intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học cho sinh viên miền núi trong trường Sư phạm các tỉnh phía Bắc

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:224

81
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học cho sinh viên miền núi trong trường Sư phạm các tỉnh phía Bắc" được thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên hóa học cho vùng miền núi. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học cho sinh viên miền núi trong trường Sư phạm các tỉnh phía Bắc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> ................................<br /> <br /> HOÀNG THỊ CHIÊN<br /> <br /> RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ<br /> HÓA HỌC CHO SINH VIÊN MIỀN NÚI TRONG<br /> TRƢƠNG SỰ PHẠM CÁC TỈNH PHÍ BẮC<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HÓA HỌC<br /> MÃ SỐ : 05.07.02<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. GS. TSKH NGUYỄN CƢỜNG<br /> 2. TS PHÙNG QUỐC VIỆT<br /> <br /> HÀ NỘI - 2004<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu<br /> trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất cứ công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt trong luận án<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các sơ đồ, đồ thị<br /> <br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU............. 9<br /> 1.1. Cơ sở phƣơng pháp luận của quá trình dạy học. ......................................................... 9<br /> 1.1.1. Học tập là một loại hoạt động nhận thức đặc biệt của con ngƣời. ....................... 9<br /> 1.1.2. Quá trình dạy học hoá học với sự chi phối của các quy luật nhận thức............. 11<br /> 1.1.3. Ngôn ngữ là phƣơng tiện của học tập và nhận thức: ......................................... 12<br /> 1.2. Ngôn ngữ hóa học là một phƣơng tiện nhận thức trong khoa học và dạy học ......... 22<br /> 1.2.1. Khái niệm "Ngôn ngữ hóa học": ........................................................................ 22<br /> 1.2.2. Ngôn ngữ hóa học là một phƣơng tiện tích cực để nhận thức hóa học. ............. 24<br /> 1.2.3. Các chức năng nhận thức của-NNHH................................................................ 24<br /> 1.2.4. NNHH trong chƣơng trình hoa học trƣờng phổ thông: ..................................... 25<br /> 1.2.5. NNHH làm tối ƣu hoá quá trình lĩnh hội môn hoá học,<br /> phát triển tƣ duy cho HS. ............................................................................................. 25<br /> 1.2.6. Vai trò của NNHH trong nhiệm vụ giáo dục tƣ tƣởng đạo đức cho HS: ........... 26<br /> 1.3. Đôi nét về công tác đào tạo giáo viên hóa học<br /> <br /> tại các trƣờng sƣ phạm miền núi phía bắc . ..................................................................... 27<br /> 1.3.1. Thực trạng phát triển giáo dục đào tạo ở các tỉnh miền núi phía bắc. ............... 27<br /> 1.3.2. Thực trạng công tác đào tạo giáo viên hoá học cho các tỉnh miền núi phía bắc 29<br /> 1.4. Thực trạng của việc dạy học hóa học và sử dụng ngôn ngữ hóa học trong dạy học ở<br /> một số trƣờng phổ thông các tỉnh miền núi phía bắc . ..................................................... 31<br /> 1.4.1. Mục đích khảo sát: ............................................................................................. 31<br /> 1.4.2. Nội dung, đối tƣợng và phƣơng pháp khao sát. ................................................. 32<br /> 1.4.3. Tiến trình và kết quả khảo sát. ........................................................................... 33<br /> Kết luận chƣơng 1 ............................................................................................................ 38<br /> CHƢƠNG 2 : RÈN LUYỆN NGÔN NGỮ HÓA HỌC CHO SINH VIÊN ........................ 40<br /> 2.1. Những tiền đề khoa học của việc rèn luyện ngôn ngữ hóa học cho sinh viên .......... 40<br /> 2.1.1. Giáo viên là ngƣời quyết định trực tiếp đến chất lƣợng dạy học. Những năng<br /> lực sƣ phạm cần thiết của ngƣời giáo viên. ................................................................. 40<br /> 2.1.2. Những yêu cầu về năng lực, phẩm chất của ngƣời giáo viên hoá học ở trƣờng<br /> phổ thông. .................................................................................................................... 43<br /> 2.1.3. Đặc điểm tâm lý và khó khăn của HS, SV miền núi trong học tập: .................. 49<br /> 2.1.4. Nắm vững NNHH là phƣơng pháp nghiên cứu hóa học có hiểu quả nhất. ....... 54<br /> 2.2. Những nguyên tắc cơ bản và các quan điểm chỉ đạo trong việc rèn luyện ngôn ngữ<br /> hóa học cho sinh viên . ..................................................................................................... 63<br /> 2.2.1. Những nguyên tắc cơ bản: ................................................................................. 63<br /> 2.2.2. Các quan điểm chỉ dạo xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng về NNHH cho SV<br /> ...................................................................................................................................... 64<br /> 2.3. Một số đề xuất về phƣơng hƣớng rèn luyện NNHH cho SV : .................................. 66<br /> 2.3.1. Rèn luyện các kỹ năng về NNHH cho SV trong quá trình học tập các học phần<br /> nghiệp vụ (các học phần về PPGD bộ môn). ............................................................... 66<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2