Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào đến năm 2020

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
31
lượt xem
4
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm tìm kiếm giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng tại CHDCND Lào, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của dịch vụ tín dụng tại CHDCND Lào trong bối cảnh CHDCND Lào đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào đến năm 2020

gi¸o<br /> Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<br /> Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> <br /> ------<br /> <br /> ------<br /> <br /> VONGSAY SOUKTHAVONE<br /> <br /> CHÝNH S¸CH NHµ N¦íC VÒ PH¸T TRIÓN<br /> DÞCH Vô TÝn dông ë CHDCND LµO §ÕN N¡M 2020<br /> <br /> Hµ néi - 2016<br /> <br /> gi¸o<br /> Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<br /> Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> <br /> ------<br /> <br /> ------<br /> <br /> VONGSAY SOUKTHAVONE<br /> <br /> CHÝNH S¸CH NHµ N¦íC VÒ PH¸T TRIÓN<br /> DÞCH Vô TÝn dông ë CHDCND LµO §ÕN N¡M 2020<br /> Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại (Kinh tế và quản lý thương mại)<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 34 01 21<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS. TS. NGHUYỄN VĂN TUẤN<br /> <br /> 2. PGS. TS. TRẦN ĐĂNG KHÂM<br /> <br /> Hµ néi - 2016<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Em là nghiên cứu sinh Soukthavone Vongsay cam đoan luận án: “Chính sách<br /> Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào đến năm 2020” là công<br /> trình khoa học do em nghiên cứu độc lập và hoàn thành với kết quả nghiên cứu, đánh<br /> giá chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu trung thực, có<br /> nguồn gốc rõ ràng từ các tài liệu tham khảo trích dẫn trong luận án được nêu rõ xuất<br /> xứ và được ghi trong danh mục tài liệu tham khảo.<br /> Em xin chịu trách nhiệm trước lời cam đoan trên.<br /> <br /> Hà nội, ngày…... tháng…... năm 2016<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Soukthavone Vongsay<br /> <br /> ii<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG, HÌNH<br /> LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN<br /> CỨU................................................................................................................... 6<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu ................................................................................ 6<br /> 1.1.1. Các nghiên cứu ở Việt Nam về dịch vụ tín dụng và chính sách Nhà nước về<br /> phát triển dịch vụ tín dụng........................................................................................... 6<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu ở nước ngoài về dịch vụ tín dụng và chính sách Nhà nước về<br /> phát triển dịch vụ tín dụng......................................................................................... 13<br /> 1.1.3. Kết luận về khoảng trống nghiên cứu ............................................................. 16<br /> 1.2. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu ......................................................... 17<br /> 1.2.1. Phương pháp nghiên cứu về mức độ phát triển của dịch vụ tín dụng và mức độ<br /> hoàn thiện chính sách Nhà nước về chính sách phát triển dịch vụ tín dụng ...................... 17<br /> 1.2.2. Dữ liệu nghiên cứu về mức độ phát triển của dịch vụ tín dụng và mức độ hoàn<br /> thiện chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng ........................................ 19<br /> Kết luận Chương 1 .......................................................................................... 20<br /> CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN<br /> DỊCH VỤ TÍN DỤNG ..................................................................................... 21<br /> 2.1. Dịch vụ tín dụng và phát triển dịch vụ tín dụng ...................................... 21<br /> 2.1.1. Dịch vụ tín dụng .............................................................................................. 21<br /> 2.1.2. Phát triển dịch vụ tín dụng .............................................................................. 32<br /> 2.2. Chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng .............................. 45<br /> 2.2.1. Chính sách Nhà nước ...................................................................................... 45<br /> 2.2.2. Khái niệm và nội dung của chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín<br /> dụng ........................................................................................................................... 51<br /> 2.2.3. Hoàn thiện chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng .................... 55<br /> 2.3. Kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển dịch vụ tín dụng ............. 72<br /> 2.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc ......................................................................... 73<br /> 2.3.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc ............................................................................ 82<br /> 2.3.3. Kinh nghiệm của Việt Nam ............................................................................. 92<br /> 2.3.4. Bài học kinh nghiệm cho CHDCND Lào........................................................ 99<br /> Kết luận Chương 2 ........................................................................................ 102<br /> <br /> iii<br /> CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN<br /> DỊCH VỤ TÍN DỤNG Ở CHDCND LÀO ..................................................... 103<br /> 3.1. Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội của CHDCND Lào ...................... 103<br /> 3.2. Thực trạng thị trường dịch vụ tín dụng ở nước CHDCND Lào ............ 105<br /> 3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển các tổ chức tín dụng tại nước CHDCND<br /> Lào................. .......................................................................................................... 105<br /> 3.2.2. Quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng tại CHDCND Lào .............. 112<br /> 3.2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng tại CHDCND Lào ............................ 114<br /> 3.3. Thực trạng chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng tại<br /> CHDCND Lào ............................................................................................... 132<br /> 3.3.1. Thực trạng chính sách về phát triển chủ thể cung ứng dịch vụ tín dụng ...... 133<br /> 3.3.2. Thực trạng chính sách về phát triển chủ thể sử dụng dịch vụ tín dụng......... 145<br /> 3.3.3. Thực trạng chính sách về phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng ................... 154<br /> 3.4. Đánh giá thực trạng chính sách nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng<br /> tại nước CHDCND Lào ................................................................................. 154<br /> 3.4.1. Kết quả trong chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng tại<br /> CHDCND Lào ......................................................................................................... 154<br /> 3.4.2. Hạn chế trong chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng tại<br /> CHDCND Lào ......................................................................................................... 158<br /> 3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế .................................................................. 162<br /> Kết luận Chương 3 ........................................................................................ 166<br /> CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH<br /> SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG Ở CHDCND<br /> LÀO .............................................................................................................. 167<br /> 4.1. Định hướng và quan điểm hoàn thiện chính sách Nhà nước về phát triển<br /> dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào ................................................................. 167<br /> 4.1.1. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 và xu hướng mở cửa hội<br /> nhập kinh tế quốc tế của CHDCND Lào ................................................................. 167<br /> 4.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào ............................ 169<br /> 4.1.3. Quan điểm và phương hướng hoàn thiện chính sách Nhà nước về phát triển<br /> dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào........................................................................... 175<br /> 4.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng<br /> ở CHDCND Lào ............................................................................................ 179<br /> 4.2.1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước ............................... 179<br /> 4.2.2. Quy định rõ vai trò, trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực tín dụng của các cơ<br /> quan quản lý Nhà nước và tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan này ....... 183<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản