Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Sử dụng trò chơi dân gian nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học miền núi Đông Bắc

Chia sẻ: Vi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:155

0
4
lượt xem
2
download

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Sử dụng trò chơi dân gian nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học miền núi Đông Bắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Sử dụng trò chơi dân gian nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học miền núi Đông Bắc trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận của sử dụng trò chơi dân gian nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học, thực trạng sử dụng trò chơi dân gian nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học miền núi Đông Bắc và xây dựng biện pháp sử dụng trò chơi dân gian nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học miền núi Đông Bắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Sử dụng trò chơi dân gian nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học miền núi Đông Bắc

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> <br /> HÀ THỊ KIM LINH<br /> <br /> SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN<br /> NHẰM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH<br /> TIỂU HỌC MIỀN NÚI ĐÔNG BẮC<br /> Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục<br /> Mã số: 62.14.01.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> 1. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ<br /> 2. PGS.TS. Phạm Viết Vƣợng<br /> <br /> THÁI NGUYÊN - 2012<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả<br /> các nguồn số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực và chƣa<br /> đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Các thông tin trích dẫn trong luận án đều<br /> đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Tác giả luận án<br /> Hà Thị Kim Linh<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan ......................................................................................................................................i<br /> Mục lục .......................................................................................................................................... ii<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt ............................................................................................v<br /> DAnh mục các bảng ........................................................................................................................ vi<br /> Danh mục biểu đồ ........................................................................................................................... vii<br /> MỞ ĐẦU ...........................................................................................................................................1<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................... 2<br /> 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu..................................................................... 3<br /> 4. Giả thuyết khoa học ............................................................................................. 3<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................................... 3<br /> 6. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 3<br /> 7. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................................................... 3<br /> 7.1. Nhóm các phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết ....................................................... 3<br /> 7.2. Nhóm các phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn ....................................................... 4<br /> 7.3. Nhóm các phƣơng pháp thống kê toán học ........................................................... 4<br /> <br /> 8. Những luận điểm cần bảo vệ ............................................................................... 5<br /> 9. Đóng góp mới của luận án ................................................................................... 5<br /> 9.1. Về lý luận .............................................................................................................. 5<br /> 9.2. Về thực tiễn ........................................................................................................... 5<br /> <br /> 10. Cấu trúc của luận án .......................................................................................... 5<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM<br /> GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC .........................................6<br /> <br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu ...................................................................................... 6<br /> 1.1.1. Những nghiên cứu về trò chơi trong giáo dục học sinh ..................................... 6<br /> 1.1.2. Nghiên cứu về trò chơi dân gian trong giáo dục học sinh ................................ 11<br /> <br /> 1.2. Những vấn đề cơ bản của giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học ................ 14<br /> 1.2.1. Khái niệm đạo đức, Giáo dục đạo đức ............................................................. 14<br /> 1.2.2. Đặc điểm của học sinh tiểu học ........................................................................ 16<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.2.3. Quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học ........................................... 18<br /> 1.2.4. Các con đƣờng giáo dục đạo đức cho HSTH ................................................... 21<br /> <br /> 1.3. Sử dụng trò chơi dân gian nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học ..... 22<br /> 1.3.1. Khái quát về TCDG .......................................................................................... 22<br /> 1.3.2. Cơ sở để sử dụng TCDG nhằm giáo dục đạo đức cho HSTH .......................... 28<br /> 1.3.3. Sử dụng TCDG nhƣ là phƣơng pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học ..... 37<br /> 1.3.4. Hình thức sử dụng TCDG nhằm giáo dục đạo đức cho HSTH ........................ 38<br /> <br /> Tiểu kết chƣơng 1 .................................................................................................. 40<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM GIÁO<br /> DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC MIỀN NÚI ĐÔNG BẮC ..... 41<br /> <br /> 2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng .................................................................... 41<br /> 2.1.1. Khái quát về khách thể khảo sát ....................................................................... 41<br /> 2.1.2. Mục tiêu khảo sát ............................................................................................. 42<br /> 2.1.3. Phƣơng pháp khảo sát ...................................................................................... 42<br /> 2.1.4. Đối tƣợng khảo sát ........................................................................................... 42<br /> <br /> 2.2. Thực trạng sử dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HSTH miền núi Đông Bắc .......... 43<br /> 2.2.1. Thực trạng nhận thức về sử dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HSTH................. 43<br /> 2.2.2. Thực trạng sử dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HSTH ...................................... 49<br /> <br /> 2.3. Đánh giá chung thực trạng sử dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HSTH<br /> miền núi Đông Bắc ......................................................................................... 61<br /> 2.3.1. Ƣu điểm và kết quả chính................................................................................. 61<br /> 2.3.2. Nguyên nhân và hạn chế .................................................................................. 62<br /> <br /> Tiểu kết chƣơng 2 .................................................................................................. 63<br /> Chƣơng 3 : BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM GIÁO DỤC<br /> ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC MIỀN NÚI ĐÔNG BẮC ................. 65<br /> <br /> 3.1. Nguyên tắc xây dựng biện pháp sử dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HSTH ......... 65<br /> 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ................................................................... 65<br /> 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa ..................................................................... 65<br /> 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển .................................................................... 66<br /> 3.1.4. Đảm bảo sự phù hợp đối tƣợng giáo dục ......................................................... 66<br /> <br /> 3.2. Biện pháp sử dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HSTH miền núi Đông Bắc ..... 67<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> iv<br /> <br /> 3.2.1. Thiết lập mối quan hệ giữa TCDG và nội dung GDĐĐ cho HSTH ................ 67<br /> 3.2.2. Xây dựng quy trình sử dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HSTH ........................ 73<br /> 3.2.3. Thiết kế hoạt động sử dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HSTH .......................... 76<br /> 3.2.4. Đổi mới hình thức tổ chức HĐGDNGLL ở trƣờng tiểu học theo hƣớng sử<br /> dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HS................................................................ 82<br /> 3.2.5. Đảm bảo các điều kiện hỗ trợ sử dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HSTH......... 84<br /> <br /> 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ..................................................................... 87<br /> 3.4. Đánh giá tính khả thi của các biện pháp sử dụng trò chơi dân gian nhằm<br /> giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học ......................................................... 88<br /> 3.4.1. Mục đích, đối tƣợng, phƣơng pháp đánh giá.................................................... 88<br /> 3.4.2. Kết quả thăm dò các biện pháp sử dụng trò chơi dân gian nhằm giáo dục đạo<br /> đức cho học sinh tiểu học .............................................................................. 88<br /> <br /> 3.5. Tổ chức thực nghiệm biện pháp sử dụng TCDG nhằm GDĐĐ cho HSTH ......... 89<br /> 3.5.1. Khái quát thực nghiệm ..................................................................................... 89<br /> 3.5.2. Phân tích kết quả thực nghiệm ......................................................................... 93<br /> <br /> Tiểu kết chƣơng 3 ................................................................................................ 107<br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................................................. 109<br /> <br /> 1. Kết luận ........................................................................................................... 109<br /> 2. Khuyến nghị .................................................................................................... 109<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ................................................... 111<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................... 112<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản