intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tổ chức kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất với việc nâng cao hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
74
lượt xem
23
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tổ chức kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất với việc nâng cao hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài luận án nghiên cứu xác định những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa và đặc điểm chi phí sản xuất ảnh hưởng đến tổ chức kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; xác định và đánh giá tác động của tổ chức kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất đến việc nâng cao hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tổ chức kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất với việc nâng cao hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

0134<br /> 56789<br /> 6<br /> 6<br /> <br /> !"<br /> <br /> #$<br /> <br /> %& *+,-,./<br /> '()<br /> )<br /> 012343<br /> 5"6*<br /> 5<br /> 07/<br /> *!*6<br /> <br /> 5.8373963<br /> 56(<br /> <br /> :;=?A<br /> @<br /> <br /> 0134<br /> 56789<br /> 6<br /> 6<br /> <br /> !"<br /> <br /> #$<br /> <br /> %& )<br /> '( *+,-,./<br /> )<br /> 012343<br /> 5"6*<br /> 5<br /> 07/<br /> *!*6<br /> 5.<br /> 8373963<br /> 56(<br /> : > @ : *+B '( *+37."/<br /> ; = ?> A<br /> <br /> <br /> (CDA GIHK<br /> E FHJJ<br /> <br /> LM P NS MUTW X R [<br /> NO R T V R Y Z\<br /> <br /> 3]<br /> ] _`bdead ead<br /> ^ ^ ac f` bg<br /> <br /> @hBJF<br /> iGK<br /> <br /> 012456 7859<br /> <br /> <br />     $ %<br />     ! " # <br />  '(  , -. 012 4 5<br />  & )  * + /  3 )(<br /> <br /> <br /> 267 " ,  :; ' 0 .  , 4<br />   + 8 9  -  % + 9 )<br /> <br /> ;<br /> (5< '=:.  > ;#<br /> . , ? . <br /> 1 & "  & 5 " % + @ A <br /> ;<br />  > : . 67 " + , 2 2 <br />   3   9 +  B &  <br />  4"<br />   <br /> <br /> 123456 78<br /> <br /> 9 <br />   "<br /> $# %'( +<br /> <br />      ! # ! <br /> & ) *<br /> ,-9 "<br /> 0 0 1 !<br /> %5 <br /> 6 1 9 <br /> (<br /> :;<br /> <br /> .- / )<br /> 23 4 # & 7 8 <br /> 9 <br /> <br /> 4< = >3 <br /> .<br /> 9  <br /> 9 <br /> *<br />  <br /> 6 1 45 ;?(<br /> ;<br /> 4<br /> <br />  9 9  < 7 8 =  <br /> 9 9<br /> <br /> 3 71B ) ) ; @ 5D 'E ( <br /> 7 : @A 9 C <br />  ? ) <br /> @<br /> F<br /> =<br /> 7G<br /> ' <br /> <br /> %)= 9 <br /> 7<br /> 51B )9 <br /> <br /> <br /> A(H ( <br /> 7 <br />  @9. <br /> I<br />  A 1 J )9# LH M ;: %1 1 <br /> 7<br /> G<br />  A <br /> K C 9<br /> * A  2 N<br /> N<br /> O)>3 <br /> @<br /> J )9# LH 9Q<br /> > 1 <br /> 6 1 9 <br /> <br /> P  K C 9<br /> * (<br /> 2 7 8 <br /> <br /> (<br /> :;<br /> 4< = >3 <br /> .<br /> 9 9  <br /> R @9 <br />  T<br /> T<br /> # (<br /> <br /> )<br /> : S<br /> <br />  <  !  <br />  9 <br /> 1 #@ @@@ 5 1 1 5D 'X9 <br /> (<br /> : ;<br /> <br /> 4 :U) V W<br /> ( 2 F<br />  = <br /> 9 <br /> 4D 5 < = >3 <br /> Z<br /> 9 <br /> Y  <br /> <br /> 123523<br /> <br /> 567381 9<br /> 8 <br /> <br /> <br /> 56731 <br /> <br /> <br /> 8 123337 <br /> 7<br /> <br /> <br /> 8 12333 <br /> <br /> <br /> 8 1237 <br /> 9 <br /> <br /> 8 12333! <br /> " <br /> <br /> 8 12333# <br /> 9 <br /> <br /> 5671$9% &<br /> <br /> <br /> 3' & 3#<br /> $55( )*3+37 #<br /> 1 <br /> ,7,<br /> 37-.#<br /> /0177<br /> 3 2 38<br /> 7<br /> 3473.<br /> <br /> 5<br /> <br /> 8 7<br /> - 6478 &<br /> 8<br /> <br /> && <br /> :;= ? <br /> @B<br /> C ;?G I &<br /> 9 @A C D EF H > 8<br /> <br /> JJJ LM O OSTU VW YZ \] ^_KKKKKKKKKKKKKKKK`<br /> KK NQR M Q X OS[NQ O^KKKKKKKKKKKKKKKK<br /> KKKKKKKKKKKKKKKJ<br /> JJa bc dZ e TOM [Qj ki MM Q dQYZ \] ^_ KJ<br /> KK T OSTf M g hi U ]Q lm V n OS[NQ O^Ko<br /> K<br /> JJ` pN qU]TU]s MYZ \] ^_ TOM [Qj kKKKKKKJ<br /> KK T n r k M Q OS[NQ O^ M g hi U ]KKKKKK<br /> KKKKKa<br /> JJt LOS[NQ O^TOM [Qj k]u TTqU]TOMKKKKK`<br /> KK Z \] ^_ M g hi U ]M\ N n r M g hKKKKKv<br /> KKKKK<br /> &w xByBz9 ? <br /> @B<br /> C ;?G I >< |} ~ C? C ? €<br /> C <br /> :;= @ A C D EF H >{?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2