intTypePromotion=1

luận văn: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
134
lượt xem
36
download

luận văn: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của xí nghiệp đầu tư và phát triển du lịch sông hồng thuộc công ty du lịch và thương mại tổng hợp thăng long', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long

 1. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o LU N VĂN T T NGHI P TÀI “ Gi i pháp phát tri n ho t ng kinh doanh l hành n i a c a Xí nghi p u tư và phát tri n du l ch Sông H ng thu c Công ty Du l ch và thương m i t ng h p Thăng Long.” Trư ng i h c Thương m i 1
 2. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o L IM U 1. Lý do ch n tài. Du l ch là m t nhu c u không th thi u ư c trong i s ng kinh t xã h i và tr nên ph bi n nhi u qu c gia. Ho t ng kinh doanh l hành là c thù c a ngành du l ch. M i qu c gia mu n phát tri n ngành công nghi p du l ch không th thi u h th ng các công ty l hành hùng m nh tham gia ho t ng kinh doanh trên th trư ng . Qua th i gian th c t p t i Xí nghi p u tư và phát tri n du l ch Sông H ng v i mong mu n phát tri n ho t ng kinh doanh l hành n i a t i Xí nghi p và tho mãn t i a nhu c u du l ch cho khách, tôi quy t nh ch n tài “ Gi i pháp phát tri n ho t ng kinh doanh l hành n i a c a Xí nghi p u tư và phát tri n du l ch Sông H ng thu c Công ty Du l ch và thương m i t ng h p Thăng Long’’ làm lu n văn t t nghi p. 2. M c ích nghiên c u tài. Trên cơ s h th ng lý lu n v phát tri n ho t ng kinh doanh l hành c a doanh nghi p l hành, ti n hành ánh giá th c tr ng ho t ng kinh doanh l hành c a doanh nghi p l hành xác nh ưu i m và h n ch cũng như nh ng nguyên nhân c a h n ch trong ho t ng kinh doanh l hành c a doanh nghi p ó, t ó xu t nh ng gi i pháp và ki n ngh nh m m r ng phát tri n ho t ng kinh doanh l hành c a doanh nghi p l hành. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u. Công ty du l ch và thương m i t ng h p Thăng Long kinh doanh nhi u lĩnh v c như kinh doanh nhà hàng, cho thuê b t ng s n và các nhà hàng n i...song do th i gian th c t p có h n nên lu n văn ch c p n vi c phát tri n kinh Trư ng i h c Thương m i 2
 3. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o doanh l hành n i a t i Xí nghi p u tư và phát tri n du l ch Sông H ng thu c Công ty Du l ch và thương m i t ng h p Thăng Long. 4. Phương pháp nghiên c u. nghiên c u tài, lu n văn s d ng các phương pháp: t ng h p, thu th p, x lý tài li u, so sánh, phân tích và ánh giá. 5. K t c u c a tài : Ngoài ph n m u k t lu n lu n văn bao g m ba chương Chương 1: Cơ s lý lu n v phát tri n ho t ng kinh doanh l hành c a doanh nghi p l hành. Chương 2: Th c tr ng ho t ng kinh doanh l hành n i a t i Xí nghi p u tư và phát tri n du l ch Sông H ng thu c Công ty Du l ch và thương m i t ng h p Thăng Long. Chương 3: Gi i pháp và ki n ngh nh m phát tri n ho t ng kinh doanh l hành n i a t i Xí nghi p u tư và phát tri n Du l ch Sông H ng thu c Công ty du l ch và thương m i t ng h p Thăng Long. Trư ng i h c Thương m i 3
 4. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N HO T NG KINH DOANH L HÀNH C A DOANH NGHI P L HÀNH 1.1 L hành và s hình thành ho t ng kinh doanh l hành 1.1.1 L hành Hi n nay có nhi u quan ni m khác nhau v l hành. Trong n i dung nghiên c uc a tài này xin trình bày hai quan ni m: Theo quan ni m chung “ L hành là s i l i di chuy n c a con ngư i t nơi này n nơi khác”. Theo cách c p này thì ho t ng du l ch bao g m y u t l hành, nhưng không ph i t t c các ho t ng l hành u là du l ch. Theo quan ni m c a Vi t nam “L hành ch là m t lĩnh v c kinh doanh trong ngành du l ch, l hành bao g m nh ng ho t ng t ch c, s p x p các chương trình du l ch cho khách”. 1.1.2 S ra i c a ho t ng kinh doanh l hành. Cách ây g n 2 th k , Thomas Cook, m t nhà du l ch và nhà kinh t Anh ã s m nhìn ra yêu c u c n có các t ch c du l ch. Năm 1841 ông ã t ch c m t chuy n tham quan c bi t trên tàu ho Leicester n Lafburroy (dài 12 d m) cho 570 khách i d h i ngh . Giá d ch v v n chuy n là 1Sterling m t hành khách. Chuy n i r t thành công ã m ra d ch v t ch c các chuy n l hành cho du khách. Năm 1942, Thomas Cook t ch c văn phòng du l ch u tiên có tính chuyên nghi p Anh (và cũng là văn phòng u tiên có tính chuyên nghi p trên th gi i) v i ch c năng t ch c cho công dân Anh i du l ch kh p nơi. ây là m t m c quan tr ng ánh d u s hình thành m t lo i t ch c kinh doanh du l ch r t quan tr ng, các hãng du l ch hay còn g i là các hãng l hành (Travel Agency) làm c u n i gi a khách du l ch và b ph n ph c v du l ch ho t ng du l ch thu n l i và nh p nhàng. Cũng t ây ngành công nghi p l hành(Travel Industy) b t u hình thành. Trư ng i h c Thương m i 4
 5. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o Vi t Nam nhu c u i du l ch ã xu t hi n t th i kỳ phong ki n nhưng ch y u là các chuy n i c a các vua chúa, quan l i, nh ng ngư i hành hương ch chưa ph bi n trong xã h i, các chuy n i này cũng ch y u là t cung t c p. Cho n ngày 9/7/1960, theo ngh nh 26/CP c a Chính Ph , T ng c c Du l ch Vi t Nam ư c thành l p (ti n thân là Công ty Du L ch Vi t Nam) thì ho t ng kinh doanh l hành m i th c s hình thành song do t nư c còn b chia c t và c n tr b i cu c chi n tranh ch ng th c dân Pháp và qu c M nên ho t ng kinh doanh l hành th i kỳ này cũng chưa phát tri n. Khi t nư c th ng nh t do i u ki n kinh t còn khó khăn, ho t ng kinh doanh l hành cũng ch phát tri n trong ph m vi qu c gia và s lư ng không nhi u các chuyên gia Liên Xô sang Vi t Nam khôi ph c t nư c. Ho t ng kinh doanh l hành m i ch th c s phát tri n vào th i kỳ n n kinh t nư c ta chuy n i sang n n kinh t th trư ng (1886). Th trư ng kinh doanh l hành tr nên sôi ng hơn, các doanh nghi p a d ng v thành ph n s h u, v s n ph m và ch t lư ng. C u l hành cũng phát tri n c c u qu c t n và i. 1.2.Doanh nghi p l hành 1.2.1 Khái ni m và phân lo i doanh nghi p l hành Có th hi u “Doanh nghi p l hành là ơn v có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p ư c thành l p nh m m c ích sinh l i b ng vi c giao d ch ký k t các h p ng du l ch và t ch c th c hi n các chương trình du l ch ã bán cho khách du l ch (thông tư s 715/TCDL ngày 9/7/1994)”. Theo cách phân lo i c a T ng c c Du l ch, doanh nghi p l hành bao g m 2 lo i: Doanh nghi p l hành qu c t và doanh nghi p l hành n i a. - Doanh nghi p l hành qu c t : Là doanh nghi p có trách nhi m xây d ng bán các chương trình du l ch tr n gói ho c t ng ph n theo yêu c u c a khách tr c ti p thu hút khách n Vi t Nam và ưa công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài cư trú Vi t Nam i du l ch. Th c hi n các chương trình du l ch ã bán Trư ng i h c Thương m i 5
 6. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o ho c ký h p ng u thác t ng ph n, tr n gói cho các doanh nghi p l hành n i a. - Doanh nghi p kinh doanh l hành n i a: Là doanh nghi p có trách nhi m xây d ng bán và t ch c th c hi n các chương trình du l ch n i a, nh n u thác th c hi n d ch v , chương trình du l ch cho khách nư c ngoài ã ư c các doanh nghi p l hành qu c t ưa vào Vi t Nam. Tuy nhiên, trong th c t các doanh nghi p l hành không ch ghép n i các d ch v c a các nhà cung c p ơn l thành chương trình du l ch chào bán mà còn tr c ti p s n xu t ra các s n ph m du l ch ho c i lý l hành làm trung gian bán các s n ph m du l ch hư ng hoa h ng. T ó, doanh nghi p l hành ư c nh nghĩa y như sau: “Doanh nghi p l hành là m t lo i hình doanh nghi p c bi t kinh doanh ch y u trong lĩnh v c xây d ng, bán và th c hi n các chương trình du l ch tr n gói cho khách du l ch. Ngoài ra, doanh nghi p l hành còn có th ti n hành các ho t ng trung gian bán s n ph m c a các nhà cung c p du l ch ho c th c hi n các ho t ng kinh doanh t ng h p khác m b o ph c v các nhu c u du l ch c a khách t khâu u tiên n khâu cu i cùng. 1.2.2 Ch c năng và nhi n v c a doanh nghi p l hành. 1.2.2.1 Ch c năng c a doanh nghi p l hành Trong lĩnh v c ho t ng c a mình doanh nghi p l hành th c hi n ch c năng môi gi i các d ch v trung gian, t ch c s n xu t các chương trình du l ch và khai thác các chương trình du l ch khác. V i ch c năng này doanh nghi p l hành là c u n i gi a cung và c u du l ch, gi a khách du l ch và các nhà cung ng cơ b n c a ho t ng l hành ư c qui nh b i c trưng c a s n ph m du l ch và kinh doanh du l ch. Còn v i ch c năng s n xu t, doanh nghi p l hành th c hi n xây d ng các chương trình du l ch tr n gói ph c v nhu c u c a khách. Ngoài hai ch c năng trên, doanh nghi p l hành còn khai thác các d ch v áp ng nhu c u c a khách như các d ch v lưu trú, ăn u ng, v n chuy n. Trư ng i h c Thương m i 6
 7. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o 1.2.2.2 Nhi m v c a doanh nghi p l hành T các ch c năng trên, doanh nghi p l hành th c hi n các nhi m v quan tr ng là t ch c các ho t ng trung gian và t ch c các chương trình du l ch tr n gói, tr c ti p t ch c các chương trình du l ch tr n gói cho khách: -T ch c các ho t ng trung gian, bán và tiêu th các s n ph m c a nhà cung c p d ch v du l ch. H th ng các i m bán, các i lý du l ch t o thành m ng lư i phân ph i s n ph m c a các nhà cung c p d ch v du l ch. Trên cơ s ó rút ng n ho c xoá b kho ng cách gi a khách du l ch và các cơ s kinh doanh du l ch. - T ch c các chương trình du l ch tr n gói, các chương trình này nh m liên k t các s n ph m du l ch như v n chuy n, lưu trú, vui chơi gi i trí... thành m t s n ph m th ng nh t hoàn h o áp ng m i nhu c u c a khách du l ch. Các chương trình du l ch s xoá b nh ng khó khăn, lo ng i c a khách du l ch, ng th i t o cho h s an tâm tin tư ng vào s thành công c a chuy n du l ch. - T ch c cung c p các d ch v ơn l cho khách trên h th ng cơ s v t ch t k thu t hi n có m b o ph c v t t c các nhu c u c a khách t khâu u tiên t i khâu cu i cùng. 1.2.3 Vai trò c a doanh nghi p l hành. 1.2.3.1 i v i khách du l ch Hi n nay i du l ch tr thành m t hi n tư ng ph bi n, m t nhu c u thi t y u v i m i ngư i. Du khách i du l ch s ư c ti p c n, g n gũi v i thiên nhiên hơn, ư c s ng trong môi trư ng t nhiên trong s ch, ư c t n hư ng không khí trong lành. i du l ch, du khách ư c m mang thêm t m hi u bi t v văn hoá, xã h i cũng như l ch s c a t nư c. Doanh nghi p l hành s giúp khách hàng tho mãn nhu c u ó. - Khi mua các chương trình du l ch tr n gói, khách du l ch ã ti t ki m ư c c th i gian và chi phí cho vi c tìm ki m thông tin, t ch c s p x p b trí cho chuy n du l ch c a h . Trư ng i h c Thương m i 7
 8. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o - Khách du l ch s ư c th a hư ng nh ng tri th c và kinh nghi m c a chuyên gia t ch c du l ch t i các công ty l hành, các chương trình v a phong phú h p d n v a t o i u ki n cho khách du l ch thư ng th c m t cách khoa h c nh t. - M t l i th khác là m c giá th p c a các chương trình du l ch. Các doanh nghi p l hành có kh năng gi m giá th p hơn r t nhi u so v i m c giá công b c a các nhà cung c p d ch v du l ch, i u này m b o cho các chương trình du l ch luôn có giá h p d n i v i khách. - M t l i ích không kém ph n quan tr ng là các doanh nghi p l hành giúp cho khách du l ch c m nh n ư c ph n nào s n ph m trư c khi h quy t nh mua và th c s tiêu dùng nó. 1.2.3.2 i v i các nhà cung ng s n ph m du l ch. - Doanh nghi p l hành cung c p các ngu n khách l n, và có k ho ch. M t khác trên cơ s h p ng ã ký k t gi a hai bên các nhà cung c p ã chuy n b t m t ph n r i ro có th x y ra v i các doanh nghi p l hành. - Các nhà cung c p thu ư c nhi u l i ích t các ho t ng qu ng cáo khuy ch trương c a các doanh nghi p l hành. c bi t i v i các nư c ang phát tri n như Vi t Nam, khi kh năng tài chính còn h n ch thì các m i quan h các doanh nghi p l hành trên th gi i là phương pháp qu ng cáo h u hi u th trư ng du l ch qu c t . 1.2.3.3 i v i ngành Du l ch Doanh nghi p l hành là m t t bào, m t ơn v c u thành nên ngành Du l ch. Nó có vai trò thúc y hay h n ch s phát tri n c a ngành Du l ch. N u m i doanh nghi p l hành kinh doanh có hi u qu s t o i u ki n t t cho toàn ngành Du l ch nói riêng và toàn b n n kinh t nói chung. 1.2.3.4 i v i doanh nghi p khác M i doanh nghi p kinh doanh u n m trong m i quan h t ng th v i các doanh nghi p khác trên th trư ng. Và doanh nghi p l hành cũng không n m Trư ng i h c Thương m i 8
 9. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o ngoài quy lu t y. Doanh nghi p kinh doanh l hành thúc y các doanh nghi p và các ngành khác phát tri n th hi n ch doanh nghi p l hành s d ng u ra c a các ngành s n xu t khác ph c v cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a mình. 1.2.3.5 i v i cư dân a phương Khi l hành phát tri n s m ra nhi u tuy n i m du l ch, c bi t là các i m n các a phương. i u này s giúp dân cư a phương m mang t m hi u bi t, giúp h có cơ h i kinh doanh và quan tr ng hơn là v n gi i quy t công ăn vi c làm cho ngư i dân ây. 1.3 c i m và n i dung c a ho t ng kinh doanh l hành 1.3.1 Khái ni m và c i m v kinh doanh l hành Trư c h t c n ph i hi u: Kinh doanh l hành (Tour operators bussiness) là vi c th c hi n các ho t ng nghiên c u th trư ng, thi t l p các chương trình du l ch tr n gói hay t ng ph n, qu ng cáo và bán các chương trình này tr c ti p hay gián ti p qua các trung gian ho c văn phòng i di n t ch c các chương trình và hư ng d n du l ch. Kinh doanh l hành là m t lo i hình kinh doanh d ch v . Vì v y ho t ng kinh doanh l hành có các ăc trưng cơ b n sau: 1.3.1.1 c i m v s n ph m l hành - S n ph m l hành có tính ch t t ng h p: s n ph m l hành là s k t h p c a nhi u d ch v như: d ch v v n chuy n, d ch v lưu trú, d ch v ăn u ng... c a các nhà s n xu t riêng l thành m t s n ph m m i hoàn ch nh. S n ph m l hành là các chương trình du l ch tr n gói (package tour) hay t ng ph n, khách hàng ph i tr ti n tr n gói các d ch v trong chương trình du l ch trư c khi i du l ch. - S n ph m l hành không ng nh t gi a các l n cung ng do ch t lư ng d ch v c u thành ph thu c vào tâm lý, tr ng thái tình c m c a c ngư i ph c v l n ngư i c m nh n. Mà các y u t ó thì l i thay i và ch u tác ng c a nhi u nhân t trong nh ng th i i m khác nhau. Trư ng i h c Thương m i 9
 10. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o - S n ph m l hành bao g m các ho t ng i n ra trong c m t quá trình t khi ón khách theo yêu c u, cho n khi khách tr l i i m xu t phát g m: + Nh ng ho t ng m b o nhu c u c a chuy n i nhu c u gi i trí, tham quan. + Nh ng ho t ng m b o nhu c u thi t y u c a khách chuy n i như i l i, ăn , an ninh... - Không gi ng như ngành s n xu t v t ch t khác, s n ph m l hành không b o qu n, lưu kho, lưu bãi ư c và giá c a s n ph m l hành có tính linh ng cao. - Chương trình du l ch tr n gói ư c coi là s n ph m c trưng trong kinh doanh l hành. M t chương trình du l ch tr n gói có th ư c th c hi n nhi u l n vào nh ng th i i m khác nhau. 1.3.1.2 Kinh doanh l hành mang tính th i v rõ nét. các th i v khác nhau trong năm, nhu c u c a du khách cũng khác nhau. Ch ng h n, vào mùa hè nhu c u du l ch ngh bi n tăng r t cao nhưng vào mùa ông thì ngư c l i, vào mùa xuân nhu c u du l ch l h i cũng tăng m nh làm cho ho t ng kinh doanh l hành có tình th i v . Vì v y, trong kinh doanh l hành òi h i các nhà qu n tr ph i n m b t ư c tính th i v nh m có nh ng bi n pháp h n ch tính th i v , duy trì nh p phát tri n u n và nâng cao hi u qu kinh doanh l hành. 1.3.1.3 c i m v m i quan h gi a s n xu t và tiêu dùng trong kinh doanh l hành. - Quá trình s n xu t và tiêu dùng s n ph m l hành di n ra trong cùng m t th i gian. Trong kinh doanh l hành, chúng ta ch ti n hành ph c v khách du l ch khi có s có m t c a khách trong quá trình ph c v . Có th xem khách hàng là y u t “nguyên li u u vào” trong quá trình kinh doanh l hành. Vì th trong kinh doanh l hành s n ph m không th s n xu t trư c. Trư ng i h c Thương m i 10
 11. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o - Quá trình s n xu t và tiêu dùng s n ph m l hành di n ra trong cùng m t không gian. Các s n ph m l hành không th v n chuy n mang n t n nơi ph c v khách hàng. Khách hàng ch có th tho mãn nhu c u khi v n ng g p g . Như v y, khách hàng là b ph n tham gia tr c ti p không th tách r i t quá trình s n xu t. Ngoài ra nh ng c i m trên, ho t ng kinh doanh l hành còn ph thu c khá nhi u vào y u t t nhiên, qu th i gian nhàn r i, trình dân trí cũng như ph thu c vào thu nh p c a ngư i dân. T nh ng c i m cơ b n trên cho th y vi c kinh doanh l hành r t d g p r i ro, nó òi h i các công ty l hành ph i có m i quan h r ng v i các i tác, các nhà cung ng tin c y có i ngũ nhân viên lành ngh . 1.3.2 N i dung c a ho t ng kinh doanh l hành. N i dung c trưng và cơ b n nh t c a ho t ng kinh doanh l hành ó chính là kinh doanh các chương trình du l ch tr n gói. Ho t ng kinh doanh l hành bao g m 4 n i dung như sau: 1.3.2.1 Nghiên c u th trư ng và t ch c thi t k các chương trình du l ch. Nghiên c u th trư ng th c ch t là vi c nghiên c u s thích, th hi u, qu th i gian nhàn r i, th i i m và nhu c u, c i m tiêu dùng, kh năng thanh toán c a du khách. Nghiên c u th trư ng là nghiên c u các y u t cung v du l ch trên th trư ng (nguyên c u v tài nguyên du l ch, kh năng ti p c n các i m h p d n du l ch, kh năng ón ti p c a nơi n du l ch) và các i th c nh tranh tr c ti p trên th trư ng. Trên cơ s ó, s ti n hành t ch c s n xu t các chương trình du l ch nh m áp ng nhu c u c a t p khách hàng mà doanh nghi p l a ch n. Vi c t ch c s n xu t các chương trình du l ch ph i tuân th theo quy trình bao g m b n bư c sau: - Bư c 1: Thu th p y các thông tin v tuy n i m tham quan, giá tr c a tuy n i m ó, phong t c t p quán và các thông tin có liên quan n vi c t ch c các chuy n i như: lo i hình phương ti n v n chuy n, lo i hình cơ s lưu Trư ng i h c Thương m i 11
 12. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o trú và ch t lư ng, giá c các d ch v các thông tin khác như th t c h i quan, vi sa, i ti n, ch b o hi m cho khách... - Bư c 2: Sơ hoá tuy n du l ch, lên k ho ch và l ch trình chi ti t v các tuy n i m, dài tour, a i m xu t phát, phương ti n v n chuy n và các d ch v ăn ngh . Vi c thi t k hành trình du l ch òi h i các doanh nghi p ph i cân nh c k lư ng v tính kh thi c a chương trình, thông qua vi c nghiên c u và kh o sát th c a, h p ng v i các i tác cung c p d ch v . - Bư c 3: nh giá chương trình du l ch ph i căn c vào t ng chi phí chương trình du l ch bao g m chi phí c nh (giá v n chuy n, qu ng cáo, qu n lý, hư ng d n viên) và các chi phí bi n i khác( ăn, ng , b o hi m, tham quan…) và l i nhu n d ki n c a doanh nghi p. M c giá tr n gói chương trình du l ch nh hơn m c giá các d ch v cung c p trong chương trình du l ch, vi c tính giá ph i m b o tính úng, tính có th trang tr i các chi phí b ra cũng như mang l i l i nhu n c n thi t cho doanh nghi p và có kh năng h p d n thu hút khách hàng. - Bư c 4: Vi t thuy t minh cho chương trình du l ch, ng v i m i chương trình du l ch thì ph i có m t b n thuy t minh. M t i m quan tr ng trong b n thuy t minh là ph i nêu lên giá tr c a tuy n, i m du l ch. B n thuy t minh ph i rõ ràng, chính xác, có tính hình tư ng, có tính bi u c m nh m ph n ánh và nâng cao ch t lư ng và giá tr các i m n. 1.3.2.2 Qu ng cáo và t ch c bán Sau khi xây d ng và tính toán giá xong m t chương trình du l ch các doanh nghi p c n ti n hành qu ng cáo và chào bán. Trong th c t m i doanh nghi p có cách trình bày chương trình c a mình m t cách khác nhau. Tuy nhiên, nh ng n i dung chính c n cung c p cho m t chương trình du l ch tr n gói bao g m: tên chương trình, mã s , dài th i gian, m c giá, hành trình theo ngày. Các kho n không bao g m giá tr n gói như u ng, mua bán lưu ni m và nh ng thông tin c n thi t khác tuỳ theo c i m riêng c a chương trình du l ch. Chương Trư ng i h c Thương m i 12
 13. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o trình du l ch là s n ph m không hi n h u, khách hàng không có cơ h i th trư c khi quy t nh mua. Do ó qu ng cáo có m t vai trò r t quan tr ng và c n thi t nh m khơi d y nhu c u, thuy t ph c, giúp khách hàng l a ch n và thúc y quy t nh mua. Các phương ti n qu ng cáo du l ch thư ng ư c áp d ng bao g m: Qu ng cáo b ng n ph m, qu ng cáo trên các phương ti n thông tin i chúng,... Doanh nghi p t ch c bán chương trình du l ch c a mình thông qua hai hình th c: tr c ti p và gián ti p. Bán tr c ti p nghĩa là các doanh nghi p l hành tr c ti p bán các chương trình du l ch c a mình cho khách hàng. Doanh nghi p quan h tr c ti p v i khách hàng thông qua các h p ng bán hàng. Bán gián ti p t c là doanh nghi p l hành u quy n tiêu th các chương trình du l ch c a mình cho các i lý du l ch. Doanh nghi p quan h v i các i lý du l ch thông qua các h p ng u thác. 1.3.2.3 T ch c th c hi n chương trình du l ch du l ch theo h p ng ã ký k t Bao g m quá trình th c hi n các khâu: t ch c tham quan, vui chơi gi i trí, mua s m, làm các th t c h i quan, b trí ăn , i l i. t ch c th c hi n các chương trình du l ch doanh nghi p c n có nh ng chu n b nh t nh v : Hư ng d n viên, các thông tin v oàn khách, các lưu ý v hành trình và các y u t c n thi t khác. Trong quá trình t ch c th c hi n chương trình du l ch hư ng d n viên s là ngư i ch u trách nhi m chính. Vì v y hư ng d n viên ph i là ngư i có kh năng làm vi c c l p, có trình nghi p v , ph i có nh ng ki n th c hi u bi t v l ch s , văn hoá, chính tr , kinh t , lu t pháp và nh ng hi u bi t nh t nh v tâm lý khách hàng, v y t ... ng x và quy t nh k p th i các yêu c u c a khách và m b o chương trình du l ch ư c th c hi n theo úng h p ng. Hư ng d n viên s ph i th c hi n vi c giao d ch v i các i tác d ch v trong vi c cung c p d ch v theo úng h p ng m b o th c hi n hành trình du l ch ã ký k t (giúp khách khai báo các th t c có liên quan n chuy n i, s lý k p th i các tình hu ng phát sinh...) cung c p các thông tin c n thi t cho Trư ng i h c Thương m i 13
 14. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o khách v phong t c t p quán, nơi n, m ng lư i giao thông các d ch v vui chơi gi i trí ngoài chương trình... Giám sát các d ch v cung c p và báo cáo k p th i các v n phát sinh trong chương trình du l ch xin ý ki n c p qu n lý có th m quy n gi i quy t. 1.3.2.4 Thanh quy t toán h p ng và rút kinh nghi m v th c hi n h p ng Sau khi chương trình du l ch ã k t thúc, doanh nghi p l hành c n làm th t c thanh quy t toán h p ng trên cơ s quy t toán tài chính và gi i quy t các v n phát sinh còn t n t i ti n hành rút kinh nghi m v th c hi n h p ng. Khi ti n hành quy t toán tài chính doanh nghi p thư ng b t u t kho n ti n t m ng cho ngư i d n oàn trư c chuy n i, n các chi tiêu phát sinh trong chuy n i và s ti n hoàn l i doanh nghi p. Trư c khi quy t toán tài chính ngư i d n oàn ph i báo cáo tài chính v i các nhà qu n tr i u hành khi ư c các nhà qu n tr ch p thu n. Sau ó s chuy n qua b ph n k toán c a doanh nghi p thanh toán và qu n lý theo nghi p v chuyên môn. Sau khi th c hi n chương trình du l ch xong, doanh nghi p l hành s l p nh ng m u báo cáo ánh giá nh ng gì khách hàng ưa thích và không ưa thích v chuy n i t ó rút kinh nghi m và có bi n pháp kh c ph c cho chương trình du l ch ti p theo. Các m u báo cáo này thư ng ư c thi t l p t nh ng phi u i u tra ư c doanh nghi p in s n phát cho khách hàng khách hàng t ánh giá v nh ng ưu như c i m c a nh ng chương trình du l ch mà h v a tham gia. T t c các báo cáo trên ư c các nhà qu n lý i u hành và ngư i thi t k chương trình nghiên c u ưa ra nh ng i u ch nh và thay i cho chương trình. Nh ng thay i ó có th áp d ng ngay cho các chuy n i ti p theo ho c cho mùa v du l ch sau. 1.4 Các y u t phát tri n ho t ng kinh doanh l hành 1.4.1 Lao ng i v i doanh nghi p l hành thì lao ng là m t y u t u vào quan tr ng trong b t kỳ quá trình s n xu t kinh doanh nào nó quy t nh hi u qu kinh Trư ng i h c Thương m i 14
 15. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o doanh c a doanh nghi p. B i vì chính con ngư i là ch th ti n hành m i ho t ng s n xu t kinh doanh nh m th c hi n m c tiêu c a doanh nghi p. Trong doanh nghi p l hành có 2 lo i lao ng: lao ng qu n tr và lao ng th a hành. Lao ng qu n tr bao g m: giám c doanh nghi p, phó giám c doanh nghi p, trư ng các phòng ch c năng, trư ng các b ph n tác nghi p và các qu n tr viên. Trong ó giám c doanh nghi p là ngư i ch u trách nhi m chung v ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p theo pháp lu t hi n hành. Phó giám c doanh nghi p là ngư i do giám c doanh nghi p u quy n ph trách t ng lĩnh v c công tác nh t nh trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. S lư ng phó giám c doanh nghi p tuỳ thu c vào quy mô và m c ph c t p c a lĩnh v c kinh doanh c a doanh nghi p. Trư ng các phòng ch c năng (trư ng phòng k toán, trư ng phòng t ch c hành chính…) là nhà qu n tr c p trung gian, h có vai trò tham mưu và tr giúp cho giám c doanh nghi p gi i quy t các v n chuyên môn sâu trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Trư ng các b ph n tác nghi p (b ph n th trư ng, i u hành, hư ng d n) là các b ph n tr c ti p tham gia vào ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p còn qu n tr viên là nh ng ngư i m nh n công vi c tr lý ho c tham mưu cho giám c doanh nghi p, th c hi n công tác nghiên c u th trư ng, xây d ng chi n lư c và k ho ch kinh doanh, nghiên c u và s lý các tình hu ng phát sinh trong chuy n i. Lao ng th a hành bao g m: nhân viên th trư ng, nhân viên i u hành và hư ng d n viên du l ch và các nhân viên khác như nhân viên k toán, b o v ... Trong ó, nhân viên th trư ng có nhi m v nghiên c u th trư ng, thi t k các chương trình du l ch. Nhân viên i u hành ch u trách nhi m ph i h p v i các nhân viên b ph n th trư ng ký k t các h p ng bán và phân công hư ng d n viên theo oàn. Hư ng d n viên du l ch là nh ng ngư i i theo các tour du l ch hư ng d n khách và giúp khách áp ng m i nhu c u phát sinh trong chuy n i. Trư ng i h c Thương m i 15
 16. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o Trong ho t ng kinh doanh l hành thì nhân viên b ph n nghi p v (nhân viên th trư ng, nhân viên i u hành, nhân viên hư ng d n) óng vai trò vô cùng quan tr ng. H là nh ng ngư i tr c ti p quy t nh n ch t lư ng d ch v và thay m t doanh nghi p tr c ti p ti p xúc v i khách hàng, cung c p và tho mãn nh ng d ch v mà khách hàng yêu c u giúp cho khách hàng có n tư ng v d ch v , v c a doanh nghi p. Vì v y i ngũ lao ng này ph i có trình chuyên môn v ng vàng, am hi u ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, nh y bén v i nh ng thay i bên ngoài n u không s nh hư ng x u n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p l hành. c bi t hư ng d n viên ph i là ngư i có trình ngo i ng , có kh năng giao ti p, có kh năng làm vi c c l p, gi i quy t t t các tình hu ng phát sinh. Mu n v y, doanh nghi p ph i có chính sách tuy n d ng, ào t o, b i dư ng, ãi ng ngư i lao ng h p lý nh m duy trì và phát tri n i ngũ lao ng, thu hút và gi nh ng ngư i có tài cho doanh nghi p, không ng ng nâng cao ch t lư ng s n ph m, áp ng t t s kỳ v ng c a khách hàng nh m phát tri n ho t ng kinh doanh l hành. Bên c nh ó, vi c xác nh s lư ng và ch t lư ng lao ng b trí s d ng h p lý cũng góp ph n quan tr ng vào năng l c s n xu t c a doanh nghi p. Vi c qu n lý s s ng lao ng cũng như vi c phân b t ch c lao ng h p lý s kích thích kh năng sáng t o c a ngư i lao ng, là nhân t nh hư ng tr c ti p n k t qu kinh doanh. V i doanh nghi p l hành lao ng càng tr nên quan tr ng hơn vì doanh nghi p l hành là doanh nghi p s d ng lao ng s ng là ch y u. 1.4.2 V n và cơ s v t ch t k thu t có th t n t i và phát tri n ư c, không ch doanh nghi p l hành mà t t c các doanh nghi p nói chung u c n có v n. Trong kinh doanh l hành v n c a doanh nghi p không ch u tư trang tr i các hao phí thi t k chương trình du l ch, tr lương nhân viên mà còn dùng trang b mua s m cơ sơ v t ch t k thu t,... ph c v ho t ng kinh doanh l hành. Có th kh ng nh, m t Trư ng i h c Thương m i 16
 17. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o doanh nghi p m nh có i u ki n cung c p các s n ph m d ch v du l ch có ch t lư ng là m t doanh nghi p có ti m l c tài chính. Vì v y trong quá trình kinh doanh các doanh nghi p l hành ph i có bi n pháp qu n lý v n, quay vòng v n m t cách linh ho t sao cho v n ban u ó ư c thu h i nhanh và có kh năng sinh l i l n nh t. Vi c b o toàn và phát tri n v n là m t òi h i c p thi t c a m i doanh nghi p kinh doanh l hành nh m áp ng nhu c u hi n i hoá trong kinh doanh l hành, s n ph m d ch v du l ch và t o i u ki n doanh nghi p có th c nh tranh, h i nh p v i khu v c và th gi i. Trong ó, h th ng cơ s v t ch t k thu t c a doanh nghi p bao g m t t c các phương ti n v t ch t và tư li u lao ng s n xu t ra toàn b s n ph m d ch v cho khách du l ch. Vi c u tư cơ s v t ch t h p lý m t m t giúp các doanh nghi p l hành ti t ki m ư c chi phí, m t khác giúp doanh nghi p l hành có i u ki n làm b ng ch ng v t ch t h u hình hoá s n ph m c a doanh nghi p h n ch r i ro i v i khách hàng và góp ph n thu hút khách hàng. Ngoài ra cơ s v t ch t k thu t hi n i còn là i u ki n doanh nghi p nâng cao ch t lư ng s n ph m cũng như i u ki n lao ng và năng su t làm vi c cho doanh nghi p. C s v t ch t k thu t là i u ki n t i quan tr ng doanh nghi p phát tri n ho t ng kinh doanh l hành. 1.4.3 S n ph m S n ph m trong doanh nghi p l hành là các lo i hình d ch v mà doanh nghi p cung ng cho du khách: Chương trình du l ch, d ch v cung c p và tư v n thông tin, i lý du l ch... Các d ch v c u thành nên s n ph m c a doanh nghi p l hành ph n l n ư c cung ng t các i tác. Các hãng l hành s d ng s n ph m c a h th ng ó s n xu t ra các lo i s n ph m c trưng c a mình nh m cung ng cho du khách trong hoàn c nh không gian và th i gian xác nh. Trư ng i h c Thương m i 17
 18. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o Căn c vào tính ch t và n i dung c a s n ph m l hành có th chia các s n ph m c a doanh nghi p l hành ra làm ba nhóm cơ b n: Các d ch v trung gian, các chương trình du l ch tr n gói và các d ch v khác. - S n ph m c a các d ch v trung gian ch y u do các i lý du l ch cung c p. Trong ho t ng này i lý du l ch th c hi n các ho t ng bán s n ph m c a các nhà s n xu t v i khách du l ch. Các i lý du l ch không t ch c s n xu t các s n ph m c a b n thân i lý mà ch ho t ng như m t i m bán s n ph m c a các nhà s n xu t du l ch. Các d ch v trung gian ch y u bao g m: ăng ký t ch và bán vé các lo i phương ti n khác như: tàu thu , ư ng s t, ô tô, môi gi i cho thuê xe và bán b o hi m, ăng ký t ch và bán các chương trình du l ch, ăng ký t ch khách s n và các d ch v môi gi i trung gian khác - Các chương trình du l ch tr n gói: Ho t ng du l ch tr n gói mang tính ch t c trưng cho ho t ng l hành du l ch. Các công ty l hành liên k t các s n ph m c a các nhà s n xu t riêng l thành m t s n ph m hoàn ch nh và bán cho khách du l ch. Khi t ch c các chương trình du l ch tr n gói các công ty l hành có trách nhi m i v i khách du l ch cũng như nh ng nhà s n xu t m t m c cao hơn nhi u so v i ho t ng trung gian. - Các d ch v khác: Trong quá trình ho t ng các công ty l hành có th m r ng ph m vi kinh doanh c a mình tr thành ngư i s n xu t tr c ti p ra s n ph m du l ch. Vì l ó, các công ty l hành l n trên th gi i ho t ng h u h t trên các lĩnh v c liên quan n du l ch: kinh doanh khách s n, nhà hàng, kinh doanh các d ch v vui chơi gi i trí, kinh doanh vân chuy n du lich, kinh doanh các d ch v ngân hàng ph c v khách du l ch. Các d ch v này thư ng là s k t h p và s h p tác, liên k t trong du l ch. H th ng s n ph m c a du l ch l hành càng phong phú thì ho t ng kinh doanh l hành càng phát tri n. Tuy nhiên các doanh nghi p l hành c n lưu ý r ng: Nhu c u c a khách hàng mang tính t ng h p r t cao. Vì th , doanh nghi p mu n phát tri n ho t ng kinh doanh l hành thì ph i áp ng nhu c u ó b ng s a d ng t ng h p c a h th ng s n ph m. Song doanh nghi p là ngư i ký h p ng và i di n Trư ng i h c Thương m i 18
 19. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o bán cho nhà s n xu t tr c ti p. Nên trách r i ro và m b o duy trì lâu dài, doanh nghi p l hành c n l a ch n nhà cung c p, nh n làm i lý cho các doanh nghi p ang áng tin c y, có uy tín. 1.4.4 Th trư ng khách hàng Khách hàng là ngư i tiêu th s n ph m d ch v c a doanh nghi p. Như v y khách hàng óng vai trò quan tr ng trong vi c phát tri n th trư ng kinh doanh l hành nói chung và phát tri n ho t ng kinh doanh l hành nói riêng. Thông qua quá trình tiêu th c a khách hàng mà doanh nghi p l hành th c hi n ư c m c tiêu ra là doanh thu và l i nhu n. Tuy nhiên, m i quan h t t p này ch có th t n t i và th c hi n n u nó m b o l i ích kinh t và s tho mãn cho c hai bên. Phân tích m t cách t ng quát cho th y trên th trư ng có “hai dòng” khách hàng và doanh nghi p tìm nhau. Doanh nghi p tìm, xác nh t p khách hàng cho mình, nh hư ng lên t p khách hàng ó. Ngư c l i, khách hàng cũng có nh ng ưu th , ch ư c nh t nh i v i doanh nghi p. Nh t là trong xu hư ng toàn c u hoá hi n nay thì ngư i mua hàng s có ưu th m nh hơn nhi u. S tín nhi m c a khách hàng là tài s n quý báu i v i doanh nghi p. Doanh nghi p c n thi t ph i t o d ng, duy trì và phát huy nó b ng cách tho mãn t i a nhu c u, th hi u c a ngư i tiêu dùng so v i các i th c nh tranh c a mình. Khách hàng có th có nhi u lo i: M t cá nhân hay t ch c, khách hàng ti m năng, hi n th c hay truy n th ng. Tuỳ thu c vào i tư ng khách hàng khác nhau mà doanh nghi p có các hành vi ng x cũng như các phương th c mua bán thích h p. Nghiên c u t p khách hàng cũng chính là xác nh nhu c u th trư ng, t ó xây d ng m c tiêu, k ho ch phát tri n kinh doanh. Ngoài vi c quan tâm n nhu c u th hi u khách hàng thì i u doanh nghi p c n là hành vi mua bán th c t . Hành vi ó b chi ph i m nh m b i s c mua và s tr giá c a khách hàng. Trư ng i h c Thương m i 19
 20. Lu n văn t t nghi p Vũ Th Th o Khách hàng là y u t cu i cùng v hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. Vì t t c m i s u tư c a doanh nghi p t o ra s n ph m d ch v và ư c khách hàng ch p thu n. khách hàng ti p nh n thì doanh nghi p ph i tho mãn nhu c u và thu hút khách hàng. Khách hàng là ngư i quy t nh cu i cùng cho hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p c v ch t lư ng và ng th i cũng là ngư i tiêu th . Thông qua s c m nh n c a khách hàng s quy t nh n s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. Do ó, yêu c u xác nh úng n t p th trư ng khách hàng m c tiêu s cho phép doanh nghi p có nh ng quy t nh úng n phát tri n ho t ng kinh doanh l hành, có các chính sách xúc ti n, giá c , s n ph m, c nh tranh h p lý và hi u qu . M i doanh nghi p l hành không ch chú tr ng duy trì th trư ng khách hi n t i mà còn ph i không ng ng m r ng th trư ng khách hàng ti m năng chi m lĩnh th ph n khách hàng và t i ưu hoá m c tiêu cu i cùng c a doanh nghi p. Tuy nhiên, phát tri n ho t ng kinh doanh l hành, các doanh nghi p l hành c n ph i nh n bi t nh ng ưu i m và h n ch c a các y u t môi trư ng kinh doanh: kinh t , văn hoá, chính tr , t nhiên, nhà cung c p... l ch n và phát tri n h p ý các y u t k trên. 1.5 Các ch tiêu ánh giá s phát tri n ho t ng kinh doanh l hành c a các doanh nghi p l hành. 1.5.1 S c n thi t ph i phát tri n ho t ng kinh doanh l hành. B t c m t doanh nghi p kinh doanh nào nói chung và doanh nghi p kinh doanh l hành nói riêng u có m c ích trong quá trình ho t ng kinh doanh, và suy cho cùng m c ích ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p l hành chính là l i nhu n. Phát tri n ho t ng kinh doanh l hành s cho phép doanh nghi p thi t l p ư c h th ng s n ph m l hành có ch t lư ng, phong phú và a d ng. T ó giúp doanh nghi p chi m lĩnh ư c th trư ng khách hàng v ng ch c t ó t i a hoá ư c l i ích kinh t cho doanh nghi p mình. Bên c nh Trư ng i h c Thương m i 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2