intTypePromotion=3

Luận văn:Chiến lược Marketing cho sản phẩm đồ gỗ nội thất của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
394
lượt xem
140
download

Luận văn:Chiến lược Marketing cho sản phẩm đồ gỗ nội thất của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:chiến lược marketing cho sản phẩm đồ gỗ nội thất của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu pisico', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Chiến lược Marketing cho sản phẩm đồ gỗ nội thất của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG NGUY N H NG NG C CHI N LƯ C MARKETING CHO S N PH M G N I TH T C A XÍ NGHI P CH BI N LÂM S N XU T KH U PISICO Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH À N NG – NĂM 2012
 2. Công trình ư c hoàn thành t i I H C À N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Nguy n Xuân Lãn Ph n bi n 1: TS. Nguy n Hi p Ph n bi n 2: TS. Th Thanh Vinh Lu n văn ã ư c b o v trư c H i ng ch m lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i iH c à N ng vào ngày 23 tháng 12 năm 2012. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, i h c à N ng - Thư vi n Trư ng i h c Kinh T , i h c à N ng
 3. 1 M U 1. Tính c p thi t c a tài Nh ng năm g n ây, vi c áp d ng Marketing vào ho t ng s n xu t kinh doanh d n tr thành y u t quan tr ng cho s phát tri n b n v ng c a m i doanh nghi p. Các doanh nghi p c a Vi t Nam ang t ng bư c gia nh p sân chơi toàn c u và ang ph i t trang b cho mình nh ng ki n th c, k năng t n t i và phát tri n trong môi trư ng c nh tranh gay g t. ã có nhi u lý thuy t Marketing cho các ho t ng doanh nghi p và ư c các doanh nghi p ón nh n v i nhi u m c khác nhau. M t s nghiên c u ng d ng th c ti n trong ho t ng c a doanh nghi p ã ư c các tác gi trư c ó th hi n: + Tác gi : Philip Kotler trong cu n: “Maketing Management”, Paul Fifield trong cu n “Marketing Strategy”, Michael J.Baker trong cu n “The Marketing Book”, Lê Th Gi i và Nguy n Xuân Lãn trong cu n “Qu n tr marketing nh hư ng giá tr ”... ã ch ra vi c áp d ng các gi i pháp marketing hi n i vào trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh, trong ó kh ng nh vi c nh v v th c a t ch c ó trư c khi xây d ng các gi i pháp thích h p. Các chi n lư c c a ơn v kinh doanh chính là c u thành nên chi n lư c c a t ch c. + Tác gi Micheal Porter trong 2 cu n sách n i ti ng: Competitive Strategy và Competitive Advantage v chi n lư c kinh doanh cũng ã ch ra r ng, các chi n lư c kinh doanh g n ch t v i các chi n lư c Marketing. Theo tác gi , gi i pháp Marketing là công c th c hi n th c t nh t tri n khai các chi n lư c kinh doanh chính (D n u v giá c , bi t hoá s n ph m và t p trung phân khúc th trư ng h p)...
