intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn:Đánh giá hiệu quả đầu tư và đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả kinh tế cho trạm tích hợp 110 KV Lăng Cô

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
53
lượt xem
16
download

Luận văn:Đánh giá hiệu quả đầu tư và đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả kinh tế cho trạm tích hợp 110 KV Lăng Cô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:đánh giá hiệu quả đầu tư và đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả kinh tế cho trạm tích hợp 110 kv lăng cô', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Đánh giá hiệu quả đầu tư và đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả kinh tế cho trạm tích hợp 110 KV Lăng Cô

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG ----------***----------- PH M Đ C THU ĐÁNH GIÁ HI U QU Đ U TƯ VÀ Đ XU T GI I PHÁP Đ M B O HI U QU KINH T CHO TR M TÍCH H P 110KV LĂNG CÔ Chuyên ngành: M ng và H th ng ñi n Mã s : 60.52.50 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà n ng - Năm 2011
 2. 2 M Đ U 1. LÝ DO CH N Đ TÀI: Công ngh tích h p trong h th ng t ñ ng hóa tr m bi n áp ñang ñư c ng d ng r ng rãi vào quá trình qu n lý v n hành và kinh doanh ñi n năng. T năm 2008, T p ñoàn Đi n l c Vi t Nam (EVN) ñã ch ñ o các ñơn v thành viên tri n khai ñ u tư TBA tích h p ñ th c hi n TBA không ngư i tr c nh m gi m chi phí qu n lý và v n hành tr m, nâng cao ñ tin c y cung c p ñi n, ñáp ng bài toán t i ưu hóa cho h th ng ñi n. V i m c tiêu t ng bư c chuy n ñ i quá trình qu n lý v n hành TBA 110kV có ngư i tr c truy n th ng sang mô hình v n hành tr m bi n áp không ngư i tr c, T ng Công ty Đi n l c mi n Trung (g i t t là EVNCPC) ñã quy t ñ nh ñ u tư d án “C i t o TBA 110kV ñ th c hi n TBA không ngư i tr c” th c hi n thí ñi m t i TBA 110kV Lăng Cô (Th a Thiên - Hu ) t tháng 01/2009. Tuy nhiên, vi c ñánh giá h th ng ñi u khi n (HTĐK) tích h p TBA 110kV Lăng Cô cũng như hi u qu ñ u tư công trình này chưa ñư c nghiên c u m t cách ñ y ñ . Do ñó, vi c nghiên c u ñánh giá và rút kinh nghi m v gi i pháp ñ u tư nâng c p tr m tích h p 110kV ñ v n hành TBA không ngư i tr c trong ph m vi EVNCPC phù h p v i th c ti n cũng như ñ m b o hi u qu kinh t là vi c làm c n thi t, m ra hư ng nghiên c u r t thi t th c hi n nay. T lý do ñó, ñ tài nghiên c u ñư c ñ t tên là “Đánh giá hi u qu ñ u tư và ñ xu t gi i pháp ñ m b o hi u qu kinh t cho tr m tích h p 110kV Lăng Cô”.
 3. 3 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U: Đánh giá hi u qu ñ u tư nâng c p tr m tích h p 110kV ñ th c hi n TBAKNT thông qua vi c phân tích, ñánh giá hi u qu kinh t các phương án ñ u tư c u trúc HTĐK tích h p cho TBA 110kV Lăng Cô. T ñó, ñ xu t gi i ñ u tư nâng c p HTĐK tích h p ñ m b o hi u qu kinh t cho tr m 110kVLăng Cô. Đáp ng nhu c u hi n nay v ñánh giá hi u qu kinh t và tài chính trong công tác l p và th m ñ nh các d án ñ u tư tương t 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U: a. Đ i tư ng nghiên c u: Gi i pháp k thu t v h th ng t ñ ng hóa tr m 110kV ñi n hình và hi u qu ñ u tư tr m tích h p 110kV Lăng Cô. b. Ph m vi nghiên c u: - Phân tích ñ c ñi m các c u trúc h th ng t ñ ng hóa tr m 110kV. - Phân tích kinh t - tài chính cho các phương án ñ u tư ñã ñ xu t v h th ng t ñ ng hóa TBA 110kV Lăng Cô. - Đ xu t ch n phương án ñ u tư HTĐK tích h p ñ m b o hi u qu kinh t cho tr m bi n áp 110kV Lăng Cô. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U: - Nghiên c u m t s v n ñ v lý thuy t h th ng t ñ ng hóa TBA 110kV và m ng truy n thông công nghi p. - Nghiên c u phương pháp xác ñ nh l i ích ñem l i t vi c ñ u tư HTĐK tích h p 110kV ñ v n hành TBAKNT k t h p phương pháp lu n s a ñ i trong phân tích kinh t và tài chính d án truy n t i và phân ph i ñi n ñ ñánh giá hi u qu ñ u tư d án.
 4. 4 - Phân tích phương án ñ u tư h th ng ñi u khi n tích h p t i TBA 110kV Lăng Cô (t nh Th a Thiên - Hu ) ñã ñ xu t. - Thi t l p chương trình tính toán và phân tích kinh t - tài chính d án. 5. C U TRÚC LU N VĂN: Lu n văn g m các ph n sau: M ñ u. Chương 1: Các gi i pháp k thu t v t ñ ng hóa tr m bi n áp. Chương 2: Gi i pháp ñ u tư nâng c p tr m tích h p 110kV Lăng Cô. Chương 3: Đánh giá hi u qu ñ u tư d án nâng c p HTĐK tích h p tr m bi n áp b ng phương pháp lu n s a ñ i. Chương 4: Đánh giá hi u qu ñ u tư và ch n gi i pháp ñ m b o hi u qu kinh t cho tr m tích h p 110kV Lăng Cô. K t lu n và ki n ngh . Danh m c tài li u tham kh o. Ph l c tính toán
 5. 5 CHƯƠNG 1 CÁC GI I PHÁP K THU T V T Đ NG HÓA TBA 1.1. Khái ni m v t ñ ng hóa và tích h p tr m bi n áp H th ng t ñ ng hóa tr m bi n áp (Substation Automation System - SAS) là s thay th h th ng ñi u khi n trong tr m bi n áp truy n th ng b ng h th ng ñi u khi n tích h p g m các thi t b ñi n t thông minh và h th ng máy tính tích h p ñư c k t n i chung vào m ng truy n thông n i b tr m bi n áp và có th k t n i v i h th ng bên ngoài tr m ph c v ñi u khi n t xa, trong ñó có SCADA. 1.2. Ưu như c ñi m c a các ki u HTĐK tr m bi n áp 1.2.1. H th ng ñi u khi n tr m bi n áp ki u truy n th ng: Ưu ñi m: K t n i h th ng ñơn gi n. Chi phí ñ u tư ban ñ u th p. K sư tr c v n hành tr m, thao tác ñi u khi n t i ch . D dàng s a ch a, b o dư ng h th ng. Như c ñi m: T ñ ng hóa tr m r t th p. Đ tin c y th p và kém an toàn. Th i gian kh c ph c s c l n. Chi phí O&M cao. Đ c bi t là không ñáp ng cho h th ng ph c t p. 1.2.2. H th ng ñi u khi n tr m bi n áp ki u tích h p: Ưu ñi m: Cung c p nhi u tính năng vư t tr i nh các thi t b ñi n t thông minh (IEDs) và m ng máy tính công nghi p hi n ñ i. T i ưu hóa ch ñ O&M h th ng. V n hành tr m t xa b ng máy tính. Đáp ng cho doanh nghi p ñi n tham gia vào th trư ng ñi n c nh tranh. Như c ñi m: Chi phí ñ u tư ban ñ u r t l n. K t lu n: Đòi h i ph i có chính sách h tr ñ u tư ban ñ u thích h p cho doanh nghi p cũng như c n có gi i pháp ñ u tư h p lý cho tr m tích h p ñ ñ m b o hi u qu kinh t .
 6. 6 1.3. C u trúc và phân c p ch c năng c a HTĐK tích h p tr m M t h th ng t ñ ng hóa tr m bi n áp (vi t t t là SAS) có c u trúc chung và ch c năng phân chia thành 3 c p ñ sau (hình 1.3) C p tr m (Station level): G m các ph n t cơ b n sau - Máy tính ch : Đi u khi n giám sát t ñ ng cho toàn tr m. - Lưu tr d li u quá kh (b ng flash disk) - Máy tính giao di n ngư i – máy (HMIs): + Thao tác ñi u ñ t i tr m ho c t xa. + L p trình b o dư ng h th ng. - Liên k t v i h th ng ngoài tr m b ng c ng giao ti p. C p ngăn (Bay level): ñi u khi n giám sát các ngăn trong tr m g m các IEDs ñư c k t n i nhau nh m ng n i b tr m. C p ch p hành (Process level): th c hi n m nh l nh t c p ngăn chuy n phát ñ n các thi t b c m bi n và cơ c u ch p hành. Hình 1.3: C u trúc chung và phân c p ch c năng trong HTĐK tích h p tr m
 7. 7 Vi c k t n i thông tin gi a máy tính ch (station computer) và mô ñun các ngăn (các IEDs) theo c u trúc m ng truy n thông công nghi p n i b có d ng tia ho c d ng vòng. 1.4. M ng truy n thông công nghi p trong t ñ ng hóa tr m 1.4.1. Khái ni m v m ng truy n thông công nghi p M ng truy n thông công nghi p là khái ni m dùng ñ ch các h th ng truy n thông s , truy n bit n i ti p ñ ghép n i các thi t b công nghi p. Có 2 lo i m ng tiêu bi u s d ng trong SAS. 1.4.2. M ng Ethernet và profibus 1.4.2.1. M ng Ethernet công nghi p Ưu như c ñi m: Ưu ñi m n i b c c a Ethernet là kh năng h tr r t t t cho ng d ng truy n d li u t c ñ cao, qu n lý m ng ñơn gi n và giá thành h . Tuy nhiên, nó có như c ñi m là không thích h p v i c u trúc m ng d ng vòng và th i gian h i ph c cơ ch b o v l n. 1.4.2.2. M ng profibus Ưu như c ñi m: Ưu ñi m n i b c là h th ng ho t ñ ng hi u qu , ñ tin c y cao, bao ph di n r ng và ti t ki m không gian l p ñ t. Như c ñi m c a Profibus là t c ñ truy n d li u th p, giá thành cao. 1.4.3. Gi i pháp truy n thông trong t ñ ng hóa tr m bi n áp 1.4.3.1. K t n i truy n thông trong ph m vi tr m bi n áp - Phương th c truy n bit n i ti p ñơn gi n v i chu n RS232 (IEC60870-5-103). - Phương th c truy n bít t c ñ cao (10/100/1.000 Mbps) theo c u trúc m ng LAN – Ethernet v i chu n IEC61850. 1.4.3.2. K t n i truy n thông gi a tr m v i trung tâm ñi u khi n xa
 8. 8 Vi c k t n i truy n thông gi a tr m v i các trung tâm ñi u khi n xa s s d ng các kênh truy n d n như ADSL/Lease line/VSAT-IP, GPRS ñ k t n i ph c v công tác ñi u khi n và giám sát t xa v i chu n giao th c IEC60870-5-101/104. 1.5. Đ c ñi m HTĐK tích h p tr m 110kV c a các hãng t i VN 1.5.1. C u trúc h th ng ñi u khi n tích h p tr m c a AREVA 1.5.2. C u trúc h th ng ñi u khi n tích h p tr m c a SIEMENS 1.5.3. C u trúc h th ng ñi u khi n tích h p tr m c a NARI 1.5.4. C u trúc h th ng ñi u khi n tích h p tr m c a SEL 1.5.5. C u trúc h th ng ñi u khi n tích h p tr m c a Toshiba 1.6. Ưu như c ñi m c a các ki u HTĐK tích h p tr m bi n áp Qua phân tích ñ c ñi m HTĐK tích h p TBA m c 1.5 c a 5 hãng k trên giúp ta rút ra m t s v n ñ chính sau ñây: - Nguyên t c c u hình h th ng SAS - Các gi i pháp cho c u hình h th ng SAS - Các d ng chính c a SAS - Ưu ñi m: Công ngh tích h p trong ñi u khi n c a m i hãng s có l i th c nh tranh khác nhau như s d ng máy tính công ngh tĩnh, BCU có nhi u tính năng ñư c mô ñun hóa cao, giao di n thân thi n, h tr chu n IEC61850,... Trong ñó, kh năng v tích h p h th ng cũ vào SAS cũng như h th ng ñòi h i ph i có ñ tin c y cao c a m i hãng m i là ưu ñi m ñư c ngư i s d ng c n quan tâm. - Như c ñi m: Tuy h u h t các ph n t cơ b n c a SAS c a các hãng khác nhau ñ u ñư c h tr chu n giao th c IEC 61850 ñ d dàng tích h p vào h th ng SAS c a hãng khác. Nhưng trong th c t , ña s thi t b c a hãng này r t khó tích h p vào h th ng SAS c a hãng khác. Đi u này x y ra là vì chúng s d ng quy n tùy ch n ho c
 9. 9 các thu c tính khác nhau ñư c quy ñ nh trong tiêu chu n IEC61850 mà không ch u s ràng bu c b i m t tùy ch n hay m t thu c tính chung nào c a tiêu chu n ñó. Vì v y, ñ h n ch như c ñi m trên thì ngư i s d ng nên ñ t ra m t chu n IEC 61850 cho riêng mình ho c là s d ng thi t b ñ ng b c a m t hãng cho h th ng SAS c a m t tr m. Gi i pháp này s an toàn và có l i nh t hi n nay. Ngoài ra, ñ t i ưu hóa m c ñ d phòng cho SAS, ngư i s d ng c n ph i tính toán và cân nh c trư c khi quy t ñ nh ñ u tư. Tuy v y, vi c s d ng d ng c u hình cơ b n hay d phòng còn tùy thu c vào chính sách c a Công ty ñi n l c ñ i v i SAS. 1.7 Các d ng tr m tích h p 110kV ñ u tư xây d ng m i c a EVNCPC Tính ñ n tháng 9/2010, EVNCPC ñã ñ u tư 5 tr m bi n áp tích h p 110kV (chưa tính khu v c Đà N ng và Khánh Hòa). Đi n hình là h th ng SICAMPAS l p ñ t t i tr m Tam Quan, h th ng RCS-9700 l p ñ t t i tr m Hòa Thu n. 1.7.1. Tr m tích h p 110kV Tam Quan (Bình Đ nh) 1.7.2. Tr m tích h p 110kV Hòa Thu n (Đ c L c) 1.8. K t lu n Vi c tìm hi u h th ng ñi u khi n tr m bi n áp b ng máy tính trên cơ s m t s c u trúc h th ng ñã nêu ñư c áp d ng trong h th ng ñi n Vi t Nam nói chung và EVNCPC nói riêng s t o cho cán b k thu t và cán b qu n lý ti p c n ñư c v i công ngh hi n ñ i, n m b t ñ c ñi m c a HTĐK tích h p tr m bi n áp c a t ng hãng khác nhau, ñ ng th i v i vi c n m v ng lý thuy t v truy n thông công nghi p s giúp ti p c n d dàng các h th ng t
 10. 10 ñ ng hóa nói chung và h th ng SAS nói riêng. T ñó, ngư i s d ng có th l a ch n m t c u hình SAS phù h p nh t ñ áp d ng trong ñ u tư xây d ng, c i t o nâng c p HTĐK tích h p cho t ng tr m bi n áp c th , ñ m b o hi u qu kinh t . ng d ng các tính năng ưu vi t c a h th ng ñi u khi n tích h p nh m gi i quy t bài toán t i ưu cho h th ng, ñáp ng yêu c u v n hành th trư ng ñi n c nh tranh trong tương lai. CHƯƠNG 2 GI I PHÁP Đ U TƯ NÂNG C P TR M TÍCH H P 110kV LĂNG CÔ 2.1. M c tiêu t ng quát và ph m vi d án ñ u tư 2.2. Đ c ñi m hi n tr ng TBA 110kV Lăng Cô. 2.2.1. H th ng ñi u khi n và b o v phía 110kV 2.2.2. H th ng ñi u khi n và b o v phía 22kV 2.2.3. H th ng ño lư ng và giám sát 2.2.4. H th ng thông tin và SCADA 2.2.5. H th ng phòng cháy ch a cháy th công c a tr m 2.2.6. T ch c qu n lý v n hành tr m ch ñ có ngư i tr c 2.3. Đ c ñi m gi i pháp ñ u tư nâng c p HTĐK tích h p tr m Lăng Cô D án c i t o tr m 110kV ñ th c hi n KNT thí ñi m t i tr m 110kV Lăng Cô bao g m hai ph n chính sau: M t là h th ng máy tính ch ñ t t i Trung tâm ñi u khi n c a EVNCPC-CGC ñ ñi u khi n t xa. Đây là thành ph n ñ u tư m r ng b t bu c (Capital expenditure - CAPEX) c a d án này ñ th c hi n vi c v n hành tr m bi n áp t xa.
 11. 11 Hai là nâng c p HTĐK tích h p t i tr m 110kV Lăng Cô: Đây là thành ph n chính c a d án. Đ c ñi m c a c u trúc HTĐK tích h p ñ u tư t i tr m 110kV Lăng Cô ñư c xây d ng d a trên n n c u hình h th ng SAS c a hãng SEL. Theo phương án ñ u tư ban ñ u do tư v n ñ xu t, c u hình h th ng SAS cho tr m Lăng Cô là c u hình h th ng d phòng m c cao s ñ m b o ñ tin c y cao nh t cho SAS khi v n hành TBAKNT. Bên c nh ñó, gi i pháp c i t o nâng c p HTĐK tích h p này còn có kh năng tích h p h th ng cũ ñ gi l i toàn b các thi t b nh th hi n có c a tr m mà không ph i thay th chúng. Gi i pháp này cho phép ti t ki m r t nhi u chi phí nh ch l p m i các thi t b ñi u khi n chính c p ngăn (các BCUs) và c p tr m như kh i x lý trung tâm, giao di n HMI c a tr m. Nh n xét: Gi i pháp ñ u tư do tư v n ñ xu t nêu trên cho th y v i c u hình h th ng d phòng g p ñôi các ph n t cơ b n (như Station computer, BCU, ESW, Bus station) thì chi phí ñ u tư ban ñ u v n r t cao, g n g p ñôi chi phí c a h th ng cơ b n. Trong khi ñó, c u hình h th ng cơ b n thì tư v n chưa tính ñ n. Chi phí ñ u tư ban ñ u cho h th ng cơ b n này s m c t i thi u nhưng v n ñ m b o h th ng v n hành an toàn và tin c y, hoàn toàn phù h p v i tiêu chu n k thu t v HTĐK tích h p TBA c a EVN. Theo kinh nghi m, tr c tr c SAS ch y u là do m t ngu n ñi n c p cho ESW ho c c ng c m c a ESW b h ng. Đ kh c ph c ta có th d phòng ngu n ñi n và c ng cho ESW nhưng chi phí thì g n như không tăng nh m nâng cao hơn n a ñ tin c y cho SAS . Hi n nay, thi t b ESW c a hãng RuggedCom ñang ñư c ña s các hãng khác s d ng trong c u hình SAS c a mình nh ñáp ng
 12. 12 các tiêu chu n kh c khe c a m ng truy n thông công nghi p, k c ñ b n c a thi t b ESW. Sau ñây, ta l n lư t xét các phương án ñ u tư kh thi ñ i v i HTĐK tích h p tr m bi n áp 110kV Lăng Cô. 2.3.1. Phương án c u trúc HTĐK tích h p tr m h ñơn Phương án ñ u tư c u trúc HTĐK tích h p m ch ñơn t i tr m 110kV Lăng Cô (h ñơn) (hình 2.4) g m các ph n t chính sau: a – Station Server/Gateway: thi t b SEL-3354 s nh n toàn b l nh ñi u khi n t các Trung tâm ñi u khi n xa và làm nhi m v ñi u ph i và chuy n phát các l nh ñó ñ n các IEDs trong t ng ngăn l ñ ti n hành th c hi n ñóng/c t thi t b như máy c t, dao cách ly,… SEL-3354 còn có ch c năng x lý d li u và ñi u khi n giám sát toàn tr m m t cách t ñ ng. b – Máy tính web server: th c hi n ch c năng lưu tr d li u quá kh và giao ti p v i h th ng, giao di n trang web mô t tình tr ng v n hành c a tr m ph c v vi c truy c p t xa. c – Kh i vào/ra (I/Os unit): các BCUs lo i SEL-2440 và SEL-2414th c hi n ch c năng ñi u khi n giám sát v n hành c a t t c các thi t b c p ch p hành như máy c t, dao cách ly, dao ti p ñ t, máy bi n áp, h th ng phân ph i ngu n, h th ng c quy… cho t ng ngăn và các tín hi u khác c a toàn tr m. Nh n xét v phương án h ñơn: Ưu ñi m: sơ ñ ñơn gi n, chi phí ñ u tư m c t i thi u. Như c ñi m: ñ tin c y c a SAS chưa cao. Tuy nhiên, ta có th nâng cao hơn n a b ng ngu n c p DC d phòng và c ng d phòng cho ESW mà không làm tăng chi phí.
 13. 13 Phương án này hoàn toàn phù h p v i tiêu chu n c a EVN. Hình 2.4: Sơ ñ c u trúc HTĐK m ch ñơn tr m tích h p 110kV Lăng Cô 2.3.2. Phương án c u trúc HTĐK tích h p tr m h kép C u trúc HTĐK m ch kép tr m tích h p 110kV Lăng Cô (h kép) (hình 2.5) có c u hình h th ng d phòng v i c u trúc g p ñôi các ph n t cơ b n như là SEL-3354, BCU (SEL-2440, SEL- 2414),… HTĐK tích h p tr m ñư c thi t k theo sơ ñ h th ng ñi u khi n kép (Main & Backup) có th v n hành song song, d phòng cho nhau (Host - Standby). Nh n xét v phương án h kép: Ưu ñi m: ñ tin c y cao nh t v i ñ s n sàng cao nh t. Như c ñi m: Chi phí ñ u tư ban ñ u l n g n g p ñôi. Tuy nhiên, ñ i v i TBA 110kV Lăng Cô thì h kép chưa th t s c p thi t vì còn tùy thu c vào ñi u ki n t ñ ng hóa lư i phân ph i sau tr m cũng như nhu c u m r ng quy mô tr m trong giai ño n này. Ngoài y u t v k thu t, y u t hi u qu v kinh t cũng
 14. 14 như b n v ng v m t tài chính c a phương án c n ph i ñư c cân nh c trư c khi ra quy t ñ nh ñ u tư. Hình 2.5: Sơ ñ c u trúc HTĐK m ch kép tr m tích h p 110kV Lăng Cô 2.4. Gi i pháp k t n i truy n thông 2.4.1. K t n i truy n thông trong ph m vi tr m bi n áp Lăng Cô 2.4.2. K t n i truy n thông gi a tr m v i trung tâm ñi u khi n xa 2.5. Các h th ng ph tr 2.5.1. H th ng giám sát an ninh tr m 2.5.2. H th ng phòng cháy ch a cháy t ñ ng c a tr m 2.6. K t Lu n Vi c n m v ng lý thuy t t ñ ng hóa TBA và ñ c ñi m HTĐK hi n tr ng c a tr m 110kV Lăng Cô có th giúp ta xây d ng ñư c các phương án ñ u tư c u trúc HTĐK tích h p tr m kh thi,
 15. 15 ñáp ng các yêu c u k thu t c a m t tr m tích h p, ñ m b o cho h th ng v n hành an toàn và tin c y. Trên cơ s các phương án ñ u tư c u trúc HTĐK tích h p tr m này, vi c ch n phương án nào trong 2 phương án nêu trên (m c 2.3) ñ ñ u tư thì c n thi t ph i ti n hành ñánh giá (so sánh) cho t ng phương án c th . D a vào ñó ta s ch n ñư c phương án thích h p nh t ñ m b o hi u qu kinh t và tài chính. Vi c nghiên c u, ñánh giá hi u qu c a t ng phương án nêu trên s ñư c th c hi n các chương ti p theo. CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ HI U QU Đ U TƯ D ÁN NÂNG C P HTĐK TÍCH H P TBA B NG PHƯƠNG PHÁP LU N S A Đ I 3.1. Đ t v n ñ Đ bi t ñư c m t phương án có ñ m b o hi u qu kinh t (cũng như b n v ng v m t tài chính) hay không thì ph i ñánh giá hi u qu ñ u tư cho phương án c th ñó thông qua vi c phân tích kinh t và tài chính d án. Trong ph m vi nghiên c u này, tác gi ch ti n hành xác ñ nh hai tiêu chí quan tr ng ñư c s d ng ph bi n ñó là Hi n giá ròng (NPV) và Su t sinh l i n i b (IRR). Cách xác ñ nh hai ch tiêu này theo phương pháp lu n trư c ñây cho các d án lư i ñi n ñã b c l khá nhi u nh ng t n t i như không phân bi t rõ ràng gi a chi phí kinh t và chi phí tài chính, không ñ nh nghĩa rõ ràng v ph m vi d án; kh u hao ñơn thu n ch là m t bút toán trong phân tích kinh t nên không chính xác, phân tích ñ nh y còn nghèo nàn,... Đ kh c
 16. 16 ph c như c ñi m này, tác gi áp d ng phương pháp lu n s a ñ i [4] ñ phân tích ñánh giá hi u qu ñ u tư. Hơn n a, các l i ích (benefits) c a d án ñ u tư lư i ñi n thông thư ng là l i nhu n sau khi cân b ng gi a chi phí s n lư ng ñi n năng mua vào và doanh thu t s n lư ng ñi n năng bán ra trong ñ i s ng kinh t c a d án. T ñó, ta có th áp d ng các công th c ñ tính các giá tr c a các tiêu chí ñánh giá d án như là NPV và IRR cho các phương án ñ u tư ñ so sánh và ch n l a phương án ñáng giá nh t. Nhưng do tính ch t ñ c trưng c a d án nâng c p HTĐK tích h p ñ th c hi n TBAKNT nên vi c xác ñ nh giá tr các dòng ti n thu vào (cash inflows) trong phân tích kinh t - tài chính c a d án không th d dàng như v y. ñây, m t trong nh ng v n ñ quan tr ng ñư c ñ t ra là c n ph i nghiên c u cách xác ñ nh l i ích phù h p v i ñ c trưng ñó thông qua vi c lư ng hóa b ng ti n t các l i ích mà d án mang l i. Vì v y trong ph n ti p theo c a chương này, các n i dung chính s ñư c ñ c p l n lư t ñó là Phương pháp xác ñ nh dòng ti n thu vào Bt, Phương pháp tính NPV, IRR và Xây d ng các bư c tính toán phân tích kinh t - tài chính d án. 3.2. Phương pháp xác ñ nh l i ích Bt c a d án: Đ xác ñ nh dòng ti n thu vào c a d án thông qua vi c quy ñ i thành ti n t các l i ích nh gi m chi phí nhân công qu n lý v n hành tr m có ngư i tr c và l i ích t vi c gi m lư ng ñi n năng t n th t hàng năm nh gi m th i gian m t ñi n do s c , tác gi ñ xu t s d ng công th c như sau: Bt = BOt + BQt (3.1)
 17. 17 Trong ñó: + Bt: Dòng ti n thu vào trong năm th t c a d án. + BOt: L i ích thu ñư c trong năm t c a d án nh gi m chi phí nhân công qu n lý-v n hành tr m có ngư i tr c. + BQt: L i ích thu ñư c trong năm t c a d án nh nâng cao s n lư ng ñi n năng. Giá tr BOt c a d án ñư c tính toán theo ñ nh m c chi phí do Nhà nư c quy ñ nh. Đ xác ñ nh giá tr BQt trong nghiên c u này, tác gi d a trên cơ s lý lu n v y u t thi t h i do m t ñi n c a [1] ñ ñ xu t s d ng công th c sau: BQt = A sc * k * p (3.2) Trong ñó: +p : Giá bán ñi n bình quân. +k : H s ph t hay giá tr thi t h i do m t ñi n (k= 15). + Asc : S n lư ng ñi n năng m t do s c gi m ñư c trong 1 năm. Theo [6], Asc ñư c xác ñ nh theo công th c: TNDSC * Pmax * Tmax A SC = 8.760 (3.3) Trong ñó: + TNDSC: Th i gian ng ng c p ñi n do s c trong 1 năm. + Pmax và Tmax l n lư t là công su t và th i gian s d ng công su t l n nh t. Cũng theo [6], TNDSC ñư c xác ñ nh theo công th c
 18. 18 TNDSC = λ sc * Tsc (3.4) Trong ñó: + λsc : Su t s c trong 1 năm. + Tsc: Th i gian s a ch a s c l n nh t. Như v y, ñ xác ñ nh ñư c BQt ta ph i ph i căn c vào các thông s λsc, Tsc, Pmax, Tmax, k, p. Trong ñó, các thông s λsc, Tsc, Pmax, Tmax ñư c tính toán trên cơ s các s li u kh o sát th ng kê c a TBA qua các năm ho c l y theo kinh nghi m v n hành. Trong gi i h n ph m vi c a lu n văn này, các thông s λsc, Tsc, k s ñư c l y theo [1] và p ñư c l y theo [4]. 3.3. Phương pháp tính NPV và IRR c a d án Sau khi xác ñ nh ñư c (3.1), ñ ñánh giá hi u qu ñ u tư c n tính toán các ch tiêu NPV và IRR. N NPV = ∑ (B t − C t ) * (1 + r ) − t t =1 (3.5) N −t ∑ ( B t − C t ) * (1 + IRR ) = 0 t =1 (3.6) Trong ñó: Bt : Dòng ti n thu vào trong năm th t c a d án. Ct : Dòng ti n chi phí trong năm th t c a d án. N : Tu i th kinh t c a d án. r : T l chi t kh u hay su t chi t kh u.
 19. 19 Trên cơ s k t qu tính NPV và IRR tính ñư c, ta s bi t phương án ñ u tư c a d án có ñáng giá hay không ñáng giá. T ñó, ta l a ch n phương án ñáng giá nh t trong các phương án ñáng giá. 3.4. Chương trình phân tích kinh t và tài chính cho d án lư i ñi n 3.4.1. Trình t th c hi n 3.4.2. Thu t toán tính toán phân tích kinh t và tài chính d án 3.4.3. L p báo cáo phân tích kinh t và tài chính, ñánh giá hi u qu ñ u tư 3.5. K t lu n V i cách ti p c n m i v phương pháp xác ñ nh dòng ti n vào c a d án k t h p v i phương pháp lu n s a ñ i trong PTKTTC, ta hoàn toàn có th ñánh giá hi u qu ñ u tư d án nâng c p TBA tích h p trên cơ s khoa h c. T ñây, ta có th áp d ng nguyên t c trên ñ ñánh giá hi u qu ñ u tư cho các d án tương t ho c có th b sung vào vi c xác ñ nh l i ích kinh t trong PTKTTC d án lư i ñi n có ph n ñ u tư HTĐK tích h p ñ th c hi n TBAKNT trong tương lai.
 20. 20 CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ HI U QU Đ U TƯ VÀ CH N GI I PHÁP Đ M B O HI U QU KINH T CHO TR M TÍCH H P 110kV LĂNG CÔ 4.1. M ñ u D án ng d ng công ngh tích h p ñi u khi n b ng máy tính vào TBA 110kV Lăng Cô ñ thí ñi m v n hành tr m không ngư i tr c s ñem l i các tác ñ ng tích c c bao g m kh năng tăng năng su t lao ñ ng, gi m chi phí nhân công qu n lý v n hành, ñ ng th i nâng cao năng l c c p ñi n nh gi m thi u th i gian m t ñi n do s c , tăng kh năng linh ho t trong v n hành khi tham gia vào th trư ng ñi n c nh tranh trong tương lai. Tuy nhiên, trong nghiên c u v gi i pháp ñ u tư nâng c p HTĐK tích h p tr m 110kV Lăng Cô thì vi c phân tích ñánh giá hi u qu ñ u tư c a d án chưa ñư c phân tích ñánh giá ñ y ñ trên cơ s khoa h c nên gi i pháp ñư c ch n ñ ñ u tư chưa ph n ánh ñư c hi u qu kinh t c a nó. ñây, mu n ch n phương án nào ñ ñ u tư cũng c n ph i d a trên k t qu phân tích ñánh giá hi u qu kinh t và tài chính c a phương án ñó. Vì v y, chương này trình bày ñ xu t vi c phân tích ñánh giá hi u qu ñ u tư ñ i v i d án “C i t o TBA 110kV ñ th c hi n TBA không ngư i tr c” thí ñi m t i TBA 110kV Lăng Cô thông qua vi c tính toán, phân tích kinh t v i hai tiêu chu n ñánh giá quan tr ng ñư c s d ng ph bi n ñó là NPV và IRR cho m i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản