intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu ảnh hưởng ràng buộc môi trường đến quy hoạch năng lượng tổng thể ở Việt Nam

Chia sẻ: Sơ Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:273

20
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng ràng buộc môi trường đến quy hoạch năng lượng tổng thể ở Việt Nam" là tổng hợp các vấn đề liên quan tới nội dung QHNLTT, đánh giá mối quan hệ vĩ mô giữa phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường ở Việt nam 1990-2005; xây dựng được mô hình QHNLTT cho Việt Nam từ 2000-2025 khi không xét đến và có xét đến rạng buộc môi trường; đánh giá một số tác động đến QHNLTT khi có ràng buộc môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu ảnh hưởng ràng buộc môi trường đến quy hoạch năng lượng tổng thể ở Việt Nam

 1.             !"#$ %&'()*+ ,-"       !"#"!    ./$01$       2345 !$%&%'()* &%&+,&-.         /0""# 
 2.             !"#$ %&'()*+ ,-"       !"#"!    ./$01$       2345 !$%&%'()* &%&+,&-.         /0""1 
 3.       !"#$%&'()*+,-. / **0&1&  ),     2345
 4.    670)-&!8.*'590:)) 5;7"#:;+?@, A*).B.(..',C)$ C*),  =)5,>C;DD' .E)F: 6K(F*%> IBND'OP+ :6P @G8Q&J>K .$$>F&')*),  =   * L - &! 8 . H ) 5  9 0 ' 2RSS O? N 3: 2RSS IT 4 2T: 2RSS O?  K)H:-,      
 5. 6(    >W* X +H X NWW X. 3W&F:Y.'9 X 3WI) = 3W4.Z =.   5 [ \         ]  !"# [[ &5*) ] [[[D ] [[^D(GP _C ` [[aD&!&!bDODc d [[eD'* d [[fD5'>CGb3Nc g [[]D()F;b3SNc [h [^ 
 6. ^[[I$_( ^^ ^[^2G*(G ^^ ^^EGP _C ^a ^^[OB"(GP _C ^a ^^^25>>'>,(GP  ^] ^^^[25>>'>,Z._C ^` ^^^^  25 >> '> , /   b>\"ic . / "7  ^g b*\>c ^^a"WE4O+j6O ah ^a&"WNklDk+E4O+ a] ^a[0JNklDk+ a] ^a[[4P &)blmSc a] ^a[^R"NklDk+ a` ^a[a0JNklDk+ ag ^a^S;..&'();NklDk+ ef ^a^[S;.NklDk+ ef ^a^^D'();NklDk+ e] ^e&"WNklDk+E4O+$n*B e` H ^e[NNklDk+&n*BH-'> e` ^e^NNklDk+&n*BH'> ed ^e^[l*B)>)('* ed ^e^^l*B)>)(53SN."- fh
 7. 3N ^f     25 >>  )j  *B  H ' ( f[ GP _C ^f[25>>)j'>!; f^ ^f^25>>)j'>! fa ^fa25>>)j'H fe 5 a \ '( )    * +" ,- fd - !" #  "*     "* .//0-10023 a[2!>C&'\@B6Ob[ggh\^hhfc fd a^2!WP j6Ob[ggh\^hhfc ]] aa2!0>P j6Ob[ggh\^hhfc `f aa[2!0>j6O `f aa^2!0>";.&!j6O `` aa^[Y ";.&!j6O `` aa^^S) &";.&!j6O `d aaa2!0>j6O dh aaa[4G% dh aaa^4G7 da aae2!%P 7j6O de aaf2!53SN -j6O df aaf[NB5@ -'^hhf df aaf^3-&'()53SNG6O'^h[h d` aa]2!%P 0\,>&o6O d`
 8. ae2!_C(&'\P \H6 dd Ob[ggh\^hhfc af2!(GP G6O g] 5e\4"5&6 !7# [h[ ,894:;"* .1000-10123 e[NE4O+6OQ&&$*B [h[ Hb^hhh\^h^fc e[[ 3-*BA&'\@B.p6O'^h^f [h[ e[^ 0JP 6ONklDk+  [h^ e[a "Yq"WNklDk+.76O [ha e[a[3MP  [hf e[a^&P 50> [hf e[aa'*'.*'_P  [h] e[aeq"WP T [h` e[afO;q"WP T [hg e[a]3-*"G [[h e[e2!E4O+6OQ&&$ [[h *BHb^hhh\^h^fc e^O)j*BH-'>' [ah E4O+6Ob^hhh\^h^fc e^[)'$*BH-'> [ah e^^ 2!) j*B H-'> ' [a[ E4O+6Ob^hhh\^h^fc
 9. eaO)j'*'E4O+6 [ea Ob^hhh\^h^fc ea[)'$'* [ea ea^O)j'*'E4O+6 [ea Ob^hhh\^h^fc eeO)j"-3N'E4O+6 [f[ Ob^hhh\^h^fc ee[)'$"-3N [f[ ee^2! )j "- 3N ' E4O+ 6 [fa Ob^hhh\^h^fc efO)j53SN'E4O+ [ff 6Ob^hhh\^h^fc ef[)'$53SN []f ef^2!)j53SN'E4O+ []] 6Ob^hhh\^h^fc  ?!$@"6  ""* +6  '??       
 10. 7"8$9  kkm2 k kSmkO m \>r 2r \ 5  4 >&'kSmkO\k kX kXrsr\48. kSmkO ksSrkO\7rNr\5'>CG 3SN 3r"S"rNrr\E)F.Q>!; mXk mr Xs k" \ 5 ( () U   P  IBOP Nt mSk2 mr r Sr k 2r \ 5  2 !P _OP (' m6O mrs6rO\,>) R6 R.,) Rv2 R*v2r\QP$0 4!"W X2 Xr.rr 2r  r r \ I + ! > .Q *'_&!, xX xX>rr\!*)>) O+ OP T O+4X OP Y!
 11. O+S OP 50> O+N OP 5G ON O wm3 wsm\>ry3r.r>r\_4 > .>C&' E4O+ EGP _C lmS lrsrrrmrSr\4P &) SuX Siur"rXrsr\6(W St S2"; S)>o"; _2 _>) wz rszr\rHq"W zOu zr"Ouri&.rrr\7 &+4 >E.Q*'_&!, vI v"I&\O'7                  
 12. 7"!   &+ I)a[NBA&'6Ob[ggh\^hhfc fg I)a^BPjR327kSmkO  ]^ I)aaR32;H7kSmkObzS3{Hc ]a I)aeNBA&'@B6O.7'7 ]f bP^hhhc I)afWP T6Ob[ggh\^hhec ]] I)a]BPjWO+6Ob[ggh\^hhec ]] I)a`|8WP Tr ]d I)ad|8WP Tr"GP  ]g I)agBPjWO+r"GP  `h I)a[h4%P Tr,> `[ I)a[[WO+6Or"GP b[ggh\^hhfc `a I)a[^WO+6Or&'b[ggh\^hhfc `a I)a[aY 6O!'[{[{^hh] `] I)a[eS) &j6O[ggh\^hhf `` I)a[fS) &>55j `` I)a[]S) ";&H&1b[ggh\^hhfc `g I)a[`S) &!&j6O/b[ggh\^hhfc `g I)a[d6O!'P^hhe dh I)a[g6O!'P^hhf d[ I)a^hS) )06Ob[ggh\^hhfc d[ I)a^[Q"H")b[ggh\^hhfc de I)a^^=0,>&oP 6Ob[ggh\^hhfc dd I)a^a_>)&!&!r"GP q"W dg b[ggh\^hhec I)a^eBP>)&!&!rj6O gh b[ggh\^hhec I)a^f|8>)&!&!rb[ggh\^hhec gh I)a^]_.|8>)DODr"G&!>) g[ I)a^`2)&!&!!;H6O g[ b[ggh\^hhec I)a^dB>)DOD6Ob[ggh\^hhec g^ I)a^gHBP 6Ob[ggh\^hhec ga I)aah|8>)DODrb[ggh\^hhfc gf I)aa[A!DOD6Ob[ggh\^hhfc gf
 13. I)aa^2)DOD;Hj6OH&1b[ggh\^hhfc g] I)e[3-*BPj&'6O'^h^f [h^ I)e^3-*|850&'6O'^h^f [h^ bDU*)5jc I)eaD'()"-*P Y!r&'6 0 Ob^hhh\^h^fc I)eeD'()"-*WO+N&'6O [[[ b^hhh\^h^fc I)ef=0&oP>b^hhh\^h^fc [[a bD'()Irrc I)e]D%O+S6Ob^hhh\^h^fc [[e bD'()Irrc I)e`>!;P('*'P  [[f 6Ob^hhh\^h^fcbD'()Irrc I)ed>!;('*'P 6O [[` b^hhh\^h^fcbD'()Irrc I)eg>!6Ob^hhh\^h^fc [[` bD'()Irrc I)e[h06ObD'()Irrc [[d I)e[[BP06O [^h bD'()Irrc I)e[^S) 6Ob^hhh\^h^fc [^[ bD'()Irrc I)e[aO)06Ob^hhh\^h^fc [^a bD'()Irrc I)e[e2)&!&!6Ob^hhh\^h^fc [^a bD'()Irrc I)e[fD!>){HG6Ob^hhh\^h^fc [^f bD'()Irrc I)e[]2)&!r.)06O [^f b^hhh\^h^fc I)e[`DU*)_*BH A0 I)e[d2)&!")0.q"WP j6O A ^hhh\^h^fb_*B)>)c I)e[g>!*)>)w^&_*B [ae >) I)e^hB)>)/q"W.)0j [af 6O
 14. I)e^[WO+NT&_*B>) [a] I)e^^_0&_*B>) [ad I)e^aOY_&$*B)>) [ag I)e^eD%O+S&_*B [eh I)e^f4>WBP &_*B>) [e^ I)e^]DU*)$n'* [ea I)e^`_;O+&$B'* [ee I)e^d_q"W.&!WT.7 [ee &U*)5j&>"W'* I)e^g0.6O&>"W' [ef * I)eah_>!L04O+6O&>"W' [e] * I)ea[N'*. w^ ">"W' [ed * I)ea^B'.*B>)%H [eg I)eaa4)2/C_"GO+.-8'*U [fh I)eae>!*)>)w^&>"W'* [f[ I)eaf-8$Cj"-3N n [f^ E4O+6Ob^hhh\^h^fc I)ea]_Q&"-3N.7&U*)5j [f^ I)ea`>!.>)&!&U*)8 [fa "-3N I)ead0.P&$"-3N> [fe I)eag'*U$&)P.53SN [f] I)eeh_O+&-3SN.7&U*)5j [f` I)ee[_"GO+.7&U*)5j&$3SN [fd I)ee^S) ) .7&U*)5j&$3SN [fg I)eea_>)&!/)0&$3SN []h I)eee_ >&P 50>b$3SNc [][ I)eef2)&!/q"WO+.)0$3SN []a I)ee]HB>).|)>!.7R32& []e $3SN I)ee`_ >)j'(GP _C []f &U*)bP^h^fc   
 15. 7":   &+ 4^[EGP _C.>C&' 12 4^^E(GP _C 1B 4^aN(G%r'>,Z 1C 4^e25>>'>,(GP _C 1D 4^f4P &)5)blmSc AC 4^]R"NklDk+ AD 4^`S5%GBNklDk+ A/ 4^dO$"MP  >GNklDk+ E2 4^gS5%)j53N.3SN'E4O+ 20 4^[hS5%&.-8"-3N 2 4^[[E)j*BH' 2 E4O+ 4a[500.PP^hhf DA 4e[NB>;5%lmS&:*'_.q"WP  0A j6O 4e^W)r.>L%U>W) 0E NklDk+ 4eaN>L6O 0C 4eeBPjWO+r&'b^hhh\^h^fc  4ef3-*|8WO+r&'b^h[h\^h^fc 1 4e]>!P4'*'O+6Ob^hhh\^h^fc B 4e`0"G6Ob^hhh\^h^fc / 4ed50%6O^hhh.^h^f 10 4eg50P)04)&!/q"WO+j6O 1E b^hhh\^h^fc 4e[[2)DOD/)0.q"WP  1C 6Ob^hhh\^h^fc 4e[^|8>)&!j6O 1D b^hhh\^h^fc 4e[a2)DOD/)06Ob^hhh\^h^fc 1/ bD'()c 4e[e|8>)DOD/6O A0 ^hhh.^h^f 4e[f+ >)DOD"q"W.)0P  AA
 16. 6Ob^hhh\^h^fc 4e[]!}>)DOD._>!-C&_ AA *B 4e[`>!*)>)w^.7*B)f~:[h~: AE [f~.^h~ 4e[dS-_O+N&_*B)>) [a` 4e[g_W&!.O+&_ AC *B>) 4e^h/ONO) 4e^[_) &.&!&$*B> E0 ) 4e^^_,>&oMP &_*B E1 H 4e^a4>WBP &_*B>) E1 4e^e_q"W.&!&>"W'*j EE & 4e^f_P)0/"G&>"W EB '* 4e^]_>!;QPIO+& EC $'* 4e^`N(Y'*. w^)  ED 4e^d>!*)>)w^&>"W' 2 * 4e^g 2E b$3Nc 4eah0&$53SN 2/ 4ea[_>5&&$3SN.7&U B1 *)5j 4ea^_>)&!&!&$3SN.&U*)5j BA 4eaaHB>)w^{R32.>)w^{H&$ BE 3SN    
 17.              !"#$%&'()*+",-.( $/0$012304(' 5$ $6$/,$# 7.#4+78.96#:   ,  2 ;/ 0     1?$!@..= - 4 0 $A*B ,  $/C D - = 4 0    2 # 7 $  6     E 0 # :   $/ C 5 6 4  9 " 6  6 >0?X2H+.#/&.$/
 18.  Y 04K8  $/0+4+'+:$Z8. $2T?X,+4+".,0K,.#*'?= 1'4W:.
 19.  b Y2 3:#.c/I40$ ./ &5#SddeAYeef2 b2 g'?/7QRSTNN#S*h",/&2 i2 3,1:,QRSTNN$>",/&2  R#:#S8>4.
 20.  i #$%&'()  T8  B * '? 7 ?  4M 44   %  D   + 5  ", / & ? 4 .  4  QRSTNN2 S,",+4+?4QRSTNN8 =-0.$=[n Y>05,'- +5",$=4+$QRSTNN2  #+5",/&QRSTNN5#S >Wc?r/:$ >I 9 ) . 4 0 ".I I $A A/& M !"#$#SM"+5/#42S %+5K",QRSTNN>4,4(.# K,?X$%"+40$AA/&4J4. $##S2 *+,-."  S,'8"64(5( iM= $8 sd"+  if7.@ f4-- dt#$+.s/7B/":2[M ="6,1:,'1a /0/1  N4(5( 8841?(K W'?X / 7 V]^;]T  - =  2 V-     4 . . 4M44G=$X.?rKG 7"4(2 2 !134567-"89:;8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2