intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Luật học: Hoàn thiện cơ sở pháp lý về sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:214

0
46
lượt xem
17
download

Luận án Tiến sĩ Luật học: Hoàn thiện cơ sở pháp lý về sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá đúng thực trạng cơ sở pháp lý về sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với Nhà nước Việt Nam hiện nay, mục đích nghiên cứu của luận án là xác lập nội hàm, các thành tố cơ bản của cơ sở pháp lý và đề xuất giải pháp khả thi để hoàn thiện cơ sở pháp lý phù hợp với Hiến pháp 2013 về sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với Nhà nước Việt Nam hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Luật học: Hoàn thiện cơ sở pháp lý về sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BỘ TƯ PHÁP<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> ________________________________<br /> <br /> HOÀNG THỊ THÚY HẰNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO<br /> CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC<br /> Ở VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> BỘ TƯ PHÁP<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> ________________________________<br /> <br /> HOÀNG THỊ THÚY HẰNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO<br /> CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC<br /> Ở VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> Chuyên ngành : Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 38 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS NGUYỄN VĂN ĐỘNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các kết quả được trình bày trong Luận án là<br /> trung thực và chưa từng để bảo vệ ở bất kỳ học vị nào; các<br /> thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ<br /> nguồn gốc.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Hoàng Thị Thúy Hằng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CỦA<br /> <br /> 1<br /> 6<br /> <br /> LUẬN ÁN<br /> <br /> 1.1. Các công trình nghiên cứu về sự cần thiết phải có Đảng chính trị cầm<br /> <br /> 6<br /> <br /> quyền, Đảng lãnh đạo đối với Nhà nước ở các quốc gia hiện nay<br /> 1.2. Các công trình nghiên cứu về tính tất yếu, vai trò, chức năng, nội<br /> <br /> 20<br /> <br /> dung và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối<br /> với Nhà nước Việt Nam<br /> 1.3. Các công trình nghiên cứu về sự cần thiết phải hoàn thiện, quan<br /> <br /> 30<br /> <br /> điểm và giải pháp hoàn thiện CSPL về sự lãnh đạo của Đảng<br /> Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước Việt Nam hiện nay<br /> 1.4. Khái quát những vấn đề đã thống nhất và những vấn đề bỏ ngỏ,<br /> <br /> 37<br /> <br /> tranh luận<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1<br /> <br /> Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ<br /> <br /> 40<br /> <br /> SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI<br /> VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> 2.1. Tính tất yếu, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản<br /> <br /> 40<br /> <br /> Việt Nam đối với Nhà nước Việt Nam hiện nay<br /> 2.2. Cơ sở pháp lý về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối<br /> <br /> 68<br /> <br /> với Nhà nước Việt Nam hiện nay<br /> 2.3. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt<br /> <br /> 79<br /> <br /> Nam đối với Nhà nước Việt Nam<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2<br /> <br /> Chương 3: THỰC TRẠNG CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA<br /> ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT<br /> NAM HIỆN NAY<br /> <br /> 96<br /> <br /> 3.1. Các quy định trong Hiến pháp về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản<br /> <br /> 96<br /> <br /> Việt Nam đối với Nhà nước Việt Nam<br /> 3.2. Các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác về sự lãnh<br /> <br /> 112<br /> <br /> đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động<br /> của Nhà nước Việt Nam<br /> 3.3. Kinh nghiệm xác lập cơ sở pháp lý tổ chức và hoạt động của đảng<br /> <br /> 134<br /> <br /> chính trị tại một số quốc gia trên thế giới<br /> Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP<br /> <br /> 140<br /> <br /> LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở<br /> VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> 4.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý<br /> <br /> 140<br /> <br /> về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước<br /> Việt Nam<br /> 4.2. Quan điểm hoàn thiện cơ sở pháp lý về sự lãnh đạo của Đảng<br /> <br /> 148<br /> <br /> Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước Việt Nam hiện nay<br /> 4.3. Giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý về sự lãnh đạo của Đảng Cộng<br /> <br /> 154<br /> <br /> sản Việt Nam đối với Nhà nước Việt Nam hiện nay<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 4<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 168<br /> <br /> CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN<br /> <br /> 170<br /> <br /> QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 171<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản