intTypePromotion=1

Luận văn:Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
85
lượt xem
21
download

Luận văn:Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 1. 1 2 B GIÁO D C ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NINH TH THU TH Y VŨ TH LAN Ph n bi n 1: PGS.TS Nguy n Th Như Liêm GI I PHÁP PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN TRONG NGÀNH CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH ĐÀ N NG Ph n bi n 2: TS.Tr n Th Bích H nh Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 Lu n văn này ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Kinh t phát tri n h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 23 tháng 11 năm 2012. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012
 2. 3 4 M Đ U - Đ i tư ng nghiên c u: Nh ng v n ñ kinh t và qu n lý v phát tri n kinh t tư nhân trong ngành công nghi p. 1. Tính c p thi t c a ñ tài - Trong ph m vi lu n văn này tác gi ch y u ñ c p v h cá th Nh ng năm g n ñây kinh t tư nhân nói chung và trong lĩnh v c và các lo i hình doanh nghi p thu c khu v c kinh t tư nhân s n xu t công nghi p nói riêng ñã có s chuy n bi n rõ r t, tr thành b công nghi p ñư c c p gi y phép kinh doanh trên ñ a bàn Tp Đà N ng. ph n không th thi u trong n n kinh t ñ a phương, ñóng vai trò V ph m vi th i gian: ñ tài nghiên c u t p trung khai thác s li u quan tr ng trong vi c t o vi c làm, thu hút v n, tăng thu nh p c a trong kho ng th i gian t năm 2005 ñ n 2011. dân cư, góp ph n vào tăng trư ng kinh t … Tuy nhiên, s phát tri n 4. Phương pháp nghiên c u c a khu v c kinh t này trong lĩnh v c công nghi p nh ng năm qua Lu n văn s d ng phương pháp th ng kê mô t , thu th p s li u, còn chưa tương x ng v i ti m năng và l i th , kh năng c nh tranh x lý s li u b ng các ph n m m chuyên d ng (excel, SPSS...). và h i nh p còn kém. Do v y, vi c nghiên c u và phân tích tình Ngoài ra. ñ tài còn s d ng các phương pháp khác như: phương pháp so sánh; phân tích kinh t ; phương pháp ñ th , b ng bi u; hình phát tri n kinh t tư nhân trong lĩnh v c công nghi p thành phương pháp chuyên gia. chuyên kh o... ph Đà N ng nh m xác ñ nh vai trò và nh hư ng c a nó ñ n kinh 5. B c c ñ tài t thành ph Đà N ng qua ñó ñ ra nh ng gi i pháp nh m thúc ñ y Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, m c l c và tài li u tham kh o, ñ tài khu v c này m t thành ph ñô th lo i I c p qu c gia. phát tri n ñư c k t c u g m 3 chương chính sau: năng ñ ng v i t c ñ cao và n ñ nh là yêu c u c n thi t. Chương 1: Cơ s lý lu n v phát tri n kinh t tư nhân trong ngành Xu t phát t yêu c u ñó, tôi ñã ch n ñ tài: Gi i pháp phát tri n công nghi p kinh t tư nhân trong ngành công nghi p trên ñ a bàn thành ph Chương 2: Th c tr ng phát tri n kinh t tư nhân trong ngành công Đà N ng. nghi p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng 2. M c tiêu nghiên c u Chương 3: M t s gi i pháp phát tri n kinh t tư nhân trong ngành - H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n v phát tri n KTTN trong công nghi p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng ngành công nghi p. 6. T ng quan tài li u nghiên c u - Đánh giá ñư c th c tr ng phát tri n KTTN trong công nghi p Đ th c hi n lu n văn này tác gi ñã tham kh o m t s ngu n tài c a thành ph Đà N ng. Ch ra nh ng v n ñ còn t n t i, vư ng m c li u sau: trong quá trình phát tri n c a KTTN trong lĩnh v c công nghi p. 6.1. Nghiên c u nư c ngoài - Đ xu t các gi i pháp nh m ñ y m nh phát tri n KTTN trong Bài vi t: “Private Property Rights v. Economic Development” - ngành công nghi p trên ñ a bàn Tp Đà N ng trong th i gian t i. Marcia M. Ernst, t p chí SGR, năm 2006. Nghiên c u: “States Put 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Economic Development in Hands of Private Sector” - Conor
 3. 5 6 Dougherty, t p chí The wall street jouner, 2011. Cu n sách: Phát tri n kinh t là quá trình bi n ñ i n n kinh t qu c dân b ng “Economic Development through Private Enterprise” - Emilio G. m t s gia tăng s n xu t (t c là tăng trư ng kinh t ) và nâng cao m c Collado, năm 1999. s ng c a dân cư cũng như ch t lư ng s ng môi trư ng xung quanh 6.2 Nghiên c u trong nư c c a ngư i dân. “C i thi n môi trư ng ñ u tư ñ phát tri n kinh t tư nhân trên ñ a d. Phát tri n kinh t tư nhân trong ngành công nghi p bàn thành ph Đà N ng” – Lê Th Gi i, t p chí khoa h c và công Phát tri n kinh t tư nhân trong ngành công nghi p là quá trình ngh , s 6, 2004, Đ i h c Đà N ng. Lu n văn Th c sĩ: “Gi i pháp tăng lên v quy mô và có s thay ñ i v cơ c u d n t i tăng lên c v phát tri n kinh t tư nhân trên ñ a bàn Huy n Kim Thành, t nh H i ch t và lư ng c a khu v c kinh t tư nhân ho t ñ ng trong ngành Dương” c a tác gi Lê Anh Dũng. “Môi trư ng kinh doanh c a kinh công nghi p. Tăng lên v s lư ng nghĩa là ñó có s gia tăng v s t tư nhân sau ba năm th c hi n Lu t doanh nghi p” c a tác gi lư ng các doanh nghiêp ho t ñ ng trong ngành ñ a phương, quy PGS.TS Nguy n Trư ng Sơn ... mô doanh nghi p ñư c m r ng, lao ñ ng tăng lên, m t b ng s n xu t kinh doanh ñư c m r ng, máy móc thi t b ñư c ñ u tư. Tăng CHƯƠNG 1 lên v ch t là tăng v hi u qu ho t ñ ng c a các doanh nghi p, trình CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN TRONG ñ qu n lý ñư c nâng lên, trình ñ s n xu t kinh doanh phát tri n lên NGÀNH CÔNG NGHI P m t bư c m i, th trư ng không ng ng ñư c m r ng, giá tr ñóng 1.1 Khái ni m, ñ c ñi m, v trí, vai trò c a kinh t tư nhân góp cho kinh t ñ a phương c a khu v c kinh t tư nhân ngày càng 1.1.1 M t s khái ni m tăng lên, thay ñ i v trình ñ trong lao ñ ng, cơ c u v n... a. Kinh t tư nhân e. Các lo i hình s n xu t, kinh doanh trong khu v c KTTN Kinh t tư nhân là m t lo i hình kinh t phát tri n d a trên s h u Các lo i hình kinh doanh và s n xu t trong khu v c KTTN bao tư nhân v tư li u s n xu t (c h u hình và vô hình) ñư c ñưa vào ñ g m: h kinh doanh cá th , doanh nghi p tư nhân, công ty trách ti n hành s n xu t kinh doanh, bao g m m t b ng, nhà xư ng, máy nhi m h u h n (TNHH), công ty c ph n (CTCP). móc. nguyên nhiên v t li u, s c lao ñ ng và lao ñ ng. 1.1.2 Đ c ñi m c a kinh t tư nhân trong ngành công nghi p b. Kinh t tư nhân trong ngành công nghi p Ngoài nh ng ñ c ñi m chung c a kinh t tư nhân, KTTN ho t Kinh t tư nhân trong ngành công nghi p là lo i hình kinh t d a ñ ng trong ngành công nghi p cũng có nh ng ñ c ñi m ñ c thù c a trên s h u toàn b hay ñ i b ph n tư li u s n xu t công nghi p ngành s n xu t công nghi p, bao g m: thu c s h u tư nhân, bao g m h kinh doanh cá th , doanh nghi p - S n xu t công nghi p c a khu v c KTTN bao g m hai giai ño n: tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n. giai ño n tác ñ ng vào ñ i tư ng lao ñ ng và giai ño n ch bi n c. Phát tri n kinh t - KTTN s n xu t công nghi p có tính ch t t p trung cao ñ .
 4. 7 8 - KTTN trong công nghi p bao g m nhi u ngành ph c t p, ñư c ñ ng th c ch t và n ñ nh; m t khác s tăng lên v s lư ng ñó ph i phân công t m và có s ph i h p ch t ch ñ t o ra s n ph m cu i cùng. phù h p v i xu hư ng phát tri n kinh t xã h i. 1.1.3 Vai trò c a kinh t tư nhân trong ngành công nghi p b. Phát tri n v m t ch t trong phát tri n kinh t , xã h i N i dung phát tri n v ch t c a khu v c KTTN trong công nghi p - Đáp ng cho nhu c u c a xã h i, làm gi m b t áp l c c u c a th bao g m: trư ng, ñ ng th i ñóng góp vào Ngân sách Nhà nư c. - Gia tăng ñ u tư công ngh , máy móc thi t b s n xu t hi n ñ i. - Khu v c này có kh năng khai thác và thu hút v n trong dân. - Nâng cao năng l c. trình ñ qu n lý h , doanh nghi p, tay ngh - KTTN trong ngàng công nghi p góp ph n thúc ñ y s tăng cho ngư i lao ñ ng trư ng kinh t , gia tăng thu nh p qu c dân, gia tăng giá tr xu t kh u - M r ng th trư ng tiêu th . cho ñ a phương. - Gia tăng ñóng góp c a KTTN trong công nghi p cho phát tri n - Trong quá trình m c a n n kinh t , các doanh nghi p tư nhân kinh t , xã h i. s n xu t có th thu hút v n, k thu t, công ngh và là ngư i b n ñ ng - Nâng cao hi u qu s n xu t công nghi p c a khu v c KTTN. hành t o ra s tin tư ng ñ thu hút các nhà ñ u tư nư c ngoài. 1.2.2 Tiêu chí ñánh giá phát tri n KTTN trong công nghi p - KTTN góp ph n quan tr ng trong vi c gi i quy t vi c làm, gi m a. Nhóm tiêu chí ñánh giá s phát tri n v lư ng t l th t nghi p. - S tăng trư ng v s lư ng các doanh nghi p, h kinh doanh - KTTN góp ph n thúc ñ y ñ i m i cơ ch qu n lý theo hư ng ñư c c p phép cũng như gia tăng s doanh nghi p, h kinh doanh kinh t th trư ng, nâng cao kh năng c nh tranh trong n n kinh t . ñang ho t ñ ng th c ch t trong ngành s n xu t công nghi p. - KTTN trong ngành công nghi p góp ph n xây d ng m t ñ i ngũ - S gia tăng v v n ñăng kí ho t ñ ng s n xu t công nghi p qua các doanh nhân, l c lư ng cán b qu n lý doanh nghi p có ch t các năm. lư ng cao cho ñ a phương. - T l tài s n c ñ nh so v i t ng tài s n s ñánh giá ñư c tình 1.2 N i dung và tiêu chí ñánh giá phát tri n kinh t tư nhân trong hình v n lưu ñ ng ph c v cho s n xu t c a h , doanh nghi p ñó. ngành công nghi p - Tiêu chí m r ng m t b ng s n xu t công nghi p, tăng lên v 1.2.1 N i dung phát tri n kinh t tư nhân trong ngành công quy mô cơ s v t ch t c a doanh nghi p cũng th hi n s phát tri n nghi p a. Phát tri n v m t lư ng c a h , doanh nghi p ñó. Phát tri n v s lư ng h cá th , doanh nghi p ho t ñ ng trong - Tiêu chí v lao ñ ng: T ng s lao ñ ng ñư c s d ng trong các ngành công nghi p không ch là s tăng lên v s lư ng ñăng ký kinh doanh nghi p công nghi p tư nhân. doanh, mà là s tăng lên v s lư ng h cá th , doanh nghi p ho t b. Nhóm ch têu ñánh giá s phát tri n v ch t
 5. 9 10 - S lư ng máy móc và công ngh hi n ñ i ñư c áp d ng trong phương… Y u t v trí ñ a lý và ñi u ki n t nhiên thu n l i mang l i s n xu t kinh doanh tăng lên h ng năm. l i th c nh tranh cho h , doanh nghi p. - Trình ñ c a ch doanh nghi p và ñ i ngũ lao ñ ng ñư c ñào 1.3.2 Đi u ki n kinh t , xã h i t o và nâng cao qua các năm th hi n ch tiêu: s lao ñ ng ph thông Đi u ki n kinh t , xã h i, th ch chính tr và ñư ng l i phát tri n gi m xu ng, lao ñ ng có tay ngh và b ng c p tăng nhanh, trình ñ c a m i qu c gia m i th i kì là cơ s cho phát tri n KTTN trong qu n lí c a ch doanh nghi p có b ng c p tăng lên qua các năm. ngành công nghi p khu v c. - Th trư ng tiêu th s n ph m m r ng qua các năm. 1.3.3 Chính sách h tr c a nhà nư c - Ch tiêu ñóng góp vào phát tri n kinh t , xã h i: KTTN trong công nghi p còn ñư c phát tri n m t cách b n v ng + Thu ngân sách t thu thu nh p doanh nghi p = Thu c a CTCP n u có s h tr tích c c t phía cơ quan nhà nư c qu n lý. + Thu c a CT TNHH + Thu c a DNTN + Thu kinh doanh h cá 1.3.4 Môi trư ng kinh doanh th trong ngành công nghi p. Môi trư ng kinh doanh nh hư ng r t l n ñ n thành b i c a các + T l ñóng góp vào ngân sách ñ a phương = (Thu t thu thu doanh nghi p thu c khu v c KTTN nói chung và KTTN trong ngành nh p doanh nghi p ho t ñ ng trong lĩnh v c s n xu t công nghi p/ công nghi p nói riêng. t ng thu ngân sách ñ a phương) *100%. 1.4 Kinh nghi m phát tri n kinh t tư nhân m t s nư c + T l ñóng góp vào phát tri n chung c a ñ a phương = (Tăng 1.4.1 T i Trung Qu c trư ng khu v c KTTN trong ngành công nghi p/Tăng trư ng chung Nghiên c u kinh nghi m c a Trung Qu c là nư c có khu v c kinh c a ñ a phương) *100% t ngoài qu c doanh ñang phát tri n n i tr i trong th i gian g n ñây. + Doanh thu bình quân và l i nhu n bình quân c a các cơ s s n 1.4.2 Kinh nghi m c a các nư c Châu Á xu t kinh doanh thu c khu v c KTTN trong ngành công nghi p tăng Nghiên c u kinh nghi m c a m t s nư c Châu Á như: Nh t lên qua các năm. B n, Thái Lan. 1.3 Các nhân t nh hư ng ñ n phát tri n kinh t tư nhân trong 1.4.3 Kinh nghi m phát tri n kinh t tư nhân Vi t Nam ngành công nghi p Nghiên c u kinh nghi m phát tri n KTTN m t s T nh, Thành 1.3.1 Đi u ki n t nhiên ph trong c nư c. V trí ñ a lý, ñi u ki n t nhiên là m t trong nh ng y u t khách K T LU N CHƯƠNG 1 quan tác ñ ng l n t i quá trình ho t ñ ng s n xu t c a h , doanh Chương 1 ñã tr l i ñư c nh ng câu h i: Phát tri n KTTN trong nghi p. Nó nh hư ng t i chi phí v n chuy n, kh năng ti p c n th ngành công nghi p là gì; N i dung phát tri n KTTN trong công trư ng nhanh hay ch m, kh năng ñư c hư ng các ưu ñãi t ñ a nghi p như th nào; Ch tiêu phát tri n KTTN trong công nghi p ra
 6. 11 12 sao; Kinh nghi m th c ti n c a m t s qu c gia có KTTN phát tri n, ch t lư ng dân s ngày càng ñư c c i thi n, các chính sách c a Tp ñã rút ra ñư c nh ng bài h c nào. r t c i m luôn t o ñi u ki n nh t ñ nh cho các nhà ñ u tư. K t qu nghiên c u c a Chương 1, s là cơ s lý lu n ñ th c hi n 2.1.4 Các chính sách h tr phát tri n KTTN c a Tp Đà N ng các n i dung ti p theo c a Lu n văn, ñ ng th i có th là cơ s lý lu n Nh ng n l c c a doanh nghi p và các chính sách h tr thành có th áp d ng vào khai thác ti m năng phát tri n c a KTTN trong ph ch mang tính ch t ñơn l , t thân v n ñ ng, chưa ñ l c c n ngành công nghi p Vi t Nam nói chung và Đà N ng nói riêng. thi t ñ giúp các doanh nghi p vư t qua th i kỳ kh ng ho ng. 2.1.5 Tình hình môi trư ng kinh doanh Tp Đà N ng CHƯƠNG 2 T năm 2005 ñ n năm 2010, ch t lư ng ñi u hành c a chính TH C TR NG PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN TRONG quy n thành ph Đà N ng ñư c c ng ñ ng doanh nghi p tin tư ng, NGÀNH CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH ĐÀ N NG ñánh giá cao, th hi n PCI liên t c d n ñ u c nư c. Năm 2011, m c 2.1 Các nhân t nh hư ng ñ n phát tri n KTTN trong ngành dù PCI c a Đà N ng v n trong nhóm r t t t nhưng ñã t t h ng, công nghi p c a thành ph Đà N ng ñ ng th 5/63 t nh, thành là m t th c t ñáng suy nghĩ v năng l c 2.1.1 Đi u ki n t nhiên ñi u hành c a chính quy n thành ph ñ t o ra môi trư ng kinh Thành ph Đà N ng có v trí thu n l i trong vi c phát tri n kinh t doanh h p d n. nhi u thành ph n, có th m nh trong vi c giao lưu kinh t v i các 2.2 Tình hình phát tri n kinh t tư nhân trong ngành công T nh, Thành ph khác trong khu v c Mi n Trung và Tây Nguyên. nghi p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng T o ñi u ki n thu n l i ñ phát tri n KTTN nói chung và KTTN 2.2.1 Tình hình phát tri n v lư ng trong ngành công nghi p nói riêng. a. Tình hình phát tri n v s lư ng các cơ s KTTN ho t 2.1.2 Tình hình phát tri n kinh t thành ph Đà N ng ñ ng s n xu t công nghi p Trong nh ng năm qua. kinh t Đà N ng có s chuy n bi n sâu s c - S lư ng h cá th và các doanh nghi p thu c khu v c KTTN c v ch t, lư ng và cơ c u. T c ñ tăng trư ng kinh t tăng nhanh trong ngành công nghi p có s gia tăng m nh t năm 2005 tr l i ñây qua các năm, ñ i s ng ngư i dân ngày càng ñư c nâng cao, cơ c u (B ng 2.3), nhưng xét trong t ng lo i hình c th khu v c KTTN ngành ñã có s d ch chuy n ñúng hư ng. K t c u h t ng ñã cơ b n có s gia tăng khác nhau v s lư ng và t l . ñem l i thu n l i c n thi t cho các nhà ñ u tư. - S phân b các lo i hình s n xu t trong khu v c KTTN trên ñ a 2.1.3 Tình hình phát tri n xã h i Tp Đà N ng bàn Thành ph cũng không ñ ng ñ u v s lư ng (B ng 2.4), ch Cơ s h t ng y t phát tri n v i nhi u tuy n b nh vi n và tr m xá y u t p trung các khu v c có các khu công nghi p t p trung, trư ng t t c các qu n, huy n. Ngu n lao ñ ng d i dào t di cư cơ h c. h c và g n tuy n ñư ng qu c l .
 7. 13 14 - So v i s ñăng ký, tình hình ho t ñ ng th c t c a các lo i hình như d t may có ñ n 45% thi t b máy móc c a các doanh nghi p c n s n xu t trong khu v c KTTN trên ñ a bàn Thành ph luôn th p hơn ph i ñ u tư nâng c p và 30 – 40% c n thay th ; ngành cơ khí thì ñã (B ng 2.5), nhưng không ñáng k . Đi u này kh ng ñ nh s l n m nh l c h u hơn 40 năm so v i khu v c và 50 năm so v i các nư c phát v s lư ng cơ s s n xu t ngày nay trên ñ a bàn Đà N ng. tri n v công ngh và thi t b s n xu t. b. Tình hình phát tri n v qui mô các cơ s KTTN trong b. Tình hình năng l c qu n lí, trình ñ tay ngh lao ñ ng ngành công nghi p Ch t lư ng lao ñ ng c a khu v c KTTN trong ngành công nghi p - V n c a các cơ s ñăng kí s n xu t công nghi p c a khu v c trên ñ a bàn Tp Đà N ng t năm 2005 tr l i ñây có nh ng chuy n KTTN trên ñ a bàn Tp Đà N ng nhìn chung là tăng qua các năm v bi n tích c c. Đ i ngũ lao ñ ng ngày càng ñư c tr hoá và ch y u là tuy t ñ i (B ng 2.6, 2.7); v t c ñ tăng thì tăng ch m qua các năm. lao ñ ng trong ñ tu i lao ñ ng, t p trung vào nhóm tu i t 18 ñ n Do ñó, ña s các cơ s KTTN công nghi p ñ u thu c lo i nh và v a. 40 tu i ñ i v i lao ñ ng tr c ti p s n xu t kinh doanh, và nhóm tu i - Nhìn chung di n tích ñ t s d ng c a các cơ s KTTN trong t 27 ñ n 60 ñ i v i lao ñ ng gián ti p. (B ng 2.10) Tuy nhiên trình ñ chuyên môn v n còn tương ñ i th p vì ña s ngành công nghi p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng m c tương ñ i các cơ s tuy n d ng lao ñ ng ph thông ñ a phương, và lao ñ ng cao hơn r t nhi u so v i di n tích ñ t s d ng c a các khu v c kinh ph thông di cư t các T nh lân c n vào công ty sau ñó m i chuyên t khác. ch y u là ñ t qui ho ch t các khu công nghi p c a thành gia hư ng d n các thao tác nghi p v trong th i gian ng n. H u h t ph . (B ng 2.8) lao ñ ng ph thông làm vi c ñ u không qua m t trư ng l p ñào t o - V i vai trò là ngành ch l c. hàng năm ngành công nghi p Đà chính quy nào c a Nhà nư c. N ng ñã tham gia gi i quy t vi c làm cho m t b ph n l n lao ñ ng c. Th trư ng tiêu th s n ph m thành ph . Các cơ s KTTN s n xu t công nghi p trên ñ a bàn thành Th trư ng tiêu th s n ph m chính c a các cơ s KTTN ho t ph ñã thu hút lư ng l n lao ñ ng vào làm vi c. góp ph n gi i quy t ñ ng công nghi p v n là th trư ng n i ñ a (B ng 2.11; Hình 2.6). vi c làm cho lao ñ ng nông thôn b chuy n ñ i m c ñính ñ t nông Vi c tìm ki m th trư ng xu t kh u ra nư c ngoài ñ i v i các doanh nghi p và lao ñ ng ñang ch vi c làm chính th c trong quá trình nghi p cũng h t s c quan tr ng, và hư ng ñi ñúng ñ n là các doanh công nghi p hóa. hi n ñ i hóa. (B ng 2.9) nghi p nên t p trung hư ng vào th trư ng ti m năng như: Châu Phi, 2.2.2 Th c tr ng phát tri n v ch t Châu Úc. vì hai th trư ng này có tiêu chu n thâp hơn v ch t lư ng a. Ho t ñ ng ñ u tư trang thi t b máy móc. công ngh c a cũng như m u mã mà các công ty ñ u s n xu t ñư c. khu v c KTTN s n xu t công nghi p d. Tình hình ñóng góp c a KTTN trong phát tri n kinh t Tp Ph n l n giá tr máy móc thi t b s n xu t c a các doanh nghi p Đà N ng ngành công nghi p ch còn 30% so v i giá tr ban ñ u và ñã l c h u - Giá tr s n xu t c a khu v c KTTN ñóng góp vào n n kinh t hơn 30 năm. Tình tr ng này khá nghiêm tr ng trong m t s ngành chưa cao nhưng ngày càng tăng, th hi n hi u qu trong s n xu t và
 8. 15 16 kinh doanh c a các cơ s KTTN t ñó thúc ñ y s n xu t phát tri n, thi t b hi n ñ i theo chu n ISO cũng như nâng cao trình ñ tay ngh tăng kh năng c nh tranh c a các doanh nghi p trong nư c. góp ph n cũng là b t ñ u nâng cao năng l c c nh tranh hi n nay. (B ng 2.19) vào tăng trư ng kinh t chung c a thành ph Đà N ng. (B ng 2.12; 2.3 Nh ng h n ch ñ i v i vi c phát tri n kinh t tư nhân trong 2.13; 2.14) công nghi p và nguyên nhân - N p ngân sách nhà nư c c a khu v c KTTN nhìn chung chưa 2.3.1 H n ch nhi u nhưng ngày càng tăng th hi n m t tích c c c a khu v c này - M c dù có s tăng trư ng m nh v s lư ng các doanh nghi p ñ i v i phát tri n kinh t chung c a thành ph . (B ng 2.15) ñăng kí, nhưng hi n tư ng s lư ng các doanh nghi p cũ b phá s n - Ho t ñ ng xu t kh u c a các doanh nghi p tư nhân v n khó ho c chuy n ñ i lo i hình xu ng dư i v n còn di n ra. Đi u này nói khăn, ch t lư ng s n ph m xu t kh u th p, gia công là ch y u nên lên ti m l c c a các cơ s KTTN s n xu t công nghi p v n còn th p hi u qu xu t kh u không cao. Ho t ñ ng xu t kh u chưa tương x ng trong môi trư ng c nh tranh ngày càng kh c li t. ti m năng. M t s m t hàng xu t kh u ch l c trư c ñây như giày th - Ph n l n doanh nghi p tư nhân s n xu t công nghi p Đà N ng thao, ñ chơi tr em, d t - may... gi m ho c tăng th p. (B ng 2.16) là doanh nghi p v a và nh , h n ch v v n, ngu n l c nên ch m e. Hi u qu ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh c a KTTN trong phát tri n, ñ i m i công ngh , ch t lư ng s n ph m. ngành công nghi p - Ph n l n các cơ s kinh t tư nhân ho t ñ ng s n xu t trong lĩnh - Doanh thu bình quân c a các cơ s KTTN công nghi p năm sau v c ti u th công ngh nhưng t l tài s n c ñ nh trong t ng tài s n ñ u cao hơn năm trư c. riêng năm 2009, do ch u nh hư ng c a chi m t l l n nên các cơ s thi u v n lưu ñ ng cho s n xu t kinh kh ng ho ng kinh t , các cơ s KTTN nh và v a s n xu t c m doanh. ch ng, doanh thu th p hơn so v i các năm trư c. Công ty TNHH và - Ho t ñ ng ñ u tư trang thi t b , máy móc c a các cơ s KTTN công ty CP là hai lo i hình có doanh thu bình quân/công ty cao hơn v n chưa nhi u. H u h t ñang s d ng công ngh l c h u, ng d ng r t nhi u so v i DNTN và H cá th . (B ng 2.17) ph n m m qu n lí và trang web qu ng bá chưa nhi u. - L i nhu n bình quân c a các cơ s s n xu t KTTN tăng lên qua - Th trư ng tiêu th cũng như th trư ng nguyên li u v n là 70% các năm thông qua giá tr xu t kh u c a các s n ph m ch l c th t n i ñ a. hi n vi c các cơ s ñang làm ăn có lãi, khu v c KTTN s n xu t công - Ch t lư ng ngu n nhân l c th p, thi u h t tr m tr ng s công nghi p ñang t ng bư c phát tri n trên con ñư ng công nghi p hóa. nhân ñư c ñào t o ho c có tay ngh cao, cán b qu n lý doanh hi n ñ i hóa c a Đ ng và Nhà nư c ta. là thành ph n không th thi u nghi p có trình ñ chuyên môn, năng l c qu n lý. trong quá trình tích lũy c a th i kì quá ñ . (B ng 2.17) - M c ñóng góp vào phát tri n kinh t chung c a thành ph v n - Vi c tăng năng su t lao ñ ng cũng bi u th quá trình các cơ s m c th p. làm ăn b t ñ u t ng bư c chú tr ng hơn trong công tác s d ng các
 9. 17 18 - S n ph m c a khu v c tư nhân còn ñơn ñi u, t tr ng tham gia Năm là, Giá c nguyên nhiên v t li u ñ u vào, lãi su t vay ngân vào xu t kh u hàng hóa còn h n ch ch d ng l i m t s m t hàng hàng tăng ñã ñ y giá thành s n ph m tăng cao; m t s ngành thi u truy n th ng. nguyên li u s n xu t, th trư ng tiêu th khó khăn... - Nhi u doanh nghi p ho t ñ ng v i khuy n t t c h u như phát K T LU N CHƯƠNG 2 tri n t phát, vi ph m pháp lu t, ho t ñ ng b t h p pháp, tr n thu , V i nhi u nét ñ c thù v t nhiên, kinh t và xã h i c a Đà N ng làm hàng gi … ñã t o ra m t vùng qui ho ch phát tri n kinh t ñ y ti m năng cho 2.3.2 Nguyên nhân h n ch khu v c KTTN trong ngành công nghi p. Ti m năng l n, nhưng vi c M t là, thi u cơ s pháp lý ñ y ñ cho ho t ñ ng kinh doanh c a khai thác ti m năng ñ thúc ñ y khu v c KTTN s n xu t công nghi p kinh t tư nhân. phát tri n còn nhi u h n ch . R t nhi u cơ s làm ăn có qui mô nh Thi u m t t ch c qu n lý quán xuy n và chăm lo m t cách toàn l , manh múm chưa phát huy ñư c s c m nh t p trung. Bên c nh ñó, di n và có h th ng ñ i v i s phát tri n KTTN trong công nghi p ch t lư ng ho t ñ ng khu v c này chưa cao, công ngh l c h u, s n nói riêng. ph m s n xu t và kinh doanh chưa phong phú, chưa th ch ñ ng Hai là, các doanh nghi p không có tài s n th ch p (do các b t trong vi c phân ph i và tìm ñ i tác tiêu th s n ph m. c p hi n nay trong th trư ng b t ñ ng s n và thi u các ch ng nh n Vi c nghiên c u ñánh giá ti m năng và th c tr ng phát tri n c a quy n s d ng ñ t), các doanh nghi p cũng g p khó khăn khi ph i khu v c KTTN trong ngành công nghi p trên ñ a bàn thành ph Đà chu n b nh ng h sơ xin vay v n, k ho ch kinh doanh, báo cáo tài N ng s là cơ s ñ Lu n văn ñ xu t m t s gi i pháp nh m thúc chính… ñ y phát tri n KTTN trên ñ a bàn thành ph trong th i gian t i. Ba là, thi u hi u bi t kinh nghi m kinh doanh. Đi u này d hi u vì ph n ñông các ch doanh nghi p tư nhân hi n nay xu t thân t CHƯƠNG 3 nh ng công nhân, cán b viên ch c nhà nư c ( Đà N ng, có 51% M T S GI I PHÁP PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN TRONG ch doanh nghi p nguyên là cán b nhân viên ch c nhà nư c). NGÀNH CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH ĐÀ N NG Đ i v i h kinh doanh cá th : trình ñ qu n lý c a ngư i ñ ng 3.1 Quan ñi m, ñ nh hư ng và m c tiêu phát tri n KTTN trong ñ u ch y u do kinh nghi m ñúc k t t th c ti n. ngành công nghi p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng B n là, Do quy mô nh nên kh năng m r ng ra th trư ng bên 3.1.1 Quan ñi m phát tri n ngoài h n ch , ñi u ki n tài chính h n h p làm cho kh năng thay ñ i - Phát tri n kinh t tư nhân trong ñó có kinh t tư nhân trong công công ngh m i h n ch s khó c nh tranh trong b i c nh h i nh p, nghi p là chi n lư c lâu dài trong phát tri n n n kinh t nhi u thành toàn c u hóa ph n ñ nh hư ng XHCN, ñ ng th i ñó là m t gi i pháp phát huy, khai thác n i l c ñ y m nh công nghi p hóa. hi n ñ i hóa.
 10. 19 20 - Tôn tr ng và b o ñ m quy n t do kinh doanh theo pháp lu t, - Tăng cư ng h p tác. liên k t liên doanh v i doanh nghi p nhà ñ i x bình ñ ng, b o h quy n s h u h p pháp c a công dân, b o nư c. h p tác xã và các lo i hình khác. v l i ích chính ñáng c a ngư i lao ñ ng. 3.1.3 M c tiêu phát tri n - T o môi trư ng thu n l i v chính sách, pháp lý và tâm lý xã h i, - Ph n ñ u ñ t m c tăng trư ng bình quân h ng năm c a công ñ y m nh t c ñ xây d ng cơ s h t ng và các ngành d ch v h tr nghi p thành ph giai ño n 2009 - 2020 là 14 - 15%, trong ñó kinh t kinh t tư nhân phát tri n; ban hành m t s chính sách ưu ñãi mang tư nhân tăng bình quân 16,3 – 18,1%. tính ñ c thù c a thành ph , hư ng d n kinh t tư nhân phát tri n theo - Giá tr s n lư ng công nghi p, ti u th công nghi p thành ph quy ho ch c a thành ph . tăng bình quân h ng năm th i kỳ 2009 - 2020 là 19 - 20%, trong ñó - Phát tri n công ngh thu c khu v c kinh t tư nhân nói chung, kinh t tư nhân tăng 20,8 - 21,3%. trong công nghi p nói riêng theo ñúng quy ho ch ñ m b o yêu c u - Kim ng ch xu t kh u hàng hóa thành ph tăng bình quân h ng b o v môi trư ng, c nh quan, ngu n l c thiên nhiên tác ñ ng tích năm th i kỳ 2009 - 2020 là 21,7%, trong ñó kinh t tư nhân tăng 23 - c c ñ n các ngành khác. 24,5%. - Ti p t c hoàn thi n và tăng cư ng qu n lý nhà nư c. ñ y m nh 3.2 M t s gi i pháp cơ b n nh m phát tri n kinh t tư nhân c i cách th t c hành chính, m r ng các d ch v hành chính công trong ngành công nghi p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng ph c v t t hơn cho các doanh nghi p nói chung và các doanh nghi p 3.2.1. Nhóm gi i pháp c i thi n môi trư ng kinh doanh thu c khu v c tư nhân nói riêng. - Xây d ng b máy chính quy n thành ph ph i th t s m nh. 3.1.2 Đ nh hư ng phát tri n Công khai, minh b ch t t c các d án, các chính sách, ñơn gi n hoá - Các doanh nghi p tư nhân c n tăng cư ng ñ u tư theo chi u sâu, th t c hành chính ñ gi m thi u m c th p nh t cơ ch xin cho, phát ñ i m i công ngh ñ tăng năng su t và ch t lư ng s n ph m. sinh các chi phí không chính th c. - Khai thác hi u qu ngu n nguyên li u t i ch ph c v cho s n - Thành ph c n ph i c i thi n hơn n a v chính sách ti p c n ñ t xu t phát tri n ñ m b o t c ñ tăng trư ng, ñ ng th i ñ i m i công ñai, hình thành c m công nghi p dành riêng cho các doanh nghi p ngh rút ng n kho ng cách l c h u, k t h p ñào t o và ñào t o l i lao nh và v a kinh doanh s n xu t, ñây th t s là nhu c u c p bách c a ñ ng có tay ngh cao, gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ñ ng. nhi u doanh nghi p nh và v a trên ñ a bàn thành ph . - T n d ng ngu n v n t có c a doanh nghi p, t o cơ h i ti p c n - Thành ph thư ng xuyên t ch c các ho t ñ ng xúc ti n thương các ngu n v n cho vay ưu ñãi c a Nhà nư c và Chính ph ñ ñ y m i, nghiên c u th trư ng, h tr phát tri n thương hi u, cơ ch , m nh vi c nâng cao năng l c s n xu t c a t ng ñơn v . chính sách khuy n khích các doanh nghi p ñ i m i công ngh s n xu t, ti p c n ngu n v n t Qu Phát tri n và các ngân hàng...
 11. 21 22 3.2.2 Nhóm gi i pháp nh m thúc ñ y phát tri n v lư ng Đ i v i các cơ s KTTN trong công nghi p có th s d ng công a. Gi i pháp thúc ñ y gia tăng v s lư ng các cơ s ho t c huy ñ ng v n truy n th ng như vay ngân hàng, vay v n n i b , s ñ ng d ng v n t có. Đ i v i cơ quan qu n lý nhà nư c có th t o cơ ch M c tiêu c a gi i pháp này nh m t o môi trư ng thu n l i cho các chính sách ñ các DNTN có th ti p c n v i các ngu n v n ñ u tư nhà ñ u tư nhanh chóng ñưa d án các cơ s KTTN trong công m t cách thu n l i. nghi p ñăng kí vào ho t ñ ng. c. Gi i pháp v m r ng m t b ng ho t ñ ng s n xu t công N i dung: nghi p cho các cơ s KTTN - T ch c ñ i tho i tr c ti p v i doanh nghi p theo t ng v n ñ , M c tiêu c a gi i pháp này nh m thúc ñ y các cơ s kinh t tư nh m k p th i cùng doanh nghi p tháo g nh ng khó khăn trong s n nhân làm ăn hi u qu c n tính ñ n gi i pháp m r ng s n xu t, kinh xu t kinh doanh. doanh, trong ñó c n m r ng m t b ng khi có kh năng nh m nâng - Chính quy n ñ a phương th hi n tính thân thi n v i doanh cao tính hi u qu cho s n xu t và kinh doanh. nghi p. N i dung: - Trong quy trình làm th t c phê duy t d án thì các cơ quan - Các cơ s KTTN ho t ñ ng s n xu t c n ch ñ ng, linh ho t ch c năng c a thành ph c n công khai, minh b ch ñ y ñ các quy trong vi c tìm ki m và m r ng m t b ng s n xu t t các d án qui ñ nh các yêu c u c n thi t ñ ti n hành làm d án cho các nhà ñ u tư ho ch. n m ñư c. - Công b quy ho ch ñ t ñã ñư c cơ quan nhà nư c có th m - Chính quy n thành ph Đà N ng c n ch ñ ng thay m t các cơ quy n phê duy t, công b qu ñ t chưa s d ng ñ doanh nghi p có s KTTN gi i quy t các vư ng m c v văn b n pháp lu t trong ho t nhu c u thuê ñăng ký thuê. Thu h i nh ng di n tích ñ t s d ng sai ñ ng s n xu t và xu t kh u các m t hàng công nghi p. m c ñích hay b hoang ñ doanh nghi p có th thuê làm m t b ng b. Gi i pháp v v n ho t ñ ng s n xu t công nghi p cho các s n xu t kinh doanh. cơ s KTTN 3.2.3 Nhóm gi i pháp nh m thúc ñ y phát tri n v ch t M c tiêu c a gi i pháp nh m gi i quy t các v n ñ v v n ho t a. Gi i pháp tăng cư ng ñ u tư công ngh m i, hi n ñ i hóa ñ ng s n xu t cho các cơ s s n xu t công nghi p trong khu v c trang thi t b KTTN. S m tìm ra nh ng ñi m thu n l i trong công tác vay và qu n M c tiêu c a gi i pháp nh m thúc ñ y khu v c KTTN s d ng lý v n và chu chuy n vòng v n m t cách thu n l i. nh ng công ngh và thi t b hi n ñ i nh m gia tăng s c c nh tranh, N i dung: nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng. - Qu n lý và s d ng có hi u qu v n và tài s n h , doanh nghi p. N i dung: - V huy ñ ng v n.
 12. 23 24 - Đ mua s m thi t b th t s có hi u qu , các cơ s KTTN trong Lãnh ñ o thành ph và các ban, ngành ch c năng thư ng xuyên ngành công nghi p c n nghiên c u k th trư ng cung thi t b . có các bu i ñ i tho i v i các doanh nghi p trên ñ a bàn, ñ cung c p - Các doanh nghi p trong KTTN c n ch ñ ng, tranh th tham gia thông tin, n m b t k p th i nh ng khó khăn mà doanh nghi p g p tri n lãm công ngh , h i ch công ngh mà cơ quan nhà nư c. thành ph i, t ñó có nh ng gi i pháp h tr tháo g k p th i. ph và t ch c nư c ngoài ph i h p th c hi n trên ñ a bàn thành ph c. Gi i pháp nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a cơ cũng như trong c nư c. s KTTN trong công nghi p - S công ngh thông tin xây d ng các thông tin tr giúp các cơ M c tiêu c a gi i pháp nh m hư ng t i vi c nâng cao năng l c s KTTN trong khâu mua bán công ngh và trang thi t b v i nư c c nh tranh c a các cơ s trong khu v c KTTN. ngoài. N i dung: b. Phát tri n th trư ng tiêu th c a các cơ s KTTN trong - Ti p t c ñ i m i m u mã, nâng cao ch t lư ng s n ph m ñ i. công nghi p Bên c nh ñó nghiên c u ñ u tư các cơ s s n xu t các s n ph m công M c tiêu c a gi i pháp phát tri n th trư ng tiêu th nh m m nghi p ph tr , linh ki n, bán thành ph m có hàm lư ng lao ñ ng và r ng thêm th trư ng trong nư c và nư c ngoài theo hư ng b n v ng có giá tr gia tăng cao. Đa d ng hóa s n ph m ñ h tr cho nhau. qua các năm. C n t p trung vào m t s s n ph m chính có kh năng thu l i nhu n N i dung: cao, gi m thi u r i ro. - Đ y m nh ho t ñ ng Marketing trong các cơ s KTTN s n xu t - Thâm nh p vào th trư ng t ng bư c ñ ñánh giá ñư c ph n ng công nghi p nh m thâm nh p th trư ng và chi m lĩnh th ph n. M i c a th trư ng ñ i v i s n ph m c a h , doanh nghi p, công ty ñ cơ s s n xu t công nghi p trong khu v c KTTN c n xây d ng m t ñi u ch nh cho phù h p. chi n lư c kinh doanh riêng. - Liên k t v i nh ng h , doanh nghi p, công ty khác ñ mua các - Ngoài công tác nghiên c u th trư ng thì bên c nh ñó các cơ s y u t ñ u vào và tiêu th s n ph m, t n d ng ñư c l i th c a nhau, tư nhân cũng c n h t s c quan tâm t i các ho t ñ ng xúc ti n thương h n ch r i ro. m i. Tích c c xây d ng, qu ng bá thương hi u. - D tr ngu n l c m c h p lý nh t ñ phòng ng a r i ro, song - Giao cho Ban qu n lý d án Đà N ng ph i h p v i Đài phát không ñ b ñ ng v n l n ñ tăng hi u qu s n xu t kinh doanh. thanh thành ph có nhi m v thư ng xuyên tìm hi u, c p nh t các d. Gi i pháp nâng cao trình ñ tay ngh , năng l c qu n lý thông tin m i v th trư ng trong và ngoài nư c… M c tiêu gi i pháp này nh m ti t ki m chi phí ñ u vào, nâng cao Các cơ s KTTN ho t ñ ng trong lĩnh v c công nghi p trên ñ a ch t lư ng và hi u qu ho t ñ ng cho cơ s KTTN trong ngành công bàn có th ñư c h tr mi n phí v khai thác thông tin trên trang Web nghi p. c a thành ph . N i dung:
 13. 25 26 - M các ho t ñ ng b i dư ng nghi p v v qu n lý, chuyên môn, - Chính sách tài chính: Đ i m i chính sách tín d ng; Đ i m i khoa h c. k thu t dư i các hình th c. chính sách thu .. - Có chi n lư c thu hút lao ñ ng, ñ c bi t là lao ñ ng có trình ñ - Ưu tiên hàng ñ u là chính sách khuy n khích xu t kh u hàng và tay ngh cao thông qua các chính sách ñãi ng , môi trư ng làm hóa. vi c và cơ h i thăng ti n… * Hoàn thi n môi trư ng pháp lí kinh doanh: - H tr các cơ s KTTN s n xu t công nghi p trong vi c tuy n - Ti p t c hoàn thi n Lu t Doanh nghi p, thu thu nh p doanh d ng lao ñ ng, là c u n i gi a doanh nghi p và các nhà trư ng, trung nghi p, cá nhân t o ra s bình ñ ng th c s . tâm trong vi c ñào t o ngu n nhân l c t i các cơ s này. - C n có th ch ñ ki m soát các văn b n dư i lu t do các b và 3.2.4 M t s ki n ngh ñ a phương ban hành. * Đ i m i qu n lý Nhà nư c ñ i v i KTTN trong ngành công nghi p: K T LU N CHƯƠNG 3 - Ki n toàn b máy qu n lý Nhà nư c ñ i v i khu v c KTTN Trên cơ s ñánh giá ti m năng và th c tr ng các nhân t nh trong ngành công nghi p. hư ng và th c tr ng phát tri n c a khu v c KTTN trong ngành công - Hoàn thi n và nâng cao hi u l c thi hành pháp lu t trong qu n lý nghi p, trên cơ s nghiên c u nh ng kinh nghi m phát tri n KTTN KTTN nói chung và trong ngành công nghi p nói riêng. c a m t s qu c gia trên th gi i, Lu n văn ñã ñ xu t m t s gi i - Đ i m i công tác thanh tra. ki m tra c a Nhà nư c và các cơ pháp cơ b n nh m thúc ñ y phát tri n KTTN s n xu t công nghi p quan ch c năng. Ti p t c ñ u tranh nh m ñ y lùi các hi n tư ng tiêu trong th i gian ñ n trên ñ a bàn thành ph Đà N ng. c c c a KTTN trong ngành công nghi p. Do th i gian cũng như kinh nghi m còn h n ch nên Lu n văn ñã * B sung, s a ñ i hoàn thi n h th ng chính sách c a Nhà nư c: nghiên c u ñi n hình t i m t s các cơ s KTTN ho t ñ ng trong - Chính sách khuy n khích tích t và t p trung s n xu t, nâng cao ngành công nghi p ñ minh h a cho t ng gi i pháp. Đ có th th c năng l c c nh tranh c a s n ph m. hi n t t nh ng gi i pháp ñó, lu n văn ñ xu t m t s khuy n ngh v i - Chính sách khuy n khích ñ i m i công ngh ñ i v i cơ s s n các cơ quan qu n lý các c p v chính sách, cơ quan ch qu n c a các xu t trong khu v c KTTN: C n quy ñ nh v th i gian, hi u l c ph i ñơn v s n xu t công nghi p tư nhân nh m phát tri n khu v c này. thay ñ i công ngh . - Chính sách ñ t ñai: Có chính sách ñ hình thành qu ñ t ñ b trí s n xu t cho các ngành ngh ti u th công nghi p nông thôn, xây d ng các làng ngh thích h p.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2