 4. 2 + Các nghiên c u khác c a: Mark Saunders, Philip Lewiss trong tác ph m “Research Methods for Business Students”; Lê Th Gi i, Nguy n Xuân Lãn... trong giáo trình “Nghiên c u Marketing-Lý thuy t và ng d ng” l i i sâu vào các k thu t th c hành phân tích d li u Marketing ưa ra các quy t nh v gi i pháp phù h p. Tuy v y, vi c áp d ng các m ng lý thuy t trên vào m t ơn v kinh doanh c th c n có nhi u thay i thích ng. M c tiêu cu i cùng c a các doanh nghi p ho t ng nói chung là hư ng t i khách hàng m c tiêu và t i a hoá l i ích cho khách hàng. Xí nghi p ch bi n lâm s n xu t kh u Pisico chuyên s n xu t, kinh doanh m t hàng g áp ng nhu c u th trư ng trong nư c và qu c t . Vi c c nh tranh gi a các doanh nghi p th trư ng trong và ngoài nư c trong lĩnh v c g ngày càng gay g t, môi trư ng kinh doanh luôn bi n ng ph c t p và ch u nhi u r i ro. c bi t trong th i i m hi n nay, tình hình kinh t th gi i có nhi u bi n ng và ph c t p. Chính vì v y, xí nghi p mu n t n t i và phát tri n òi h i ph i luôn ra soát và i m i các chi n lư c ch c năng, trong ó quan tr ng nh t là chi n lư c marketing. Vi c hình thành chi n lư c marketing s giúp xí nghi p phát hi n, t n d ng các cơ h i, s d ng hi u qu hơn các ngu n l c, nâng cao kh năng c nh tranh trên th trư ng trong nư c và qu c t . tài: “Chi n lư c marketing cho s n ph m g n i th t c a Xí nghi p ch bi n lâm s n xu t kh u Pisico” là nh m tìm ki m h th ng các gi i pháp, chính sách d a trên n n t ng c a lý thuy t marketing hi n i kích thích tiêu th , tăng doanh s , tăng l i nhu n, m r ng th trư ng s n ph m g n i th t t i Xí nghi p
 5. 3 ch bi n lâm s n xu t kh u Pisico. 2. M c tiêu nghiên c u - H th ng hoá l i cơ s lý lu n vi c v n d ng Marketing trong ho t ng s n xu t kinh doanh. - Phân tích và nh v v th s n ph m g n i th t c a Xí nghi p ch bi n lâm s n xu t kh u Pisico. - ra các gi i pháp Marketing phù h p. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u: Xí nghi p ch bi n lâm s n xu t kh u Pisico và các nguyên lý Marketing hi n i có th v n d ng vào m t cách phù h p. Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u các ho t ng marketing cho s n ph m g n i th t t i Xí nghi p ch bi n lâm s n xu t kh u Pisico trên th trư ng n i a, các s li u và d li u ư c thu th p n 12/2011. 4. Phương pháp nghiên c u tài s d ng các ti p c n marketing nh hư ng giá tr và các bi n pháp: phương pháp duy v t biên ch ng, duy v t l ch s ; phương pháp i u tra th ng kê ( i u tra tr c ti p, i u tra gián ti p); phương pháp t ng h p th ng kê (phân t th ng kê, th th ng kê); phương pháp phân tích th ng kê (so sánh); phương pháp thu th p và k th a s li u. 5. B c c tài G m 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v chi n lư c Marketing Chương 2: Th c tr ng chi n lư c marketing s n ph m g n i th t c a Xí nghi p ch bi n lâm s n xu t kh u Pisico
 6. 4 Chương 3: Chi n lư c Marketing cho s n ph m g n i th t c a Xí nghi p ch bi n lâm s n xu t kh u Pisico 6. T ng quan tài li u nghiên c u CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V CHI N LƯ C MARKETING 1.1. M T S KHÁI NI M CHUNG V CHI N LƯ C MARKETING 1.1.1. Khái ni m marketing Theo Philip Kotler: “Marketing là m t quá trình qu n lý mang tính xã h i, nh ó mà các cá nhân và t p th có ư c nh ng gì h c n và mong mu n thông qua vi c t o ra, chào bán và trao i nh ng s n ph m có giá tr v i nh ng ngư i khác”. Theo Narver và Slater ã khái quát hóa “ nh hư ng th trư ng là m t chi u hư ng bao g m ba nhân t thu c v hành vi và hai i u ki n quy t nh ó là: nh hư ng khách hàng, nh hư ng i th c nh tranh, s ph i h p các ch c năng trong t ch c, m t t m nhìn dài h n và m t m c tiêu sinh l i…” Tác gi l a ch n cách ti p c n marketing nh hư ng giá tr cho tài lu n văn. 1.1.2. Khái ni m chi n lư c marketing a. Khái ni m chi n lư c Theo Johnson G và Scholes K (1999): “Chi n lư c là nh hư ng và ph m vi c a m t t ch c v dài h n nh m giành l i th c nh tranh cho t ch c thông qua vi c nh d ng các ngu n l c c a nó trong môi trư ng thay i, áp ng nhu c u th trư ng và th a mãn mong i c a các bên h u quan”.
 7. 5 b. Khái ni m chi n lư c marketing Chi n lư c marketing là s lý lu n (logic) marketing nh ó m t ơn v kinh doanh hy v ng t ư c các m c tiêu marketing c a mình. Chi n lư c marketing bao g m các chi n lư c chuyên bi t liên quan n nh ng th trư ng m c tiêu, marketing-mix và ngân sách marketing. 1.1.3. B n ch t c a chi n lư c marketing B n ch t c a chi n lư c marketing là cách th c doanh nghi p khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n l c, các công c c nh tranh hi n có. B ng nh ng ph i th c ó, doanh nghi p t ư cv th , t o nên s khác bi t vư t tr i i v i các i th khác, hay nh v cho s n ph m c a doanh nghi p nh m t ư c m c tiêu mà t ch c ã t ra. 1.1.4. Vai trò c a chi n lư c marketing - Giúp doanh nghi p tìm ki m nh ng thông tin h u ích v th trư ng, có i u ki n m r ng th trư ng và tăng quy mô kinh doanh. - Các công c marketing giúp doanh nghi p chi m lĩnh th trư ng, tăng th ph n, y nhanh t c tiêu th b ng cách nâng cao kh năng c nh tranh và làm th a mãn nhu c u khách hàng. - Các ho t ng c a doanh nghi p ư c th c hi n m t cách ng b , doanh nghi p s ti p c n v i th trư ng ti m năng, chinh ph c và lôi kéo khách hàng. Có th nói chi n lư c marketing là c u n i giúp doanh nghi p g n hơn v i th trư ng. 1.2. TI N TRÌNH HO CH NH CHI N LƯ C MARKETING 1.2.1. Phân tích môi trư ng marketing a. Phân tích môi trư ng vĩ mô - Môi trư ng kinh t
 8. 6 - Môi trư ng công ngh - Môi trư ng văn hoá xã h i - Môi trư ng nhân kh u h c - Môi trư ng chính tr , pháp lu t - Môi trư ng t nhiên - Môi trư ng toàn c u b. Phân tích môi trư ng vi mô (môi trư ng ngành) - Các i th c nh ti m tàng - Các i th c nh tranh trong ngành - Năng l c thương lư ng c a ngư i mua - Năng l c thương lư ng c a nhà cung c p - Các s n ph m thay th c. Phân tích môi trư ng bên trong Có hai cách ch y u phân tích tình hình n i b c a doanh nghi p, ó là phân tích ngu n l c và phân tích chu i giá tr . ây tác gi s d ng cách th c ch y u phân tích bên trong, ó là phân tích ngu n l c. Các ngu n l c có th chia thành hai lo i: ngu n l c h u hình và ngu n l c vô hình. d. Xác nh cơ h i và thách th c, i m m nh và i m y u 1.2.2. Xác nh giá tr a. Xác nh giá tr khách hàng Giá tr là s ánh giá c a ngư i tiêu dùng v kh năng chung c a s n ph m (bao g m c hàng hóa và d ch v ) th a mãn nhu c u c a mình. Nh ng giá tr mà t ch c mang n cho khách hàng ư c chia làm hai lo i cơ b n là giá tr ch c năng và giá tr tâm lý. - Giá tr ch c năng - Giá tr tâm lý
 9. 7 - Giá tr khách hàng tr n i - S th a mãn c a khách hàng b. Phân o n và l a ch n th trư ng m c tiêu - Phân o n th trư ng Phân o n th trư ng là phân chia th trư ng thành nh ng ph n khác bi t (nhưng trong m i ph n l i tương i ng nh t) b ng nh ng tiêu th c thích h p phân o n th trư ng m c tiêu, doanh nghi p có th s d ng các tiêu th c phân o n theo các tiêu th c a lý; tiêu th c nhân kh u h c nguyên t c tâm lý h c… - ánh giá các phân o n th trư ng ánh giá các phân o n th trư ng, có th s d ng 3 tiêu chu n cơ b n: + Quy mô và s tăng trư ng c a t ng phân o n + h p d n c a t ng phân o n th trư ng + Các m c tiêu và kh năng c a công ty - L a ch n th trư ng m c tiêu c. nh v s n ph m trên th trư ng m c tiêu 1.2.3. Sáng t o giá tr Sáng t o giá tr dành cho khách hàng ư c th c hi n d a trên 2 giá tr ch c năng và giá tr tâm lý. a. Giá tr ch c năng Ho t ng sáng t o giá tr ch c năng thông qua các ho t ng sau: - Thi t k s n ph m S n ph m bao hàm c hàng hóa l n d ch v , s n ph m bao g m5m c khác nhau: ích l i c t lõi, s n ph m chung, s n ph m
 10. 8 mong i, s n ph m hoàn thi n và s n ph m ti m n. Chính sách s n ph m òi h i ph i ưa ra các quy t nh sau: + Danh m c s n ph m, lo i s n ph m + Quy t nh v phát tri n s n ph m m i - óng gói - Nhãn hi u - nh giá b. Giá tr tâm lý 1.2.4. Cung ng giá tr Cung ng giá tr hay phân ph i, chia s giá tr khách hàng nghĩa là chuy n giao toàn b nh ng gì ã h a t i khách hàng. a. Kênh phân ph i - Kênh phân ph i - Vai trò kênh phân ph i - Thi t k kênh phân ph i b. H u c n c. D ch v 1.2.5. Truy n thông giá tr a. Qu ng cáo b. Bán hàng cá nhân c. Marketing tr c ti p d. Khuy n mãi
 11. 9 CHƯƠNG 2 TH C TR NG CHI N LƯ C MARKETING S N PH M G N I TH T C A XÍ NGHI P CH BI N LÂM S N XU T KH U PISICO 2.1. T NG QUAN V XÍ NGHI P CH BI N LÂM S N XU T KH U PISICO 2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n a. Tên và a ch b. L ch s hình thành và phát tri n 2.1.2. Ngành ngh , lĩnh v c kinh doanh 2.1.3. Ch c năng, nhi m v c a Xí nghi p a. Ch c năng c a Xí nghi p b. Nhi m v c a Xí nghi p 2.1.4. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Xí nghi p 2.2.TÌNH HÌNH HO T NG KINH DOANH 2.2.1. Tình hình các m t hàng s n xu t Xí nghi p cung c p các lo i s n ph m như: SP g gia d ng, SP g gia d ng k t h p v i nhôm, k t h p v i v i, k t h p v i mây; gia công, may v i, an mây dùng cho các SP g k t h p… 2.2.2. Tình hình th trư ng tiêu th S n ph m ch y u xu t kh u sang các nư c: H ng Kông, Newzealand, Australia...(chi m 62%), th trư ng n i a (chi m 38%). 2.3. PHÂN TÍCH CHI N LƯ C MARKETING S N PH M G N I TH T HI N T I C A XÍ NGHI P 2.3.1. Phân tích môi trư ng marketing a. Phân tích môi trư ng vĩ mô - Môi trư ng kinh t
 12. 10 + Tăng trư ng kinh t : N n kinh t Vi t Nam ã tăng trư ng r t th p trong th i gian kh ng ho ng. + T giá h i oái: Theo hãng tin tài chính Bloomberg, t ngày 1/1/2010 n ngày 15/08/2011, ti n ng c a Vi t Nam ã m t giá 5%. i v i ngành ch bi n g , ng ti n Vi t Nam m t giá s nh hư ng n giá c nguyên v t li u u vào c a ngành - L m phát: L m phát năm 2011 m c cao kho ng 18,58% do s tăng nhanh chóng c a lư ng ti n cung năm trong năm 2010. L m phát có th gi m xu ng m c 9-10% năm 2012 và m c 6-7% năm 2013. - Môi trư ng công ngh Doanh nghi p s n xu t s n ph m g có nhi u cơ h i ti p c n nhi u công ngh m i, nhi u máy móc s n xu t ch bi n g tương i ư c u tư m i, nhi u máy móc thi t b , công ngh m i ư c chuy n giao t các nư c công nghi p như Ý, c, Hàn Qu c. - Môi trư ng văn hoá - xã h i Hành vi mua s m c a ngư i tiêu dùng i v i m t hàng g ư c chi ph i b i m t s khái ni m như: ch t lư ng cu c s ng, s thích, phong cách trang trí nhà c a, trình h c v n, cách gi i trí. - Môi trư ng nhân kh u h c + Dân s ông: t ng dân s năm 2011 t m c 87,84 tri u ngư i và d báo năm 2012 s vư t m c 88 tri u ngư i. Dân cư có xu hư ng t p trung v các thành ph l n như Hà N i, TP.HCM, à N ng... M c thu nh p thay i theo chi u hư ng tích c c, tăng g p 3 l n trong vòng 10 năm qua, t 1.000 USD năm 2000 tăng lên kho ng 3.200 USD năm 2011. - Môi trư ng chính tr - pháp lu t Vi t Nam có n n an ninh, chính tr n nh trên th gi i. Các
 13. 11 doanh nghi p ho t ng trên lãnh th Vi t Nam không ph i ch u r i ro t s b t n v an ninh, chính tr . Th ch kinh t th trư ng Vi t Nam ã t ng bư c ư c hình thành, phát tri n và ư c thúc y theo hư ng t do hoá thương m i. - Môi trư ng t nhiên Năm 2011, s n lư ng g khai thác Vi t Nam t 3,88 tri u 3 m . Trong ó, lư ng g khai thác t r ng tr ng t 3,7 tri u m3, còn l i t r ng t nhiên. áp ng nhu c u tiêu th trong nư c và xu t kh u như hi n nay thì t nay n năm 2020, m i năm Vi t Nam ph i nh p kh u 4-5 3 tri u m g . - Môi trư ng toàn c u H i nh p kinh t qu c t t o nhi u cơ h i cho các doanh nghi p Vi t Nam ti p c n công ngh , k thu t hi n i, h c h i nh ng kinh nghi m qu n lý s n xu t, kinh doanh tiên ti n. Bên c nh nh ng thu n l i thì t o nên nhi u khó khăn: kh năng c nh tranh c a s n ph m, d ch v c a các doanh nghi p Vi t Nam còn y u so v i các doanh nghi p nư c ngoài, hàm lư ng tri th c và công ngh trong s n ph m th p... Các s n ph m g n i th t c a nư c ngoài như ài Loan, Trung Qu c, H ng Kông… v i ch t lư ng t t, m u mã p, s c s o ang xâm nh p và d nh xâm nh p vào th trư ng Vi t Nam s gây bi n ng l n trong ngành. b. Phân tích môi trư ng ngành - Nguy cơ xâm nh p c a i th ti m tàng Khách hàng hi n nay c a ngành ch y u là các công ty bán buôn và các hãng bán l g qu c t . Thông tin v kênh phân ph i này r t ph bi n và b n thân các khách hàng này cũng có m t h
 14. 12 th ng tìm ki m nh ng nhà cung c p r t hi u qu . Kh năng ti p c n kênh phân ph i này cao n u các công ty mu n gia nh p ngành ch ng t ư c năng l c s n xu t cũng như m b o ư c ch t lư ng s n ph m c a mình. Tuy nhiên, lòng trung thành c a khách hàng c a ngành là không cao, do các công ty này luôn tìm ki m nh ng nhà s n xu t em l i l i nhu n nhi u nh t cho mình. T ng h p t t c các y u t thì l c e d a c a các i th ti m tàng v i các công ty trong ngành m c th p. -M c c nh tranh gi a các doanh nghi p trong ngành C nư c hi n t i có kho ng g n 2.600 doanh nghi p tham gia trong ngành ch bi n g , s d ng 170.000 lao ng, ch y u là có qui mô v a và nh , s lư ng các i th c nh tranh có qui mô tương ương nhau r t nhi u. H u h t các công ty trong ngành chưa khai thác h t công su t, năng l c c a ngành dư th a. Tính a d ng c a ngành là tương i th p. N u các công ty trong ngành làm ăn không hi u qu , mu n rút ra kh i ngành thì chi phí rút kh i th trư ng là cao. Các lý do trên làm cho m c c nh tranh gi a các i th hi n t i trong ngành r t kh c li t - S c m nh thương lư ng c a ngư i mua V i s lư ng l n các công ty trong ngành, ngư i mua có th d dàng chuy n i nhà cung c p v i chi phí chuy n i th p do m c ph thu c c a các công ty trong ngành i v i ngư i mua cao. Thông tin v các nhà s n xu t trong ngành r t ph bi n, s minh b ch c a th trư ng i v i ngư i mua cao. V i kh năng tài chính cũng như th trư ng tiêu th c a mình, kh năng ngư i mua c a ngành có th h i nh p v phía sau cao. T ng h p t t c các y u t trên làm cho s c m nh thương lư ng c a ngư i mua c a ngành m c cao.
 15. 13 - S c m nh thương lư ng c a các nhà cung c p S lư ng nhà cung c p nhi u, s s n có c a s n ph m thay th nhi u. M c dù s lư ng nhà cung c p c a ngành nhi u. Tuy nhiên, ch t lư ng l i không ng u nhau. Do v y, chi phí chuy n i nhà cung c p cao, m c ph thu c c a nhà cung c p i v i ngư i mua th p, m c ph thu c c a ngư i mua i v i nhà cung c p l i cao. T ng h p các y u t v a phân tích trên, l c e d a t phía các nhà cung c p m c v a ph i. - e d a c a các s n ph m thay th Các s n ph m làm t g có nh ng c tính t i ưu như: thân thi n v i môi trư ng, có th làm m i, có th ư c gi gìn m t cách t nhiên, t i ưu cho cu c s ng ti n nghi. V i các lý do ó, hi u qu c a s n ph m thay th là không b ng và chi phí c a các s n ph m thay th không th p hơn áng k so v i các s n ph m c a ngành. L c e d a t các s n ph m thay th là y u. c. Phân tích môi trư ng bên trong - Các ngu n l c h u hình + Nguyên v t li u Xí nghi p s d ng nguyên v t li u chính ch y u là các lo i g d ng tròn ho c x như g FSC (nh p t Nam Phi), g chò, g d u (nh p t Lào, Indonesia)… + M t b ng Xí nghi p có 2 cơ s s n xu t, m i cơ s có nh ng dây chuy n s n xu t ch bi n g v i nh ng máy móc, thi t b khác nhau. + Máy móc thi t b , quy trình công ngh s n xu t Máy móc thi t b c a xí nghi p h u h t ư c nh p t các nư c như Italia, ài Loan...
