intTypePromotion=1

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG VỀ KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẮNG TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
77
lượt xem
10
download

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG VỀ KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẮNG TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty Cổ phần Xây Dựng Đại Thắng thuộc UBND Thành Phố Hải Phòng là một doanh nghiệp được thành lập theo giấy phép Số 4485/GP - TLDN ngày 08/07/1999 do UBND Thành phố Hải Phòng cấp. Đăng ký kinh doanh Số 072027/GPĐKKD ngày 14/07/1999 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hải Phòng cấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG VỀ KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẮNG TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA

 1. Luận văn tốt nghiệp Đề tài THỰC TRẠNG VỀ KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẮNG TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch­¬ng I Thùc tr¹ng vÒ kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cña c«ng ty cæ phÇn ®¹i th¾ng trong nh÷ng n¨m võa qua I.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Cæ phÇn X©y Dùng §¹i Th¾ng thuéc UBND Thµnh Phè H¶i Phßng lµ mét doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo giÊy phÐp Sè 4485/GP - TLDN ngµy 08/07/1999 do UBND Thµnh phè H¶i Phßng cÊp. §¨ng ký kinh doanh Sè 072027/GP§KKD ngµy 14/07/1999 do Së kÕ ho¹ch §Çu t­ Thµnh Phè H¶i Phßng cÊp. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i : 152 T«n §øc Th¾ng – HuyÖn An D­¬ng – TP H¶i Phßng. Cã tªn giao dÞch viÕt t¾t : §AI TH¡NG ISC. §iÖn Tho¹i:031858325-031771689 Fax:03185825-031717689 2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng nhµ n­íc, ®­îc sö dông con dÊu riªng theo thÓ thøc nhµ n­íc quy ®Þnh. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ: - NhËn thÇu xËy dùng míi, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp: x©y dùng trang thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt, l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®iÖn h¹ thÕ, hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc; x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. - Kinh doanh (nhËp khÈu) c¸c lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng,m¸y x©y dùng vµ c¸c nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. - VËn t¶i hµng ho¸, thi c«ng san lÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. 3.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ hiÖn nay cña c«ng ty thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Th¾ng Gi¸m ®èc Phßng Phßng kÕ Phßng tµi Phßng TCHC Th­¬ng m¹i ho¹ch kü thuËt chÝnh kÕ to¸n §éi §éi §éi §éi XD XD XD XD Sè 1 Sè 2 Sè 4 Sè 3 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong c«ng ty nh­ sau: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®øng ®Çu lµ Chñ TÞch Héi §ång Qu¶n TrÞ kiªm Gi¸m ®èc lµ ng­êi gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn C«ng ty, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty tr­íc ph¸p luËt, ®¹i diÖn cho toµn bé quyÒn lîi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. Gióp gi¸m ®èc cßn cã phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng vµ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh th­¬ng m¹i. - Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh : Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô liªn quan ®Õn qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù, tiÒn l­¬ng, chñ tr× x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch lao ®éng, ®µo t¹o; h­íng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty; theo dâi c«ng t¸c ph¸p chÕ, tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ký c¸c hîp ®ång liªn doanh, liªn kÕt ®óng ph¸p luËt... theo dâi phong trµo thi ®ua khen th­ëng, kû luËt. 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt: Do mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh; qu¶n lý kü thuËt c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng; qu¶n lý theo dâi gi¸ vÒ c¸c biÕn ®éng vÒ ®Þnh møc, gi¸ c¶, l­u tr÷, cËp nhËt c¸c thay ®æi vµ v¨n b¶n chÝnh s¸ch míi ban hµnh; lµm hå s¬ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty qu¶n lý, thiÕt kÕ c¸c tæ chøc thi c«ng; nghiªn cøu, tËp hîp ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ míi, ®Ò xuÊt Gi¸m ®èc ®­a ra quyÕt ®Þnh khen th­ëng; chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý qui tr×nh, qui ph¹m, ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt kinh doanh nh­ gi¸m s¸t chÊt l­îng c«ng tr×nh, qu¶n lý thiÕt kÕ thi c«ng c¸c ®éi c«ng tr×nh; tæ chøc c«ng t¸c thèng kª, l­u tr÷; lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n; phô tr¸ch so¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång giao kho¸n cho c¸c ®éi x©y dùng, thanh lý hîp ®ång kinh tÕ. Ngoµi chøc n¨ng trªn phßng kÕ ho¹ch kü thuËt cã nhiÖm vô quan träng n÷a lµ ®Êu thÇu dù ¸n. §©y lµ mét viÖc lµm ®Çy hÊp dÉn cã sù tËp trung trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc cña c¸n bé chuyªn m«n, ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u nhÊt cña nhµ thÇu trong vÊn ®Ò ®Êu thÇu ®Ó khai th¸c viÖc lµm cho C«ng ty. - Phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh: Cung cÊp th«ng tin gióp l·nh ®¹o qu¶n lý vËt t­ - tµi s¶n - tiÒn vèn, c¸c quü trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ph¸p luËt vµ cã hiÖu qu¶ cao. Thùc hiÖn nghiªm tóc ph¸p lÖnh KÕ to¸n - Thèng kª, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n chÝnh x¸c, trung thùc c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt. §Ò xuÊt c¸c ý kiÕn vÒ huy ®éng c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña c¸c nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. Thùc hiÖn c¸c kho¶n thu nép ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. C¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ ®­îc kiÓm tra, kiÓm so¸t kÞp thêi, th­êng xuyªn, h¹n chÕ c¸c kho¶n nî ®äng d©y d­a kÐo dµi. LËp kÞp chÝnh x¸c c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, quý , n¨m theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. - Phßng th­¬ng m¹i: Do mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô th­¬ng m¹i nh­ bu«n b¸n c¸c lo¹i m¸y c«ng nghiÖp, vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng, t­ liÖu s¶n xuÊt, vµ ®¹i lý c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Bªn c¹nh ®ã, do c¸c c«ng tr×nh cã ®Þa ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau, thêi gian thi c«ng dµi, mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc... nªn lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty ®­îc tæ chøc thµnh c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt, tæ chøc h¹ch to¸n phô thuéc. Mçi mét ®éi s¶n xuÊt l¹i phô tr¸ch thi c«ng trän vÑn mét c«ng tr×nh hoÆc mét h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong ®ã mçi mét ®éi s¶n xuÊt l¹i cã thÓ tæ chøc thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt. Tuú thuéc tõng ®iÒu kiÖn vµ tõng thêi kú mµ sè l­îng c¸c tæ, ®éi sÏ thay ®æi phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ. ë c¸c ®éi s¶n xuÊt, cã c¸c ®éi tr­ëng phô tr¸ch thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi c«ng cïng víi kü thuËt cña phßng KÕ Ho¹ch - Kü ThuËt do c«ng ty cö xuèng. Mçi mét ®éi s¶n xuÊt cã c¸c tæ kÕ to¸n cã nhiÖm vô thanh quyÕt to¸n víi c«ng ty theo tõng khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh. C¸ch tæ chøc lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt, ®ång thêi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ kho¸n s¶n phÈm tíi tõng ®éi c«ng tr×nh, tõng tæ s¶n xuÊt. 4.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong ba n¨m gÇn ®©y Trong 3 n¨m qua c«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tÝch th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: B¶ng 1: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2002  2004 §vt : TriÖu ®ång Stt C¸c chØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 1 Gi¸ trÞ s¶n l­îng 21.037,5 26.083,5 28.691,9 2 Tæng doanh thu 30.660 37.711,8 38.843,2 3 Tæng chi phÝ 29.993 36.891,8 37.779,2 4 Lîi nhuËn gép 667 820 1.064 5 Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 112 210 250 6 Lîi nhuËn sau thuÕ 555 610 814 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy chØ trong vßng 3 n¨m doanh thu còng nh­ lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc ®ét ph¸ m¹nh mÏ. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· cã ®­îc nh÷ng thµnh tùu rÊt lín lao nhÊt lµ trong bèi c¶nh 3 n¨m qua cã nhiÒu biÕn ®éng m¹nh ¶nh h­ëng ®Õn nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp nãi riªng vµ c¸c n­íc trong khu vùc nãi chung nh­ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ §«ng Nam ¸ vÉn cßn t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, ngoµi ra mét sè ¶nh h­ëng tõ dÞch SARR,dÞch cóm gia cÇm ë c¸c n­íc trong khu vùc còng nh­ chØ sè gi¸ tiªu dïng ngµy cµng cao, ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty mµ trùc tiÕp lµ c¸c ho¹t ®éng x©y l¾p vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng . T×nh h×nh chung cña ngµnh x©y dùng trong thêi gian nµy lµ rÊt nhiÒu dù ¸n ch­a ®­îc triÓn khai do c¸c nhµ ®Çu t­ rót hoÆc t¹m ngõng c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña hä nh­ng c«ng ty vÉn ®øng v÷ng thËm chÝ cã nh÷ng thµnh c«ng v­ît bËc chøng tá bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty hÕt søc nhanh nh¹y ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch rÊt hîp lý phï hîp víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. - N¨m 2002 lµ n¨m cã nhiÒu khã kh¨n ®èi víi c«ng ty, tr­íc hÕt lµ do yÕu tè kh¸ch quan ®ã lµ vÉn cßn chÞu ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ dÉn tíi nhu cÇu vÒ ®Çu t­ gi¶m. MÆt kh¸c c«ng ty ë thêi ®iÓm nµy l­îng vèn vµ m¸y mãc thiÕt bÞ cßn h¹n chÕ, song do nç lùc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra: VÒ chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n l­îng n¨m 2002 lµ n¨m c«ng ty ®· ®¹t 124% so víi n¨m 2001 v­ît 24 % (t­¬ng ®­¬ng 5.049 triÖu ®ång). VÒ chØ tiªu doanh thu n¨m 2002 ®¹t 105% so víi n¨m 2001 v­ît 5% (t­¬ng ®­¬ng 1.533 triÖu ®ång) nh­ng tèc ®é t¨ng doanh thu nhá h¬n tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n l­îng. Së dÜ ®iÒu nµy x¶y ra cã thÓ lµ do kÕ ho¹ch thu håi vèn vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh ch­a tèt. VÒ lîi nhuËn n¨m 2002 v­ît 66 triÖu ®ång hay 11% so víi n¨m 2001. Sù gia t¨ng nµy chñ yÕu lµ do doanh thu n¨m thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch chø kh«ng ph¶i gi¶m chi phÝ t¹o ra. N¨m 2002 c«ng ty còng ®· hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, v­ît 80 triÖu ®ång so víi n¨m 2001 trong ®ã thuÕ VAT t¨ng 71 triÖu ®ång, thuÕ thu nhËp t¨ng 9 triÖu ®ång. - N¨m 2003 lµ ®¸nh gi¸ nh÷ng b­íc tiÕn m¹nh mÏ cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng, nhê cã sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, c«ng ty kiªn tr× tõng b­íc më réng thÞ tr­êng, ph¸t huy néi lùc vµ c¸c thuËn 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp lîi s½n cã cña ®¬n vÞ, m¹nh d¹n c¶i tiÕn s¾p xÕp m« h×nh s¶n xuÊt cho phï hîp, t¨ng c­êng kiÓm tra kiÓm so¸t. V× vËy n¨m 2003 c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra : VÒ chØ tiªu gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng n¨m 2003 ®¹t 121% so víi n¨m 2002 v­ît kÕ ho¹ch 21% ( hay 5.046 triÖu ®ång). Trong ®ã gi¸ trÞ x©y l¾p v­ît 15% vµ gi¸ trÞ s¶n l­îng SXKD kh¸c v­ît 5% so víi n¨m 2002. Nh­ vËy gi¸ trÞ s¶n l­îng v­ît 21% so víi kÕ ho¹ch chñ yÕu lµ do gi¸ trÞ x©y l¾p t¨ng. Sì dÜ ®¹t ®­îc ®iÒu nµy lµ nhê cè g¾ng quyÕt t©m cña c«ng ty víi nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o trong ®Êu thÇu vµ tæ chøc thi c«ng hîp lý, qu¶n lý nh©n lùc, vËt t­ tiÒn vèn cã hiÖu qu¶. VÒ chØ tiªu doanh thu, v­ît 7.051,8 triÖu ®ång hay 23% so víi n¨m 2002 ®Æt ra nh­ng tèc ®é t¨ng doanh thu lín h¬n tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n l­îng. §iÒu nµy chøng tá kÕ ho¹ch thu håi vèn vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty n¨m 2003 tèt h¬n n¨m 2002. VÒ lîi nhuËn n¨m 2003 v­ît 153 triÖu ®ång hay 23% so víi n¨m 2002. Sù gia t¨ng nµy chñ yÕu lµ do doanh thu n¨m thùc hiÖn kÕ ho¹ch. C«ng ty còng ®· hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, v­ît 98 triÖu ®ång trong ®ã thuÕ VAT t¨ng 45 triÖu ®ång. - B­íc sang n¨m 2004 do cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n sau 2 n¨m ho¹t ®éng nªn c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n l­îng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng ®Òu t¨ng so víi n¨m 2002, 2003. C«ng ty còng ®· hoµn thµnh hÇu hÕt c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra tuy nhiªn møc ®é hoµn thµnh mét sè chØ tiªu n¨m nµy kh«ng tèt b»ng n¨m 2003: VÒ gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng n¨m 2004 ®¹t 110% (t­¬ng ®­¬ng 2.608,4) so víi n¨m 2003 trong ®ã sù gia t¨ng nµy chñ yÕu vÉn lµ do gi¸ trÞ x©y l¾p ®¹t 110% so víi n¨m 2003. VÒ doanh thu v­ît 1.131,4 triÖu ®ång hay 3% so víi n¨m 2003. Nh­ vËy tuy doanh thu vÉn t¨ng nh­ng n¨m 2004 møc t¨ng kh«ng b»ng n¨m 2003. VÒ lîi nhuËn n¨m 2004 v­ît 244 triÖu ®ång hay t¨ng 30% so víi 2003 ®iÒu ®ã chøng tá t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp diÔn ra theo chiÒu h­íng tèt. Lîi nhuËn qua c¸c n¨m kh«ng nh÷ng t¨ng lªn rÊt nhiÒu mµ cßn v­ît møc víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. II.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1.§Æc ®iÓm vÒ thÞ tr­êng, s¶n phÈm cña c«ng ty 1.1 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng - S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng lµ c¸c c«ng tr×nh ( liªn hiÖp c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ) ®­îc tæ hîp tõ s¶n phÈm cña rÊt nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra. §­îc sö dông t¹i ®Þa ®iÓm quy ®Þnh vµ th­êng ®­îc ph©n bæ trªn nhiÒu n¬i cña l·nh thæ. V× vËy trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cÇn chó träng ph©n tÝch ®Ó lùa chän c¸c chiÕn l­îc liªn kÕt. - S¶n phÈm x©y dùng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, mang nhiÒu tÝnh chÊt c¸ biÖt, ®a d¹ng vÒ c«ng dông c¸ch thøc cÊu t¹o vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o. Do ®Æc ®iÓm nµy mµ khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc c«ng ty ph¶i tÝnh ®Õn thêi vô, tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña tõng c«ng tr×nh, cña tõng ®Þa ph­¬ng - n¬i ®Æt c«ng tr×nh. NhiÒu khi c«ng tr×nh kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch do nh÷ng biÕn cè bÊt ngê cña thêi tiÕt do ®ã viÖc t×m hiÓu t×nh h×nh thêi tiÕt cña n¨m kÕ ho¹ch rÊt quan träng ¶nh h­ëng lín ®Õn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc. - S¶n phÈm x©y dùng th­êng cã kÝch th­íc lín, kÕt cÊu phøc t¹p, khã chÕ t¹o vµ söa ch÷a, yªu cÇu chÊt l­îng cao, chi phÝ s¶n xuÊt lín, thêi gian sö dông dµi. - S¶n phÈm x©y dùng chÞu ¶nh h­ëng vµ liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh kinh tÕ quèc d©n, nã mang ý nghÜa kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, an ninh v× vËy khi cã sù thay ®æi chÝnh s¸ch vÜ m« sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp do ®ã khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cÇn ph©n tÝch kü m«i tr­êng vÜ m«. 1.2 VÒ thÞ tr­êng vµ mét sè h¹n môc c«ng tr×nh c«ng ty ®· thi c«ng trong thêi gian qua KÓ tõ khi thµnh lËp tíi nay do nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan c«ng ty chñ yÕu tham gia thi c«ng c¸c c«ng ty tr×nh ë 4 tØnh thµnh phè chÝnh lµ H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Th¸i B×nh, H¶I D­¬ng. Mét sè h¹n môc tiªu biÓu cña c«ng ty ®· thi c«ng ®¹t ®­îc sù ®¸nh gi¸ tèt cña kh¸ch hµng lµ: 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp + §­êng 353 CÇu Rµo-§å S¬n . + Thi c«ng mét h¹n môc n¹o vÐt ®­êng vµo c¶ng H¶i Phßng. + §­ßng ra ®¶o §×nh Vò. + §­êng ra ®¶o V©n §ån(Qu¶ng Ninh). + Khu chung c­ nhµ ë Trung Dòng TP H¶i Phßng. B¶ng 2 : Kinh nghiÖm tham gia thi c«ng Lo¹i h×nh c«ng tr×nh x©y dùng Sè n¨m kinh nghiÖm - X©y dùng d©n dông vµ kiÕn tróc 5 - X©y dùng thuû lîi 5 - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh chuyªn ngµnh giao th«ng 3 - Kinh doanh bu«n b¸n vËt liÖu x©y dùng 3 - Bu«n b¸n thiÕt bÞ thi c«ng 3 - C«ng nghÖ thi c«ng nÒn ®­êng theo tiªu chuÈn AASHTO - C«ng nghÖ thi c«ng mÆt ®­êng theo tiªu chuÈn AASHTO - C«ng nghÖ thi c«ng cÇu trung theo tiªu chuÈn AASHTO - C«ng nghÖ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, d©n dông, thuû lîi - B¸n vËt liÖu x©y dùng vµ thiÕt bÞ c«ng tr×nh 2. §Æc ®iÓm vÒ vèn, trang thiÕt bÞ 2.1 §Æc ®iÓm vÒ vèn B¶ng 3: T×nh h×nh vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty tõ 2002  2004 §vt : TriÖu ®ång Danh môc N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Stt 1 Nguån vèn l­u ®éng 19.520,671 23.059,321 28.768,000 2 Nguån vèn chñ së h÷u 21.271,358 25.900,000 39.450,934 3 Nguån vèn kinh doanh 20.879,660 24.569,310 27.500,000 4 Céng 61.677,689 73.528,631 95.718,934 ( Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2002  2004) Qua sè liÖu trªn cho ta thÊy t×nh h×nh vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m. ChØ tiªu tæng tµi s¶n cã cña c«ng ty t¨ng ®iÒu ®ã chøng tá c«ng 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp ty ®Çu t­ vèn vµo mua s¾m tµi s¶n phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng nhiÒu. Ba chØ tiªu nguån vèn t¨ng qua c¸c n¨m chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty cao. - VÒ chØ tiªu nguån vèn n¨m 2003 ®¹t 120% so víi 2002 hay v­ît møc 20% ( t­¬ng øng gÇn 11.850,94 triÖu ®ång ). Trong n¨m nµy c¬ cÊu nguån vèn ®· cã sù thay ®æi; vèn cña c«ng ty t¨ng lªn chñ yÕu lµ do nguån vèn chñ së h÷u t¨ng. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2003 cao h¬n so víi n¨m 2002 do ®ã phÇn lîi nhuËn bæ sung vµo vèn chñ së h÷u t¨ng. - Nguån vèn n¨m 2004 ®¹t 130% so víi 2003 v­ît møc 30% t­¬ng øng (22.2190.303 triÖu ®ång ). B­íc sang n¨m 2004 c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty ®· cã sù thay ®æi râ nÐt h¬n. Vèn chñ së h÷u chiÕm ®a sè cßn vèn vay ®ang cã xu h­íng gi¶m xuèng ®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng ®éc lËp tù chñ ngµy cµng cao, Ýt phô thuéc vµo nguån vèn bªn ngoµi. .Cã ®­îc ®iÒu nµy do n¨m 2004 lîi nhuËn cña c«ng ty thu ®­îc cao h¬n h¼n so víi n¨m 2002 vµ 2003 nªn phÇn lîi nhuËn bæ sung vµo nguån vèn chñ së h÷u t¨ng lªn lµm cho c¬ cÊu nguån vèn thay ®æi (sè liÖu b¶ng lîi nhuËn). 2.2.Tµi s¶n cè ®Þnh B¶ng 4: BiÓu tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng N¨m 2005 §v: tr.®ång Nguyªn gi¸ STT Tªn danh môc Gi¸ trÞ cßn l¹i Tû träng 31/12/2004 Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 4.001.743.95 3.332,180 6% 1 M¸y mãc thiÕt bÞ 36.674.203.13 33.321,830 60% 2 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶I 19.222.592.2 17.771,620 32% 3 ThiÕt bÞ qu¶n lý 1.868.700 1.110.720 2% 4 Tæng 55.536,380 NhËn xÐt: ThiÕt bÞ m¸y mãc chiÕm 60% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chiÕm 32% trong khi thiÕt bÞ qu¶n lý chiÕm 2%. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· chó träng vµo mua s¾m m¸y mãc trang thiÕt bÞ cña C«ng ty ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ThiÕt bÞ qu¶n lý chØ chiÕm 2% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh, nh­ vËy lµ ch­a phï hîp so víi vÞ trÝ vµ khèi l­îng c«ng viÖc cña C«ng ty. Trong t­¬ng lai C«ng ty cÇn chó ý ®Çu 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp t­ vµo trang thiÕt bÞ qu¶n lý nh»m n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n lý cña C«ng ty ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.3 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty B¶ng 5: ThiÕt bÞ C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng hiÖn cã ®Õn ngµy 31/12/2004. Sè Gi¸ trÞ Stt Lo¹i thiÕt bÞ N­íc s¶n xuÊt l­îng cßn l¹i A Tr¹m trén 1 Tr¹m trén bª t«ng Hµn Quèc + NhËt 03 80% 2 Tr¹m nghiÒn Nga 01 80% 3 M¸y trén bª t«ng Nga + Trung Quèc 06 80% B ¤ t« vËn chuyÓn 4 ¤ t« MAZ ben Nga 07 80% 5 Xe KAMAZ ben Nga 20 80% 6 Xe ASIAN Hµn Quèc 06 80% 7 Xe t¶I thïng KAMAZ Nga 02 80% 8 ¤ t« cÈu KPAZ Nga 02 80% 9 Xe bom chë bª t«ng Nga 02 80% 10 Xe t­íi nhùa Hµn Quèc + Trung Quèc 02 80% 11 Xe Stec chë n­íc Trung Quèc + Nga 02 80% 12 Xe chØ huy LANDCUISER NhËt 01 80% 13 Xe MAZDA 626 NhËt 01 80% 14 Xe MERSEDES §øc 01 80% 15 Xe FOR b¸n t¶I NhËt + Mü 01 80% 16 Xe FOR 4 chç Mü 01 80% 17 Xe TAFOOR 25 tÊn Nga 01 80% C ThiÕt bÞ thi c«ng M¸y r¶i 18 M¸y r¶i ®¸ d¨m NhËt 01 80% 19 M¸y r¶i bª t«ng NhËt + §øc 03 80% 20 M¸y r¶i cÊp phèi §øc 01 80% M¸y nÐn khÝ 21 M¸y nÐn khÝ TiÖp + Nga 03 80% 22 M¸y lu rung NhËt 02 80% 23 M¸y phun bª t«ng Trung Quèc 01 80% Bóa ®ãng cäc 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 24 Bóa rung 45 Kw NhËt 01 80% 25 Bóa ®ãng cäc 2,5 tÊn Trung Quèc 01 80% 26 Cäc thÐp L = 6 - 12 tÊn ViÖt Nam 01 80% M¸y xóc 27 M¸y xóc NhËt + Hµn Quèc 13 80% 28 M¸y xóc lËt §øc 01 80% M¸y ñi 29 M¸y ñi Nga + NhËt 13 90% M¸y san 30 M¸y san NhËt 08 80% M¸y lu 31 M¸y lu b¸nh thÐp NhËt 15 80% 32 Lu rung YZ 14 Trung Quèc 03 100% 33 Lu SAKAI 4 tÊn NhËt 02 100% 34 Lu rung SAKAI 16 tÊn NhËt 03 80% 35 Lu rung BOMAX §øc 02 80% 36 Lu b¸nh lèp 20 -25 tÊn NhËt + ViÖt Nam 02 80% 37 M¸y phun bª t«ng Trung Quèc 01 80% 38 M¸y b¬m n­íc NhËt 07 80% 39 M¸y ph¸t ®iÖn NhËt 04 80% 40 M¸y hµn NhËt + ViÖt Nam 05 80% M¸y kü thuËt 41 M¸y kinh vÜ §øc + NhËt 05 bé 90% 42 M¸y thuû b×nh NhËt + Thôy Sü 10 90% Qua b¶ng kª khai thiÕt bÞ cña c«ng ty trªn ta thÊy l­îng m¸y mãc thi c«ng cña c«ng ty t­¬ng ®èi lín sau 3 n¨m thµnh lËp chøng tá c«ng ty ®· ®Çu t­ nhiÒu vµo viÖc ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. Nh­ng phÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ cßn l¹i > 80% chøng tá nh÷ng lo¹i thiÕt bÞ míi vµ hiÖn ®¹i phôc vô cho thi c«ng trong c«ng ty ch­a cã v× vËy trong c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÐn l­îc cho giai ®o¹n tíi c«ng ty cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ míi, t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu & ph¸t triÓn ®Ó cã ®­îc nh÷ng m¸y mãc ®¸p øng kÞp thêi cho c«ng t¸c thi c«ng. 3.§Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc cña c«ng ty 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 3.1 §Æc ®iÓm vÒ ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty B¶ng 6 : Sè l­îng c«ng nh©n viªn biªn chÕ th­êng xuyªn §vt : Ng­êi 2002 2003 2004 155 206 320 Tæng sè - Biªn chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh 15 20 22 - Sè kü s­ 20 25 29 - Sè kü thuËt viªn 10 10 19 - C«ng nh©n chuyªn nghiÖp 65 71 100 - Sè c«ng nh©n lµnh nghÒ 45 80 150 Qua sè liÖu trªn cho thÊy sè l­îng biªn chÕ th­êng xuyªn trong c«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2004 tæng sè c«ng nh©n viªn t¨ng gÊp ®«i n¨m 2002 ®iÒu ®ã chøng tá quy m« cña c«ng ty ngµy cµng më réng sè kü s­, sè c«ng nh©n lµnh nghÒ, c«ng nh©n chuyªn nghiÖp gia t¨ng qua c¸c n¨m vµ n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu sau : B¶ng 7 : N¨ng lùc c¸n bé chuyªn m«n vµ kü thuËt cña c«ng ty n¨m 2004 Th©m niªn C¸n bé chuyªn m«n vµ kü Sè Stt 5  10 15 thuËt theo nghÒ l­îng n¨m n¨m n¨m I/ §¹i häc vµ trªn ®¹i häc 52 1 Kü s­ ®­êng bé 15 5 8 2 2 Kü s­ cÇu hÇm 5 4 1 3 Kü s­ cÇu ®­êng 10 6 3 1 4 Kü s­ x©y dùng 10 6 2 2 5 Kü s­ cã khÝ 3 2 1 6 Kü s­ kinh tÕ x©y dùng 5 2 2 1 7 Cö nh©n kinh tÕ 4 2 2 II/ Cao ®¼ng 5 8 Cao ®¼ng giao th«ng 5 4 1 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp III/ Trung cÊp 13 9 Trung cÊp cÇu ®­êng 4 1 3 10 Trung cÊp x©y dùng 3 2 1 11 Trung cÊp kh¶o s¸t 3 1 1 1 12 Trung cÊp c¬ khÝ 3 1 1 1 Tæng céng 70 33 25 12 NhËn xÐt: Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy c«ng ty rÊt chó träng ®Õn tr×nh ®é n¨ng l­c cña bé phËn c¸c bé cô thÓ lµ c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm gÇn 75%, ®ång thêi ®éi ngò c¸n bé cã th©m niªn trong kho¶ng tõ 5-10 n¨m chiÕm gÇn 50% chøng tá c«ng ty rÊt chó ý vµo ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc vµ trÎ tuæi. §ã lµ mét tiÒn ®Ò quan träng cho chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t­¬ng lai, ®ång thêi ®ã lµ tiÒm n¨ng quan träng khi cÇn giíi thiÖu vÒ n¨ng lùc s¬ bé cña C«ng ty trong ®Êu thÇu. 3.2 T×nh h×nh thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty Do tÝnh chÊt c¬ ®éng cña ngµnh x©y dùng, mçi c«ng tr×nh mµ c«ng ty tróng thÇu c«ng ty sÏ tuyÓn dông thªm c«ng nh©n x©y dùng t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng nªn chi phÝ tiÒn l­¬ng cho nh÷ng c«ng nh©n nµy ®­îc chi tr¶ víi møc l­¬ng bao nhiªu th«ng qua hîp ®ång gi÷a c«ng ty víi ng­êi lao ®éng theo tháa thuËn. §èi víi c«ng nh©n viªn biªn chÕ th­êng xuyªn, thu nhËp hµng th¸ng ®­îc h­ëng møc cè ®Þnh theo quy ®Þnh cña c«ng ty ngoµi ra cßn ®­îc h­ëng thªm nÕu c«ng ty kinh doanh tèt theo tû lÖ víi thu nhËp cô thÓ ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau ®©y: B¶ng 8: B¶ng møc l­¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Chøc vô Thu nhËp (VN§) Kü s­ tr­ëng 3.000.000 Kü s­ gi¸m s¸t 2.000.000 Kü s­ kinh tÕ x©y dùng 1.500.000 Kü s­ thiÕt kÕ x©y dùng 1.700.000 Kü s­ x©y dùng 1.700.000 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Kü s­ x©y l¾p 1.700.000 Kü s­ thuû lîi 1.700.000 Kü s­ cÇu ®­êng 1.700.000 C«ng nh©n x©y dùng 900.000 Tr­ëng bé phËn kinh doanh th­¬ng m¹i 2.000.000 §iÒu hµnh kinh doanh 1.800.000 Nh©n viªn kinh doanh th­¬ng m¹i 1.000.000 Tr­ëng bé phËn tµi vô, tæ chøc vµ hµnh chÝnh 1.500.000 Nh©n viªn bé phËn tµi vô, tæ chøc vµ hµnh chÝnh 1.000.000 Qua b¶ng l­¬ng c¬ b¶n trªn ta thÊy møc l­¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ t­¬ng ®èi cao so víi mÆt b»ng l­¬ng chung cña c¸c ®¬n vÞ thuéc c¸c tæng c«ng ty x©y d­ng lín nh­ tæng c«ng ty X©y Dùng S«ng §µ, Vinaconex… Ngoµi møc l­¬ng c¬ b¶n ë trªn c«ng ty cßn ®Ò ra chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t hîp lý nh»m ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc tèt h¬n do ®ã ®êi sèng ng­êi lao ®éng trong c«ng ty ngµy cµng ®­îc ®¶m b¶o. III. C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc 1.Qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ë c«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng Trªn thùc tÕ, ë C«ng ty Cæ PhÇn §¹I Th¾ng ch­a cã v¨n b¶n cô thÓ vÒ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn nay ë c«ng ty cã hai lo¹i kÕ ho¹ch lµ kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n. KÕ ho¹ch dµi h¹n th­êng ®­îc x©y dùng trong kho¶ng thêi gian 5 n¨m, kÕ ho¹ch ng¾n h¹n ®­îc x©y dùng cho 1 n¨m. Trong ph¹m vi cña ®Ò tµi nghiªn cøu nµy chóng ta chØ ®i s©u t×m hiÓu kÕ ho¹ch dµi h¹n cña c«ng ty cßn kÕ ho¹ch ng¾n h¹n ®­îc xem nh­ lµ sù ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch dµi h¹n trong tõng n¨m. Qua t×m hiÓu vµ ph©n tÝch qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ë c«ng ty cã thÓ thÊy qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch tiÕn hµnh theo s¬ ®å sau: S¬ ®å : Qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch cña c«ng ty Ph©n tÝch m«i tr­êng X¸c ®Þnh §Ò ra c¸c gi¶i kinh doanh môc tiªu ph¸p 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp C«ng ty lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng giai ®o¹n dùa vµo c¸c c¨n cø sau ®©y: 1.1.C¨n cø vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× thÞ tr­êng lµ nh©n tè chñ yÕu quyÕt ®Þnh C«ng ty s¶n xuÊt g×, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo vµ khèi l­îng bao nhiªu. V× thÕ c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ kh©u ®Çu tiªn vµ lµ kh©u quan träng nhÊt lµm c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng còng kh«ng v­ît khái quy luËt nµy, tuy nhiªn c«ng ty ch­a cã phßng ban chuyªn m«n ®Ó chuyªn nghiªn cøu vµ ph©n tÝch nhu cÇu thÞ tr­êng cho nªn khi x©y dùng c«ng ty chØ dùa vµo chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng cña c¸c ngµnh, cña c¸c tØnh mµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng tham gia ®Êu thÇu vµ kh¶ n¨ng (tû lÖ) th¾ng thÇu cña c«ng ty ®Ó lËp kÕ ho¹ch. 1.2. C¨n cø vµo nguån lùc hiÖn cã cña c«ng ty Nhu cÇu thÞ tr­êng lµ c¬ së, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch song mét c¨n cø kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®ã lµ nguån lùc cña c«ng ty. Nhu cÇu thÞ tr­êng cã nhiÒu ®Õn ®©u th× m·i chØ lµ mét c¬ héi chø kh«ng thÓ lµ hiÖn thùc hay nãi c¸ch kh¸c ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶i cã c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, lao ®éng, kinh tÕ tµi chÝnh,… c«ng ty l¹i kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ¶nh h­ëng ®Õn nhiÒu mÆt ®êi sèng kinh tÕ, kü thuËt, x· héi v× vËy ®ßi hái nguån lùc còng ph¶i lín cô thÓ nguån lùc ë ®©y chÝnh lµ nguån vèn ,tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån lùc lao ®éng ®ã chÝnh lµ nh÷ng c¨n cø c¬ b¶n nhÊt gióp cho ban l·nh ®¹o c«ng ty ho¹ch ®Þnh ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n cho c«ng ty m×nh. 1.3. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¸c n¨m tr­íc Xem xÐt kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch lµ bao nhiªu % ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ g×, cßn nh÷ng tån t¹i nµo vµ nguyªn nh©n kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch, kh¶ n¨ng kh¾c phôc ®­îc cña c«ng ty ®Õn ®©u. Tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm cho viÖc 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp lËp kÕ ho¹ch cho n¨m sau, tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ®ã lµ ®¶m b¶o tÝnh tiªn tiÕn vµ hiÖn thùc. 2. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2005-2010 (kÕ ho¹ch dµi h¹n) 2.1. Môc tiªu chiÕn l­îc cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2005-2010 NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng lµ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ngµnh x©y dùng b»ng s¶n phÈm chÝnh lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, x©y dùng d©n dông, thuû lîi vµ kinh doanh vËt liÖu m¸y mãc thiÕt bÞ th«ng qua sö dông nh÷ng kinh nghiÖm l©u n¨m, hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nh©n rÎ. Víi nhiÖm vô s¶n xuÊt ®ã, sÏ x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu cña c«ng ty. NhËn thøc râ ®­îc nh÷ng thuËn lîi còng nh­ khã kh¨n th¸ch thøc cña ®Êt n­íc, cña ngµnh vµ cña c«ng ty khi b­íc vµo thÕ kû XXI, c¨n cø vµo môc tiªu chiÕn l­îc 10 n¨m ( 2001 - 2010 ) cña §¶ng, C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng cÇn x¸c ®Þnh ®Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn trong 5 n¨m tíi cho c«ng ty nh­ sau : * §Þnh h­íng : X©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty trë thµnh mét doanh nghiÖp t­ nh©n v÷ng m¹nh lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµm th­íc ®o chñ yÕu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Thùc hiÖn ®a d¹ng hãa lÜnh vùc kinh doanh trªn c¬ së duy tr× vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ x©y dùng ®Ó ®¶m b¶o C«ng ty X©y dùng 699 lµ mét chñ thÓ tham gia dù thÇu m¹nh. Ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. * Môc tiªu chiÕn l­îc tíi n¨m 2010 cho c«ng ty Trªn c¬ së nguån lùc trong c«ng ty vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn vïng Duyªn H¶i PhÝa B¾c cña ChÝnh Phñ c«ng ty phÊn ®Êu tíi n¨m 2010 ®¹t ®­îc mét sè chØ tiªu sau : - PhÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 13% - 15%. - Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t 100 tû ®ång - Doanh thu ®¹t 90 ®Õn 95 tû ®ång - Vèn kinh doanh b×nh qu©n n¨m tõ 50 ®Õn 60 tû ®ång 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lîi nhuËn b×nh qu©n n¨m ®¹t tõ 5 ®Õn 6 tû ®ång - Lao ®éng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 400 ®Õn 500 ng­êi - Thu nhËp b×nh qu©n 1 ng­êi/ th¸ng tõ 1,5 ®Õn 2,0 triÒu ®ång B¶ng 9: C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch giai ®o¹n 2005 - 2010 §vt : TriÖu ®ång Stt C¸c chØ tiªu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 Gi¸ trÞ s¶n l­îng 58.240 70.128 83.085 85.425 95.500 100.000 2 Tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ 5.860 3.912 2.714 1.966 1.800 1.500 3 C¸c chØ tiªu tµi chÝnh 3.1 Tæng doanh thu 60.500 72.710 75.028 80.102 90.000 95.000 3.2 Lîi nhuËn thùc hiÖn 2.048 2.982 3.820 4.018 5.000 6.000 3.3 C¸c kho¶n nép Nhµ n­íc 1.000 1.620 2.392 2.600 3.000 3.500 3.4 Tµi s¶n vµ nguån vèn + Nguån vèn kinh doanh 30.500 32.602 35.741 40.012 50.000 60.000 + Vèn cè ®Þnh 32.420 32.113 30.310 27.870 30.000 32.000 + Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt 520 634 670 629 660 660 4 Lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng 4.1 Tæng sè c¸n bé CNV 330 345 360 400 450 500 4.2 Thu nhËp bq/ ng­êi/ th¸ng 1,5 1,7 1,8 2,0 2,5 3,0 2.2.KÕ ho¹ch s¶n phÈm-thÞ tr­êng Trªn c¬ së hÖ thèng mùc tiªu ®· x¸c ®Þnh, ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cho thÊy doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ph­¬ng h­íng x©m nhËp thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh vµ cô thÓ hãa thªm lÜnh vùc s¶n phÈm kinh doanh mµ hÖ thèng mùc tiªu ®· ®Ò ra. ChiÕn l­îc s¶n phÈm- thÞ tr­êng bao gåm c¸c chiÕn l­îc hay c¸c h­íng chiÕn l­îc sau: - ChiÕn l­îc thÞ tr­êng chuyªn m«n hãa hÑp: chØ tËp trung vµo mét thÞ tr­êng chñ yÕu chuyªn m«n hãa theo s¶n phÈm x©y dùng. - ChiÕn l­îc thÞ tr­êng më réng: tøc lµ lùa chän kinh doanh theo nhiÒu thÞ tr­êng víi nh÷ng tû lÖ kh¸c nhau. Trong ®ã cã c¸c thÞ tr­êng chÝnh vµ thÞ tr­êng bæ trî. 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - ChiÕn l­îc thÞ tr­êng tæng hîp: kh«ng chØ ho¹t ®éng trong ph¹m vi thÞ tr­êng x©y l¾p mµ cßn v­¬n ra chiÕm lÜnh nh÷ng thÞ tr­êng kh¸c nh­: vËn t¶i, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Qua ®ã, kÕt hîp toµn bé nh÷ng ph©n tÝch trªn c«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng cã thÓ x¸c ®Þnh chiÕn l­îc thÞ tr­êng cña c«ng ty lµ chiÕn l­îc thÞ tr­êng tæng hîp (chiÕn l­îc ®a d¹ng hãa häc). ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty bao trïm c¸c lÜnh vùc: x©y l¾p, , kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ vËn t¶i. * VÒ x©y l¾p lÜnh vùc chÝnh cña c«ng ty: - Khu vùc thÞ tr­êng chÝnh lµ: VÉn tËp trung chñ yÕu ë c¸c tØnh thµnh phè chÝnh lµ H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, H¶i D­¬ng. §Èy m¹nh x©m nhËp vµo c¸c c«ng tr×nh thñy lîi, tr¹m biÕn ¸p, ®­êng d©y, b­u ®iÖn, c¬ së h¹ tÇng nhµ ë, khu chung c­... ë c¸c tØnh thµnh phè nµy. Cô thÓ trong n¨m 2005 ngoµi thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp tõ n¨m 2004, c«ng ty cè g¾ng ®¶m b¶o t¹i mét sè c¸c c«ng t×nh sau: n¹o vÐt giai ®o¹n 2 ®­êng vµo c¶ng H¶i Phßng tõ nguån vèn ODA cña chÝnh phñ NhËt B¶n , dù ¸n l¾p ®Æt ®­êng d©y biÕn thÕ khu c«ng nghiÖp ®¶o §×nh Vò, khu d©n c­ dµnh cho ng­êi cã thu nhËp thÊp Ng· N¨m-S©n Bay C¸t Bi , vµ mét sè dù ¸n t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp Qu¶ng Ninh, H¶i D­¬ng. §Çu t­ thªm trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn m¸y mãc, ®Çu t­ con ng­êi gåm c¸n bé qu¶n lÝ, c¸ bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. T¨ng c­êng ho¹t ®éng tiÕp thÞ ®Çu thÇu. - Khu vùc thÞ tr­êng bæ trî: Cè g¾ng më réng thÞ tr­êng sang mét sè tØnh trong vïng ®ång b»ng B¾c Bé kh¸c nh­ Nam §Þnh ,Hµ Nam, Ninh B×nh víi ®Þnh h­íng ban ®Çu ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Æt ra lµ cè g¾ng ®­a ra gi¸ thÇu thÊp h¬n c¸c ®èi thñ ®ång thêi hoµn thµnh víi chÊt l­äng tèt ®Ó t×m ®­îc uy tÝn ë c¸c thÞ tr­êng míi nµy. - Ban ®Çu ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò ra chiÕn l­îc nµy h­íng vµo c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n cã qui m« trung b×nh vµ nhá, yªu cÇu kü thuËt truyÒn thèng kü thuËt ®¬n gi¶n do n¨ng lùc, kü thuËt, thiÕt bÞ, kinh nghiÖm cña c«ng ty cßn ë quy m« nhá. Võa lµm võa tÝch lòy ®­îc kinh nghiÖm còng nh­ c¸c ®iÒu kiÖn 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp kh¸c ®­îc n©ng cao c«ng ty b¾t ®Çu h­íng vµo mét sè c«ng tr×nh lín, kü thuËt phøc t¹p. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: + §Çu t­ ®ång bé hãa c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ truyÒn thèng, qu¶n lý sö dông tèt nh÷ng trang thiÕt bÞ cßn sö dông ®­îc. + Tæ chøc hÖ thèng tiÕp thÞ réng r·i theo khu vùc ®Þa lý ®Ó cã thÓ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá th­êng ph©n t¸n theo diÖn réng. + Cã ph­¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý + Tranh thñ th¾ng thÇu mét sè c«ng tr×nh lín cña nhµ n­íc. * VÒ kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ: Khu vùc thÞ tr­êng träng ®iÓm lµ c¸c c«ng ty thµnh viªn trùc thuéc tæng c«ng ty ®ang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña nhµ n­íc, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lín ë miÒn B¾c. C«ng ty ®ang ®µm ph¸n víi C«ng ty s¬n K«Va ®Ó trë thµnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn s¶n phÈm cña c«ng ty t¹i thÞ tr­êng 3 tØnh thµnh phè H¶i Phßng , Qu¶ng Ninh, H¶i D­¬ng.S¶n phÈm s¬n K¤VA cã tÝnh chèng thÊm rÊt tèt phï hîp víi khÝ hËu nhiÖt ®íi ®Æc biÖt lµ c¸c tØnh thµnh phè ven biÓn , chÝnh v× thÕ ban l·nh ®¹o c«ng ty hy väng qua s¶n phÈm nµy cã thÓ ký ®­îc c¸c hîp ®ång cung cÊp s¶n phÈm cña m×nh víi c¸c tæng c«ng ty lín qua ®ã ®ång thêi còng t¹o lËp ®­îc nh÷ng mèi quan hÖ míi víi nhiÒu b¹n hµng ®Çy tiÒm n¨ng nµy. C«ng ty vÉn ®ang trong qua tr×nh ®µm ph¸n ký hîp ®ång trë thµnh nhµ ph©n phèi duy nhÊt s¶n phÈm thÐp ViÖt Hµn t¹i c¸c tØnh ®ång b»ng Duyªn H¶i. 2.3. KÕ ho¹ch nh©n sù Lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ lao ®éng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý lµ lao ®éng chÊt x¸m mµ lîi Ých cña nã ®em l¹i cao gÊp nhiÒu lÇn lao ®éng b×nh th­êng. Ngµy nay khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn th× ®éi ngò lao ®éng nµy l¹i cµng ®ãng vai trß chñ chèt, nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®­îc lËp ra vµ thùc hiÖn bëi ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña c«ng ty v× vËy cã thÓ nãi chiÕn l­îc vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch chiÕn l­îc phô thuéc vµo tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Cho nªn trong 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2