intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng: Tác động của quyết định tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:199

0
15
lượt xem
4
download

Luận án Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng: Tác động của quyết định tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án tiến hành đánh giá tác động của 3 quyết định trong quản trị tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam một cách tổng thể và toàn diện. Đánh giá quy luật tác động, đưa ra khuyến nghị tới các nhà quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng: Tác động của quyết định tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 1. 013456789 
 2. 6 6 !" ########$$% &&########   '()*+',  -./0')12 3/412/0-!40 56,7',) 84-*507    9:-;
 3. 013456789 
 4. 6 6 !" ########$$% &&########   '()*+',  -./0')12 3/412/0-!40 56,7',) 84-*507   9: - ;?@ABC?DE>BFGEBHCIJBCKLMNO;O;O'(*P07   QO;O'(P5   1.RQSQS
 5. 1 2346789 7 
 6. 1111!"!#$
 7. 1 %&'()!*%*+ )!!1,-..*" 11/& !1 .,0!"!#$ 12345673892:333333333;?3@A@A3 BCDEFG EHIJKBLMNOPLHIQK 
 8. 11 234634 678492 9
 9.  234634 9
 10. 2344448 9
 11. 234
 12.  9
 13. 234
 14.  6782  4!"
 15. #4"$6%&'()8( *84+
 16. *44,& -
 17. *84+
 18. 4)9 9
 19. 
 20. 8./ 0 4123456789:6;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2