 16. 14 + Tình hình tài chính - Các ngu n l c vô hình + Ngu n nhân l c Năm 2009 t ng s lao ng là 982, năm 2010 là 941 và năm 2011 là 910. + Ngu n sáng ki n + Danh ti ng d. Nh n th c cơ h i, thách th c, i m m nh, i m y u - Các cơ h i Kh năng c nh tranh và ch t lư ng s n ph m g áp ng ư c yêu c u c a ngư i Vi t Nam. Năng l c ch bi n ngành g tăng lên v s lư ng nhà máy, quy mô s n xu t, thi t b hi n i. Trình s n xu t c a các doanh nghi p th i gian qua ã ti n b vư t b c, kh năng áp ng các nhu c u v th hi u c a khách hàng n i a. M t s doanh nghi p ã tham gia u tư tr ng r ng quy mô l n trong nư c, u tư các nhà máy s n xu t g nguyên li u. - Các e d a S n ph m g ph i c nh tranh quy t li t v i hàng c a Malaysia, Trung Qu c, ài Loan, H ng Kông, Thái Lan… Các công ty trong ngành ch bi n g còn m c ph i m t s như c i m như: Quy mô s n xu t nh , thi u u tư cho s n, ngu n cung nguyên li u và phân ph i còn chưa ng b ... Hi n 80% nguyên li u cho s n xu t, ch bi n g d a vào ngu n nh p kh u. Th trư ng cung ng g nguyên li u l n nh t cho Vi t Nam v n là Malaysia, Lào, Camphuchia, Trung Qu c, M , Thái Lan, New
 17. 15 Zealand... nhưng ngu n g nh p kh u cũng ang g p khó khăn khi các doanh nghi p Vi t Nam còn nh , thi u v n. - i m m nh Có ngu n v n l n và tình hình kinh doanh ngày càng phát tri n, t su t l i nhu n cao Xí nghi p có m t ph n ngu n nguyên li u ư c cung c p t các thành viên c a T ng công ty H th ng phân ph i ngày càng phát tri n t o i u ki n ti p c n s n ph m n tay ngư i tiêu dùng. - i my u Cơ ch qu n lý v n còn không nhanh nh y, không năng ng trư c s thay i nhanh c a môi trư ng kinh doanh. Trình nhân viên c a xí nghi p v n còn h n ch , c bi t là b ph n s n xu t, chưa có nh ng bí quy t t o ra nh ng san ph m t o l i th c nh tranh b n v ng, s n ph m v n chưa áp ng t t yêu c u c a khách hàng. Không chú tr ng nghiên c u th trư ng 2.3.2. Xác nh giá tr a. Các phân o n th trư ng và th trư ng m c tiêu Hi n nay xí nghi p phân o n thành 4 vùng th trư ng mi n B c, mi n Trung, mi n Nam và Tây Nguyên. Hai vùng th trư ng Mi n Nam và Mi n Trung có m c tiêu th cao nh t và ư c xem là th trư ng m c tiêu. Ngoài ra xí nghi p cũng ti n hành phân o n th trư ng theo c i m khách hàng g m khách hàng t ch c và cá nhân. b. nh v s n ph m Hi n nay, xí nghi p th c hi n chi n lư c nh v theo hư ng
 18. 16 t o nh ng s n ph m g n i th t mang l i “ ng c p n i th t Vi t” cung c p cho khách hàng nh ng s n ph m m b o v ch t lư ng, a d ng v m u mã, ch ng lo i ư c làm t nhi u ngu n nguyên li u khác nhau. 2.3.3. Sáng t o giá tr a. Chính sách s n ph m - Quy t nh v ch t lư ng s n ph m Xí nghi p quan tâm n các y u t như là b n, h s an toàn, tu i th c a s n ph m, m b o úng thi t k k thu t và phù h p trong i u ki n t ng vùng - Quy t nh v ch ng lo i và danh m c s n ph m Xí nghi p có nhi u ch ng lo i, a d ng v các s n ph m g . Trong ó s n ph m giư ng, c a g , t b p, gh là ch y u, chi m a s trong cơ c u s n ph m c a xí nghi p. b. Chính sách giá c Giá bán s n ph m = Chi phí s n xu t + L i nhu n 2.3.4. Cung ng giá tr a. T ch c kênh phân ph i Xí nghi p s d ng c hai lo i kênh phân ph i: tr c ti p và gián ti p b. Qu n tr kênh phân ph i 2.3.5. Truy n thông giá tr a. Qu ng cáo Phương ti n qu ng cáo ch y u: truy n hình, internet, ngoài tr i, tham gia các h i ch tri n lãm b. Bán hàng tr c ti p c. Quan h công chúng
 19. 17 CHƯƠNG 3 CHI N LƯ C MARKETING CHO S N PH M G N I TH T C A XN CH BI N LÂM S N XK PISICO 3.1. CÁC CĂN C XÂY D NG CHI N LƯ C MARKETING 3.1.1. Vi n c nh Tr thành doanh nghi p hàng u trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh và ch bi n g t i Vi t Nam 3.1.2. S m nh 3.1.3. M c tiêu a. M c tiêu kinh doanh b. M c tiêu marketing V th ph n: chi m 7% th ph n trong nư c vào năm 2017 V ch t lư ng s n ph m: Nâng cao ch t lư ng s n ph m, a d ng hoá m u mã, ch ng lo i và bao bì s n ph m. Nghiên c u và s n xu t các s n ph m theo hư ng phù h p v i th hi u và i u ki n s d ng c a t ng vùng. V kênh phân ph i: Hoàn thi n các chính sách phân ph i hi n t i, m r ng kênh phân ph i t i các vùng th trư ng m i. 3.2. CHI N LƯ C MARKETING CHO S N PH M G N I TH T C A XÍ NGHI P CH BI N LÂM S N XU T KH U PISICO 3.2.1. Phân tích xu hư ng môi trư ng marketing trong th i gian t i a. Nh ng thu n l i Kinh t Vi t Nam ang trên à ph c h i và tăng trư ng trong kho ng 5,0%-6,2%.
 20. 18 Mi n B c, mi n Trung còn nhi u cơ h i xây d ng doanh nghi p ch bi n g m i do k t c u h t ng ( i n, b n c ng, ư ng xá, kho bãi) s ư c c i thi n. Ngu n cung g r ng t nhiên trong nư c s m ư c c i thi n do ã có ch trương cho phép khai thác b n v ng r ng s n xu t là r ng t nhiên, góp ph n gi m chi phí nguyên li u. Th trư ng công ngh và chuy n giao công ngh ch bi n g c a th gi i phát tri n, ngu n cung d i dào (n u t n d ng ư c th i cơ thu h p s n xu t nh ng nư c công nghi p phát tri n) Ngu n nhân l c trong nư c d i dào, giá nhân công chưa cao; công tác ào t o ngu n nhân l c trong nư c cho ngành ch bi n g s m ư c c i thi n ã có s bùng n v nhu c u các s n ph m g trong th trư ng n i a. Vi t Nam ngày càng tham gia sâu r ng vào n n kinh t th gi i, quá trình tham gia vào t ch c thương m i th gi i WTO d n n vi c nh ng hàng rào kinh t ngăn cách gi a các qu c gia ư c d b , i u này ã m ra nh ng cơ h i th trư ng to l n cho t t c các ngành trong ó trong ó có ngành ch bi n g . b. Nh ng khó khăn Tác ng c a suy thoái kinh t toàn c u ã làm gi m nhu c u tiêu th s n ph m g k c n i a và th gi i. Nguyên li u u vào chi m 60-70% giá thành s n ph m g song 80% lư ng nguyên li u mà các DN ang s d ng ph i NK. Rào c n cho s n xu t kinh doanh g trong nư c hi n nay không ch là k t c u h t ng c ng như: i n, b n bãi, ư ng sá, h th ng r ng nguyên li u… mà còn hàng lo t i u ki n h t ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản