intTypePromotion=1

Luận văn:Đánh giá phương pháp ước tính băng thông trong mạng IP sử dụng kỹ thuật TOPP (trains of packet pairs)

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
70
lượt xem
9
download

Luận văn:Đánh giá phương pháp ước tính băng thông trong mạng IP sử dụng kỹ thuật TOPP (trains of packet pairs)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giao thức IP (tiếng Anh: Internet Protocol - Giao thức Liên mạng) là một giao thức hướng dữ liệu được sử dụng bởi các máy chủ nguồn và đích để truyền dữ liệu trong một liên mạng chuyển mạch gói. Dữ liệu trong một liên mạng IP được gửi theo các khối được gọi là các gói (packet hoặc datagram). Cụ thể, IP không cần thiết lập các đường truyền trước khi một máy chủ gửi các gói tin cho một máy khác mà trước đó nó chưa từng liên lạc với....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Đánh giá phương pháp ước tính băng thông trong mạng IP sử dụng kỹ thuật TOPP (trains of packet pairs)

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH BÍCH H NH ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP Ư C TÍNH BĂNG THÔNG TRONG M NG IP S D NG K THU T TOPP (TRAINS OF PACKET PAIR) Chuyên ngành: K thu t ñi n t Mã s : 60.52.70 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. NGUY N VĂN TU N Ph n bi n 1: TS. PH M VĂN TU N Ph n bi n 2: TS. LƯƠNG H NG KHANH Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 03 tháng 12 năm 2011. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng.
 3. 1 M Đ U 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI Hi n nay lưu lư ng m ng tăng không ng ng do s phát tri n c a các ng d ng và các thuê bao m i, vì v y r t khó d ñoán lưu lư ng trong m ng chính xác. Làm th nào ñ ño ñ c và giám sát lưu lư ng trong m ng IP là v n ñ r t ñư c quan tâm nghiên c u. Vi c ño ñ c và giám sát ñư c lưu lư ng giúp ñ m b o ch t lư ng d ch v m ng IP v i các yêu c u v ñ c tính lưu lư ng và ch t lư ng d ch v khác nhau. Băng thông có quan h m t thi t v i lưu lư ng, băng thông còn ñư c s d ng ñ ám ch lưu lư ng d li u truy n. Các h p ñ ng d ch v gi a nhà cung c p và khách hàng thư ng là ch t lư ng d ch v d a trên băng thông. Các giao th c ñ nh tuy n, ch ng t t ngh n ñ u ñư c phát tri n d a trên cơ s băng thông. Chính vì v y, băng thông có vai trò quan tr ng trong vi c truy n d n tín hi u. S d ng các phương pháp ño băng thông trong m ng IP là m t cách ñ ño ñ c và giám sát lưu lư ng trong m ng IP ñ m b o ñư c ch t lư ng d ch v . Có r t nhi u phương pháp nghiên c u và công c ñã ñư c các nhà khoa h c xây d ng và công b . Tuy nhiên phương pháp và công c nào là thích h p v i t ng trư ng h p c th c a m ng giúp ño ñ c chính xác và thu n ti n là v n ñ r t ñư c quan tâm. Vì v y, vi c tìm hi u nghiên c u v các k thu t ño ñ c cũng như ñánh giá băng thông, th c hi n mô ph ng ñánh giá các phương pháp và ng d ng th c t là m t ñ tài có tính th c ti n và c n thi t. 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U Trên cơ s tìm hi u v ño băng thông trong m ng IP và nghiên c u các phương pháp công c ño băng thông trong m ng IP, lu n văn ti n hành phân tích, so sánh, ñánh giá m t s phương pháp ño băng thông trong m ng IP. T ñó, l a ch n ñánh giá phương pháp ño băng thông s d ng k thu t TOPP.
