intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:254

615
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đề tài luận án đƣợc kết cấu thành các chƣơng để giải quyết các vấn đề đã nêu ở mục tiêu nghiên cứu. Theo đó, luận án bao gồm phần cơ sở luận về thu hút và sử dụng vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài làm khung lý thuyết để phân tích các nội dung liên quan, kinh nghiệm quốc tế về thu hút FDI làm bài học cho Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại Việt Nam, đề tại rút ra những gợi ý và đề xuất một số giải pháp thu hút và sử dụng FDI trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO<br /> <br /> HỌC VIỆN NGÂN HÀNG<br /> <br /> NGUYỄN QUỲNH THƠ<br /> <br /> THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC<br /> NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN<br /> HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI, 2017<br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO<br /> <br /> HỌC VIỆN NGÂN HÀNG<br /> <br /> NGUYỄN QUỲNH THƠ<br /> <br /> THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC<br /> NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN<br /> HIỆN NAY<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ : 62340201<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. TÔ KIM NGỌC<br /> 2. TS. PHÙNG KHẮC KẾ<br /> <br /> HÀ NỘI, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số<br /> liệu nêu trong chuyển đề này là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Các kết quả<br /> nghiên cứu của luận văn có tính độc lập, số liệu và dữ liệu sử dụng trong luận văn<br /> đƣợc trích dẫn đúng quy định<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Quỳnh Thơ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LUẬN VỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ<br /> TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI ............................................................................... 13<br /> 1.1. Vị trí và tác động của nguồn vốn FDI đối với phát triển kinh tế .............. 13<br /> 1.1.1. Vị trí nguồn vốn FDI ...................................................................................... 13<br /> 1.1.2. Tác động của nguồn FDI đối với phát triển kinh tế....................................... 22<br /> 1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá việc thu hút và sử dụng FDI ............................. 25<br /> 1.2.1. Hệ thống chỉ tiêu về kết quả thu hút và thực hiện FDI .................................. 26<br /> 1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu về chất lượng FDI ............................................................. 28<br /> 1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế FDI ..................................................... 30<br /> 1.2.4. Chỉ số ngưỡng FDI ........................................................................................ 32<br /> 1.3. Hệ thống chính sách thu hút sử dụng FDI .................................................... 35<br /> 1.3.1. Nhân tố ảnh hưởng tới thu hút, sử dụng FDI................................................. 35<br /> 1.3.2. Hệ thống chính sách thu hút và sử dụng FDI ................................................ 40<br /> 1.3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chính sách FDI ................................................... 60<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ TRỰC<br /> TIẾP NƢỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2016 ....... 66<br /> 2. 1. Đặc điểm phát triển kinh tế Việt Nam ......................................................... 66<br /> 2.1.1. Diễn biến tăng trưởng kinh tế Việt Nam ....................................................... 66<br /> 2.1.2. Vốn đầu tư phát triển và vị trí của nguồn vốn FDI........................................ 74<br /> 2.2. Thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại Việt Nam giai đoạn 2005 – 2016.. 77<br /> 2.2.1. Chỉ tiêu về kết quả thu hút và sử dụng FDI ................................................... 77<br /> 2.2.2. Chỉ tiêu chất lượng FDI ................................................................................. 89<br /> 2.2.3. Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế FDI .................................................................... 95<br /> 2.3. Thực trạng hệ thống chính sách FDI ......................................................... 103<br /> 2.3.1. Chính sách thu hút và sử dụng FDI tại Việt Nam ........................................ 104<br /> 2.3.2. Đánh giá hiệu quả hệ thống chính sách FDI Việt Nam ............................... 130<br /> 2.4. Xác định ngƣỡng FDI Việt Nam giai đoạn 2006-2015 ............................... 135<br /> 2.4.1. Mô hình và phương pháp xác định ngưỡng FDI ......................................... 136<br /> 2.4.2. Kết quả thực nghiệm ................................................................................... 137<br /> <br /> CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG FDI TẠI VIỆT NAM<br /> GIAI ĐOẠN 2016-2025........................................................................................ 144<br /> 3.1. Nhu cầu vốn FDI và những thay đổi môi trƣờng thu hút sử dụng FDI của<br /> Việt Nam giai đoạn 2016-2020 ............................................................................ 144<br /> 3.1.1. Nhu cầu huy động nguồn FDI cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 20162020, tầm nhìn tới 2030 ........................................................................................ 144<br /> 3.1.2. Cơ hội và thách thức trong việc thu hút và sử dụng nguồn FDI trong thời<br /> gian tới .................................................................................................................. 146<br /> 3.2. Giải pháp đẩy mạnh thu hút và sử dụng FDI tại Việt Nam ...................... 149<br /> 3.2.1. Điều chỉnh cấp độ chính sách thu hút FDI cho phù hợp với vị trí vốn có của<br /> nguồn vốn ............................................................................................................... 149<br /> 3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách FDI nâng cao để tăng nội lực<br /> hấp thụ của nền kinh tế .......................................................................................... 153<br /> 3.2.3. Xây dựng hoạch quy ngành, vùng kinh tế phù hợp với mục tiêu trong chiến<br /> lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia ........................................................... 167<br /> 3.2.4. Xây dựng các đặc khu kinh tế để tập trung nguồn lực xã hội ...................... 174<br /> 3.2.5. Hoàn thiện cơ chế quản lý và phân cấp FDI ............................................... 176<br /> 3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ......................................................... 177<br /> 3.3. Kiến nghị ........................................................................................................ 179<br /> 3.3.1. Cần điều chỉnh quan điểm phát triển và mô hình phát triển ...................... 179<br /> 3.3.2. Nâng cao hiệu lực thực thi chính sách ......................................................... 181<br /> 3.3.3. Nâng cao tính minh bạch, chống tham nhũng ............................................. 183<br /> 3.3.4. Phát triển thị trường tài chính trong nước, khai thác có hiệu quả nguồn vốn<br /> nội địa ..................................................................................................................... 184<br /> KẾT LUẬN<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2