vai trò,  đặc  điểm của CTDV đối với từng vùng, miền, từng đối tượng khác nhau, đánh giá  đúng thực trạng CTDV của từng tổ  chức đảng, từng đảng bộ  được nghiên 
 20. 21 cứu kể cả những  ưu điểm và khuyết điểm, tìm ra được những nguyên nhân  của ưu, khuyết điểm đó; đồng thời, rút ra những kinh nghiệm bước đầu rất   quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ của CTDV trong thời gian tới, đề xuất  những giải pháp khoa học. Trong đó có nhiều nội dung tham khảo bổ ích cho  đề  tài luận án về  tăng cường CTDV của BĐĐP  CTTB  Lào giai đoạn hiện  nay.   1.1.3. Một số luận văn, luận án liên quan đến đề tài    Công tác vận động quần chúng nói chung, CTDV của BĐĐP CTTB  Lào nói riêng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, luôn được Đảng, Nhà nước  quan tâm lãnh đạo và được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Liên  quan đến đề  tài luận án có các luận văn, luận án nghiên cứu dưới các góc   độ, vùng miền khác nhau như sau:  Sỉ­sổm­xay Phôm­su­pha, “Công tác dân vận của bộ đội tỉnh Sa­vẳn­ na­khệt trong giai đoạn hiện nay” [124]. Sổm Vảy Nanh Xay Khun, “Công  tác   dân   vận   của   tổ   chức   cơ   sở   Đảng   bộ   độ   địa   phương   Miền   Nam   CHDCND Lào” [123]. Văn Na­vông Suk Sẻng A Lun, “Phát huy vai trò của   đội ngũ cán bộ Quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở trung Lào trong  giai đoạn hiện nay”, [137]. Phôn Thoong Phăn Chạ  Lơn Phôn, “Nghiên cứu  xây dựng và hoạt động của Bộ đội địa phương trong khu vực phòng thủ tỉnh  ở Bắc Lào” [135]. Các công trình nghiên cứu trên đã đề  cập, luận giải một cách toàn  diện về tầm quan trọng, thực trạng, giải pháp CTDV dưới những phạm vi,   góc độ  và đối tượng nghiên cứu khác nhau. Trong đó,  ở  những đối tượng   cụ  thể  và các mức độ  khác nhau, vấn đề  CTDV đã được tập trung nghiên  cứu trên một số nội dung chủ yếu là: ­ Khẳng định vai trò của CTDV đã góp phần giữ  vững ổn định chính 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2