 4. 2 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U - T ng quan v ki n trúc m ng vi n thông, m ng máy tính - Các lý thuy t ph c v ño băng thông (lý thuy t lưu lư ng ,hàng ñ i…) - Công c mô ph ng. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U • Thu th p, phân tích các tài li u và thông tin liên quan ñ n ñ tài. • K t h p nghiên c u lý thuy t và mô ph ng các phương pháp, công c ño băng thông trong m ng IP. 5. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI Nghiên c u v các phương pháp ño băng thông trong m ng IP có th giúp cho vi c ño ñ c băng thông m t cách chính xác trên cơ s n m ñư c các phương pháp ño và các công c ño băng thông. Đ ng th i vi c ño ñ c là cơ s ñ ñánh giá ch t lư ng c a m ng vì băng thông có quan h m t thi t v i lưu lư ng, d ch v m ng và ch t lư ng d ch v QoS. 6. C U TRÚC C A LU N VĂN C u trúc lu n văn g m 4 chương như sau: Chương 1. T NG QUAN V BĂNG THÔNG VÀ ĐO BĂNG THÔNG TRONG M NG IP Trong chương này s trình bày các v n ñ cơ b n nh t v m ng IP, băng thông trong m ng IP và phương pháp ño băng thông cơ b n g m các n i dung: Các khái ni m cơ b n trong m ng IP, ñ nh nghĩa v băng thông, phân lo i băng thông trong m ng IP. Vai trò c a ño băng thông ñ i v i ch t lư ng d ch v và trình bày c th v 2 phương pháp ño: phương pháp ño băng thông tích c c và phương pháp ño băng thông th ñ ng.
 5. 3 Chương 2. SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP Ư C TÍNH BĂNG THÔNG TRONG M NG IP Trong chương 2 trình bày v các phương pháp và công c ño băng thông khác nhau, phân tích các mô hình ño băng thông và các công c ño tiêu bi u ñ th y ñư c ưu, như c ñi m c a nó và l a ch n ng d ng chúng trong các trư ng h p c th . Các v n ñ ñư c trình bày trong chương 2 g m: Các mô hình ư c tính băng thông trong m ng IP: Mô hình kho ng cách gói dò PGM và mô hình t c ñ gói dò PRM. - Phương pháp ño dung lư ng ñ u cu i ñ n ñ u cu i b ng phương pháp c p gói/ chu i gói, Phương pháp ño băng thông kh d ng ñ u cu i ñ n ñ u cu i b ng k thu t SloPS và kh o sát m t s công c ño d a trên các k thu t này Chương 3. PHƯƠNG PHÁP Ư C TÍNH BĂNG THÔNG TRONG M NG IP S D NG K THU T TOPP Trong chương này s d ng phương pháp ño băng thông b ng k thu t TOPP ñ ño băng thông kh d ng vì nó có th ư c lư ng băng thông kh d ng c chai b n trong các phương pháp chu i gói. Chương này s gi i thi u nh ng v n ñ c a phương pháp ño TOPP g m các gi thi t và các ñ nh nghĩa s d ng trong TOPP, phương ño băng thông kh d ng s d ng k thu t TOPP v i 2 giai ño n cơ b n là: Giai ño n dò và giai ño n phân tích. Giai ño n phân tích v i s d ng h i quy tuy n tính t ng ño n ñ ư c lư ng băng thông kh d ng ñ u cu i ñ n ñ u cu i Chương 4. MÔ PH NG PHƯƠNG PHÁP Ư C TÍNH BĂNG THÔNG TRONG M NG IP S D NG PH N M M OPNET Trong chương này s d ng ph n m m OPNET mô ph ng mô hình m ng và tính toán băng thông kh d ng.
 6. 4 Chương 1: T NG QUAN V BĂNG THÔNG VÀ ĐO BĂNG THÔNG TRONG M NG IP Gi i thi u chương 1.1 Các khái niêm cơ b n trong m ng IP như: ñ nh tuy n, tr ñư ng truy n, tr x lý, tr hàng ñ i, chính sách l p l ch. 1.2. Các khái ni m cơ b n v băng thông, phân lo i băng thông trong m ng IP. 1.2.1 Đ nh nghĩa băng thông Băng thông v t lý: là t c ñ c c ñ i mà m t ph n t m ng có th truy n ñư c Băng thông kh d ng (A-Bw): Băng thông kh d ng là dung lư ng chưa ñư c s d ng c a tuy n trong m t kho ng th i gian nh t ñ nh. 1.2.2 Thông lư ng Thông lư ng là lư ng d li u ñư c truy n thành công t m t host này ñ n m t host khác thông qua m t m ng 1.3 Vai trò c a băng thông ñ i v i ch t lư ng d ch v 1.4 Phân lo i các phương pháp ño băng thông 1.4.1 Phương pháp ño th ñ ng Phương pháp ño th ñ ng d a trên vi c phân tích các thông tin thu nh n ñư c t lu ng ng d ng. Phương pháp th ñ ng không s d ng các gói dò bên ngoài ñưa vào nên tránh ñư c tác ñ ng c a lưu lư ng c nh tranh lên k t qu ño, do ñó k t qu ño thư ng chính xác 1.4.2 Phương pháp ño ch ñ ng Phương pháp ño ch ñ ng ñư c th c hi n b ng cách ñưa các gói tin ki m tra (còn g i là gói dò) vào m ng và s d ng thông tin ph n h i ñ có ñư c các k t qu ño. Phương pháp này không c n ph i truy
 7. 5 c p vào b t kỳ m t b ñ nh tuy n hay m t liên k t c a ñư ng m ng nào. 1.5 Đo băng thông b ng phương pháp ch ñ ng 1.5.1 Nguyên t c ño K thu t ño ch ñ ng dùng các gói “dò”(probing) bên ngoài ñ th c hi n các phép ño băng thông, có nghĩa là m t lu ng dò (lu ng có ch a các gói tuân theo m t nguyên t c nh t ñ nh nào ñó ph thu c vào các k thu t ño ñư c s d ng) ñư c “nhét” vào m ng b i m t máy tính (host), m t host khác s thu các gói dò này ñ ng th i phân tích các thông tin nh n ñư c t các gói dò. S d ng các thông tin mang tính th ng kê này có th rút ra m t k t lu n v tr ng thái và m t s thu c tính c a m ng. Ý tư ng này ñư c minh ho hình 1.4. lu ng dò INTERNET Bên g i Bên nh n Hình 1.4: Các thành ph n cơ b n c a m t phiên dò 1.5.2 Phân lo i các công c ñánh giá băng thông ch ñ ng 1.5.2 Phân lo i các công c ñánh giá băng thông ch ñ ng 1.6 K t lu n chương
 8. 6 Chương 2. SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP Ư C TÍNH BĂNG THÔNG TRONG M NG IP Gi i thi u chương 2.1 Các mô hình ư c tính băng thông 2.1.1 Phương pháp mô hình kho ng cách gói dò PGM Kho ng cách Router Kho ng cách có x y ra ban ñ u tr hàng ñ i Hàng ñ i Hình 2.1: Đo kho ng cách gói dò s d ng mô hình PGM t i ñi m b t ñ u và ñi m cu i trên ñư ng m ng Trong mô hình này s d ng thông tin v kho ng th i gian ñ n c a hai gói dò liên ti p t i ñ u thu. M t c p gói ñư c g i ñi v i kho ng cách th i gian là ∆in và ñ n ñ u thu v i kho ng cách th i gian là ∆out. Gi thi t m t link ñơn có băng thông c chai và có s xu t hi n lưu lư ng c nh tranh trong th i gian ∆in. ∆out ñư c tính là th i gian ñ phát gói dò th hai và CT ñ n trong th i gian ∆in. Do ñó, th i gian ∆ out − ∆ in ñ phát CT là (∆out-∆in) và t c ñ c a CT là × C v i C là ∆ in dung lư ng c a link c chai. Băng thông kh d ng ñư c tính như  ∆ out − ∆ in  sau: A =  1 − ×C .  ∆ in 
 9. 7 2.1.2 Phương pháp mô hình t c ñ gói dò PRM Mô hình d a vào khái ni m xung ñ t t gây ra (self-induced congestion). Nói m t cách d hi u là n u phía phát g i ñi các gói dò v i t c ñ th p hơn A-Bw d c theo m t path thì t c ñ ñ n c a gói dò t i ñ u thu s “b ng” v i t c ñ c a chúng t i phía phát. Ngư c l i, n u các gói dò ñư c phát ñi v i t c ñ cao hơn A-Bw thì các gói dò s b tr d n ñ n t c ñ các gói dò t i ñ u thu s nh hơn t c ñ c a chúng t i phía phát. Như v y có th ño A-Bw b ng cách dò tìm ñi m “xoay” mà t i ñó t c ñ c a phía phát và thu b t ñ u b ng nhau. Tr m t T c ñ dò (R) Hình 2.3: K t qu t mô hình PRM 2.2 Đo dung lư ng ñ u cu i – ñ u cu i b ng k thu t c p gói / chu i gói (packet pair/ packet train) 2.2.1 Cơ s lý thuy t 2.2.1.1 K thu t c p gói Khi m t gói tin truy n qua m t link, nó s ch u m t tr n i ti p do các gi i h n v t lý c a link và các ràng bu c ph n c ng c a thi t b . Trong m t tuy n lưu tr -và-chuy n ti p có dung lư ng Ci thì tr n i ti p c a m t gói tin kích thư c L là γ = L Ci . M t c p gói cùng kích thư c L ñư c g i ñ u cu i ñ n ñ u cu i,có nghĩa là kho ng cách th i gian gi a hai gói ñ nh .
 10. 8 L ( > t0 − t0 ) 1 0 Cl Đ gây ra vi c x p hàng t i m t tuy n có băng thông c chai thì các gói này s ñ n ñích v i kho ng l ch th i gian gi a hai gói (tn − tn ) b ng v i kho ng th i gian khi chúng r i kh i tuy n băng 1 0 L thông c chai ( ). Cl Kho ng l ch này s không ñ i v i ñi u ki n n u các tuy n k ti p sau tuy n c chai có băng thông không nh hơn băng thông c chai. Chúng ta s d ng l i hình 2.5 gi i thi u mô hình c p gói trong chương 2. Ph n r ng bi u di n tuy n có băng thông cao. Ph n h p bi u di n cho tuy n có băng thông c chai. Phương trình bi u di n cho mô hình c p gói ñư c vi t như sau: L 1 0  L  tn − tn = max ( 1 0 , t0 − t0 ) hay ∆ n = max  , ∆ 0  Cl  Cl  1 0 V i tn , tn là th i gian ñ n ñích c a gói dò th nh t và gói dò th hai; 1 0 t0 , t0 là th i gian phát gói dò th nh t và gói th hai, Cl là dung lư ng c a tuy n c chai. Hư ng d li u Các gói Đích Ngu n L t0 − t0 1 0 < Cl = tn − tn 1 0 Hình 2.4: Mô hình c p gói (Packet-Pair Model)
 11. 9 2.2.1.2. K thu t chu i gói K thu t chu i gói có ñư c b ng cách m r ng k thu t c p gói. Thay vì g i hai gói dò như trong k thu t c p gói thì phía ngu n (phát) có th g i N gói dò back-to-back kích thư c L ñ n ñích (thu), các gói này ñư c g i là m t chu i gói có chi u dài N. Kho ng l ch c a m t chu i gói t i m t tuy n là t ng th i gian gi a bit cu i cùng c a gói ñ u tiên và gói cu i cùng ∆ ( N ) . Phía thu s ño ∆ ( N ) sau ñó s tính toán m t giá tr ư c lu ng băng thông: ( N − 1) L b( N ) = (2.4) ∆( N ) Ý nghĩa c a phương trình (2.4) là: n u không có lưu lư ng c nh tranh CT, băng thông ư c lư ng b ng v i dung lư ng C ñ u cu i- ñ n-ñ u cu i c a m t ñư ng m ng như trong trư ng h p gói ñôi. Tuy nhiên do tác ñ ng c a CT nên b(N) th p hơn dung lư ng C m t giá tr nh t ñ nh. 2.2.2. M t s v n ñ tác ñ ng ñ n mô hình c p gói H ng hàng ñ i Lưu lư ng c nh tranh CT M t gói dò Ngh n xu t hi n phía giao ti p t c ñ th p c a b ñ nh tuy n. 2.2.3 Kh o sát m t s công c ño d a trên k thu t c p gói/chu i gói 2.2.3.1. Bprobe Bprobe g i ñi các c p gói ICMP ECHO t ngu n ñ n ñích và ño th i gian ñ n c a các gói tin ph n h i. Quá trình này ñư c l p l i nhi u l n (nhi u pha) v i kích thư c các gói dò thay ñ i. Vi c tăng
 12. 10 kích thư c gói dò ñư c tính toán v i h s luân phiên là 150% và 250% nh m ñ m b o không có kích thư c hai gói b i s nguyên l n nhau. 2.2.3.2 Nettimer Nettimer s d ng thu t toán ư c lư ng m t ñ Kernel hay còn g i là b l c Kernel ñ lo i b các m u k t qu ño không chính xác. Phương pháp này nh m gán cho các m u k t qu ño chính xác v i m c ñ ưu tiên cao, các m u kém chính xác v i m c ñ ưu tiên th p. +∞ Hàm kernel ñư c ñ nh nghĩa v i thu c tính: ∫ K (t )dt = 1 −∞ Như v y m t ñ t i m t m u ño x nh n ñư c t i ñ u thu: 1 n  x − xi  d ( x) = ∑ K   n i =1  c.x  V i c là h s ñ r ng kernel, n là s lư ng các ñi m bên trong c.x c a x, xi là ñi m th i. H s c càng l n thì các m u k t qu ño càng chính xác nhưng vi c tính toán r t ph c t p. H s c ñư c l y b ng 0.10. 1 + x x≤0 Hàm Kernel ñư c s d ng là: y =  1 − x x>0 2.2.3.3 Pathrate Công c này s d ng nhi u c p gói ñ tìm ra phân b băng thông ña mode c a k t qu ño. B ng cách thay ñ i c gói dò, nó làm gi m b t cư ng ñ c a các mode hình thành do CT. Pathrate xác ñ nh các mode c c b trong phân b băng thông c p gói, sau ñó ch n mode c c b tương ng v i băng thông c a path.
 13. 11 2.3 Đo băng thông kh d ng b ng k thu t SLOPS 2.3.1 Cơ s lý thuy t Gi thi t r ng phát ñi m t chu i chu kỳ ch a K gói dò ñ n bên thu, t c ñ c a chu i dò là R0. K ñư c g i là chi u dài c a chu i. Kích thư c gói là L byte, do ñó các gói dò ñư c g i ñi v i chu kỳ là T, v i T = L/R0 ñơn v th i gian. Tr m t chi u OWD Dk c a gói dò th k t ñ u phát ñ n ñ u thu ñư c bi u di n như sau:  L qik  H  L H  D = ∑ +  = ∑ k + dik  (2.11) i =1  Ci Ci  i =1  Ci  k k V i qi là kích thư c hàng ñ i c a gói dò k lúc ñ n link i và d i là tr x p hàng c a gói dò k t i link i. S sai bi t c a OWD c a hai gói dò liên ti p k và k+1 ñư c vi t: H  ∆q k  H ∆D k ≡ D k +1 − D k = ∑  i  = ∑ ∆di k (2.12) i =1  Ci  i =1 k +1 V i ∆qi = qi − qik và ∆dik = ∆qik Ci . k Trong [6] ch ng minh ñư c r ng: n u R0 > A thì K gói dò c a chu i chu kỳ ñ n ñ u thu v i các OWD tăng lên và n u R0 ≤ A thì các OWD c a các gói dò b ng nhau. Có th phát bi u tính ch t này l i như sau: N u R0 > A thì ∆D > 0 v i k=1,...,K-1. Ngư c l i n u k R0 ≤ A thì ∆D k = 0 v i k=1,...,K-1.
 14. 12 T c ñ chu i dò R> băng Tr OWD tương ñ i thông kh d ng A (msec) S lư ng gói dò Hình 2.14a: Các bi n thiên OWD khi R>A Tr OWD tương ñ i (msec) R
 15. 13 2.3.2 Kh o sát công c ño Pathload 2.3.2.1 Ch n T và L: Chu kỳ T và kích thư c gói dò L là hai tham s quan tr ng trong Pathload. V i R là t c ñ c a chu i dò: R=L/T (2.14) v i R cho trư c, Pathload ch n các giá tr L,T ñ th a (2.14) 2.3.2.2 Ch n chi u dài c a chu i K N u K quá l n, chu i dò có th tràn ng p hàng ñ i c a tuy n ch t khi R>A, gây nên vi c m t gói dò và gói CT. Hi n tư ng m t gói như v y có th d n ñ n k t qu ñánh giá A-Bw không chính xác. M t khác n u K quá nh , chu i dò không cung c p ñ các m u cho phía thu ñ ñánh giá các tr OWD có xu hư ng tăng hay không. Hơn n a kho ng th i gian c a m t chu i V ñư c ñ nh nghĩa như sau: V=KT (2.15) V liên quan ñ n giá tr trung bình c a thang ño th i gian τ. K càng dài d n ñ n V càng tăng, cũng d n ñ n vi c xác ñ nh R>A hay không trong thang th i gian ño r ng hơn. 2.3.2.3 M t nhóm chu i 2.3.2.4 Phát hi n xu hư ng tăng 2.3.2.5 So sánh gi a R và A sau m t nhóm chu i dò 2.3.2.6 Đi u ch nh t c ñ R 2.4 K t lu n chương
 16. 14 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP Ư C TÍNH BĂNG THÔNG TRONG M NG IP S D NG K THU T TOPP Gi i thi u chương 3.1 Gi i thi u k thu t TOPP (Trains of packet pair) K thu t TOPP d a trên mô hình t c ñ gói dò PRM, TOPP g i nhi u c p gói v i t c ñ tăng d n t ngu n ñ n ñích. Gi s c p gói ñư c g i t ngu n có kho ng cách ban ñ u là ∆s. Gói dò có kích thư c L byte và như v y t c ñ ñ xu t là R0=L/∆s. N u R0 l n hơn băng thông kh d ng ñ u cu i ñ n ñ u cu i A, gói dò th hai s x p hàng sau gói dò th nh t và t c ñ ño ñư c t i bên thu s là Rm
 17. 15  pi−1  n u pi-1
 18. 16 ∆S ñư c truy n qua m t tuy n v i m t th i gian ph c v Qb> ∆S, sau ñó là các gói tin ñ liên k t h s tách b i ∆R=Qb. S d ng kích thư c c a các gói b, th i gian tách ∆R, băng thông tr i nghi m trên tuy n có th ñư c ư c tính là: b (3.4) m= ∆R Đ i v i m i t c ñ oi ñư c cung c p, s có k nhãn th i gian tương ng. Đ gi m ñ n m t giá tr cho m i t c ñ ñ xu t, các giá tr trung bình c a m t t p các nhãn th i gian ñư c tính toán. Do ñó, s có m t ∆Ri giá tr cho m i t c ñ ñ xu t, oi. B ng cách áp d ng phương trình (3.4) cho các giá tr ∆Ri và s d ng b là kích thư c c a các gói dò, băng thông ư c lư ng mi, cho m c t c ñ ñ xu t nl t l ñư c cung c p ñư c tính toán. Theo các gi ñ nh v m ng trong m c 3.2, phương trình (3.1) cho ta m i quan h gi a băng thông ư c tính mi và băng thông cung c p oi cho m i i = 1,…, nl. Ph n còn l i c a phân tích ñư c d a trên quan sát t các cu c th o lu n trong ph n: Các gói dò các ñư c g i m t m c t c ñ ñư c cung c p o ch có th làm cho hop v i băng thông i dư th a s
 19. 17 ñ n phương trình (3.1). Tuy nhiên, mong mu n là tránh h i quy phi tuy n tính, ñó là yâu c u n u giá tr pi-1 và pi ñư c s d ng tr c ti p. B ng cách áp d ng các chuy n ñ i ñã bi t pi-1/pi vào phương trình (3.1), k t qu phương trình tr thành tuy n tính trong o. Đi u này ñư c th hi n dư i ñây ñ i v i trư ng h p tuy n duy nh t: o  l−x 1  s 1 = 1 −  + o = 1 −  + o (3.5) m  l  l  l l Thông thư ng, m t ñư ng dò ch a không ph i là m t tuy n, mà m t vài tuy n trong ñó m t s b ngh n. Hơn n a, ch p0 = o và pn = m ñư c bi t ñ n trong khi giá tr trung gian pi chưa bi t. Do ñó, n u chuy n ñ i mô t trên ñư c áp d ng cho các c p , chúng ta s nh n ñư c m t tuy n tính n i t ng hi u qu . Hình 3. 5: Đ th c a o/f là hàm c a o. 4 ño n ch ra 3 tuy n b ngh n (xung ñ t)
 20. 18 Mô hình chuy n ñ i là k t qu m t mô hình tuy n tính phân ño n ràng bu c, có th ñư c vi t như sau:  β 10 + β 11o + ε 1 n u o ≤ τ1  o  β 20 + β 21 o + ε 2 n u τ1 ≤ o ≤ τ2 = . (3.6) m  M . .  β K 0 + β K 1o + ε K  n u o≤τ1 V i các ràng bu c c a ñi m tham gia là: β i 0 + β i1τ i = β (i +1)0 + β (i +1)1τ i , 1≤ i ≤ K-1 Trong ñó K là s các tuy n có xung ñ t và εi là các l i. M i ño n tuy n tính như th tương ng v i ràng bu c hi u qu khi ñ t ñ n băng thông dư th a c a tuy n xung ñ t ti p theo. Hơn n a β10 = 1 và β11 = 0 b i vì m = o khi o < sb t c là ñ n c chai dư th a. 3.6.4 H i quy tuy n tính t ng ño n 3.6.5. Xác ñ nh tuy n có xung ñ t 3.6.6. Thu t toán, trư ng h p mà không có thông tin ñ y ñ 3.6.6.1 Thông tin chi ti t c a thu t toán 3.6.6.2 T i ưu hóa 3.7 K t lu n chương Chương 4: MÔ PH NG PHƯƠNG PHÁP Ư C TÍNH BĂNG THÔNG TRONG M NG IP S D NG PH N M M OPNET Gi i thi u chương 4.1 Gi i thi u ph n m m mô ph ng Opnet modeler 4.2 Mô ph ng phương pháp ño băng thông kh d ng 4.2.1 Trư ng h p không có tuy n c chai và ch có m t lưu lư ng c nh tranh trên ñư ng m ng 4.2.1.1 Mô hình m ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2