intTypePromotion=1

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
300
lượt xem
146
download

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127

 1. ------ Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127
 2. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p M U Nh ng năm qua cùng v i quá trình phát tri n kinh t , cùng v i s thay i sâu s c c a cơ ch kinh t , h th ng k toán Vi t nam ã không ng ng ư c hoàn thi n và phát tri n góp ph n tích c c vào vi c tăng cư ng và nâng cao ch t lư ng qu n lý tài chính qu c gia, qu n lý doanh nghi p. Trong n n kinh t th trư ng t t c m i doanh nghi p u quan tâm nv n là s n xu t và kinh doanh có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n t o ti n cho tái s n xu t c chi u r ng l n chi u sâu. K toán là m t b ph n quan tr ng có vai trò tích c c trong vi c qu n lý, i u hành và ki m soát các ho t ng tài chính doanh nghi p.Tăng thu nh p cho doanh nghi p và i s ng ngư i lao ng không ng ng ư c c i thi n. Trong quá trình s n xu t các doanh nghi p ph i chi ra cho các chi phí s n xu t bao g m chi phí nguyên v t li u, công c d ng c chi phí kh u hao máy móc thi t b , chi phí ti n lương… Mà nguyên v t li u là m t trong ba y u t cơ b n c a quá trình s n xu t th hi n dư i d ng v t hoá, nó là cơ s v t ch t c u thành nên th c th c a s n ph m, hơn n a chi phí nguyên v t li u thư ng chi m t tr ng l n trong t ng chi phí s n xu t. Vì v y vi c qu n lý nguyên v t li u là công tác không th thi u ư c trong khâu qu n lý s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p s n xu t tt c các khâu, t khâu thu mua b o qu n, d tr n khâu s d ng. Cùng v i s phát tri n chung c a n n kinh t Nghành xây d ng cơ b n luôn không ng ng l l c ph n u và là m t nghành mũi nh n. Tuy nhiên trong th i gian v a qua, u tư XDCB còn bi u hi n tràn lan thi u t p trung công trình d dang, nhi u lãng phí l n, th t thoát v n... C n ư c kh c ph c trong tình hình do vi c c i ti n cơ c u u tư, tăng cư ng qu n lý ch t ch trong nghành xây l p nâng cao hi u qu kinh t i v i XDCB tr thành yêu c u c p thi t. Trong nghành xây d ng cơ b n, nguyên v t li u và công c , d ng c có ch ng lo i r t a d ng, phong phú Vi c t ch c k toán nguyên v t li u m t cách khoa h c, h p lý có ý nghĩa thi t th c và hi u qu trong vi c qu n lý và ki m soát tài s n c a doanh nghi p. Hơn n a còn ki m soát m t cách có hi u qu chi phí và giá thành s n ph m, ng
 3. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p th i giúp cho vi c t ch c k toán, t p h p chi phí s n xu t kinh doanh mb o yêu c u qu n lý và nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Qua m t th i gian th c t p t i công ty thi t k xây d ng, em nh n th c ư c t m quan tr ng c a v t li u, và nh ng v n b c xúc xung quanh vi c h ch toán v t li u, em ã i sâu vào nghiên c u chuyên : “Hoàn thi n công tác k toán nguyên v t li u và công c d ng c t i Công ty c ph n xây d ng và thương m i127” Chuyên th c t p t t nghi p c a em g m nh ng n i dung sau: Chương I: Cơ s lý lu n v công tác k toán NVL, CCDC trong các doanh nghi p s n xu t Chương II: Th c tr ng công tác k toán NVL, CCDC t i công ty c ph n xây d ng và thương m i 127. Chương III: M t s gi i pháp hoàn thi n công tác h ch toán NVl, CCDC t i công ty c ph n xây d ng và thương m i 127. Em xin chân thành c m ơn cô giáo Tr n Th M và toàn th cán b công nhân viên công ty c ph n xây d ng và thương m i 127 ã giúp em hoàn thành giai o n th c t p này và làm báo cáo th c t p này! V i n h n g h n ch n h t nh v ki n th c lý lu n và th c ti n, báo cáo t t nghi p c a em còn nhi u h n ch . Em r t mong nh n ư c s góp ý ki n c a các th y cô và các b n. Em xin chân thành c m ơn! CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N V CÔNG TÁC K TOÁN NGUYÊN V T LI U VÀ CÔNG C D NG C TRONG CÁC DOANH NGHI P S N XU T I. Khái ni m, c i m, phân lo i và ánh giá v t li u, CCDC. 1.1. Khái ni m
 4. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p V t li u là m t trong nh ng y u t cơ b n c a quá trình s n xu t kinh doanh, tham gia thư ng xuyên và tr c ti p vào quá trình s n xu t s n ph m, nh hư ng tr c ti p n ch t lương c a s n ph m ư c s n xu t. V t li u là i tư ng lao ng nên có các c I m: tham gia vào m t chu kỳ s n xu t, thay i hình dáng ban u sau quá trình s d ng và chuy n toàn b giá tr vào giá tr c a s n ph m ư c s n xu t ra. Thông thư ng trong c u t o c a giá thành s n ph m thì chi phí v v t li u chi m t tr ng khá l n, nên vi c s d ng ti t ki m v t li u và s d ng úng m c ích, úng k ho ch có ý nghĩa quan tr ng trong vi c h th p giá thành s n ph m và th c hi n t t k ho ch s n xu t kinh doanh. Công c d ng c là các lo i tư li u lao ng ư c s d ng cho các ho t ng s n xu t kinh doanh khác nhau nhưng không tiêu chu n tr thành tàI s nc nh. 1.2 c im Trong các doanh nghi p s n xu t nguyên v t li u ư c coi là i tư ng lao ng ch y u ư c ti n hành gia công ch bi n ra s n ph m. Nguyên v t li u có các c i m ch y u sau: - Tham gia vào t ng chu kỳ s n xu t ch t o r a s n p h m m i thư ng không gi l i hình thái v t ch t ban u. - Giá tr nguyên v t li u s n xu t cũng ư c chuy n toàn b vào giá tri s n ph m do nó ch t o ra s n ph m - Nguyên v t li u có r t nhi u ch ng lo ivà thư ng chi m t tr ng l n trong chi phí s n xu t. - m b o yêu c u s n xu t doanh nghi p ph i thư ng xuyên ti n hành thu mua, d tr và qu n lý ch t ch chúng v m t s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng, giá tr . - Giá tr nguyên v t li u d tr thư ng chi m m t t tr ng l n trong tàI s n lưu ng c a doanh nghi p. Công c d ng c các doanh nghi p s n xu t là nh ng tư li u lao ng có giá tr nh ho c th i gian s d ng ng n. Công c d ng c có các c i m sau:
 5. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p - V c i mv n ng thì công c d ng c cũng có th i gian s d ng khá dài nên giá tr c a chúng cũng ư c chuy n d n vào chi phí c a i tương s d ng. - V giá tr c a chúng không l n nên ơn gi n cho công tác qu n lý, theo dõi thì ho c là tính h t giá tr c a chúng vào chi phí c a i tư ng s d ng m t l n ho c là phân b d n trong m t s kỳ nhât nh. 1.3 Phân lo i Trong các doanh nghi p s n xu t, nguyên v t li u bao g m nhi u lo i nhi u th khác nhau. M i lo i có vai trò, công d ng, tính ch t lý hoá r t khác nhau và bi n ng liên t c hàng ngày trong quá trình s n xu t kinh doanh. Tuỳ theo n i dung kinh t và ch c năng c a nguyên v t li u trong s n xu t kinh doanh mà nguyên v t li u trong doanh nghi p có s phân chia thành các lo i khác nhau: - N u căn c vào công d ng ch y u c a v t li u thì v t li u ư c chia thành các lo i: Nguyên v t li u chính: là i tư ng lao ng ch y u trong doanh nghi p là cơ s v t ch t ch y u hình thành nên th c th c a s n ph m m i. V t li u ph : là i tư ng lao ng nhưng nó không ph i là cơ s v t ch t ch y u hình thành nên th c th c a s n ph m mà nó ch làm tăng ch t lư ng nguyên v t li u chính, tăng ch t lư ng s n ph m ph c v cho công tác qu n lý, ph c v cho s n xu t, cho vi c b o qu n, bao g m như: d u, m bôi trơn máy móc trong s n xu t, thu c nhu m, d u sơn… Nhiên li u: có tác d ng cung c p nhi t lư ng cho quá trình s n xu t kinh doanh như: xăng, d u, hơi t, than c i… Ph tùng thay th s a ch a: là nh ng chi ti t, ph tùng, máy móc thi t b ph c v cho vi c s a ch a ho c thay th nh ng b ph n ho c chi ti t máy móc thi t b : vòng bi, săm l p, èn pha… Thi t b xây d ng cơ b n: bao g m các thi t b , phương ti n l p ráp vào các công trình xây d ng cơ b n cu doanh nghi p bao g m c thi t b c n l p, không c n l p, công c , khí c và v t k t c u dùng lp t các công trình xây d ng cơ b n.
 6. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p Ph li u: là các lo i v t li u lo i ra trong quá trình s n xu t s n ph m như: s t thép u m u, v bao xi măng, và nh ng ph li u thu h i trong quá trình thanh lý tài s n c nh TSCD. - N u căn căn c vào ngu n cung c p v t li u thì v t li u ư c chia thành: +V t li u mua ngoài +V t li u t s n xu t +V t li u có t ngu n g c khác ( ư c c p, nh n v n góp…) Tuy nhiên vi c phân lo iv t li u như trên v n man tính t ng quát mà chưa i vào t ng lo i, t ng th v t li u c th ph c v cho vi c qu n lý ch t ch và th ng nh t trong toàn doanh nghi p. ph c v t t cho yêu c u qu n lý ch t ch và th ng nh t các lo i v t li u các b ph n khác nhau, c bi t là ph c v cho yêu c u x lý thông tin trên máy vi tính thì vi c l p b ng (s ) danh i m v t li u là h t s c c n thi t. Trên cơ s phân lo i v t li u theo công d ng như trên, ti n hành xác l p danh I m theo lo i, nhóm, th v t li u. C n ph i quy nh th ng nh t tên g i, ký hi u, mã hi u, quy cách, ơn v tính và giá h ch toán c a t ng th v t li u. Ví d : TK 1521 dùng ch v t li u chính TK152101 dùng ch v t li u chính thu c nhóm A TK 1520101 dùng ch v t li u chính A1 thu c nhóm A Công c d ng c : có nhi u lo i khác nhau, qu n lý ư c công c d ng c ta phân lo i chúng thành 3 lo i : - Công c d ng c l n bao g m toàn b các tư li u là công c s n xu t ho c nh ng d ng c cho qu n lý và sinh ho t. - Bao bì luân chuy n - dùng cho thuê 1.4 Nhi m v k toán Qu n lý ch t ch tình hình cung c p, b o qu n, d tr và s d ng v i li u,công c d ng c là m t trong nh ng n i dung quan tr ng trong công tác qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh doanh nghi p. góp ph n nâng cao ch t lư ng và hi u qu qu n lý v t li u, công c d ng c k toán v t li u c n th c hi n t t các nhi m v sau:
 7. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p - Ph n ánh chính xác, k p th i và ki m tra ch t ch tình hình cung c p v t li u, công c d ng c trên các m t: S lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i, giá tr và th i gian cung c p. - ánh giá phân lo i nguyên v t li u phù h p v i nguyên t c yêu c u qu n lý th ng nh t c a Nhà Nư c và yêu c u qu n tr doanh nghi p . -Tính toán và phân b chính xác k p th i tr giá v t li u,công c d ng c xu t dùng cho các i tư ng khác nhau, ki m tra ch t ch vi c th c hi n m c tiêu hao v t li u, công c d ng c phát hi n k p th i nh ng trư ng h p s d ng v t li u, công c d ng c sai m c ích, lãng phí. - T ch c ch ng t tài kho n k toán. S k toán phù h p v i phương pháp k toán hàng t n kho áp d ng trong doanh nghi p ghi chép, phân lo i, t ng h p s li u v tình hình hi n có và s bi n ng tăng gi m c a nguyên v t li u, công c d ng c trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh, cung c p s li u k p th i t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m. - Thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n nh m c d tr v t li u, phát hi n k p th i các lo i v t li u ng, kém ph m ch t, chưa c n dùng và có bi n pháp gi I phóng thu h i v n nhanh chóng, h n ch thi t h i. - Tham gia vi c phân tích, ánh giá tình hình th c hi n k ho ch thu mua tình hình thanh toán v i ngư i bán ngư i cung c p và tình hình s d ng v t li u trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh. - Th c hi n vi c ki m kê v t li u theo yêu c u qu n lý, l p các báo cáo v v t li u, công c d ng c . II. ánh giá nguyên v t li u công c d ng c . ánh giá nguyên v t li u, công c d ng c là thư c o ti n t bi u giá tr c a nó theo nh ng nguyên t c nh t nh. V nguyên t c:T t c các nguyên v t li u, công c d ng c ư cs d ng các doanh nghi p u ph i tôn tr ng nguyên t c ph n nh theo giá g c. (bao g m giá mua, chi phí thu mua và chi phí v n chuy n), giá g c không k thu ph i n p ư c kh u tr . Tuy nhiên theo chu n m c k toán hàng t n kho n u
 8. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p th i I m cu i kỳ giá tr th c hi n ư c c a nguyên v t li u, công c d ng c n u nh hơn giá g c thì doanh nghi p ư c báo các theo giá tr có th th c hi n ư c trên báo cáo tài chính c a mình. Giá tr có th th c Giá tr có th bán ư c t i Chi phí ph i b thêm hi n ư c = t h i i m cu i k ỳ + bán ư c 2.1. ánh giá v t li u theo giá th c t : Tính giá v t li u, công c d ng c có ý nghĩa quan tr ng trong vi c h ch toán úng n tình hình tài s n cũng như chi phí s n xu t kinh doanh. Tính giá v t li u, công c d ng c ph thu c vào phương pháp qu n lý và h ch toán v t li u, công c d ng c : Phương pháp kê khai thư ng xuyên ho c phương pháp ki m kê nh kỳ. Phương pháp kê khai thư ng xuyên là phương pháp ư c áp d ng ph bi n hi n nay. c i m c a phương pháp này là m i nghi p v nh p, xu t u ư ck toán theo dõi, tính toán và ghi chép m t cách thư ng xuyên theo quá trình phát sinh. Phương pháp ki m kê nh kỳ có c i m là trong kỳ k toán ch theo dõi, tính toán và ghi chép các nghi p v nh p v t li u, công c d ng c còn các giá tr v t li u, công c d ng c xu t ch ư c xác nh m t l n vào cu i kỳ khi có k t qu ki m kê v t li u hi n còn cu i kỳ. Tr giá v t li u Tr giá v t li u hi n Tr giá v t li u Tr giá v t li u xu t trong kỳ = còn u kỳ + nh p trong kỳ - xuât trong kỳ 2.1.1 Giá th c t v t li u, công c d ng c nh p kho: Nguyên v t li u, công c d ng c có th thu nh p t nhi u ngu n khác nhau do ó giá th c t c a nguyên v t li u, cũng ư c ánh giá khác nhau. Nguyên v t li u, công c d ng c có th mua ngoài, ho c gia công ch bi n, thu nh t ư c t ph li u thu h i. - i v i v t li u, công c d ng c mua ngoài: tr giá v n th c t c a v t li u, công c d ng c nh p kho là giá mua trên hoá ơn c ng v i các chi phí
 9. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p thu mua th c t chi phí v n chuy n, b o qu n, b c x p, b n bãi, b o hi m, công tác phí c a cán b thu mua, chi phí c a b ph n thu mua c l p và s hao t nhiên trong nh m c (n u có)… tr i kho n gi m giá (n u có). Chi phí thu mua v t li u,công c d ng c có th tính tr c ti p vào giá th c t c a t ng th v t li u. N u chi phí thu mua có liên quan n nhi u lo i thì ph i phân b cho t ng th theo tiêu th c nh t nh. Lưu ý: V t li u, công c d ng c mua t nư c ngoài thì thu nh p kh u ư c tính vào giá nh p kho. Kho n thu GTGT n p khi mua v t li u cũng ư c tính vào giá nh p n u doanh nghi p không thu c di n n p thu theo phương pháp kh u tr . - V t li u, công c d ng c t s n xu t : giá nh p kho là giá thành th c t s n xu t v t li u . - i v i nguyên v t li u mua dùng vào s n xu t kinh doanh m t hàng không ch u thu giá tr gia tăng là t ng giá thanh toán (bao g m c thu GTGT) - i v i v t li u,công c d ng c thuê ngoài gia công, ch bi n: giá th c t nh p kho là giá th c t c a v t li u xu t thuê ngoài gia công ch bi n c ng v i các chi phí v n chuy n, b c d n nơi thuê gia công ch bi n và t ó doanh nghi p c ng s ti n ph i tr cho ngư i gia công ch bi n. Giá nh p Giá xu t v t li u Ti n thuê Chi phí v n chuy n, b c kho = em ch bi n + ch bi n + d v t li u i và v - i v i v t li u nh p t v n góp liên doanh thì giá th c t v t li u do h i ng qu n tr liên doanh th ng nh t ánh giá ( ư c s ch p nh n c a các bên có liên quan). - i v i v t li u,công c d ng c doanh nghi p t ch bi n gia công thì giá th c t bao g m: giá th c t xu t kho gia công ch bi n và chi phí gia công ch bi n (g m thu giá tr gia tăng ho c không có thu giá tr gia tăng) - i v i v t li u do nh n bi u t ng, vi n tr giá nh p kho là giá th c t ư c xác nh theo th i giá trên th trư ng. + i v i ph li u thu h i, giá th c t có th ư c ánh giá theo giá th c t có th s d ng, tiêu th ho c có th theo giá theo giá ư c tính.
 10. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p Giá th c t nguyên v t li u có tác d ng l n trong công tác qu n lý v t li u . Nó ư c dùng h ch toán tính hình xu t nh p, t n kho v t li u, tính toán và phân b chính xác th c t v v t li u do tiêu hao trong quá trình s n xu t kinh doanh, ng th i ph n ánh chính xác giá tr v t li u hi n có c a doanh nghi p. 2.1.2 Giá th c t v t li u, công c d ng c xu t kho. Doanh nghi p có th s d ng m t trong 4 phương pháp: th c t ích danh; nh p trư c xu t trư c (FIFO); nh p sau xu t trư c (LIFO); và ơn giá bình quân. Khi s d ng phương pháp tính giá ph I tuân th nguyên t c nh t quán. + Tính theo ơn giá bình quân t n u kỳ. Giá th c t v t li u s lư ng v t li u ơn giá bình xu t kho = xu t kho x quân t n u kỳ ơn giá bình Giá th c t v t li u t n u kỳ = quân t n u kỳ S lư ng v t li u t n u kỳ + Tính theo giá bình quân gia quy n : Giá th c t v t li u S lư ng VL ơn giá bình = x xu t kho xu t kho quân gia truy n ơn giá bình giá tr VL t n u kỳ + giá tr VL nh p trong kỳ quân gia quy n SLVL t n u kỳ + SL VL nh p trong kỳ. + Tính theo giá th c t ích danh. Phương pháp này ư c áp d ng v i các lo i v t li u có giá tr cao, nh ng lo i v t tư c chưng.
 11. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p Giá th c t S lư ng v t li u xu t Giá th c t v t li u nh p v t li u xu t = theo t ng lô, l n xu t * theo t ng lô, l n nh p + Tính theo giá nh p trư c, xu t trư c. Trong phương pháp này ta ph i xác nh ư c ơn giá th c t nh p kho c a t ng l n nh p và v t li u nào nh p trư c thì xu t trư c. Sau ó căn c vào s lư ng xu t kho tính ra giá th c t xu t kho theo nguyên t c. Tính theo ơn giá th c t nh p trư c i v i s lư ng xu t kho thu c l n nh p trư c, s còn l i ư c tính theo ơn giá nh ng l n nh p sau: Công th c: Giá tr th c t = Giá th c t ơn v c a VL * S lư ng VL xu t VL xu t dùng nh p kho theo t ng l n nh p dùng thu c t ng l n nh p + Tính theo giá th c t nh p sau, xu t trư c. Trong phương pháp này cũng ph i xác nh ơn giá th c t c a t ng l n nh p kho và cũng gi thi t hàng nào nh p kho sau thì xu t trư c. Sau ó căn c vào s lư ng xu t kho tính ra giá th c t xu t kho theo nguyên t c. Tính ơn giá c a l n th c t c a l n nh p sau i v i lư ng xu t kho thu c l n nh p sau cùng. S còn l i ư c tính theo ơn giá th c t c a các l n nh p trư c . Như v y giá th c t c a v t li u t n kho cu i kỳ l i là giá th c t v t li u tính theo giá c a l n nh p u kỳ. 2.2- ánh giá v t li u,công c d ng c theo giá h ch toán. i v i nh ng doanh nghi p có nhi u lo i v t li u, công c , d ng c , giá c bi n ng thư ng xuyên, vi c nh p, xu t di n ra liên t c thì vi c h ch toán theo giá th c t tr nên ph c t p, t n nhi u công th c và có khí không th c hi n ư c. Do v y vi c h ch toán hàng ngày, k toán nên s d ng theo giá h ch toán. Giá h ch toán là m t lo i giá tương in nh, doanh nghi p có th s d ng trong m t th i gian dài h ch toán nh p, xu t t n kho v t li u, CCDC trong khi chưa tính ư c giá th c t c a nó. Có th s d ng giá k ho ch ho c giá mua t i m t th i i m nào ó, hay giá v t li u, CCDC bình quân tháng trư c, CCDC hàng ngày ho c giá cu i kỳ trư c làm giá h ch toán. Nhưng cu i tháng ph i tính
 12. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p chuy n giá h ch toán c a v t li u, CCDC xu t, t n kho theo giá th c t . Vi c tính chuy n d a trên cơ s h s gi a giá th c th và giá h s d ng giá h ch toán ơn gi n, gi m b t kh i lư ng cho công tác k toán nh p, xu t v t li u. Giá h ch toán ch ư c d ng trong h ch toán chi ti t v t li u, còn trong h ch toán t ng h p v n ph i s d ng giá th c t . Giá h ch toán có ưu I m là ph n nh k p th i s bi n ng v giá tr c a các lo i v t li u trong quá trình s n xu t kinh doanh. Phương pháp s d ng giá h ch toán ph n ánh v t li u ch dùng trong phương pháp kê khai thư ng xuyên. Giá th c t VL Giá th c t VL H s chênh l ch t n kho u kỳ + nh p kho trong kỳ Gi a giá th c t = v i giá h ch toán Giá h ch toán VL Giá h ch toán VL t n kho u kỳ + nh p kho trong kỳ. Giá th c t VL = H s chênh * Giá h ch toán VL xu t kho trong kỳ l ch giá xu t dùng trong kỳ III. H ch toán chi ti t v t li u, công c d ng c . T ch c t t k toán chi ti t v t li u, công c d ng c có ý nghĩa quan tr ng i v i công tác b o qu n v t li u và công tác ki m tra tình hình cung c p, s d ng v t li u. K toán chi ti t v t li u v a ư c th c hi n kho, v a ư c th c hi n phòng k toán. K toán chi ti t v t li u ư c th c hi n theo m t trong 3 phương pháp: Phương pháp th song song, phương pháp s i chi u luân chuy n và phương pháp s s dư . 3.1 Phương pháp th song song. - Nguyên t c: khi ghi chép v m t s lư ng, phòng k toán ghi chép c v s lư ng l n giá tr t ng th NVL
 13. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p -Trình t ghi chép: + kho: Hàng ngày th kho căn c vào các ch ng t nh p xu t NVL ghi s lư ng th c nh p, th c xu t vào th kho có liên quan. Th kho ph i thư ng xuyên i chi u s t n trên th kho v i s t n v t li u th c t còn kho. Hàng ngày ho c nh kỳ, sau khi ghi th kho, th kho ph i chuy n toàn b ch ng t nh p xu t kho v phòng k toán. + phòng k toán: M th ho c s k toán chi ti t cho t ng danh i m NVL tương ng v i th kho c a t ng kho theo dõi v m t s lư ng và giá tr hàng ngày ho c nh kỳ khi nh n ư c các ch ng t nh p xu t kho c a th kho g i n k toán NVl ph i ki m tra t ng ch ng t ghi ơn giá và tính thành ti n sau ó ghi vào s ho c th chi ti t v t li u có liên quan. Cu i tháng k toán c ng th ho c s tính ra t ng s nh p, t ng s xu t và t ng s t n c a t ng th v t li u r i i chi u v i th kho, l p báo cáo t ng h p nh p xu t t n kho v giá tr i chi u v i b ph n k toán t ng h p nguyên v t li u. Sơ k toán chi ti t v t li u theo phương pháp th song song (1) (1) Thẻ kho Phiếu nhập Phiếu xuất (2) Sổ chi tiết VL Bảng tổng hợp Nhập, Xuất, Tồn
 14. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u ki m tra. V i cách ghi chép, ki m tra và i chi u như trên, phương pháp có nh ng ưu như c i m: - Ưu i m: Ghi chép ơn gi n, ki m tra, i chi u. - Như c i m: Vi c ghi chép gi a kho và k toán còn trùng l p v ch tiêu s lư ng. M t khác làm h n ch ch c năng ki m tra c a k toán do vi c ki m tra và i chi u ch y u ư c ti n hành vào cu i tháng. - Ph m vi áp d ng: thích h p v i nh ng doanh nghi p có quy mô nh , s d ng ít lo i VL. 3.2 Phương pháp s i chi u luân chuy n: - Trình t ghi chép: + kho: Theo phương pháp này thì vi c c a th kho cũng ư c th c hi n trên th kho gi ng như phương pháp th song song. + phòng k toán: K toán m s i chi u luân chuy n ghi chép tính hình nh p xu t t n kho th v t li u theo t ng kho dùng cho c năm. S i chi u luân chuy n ch ghi m i tháng m t l n vào cu i tháng. - Ưu i m: Kh i lư ng ghi chép cu k toán ư c gi m b t do ch ghi m t l n vào cu i tháng. - Như c i m: Vi c ghi s v n trùng l p gi a kho và k toán v m t s lư ng và h n ch ch c năng ki m tra c a k toán. - i u ki n áp d ng: i v i nh ng doanh nghi p có kh i lư ng ch ng lo i v t tư không quá nhi u, phù h p v i trình k toán còn chưa cao. Sơ k toán chi ti t v t li u theo phương pháp s i chi u luân chuy n.
 15. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p Thẻ kho Phiếu xuất Phiếu nhập Bảng kê xuất Bảng kê nhập Sổ đối chiếu Luân chuyển Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u ki m tra Phương pháp s s dư. - Trình t ghi chép: + kho: Hàng ngày ho c nh kỳ sau khi ghi th xong – th kho t p h p toàn b các ch ng t nh p xu t kho phương pháp song song kỳ và phân lo i theo t ng nhóm nguyên li u theo quy nh. + phòng k toán: Khi nh n ch ng t nh p xu t nguyên v t li u kho k toán ki m tra ch ng t và i chi u v i các ch ng t có liên quan, ki m tra vi c phân lo i ch ng t c a th kho, ghi giá h ch toán và tính thành ti n cho ch ng t . - Ưu i m: tránh ư c s trùng l p gi a kho và k toán v m t s lư ng. - Như c i m: Do k toán ch theo dõi vi c ki m tra và i chi u gi a kho và k toán xu t khó khăn, khó phát hi n sai sót. - Ph m vi áp d ng: Thích h p v i nh ng doanh nghi p có kh i lư ng v t li u nh p xu t nhi u, thư ng xuyên.
 16. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p Sơ k toán chi ti t nguyên li u, v t li u theo phương pháp s s dư. Thẻ kho Phiếu nhập Phiếu xuất Sổ số Bảng kê nhập Bảng kê xuất dư Bảng luỹ kế xuất Bảng luỹ kế nhập Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u ki m tra Phi u giao nh n ch ng t nh p(xu t) T ngày… n ngày… tháng… năm Nhóm v t li u S lư ng ch ng t S hi u c a ch ng t S ti n Ngư i nh n Ngày… tháng… năm Ngư i giao S s dư Năm… Kho…
 17. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p Tên ơn ơn nh S dư uS d ư cu i S dư cu i Doanh vt v giá mc n ăm tháng 1 nă m im v t li u li u tính h ch d S S S S S S toán tr lư n ti n lư n ti n lư n ti n g g g B ng lu k nhâp, xu t, t n v t li u Tháng… năm… Nhóm Tn Nh p Xu t Tn vt kho cu i li u tháng tháng T T C ng T T C ng ngày ngày ngày ngày …n …n …n …n ngày ngày ngày ngày … … … … IV. K toán t ng h p v t li u, công c d ng c . 4.1 K toán t ng h p v t li u, công c d ng c theo phương pháp kê khai thư ng xuyên: Phương pháp k toán thư ng xuyên là phương pháp ghi chép, ph n ánh thư ng xuyên liên t c tình hình nh p xu t t n kho các lo i v t li u, công c d ng c trên các tài kho n và s k toán t ng h p kho có các ch ng t nh p xu t v t li u. Phương pháp này ư c áp d ng trong ph n l n các doanh nghi p s n xu t và doanh nghi p thương m i kinh doanh nh ng m t hàng có giá tr l n như; ô tô, máy móc. 4.1.1 Tài kho n s d ng:  TK 152 – “ Nguyên v t li u”: Tài kho n này ph n ánh giá tr hi n có và tình hình tăng gi m nguyên v t li u trong quá trình s n xu t kinh doanh. K t c u: Bên n :
 18. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p -Tr giá th c t c a nguyên li u v t li u nh p kho do mua ngoài t ch thuê ngoài gia công, nh n góp v n liên doanh. - Giá tr nguyên li u, v t li u phát hi n th a trong ki m kê. - Giá tr ph li u thu h i. - K t chuy n giá tr nguyên li u, v t li u t n kho cu i kỳ theo phương pháp ki m kê nh kỳ. Bên có: - Tr giá th c t c a nguyên v t li u xu t kho s n xu t, bán, thuê ngoài gia công ch bi n ho c góp v n liên doanh. - Chi t kh u mua hàng ư c hư ng. - Giá tr nguyên li u, v t li u tr l i gi m giá. - Giá tr nguyên li u, v t li u thi u h t khi ki m kê. - K t chu n giá tr nguyên li u, v t li u t n kho u kỳ theo phương pháp ki m kê nh kỳ. Dư n : - Giá th c t nguyên v t li u t n kho: Chi ti t KT 152: - 1521: Nguyên v t li u chính. - 1522: Nguyên v t li u ph . - 1523: Nhiên li u - 1524: Ph tùng thay th - 1255: V t li u và thi t b xây d ng cơ b n - 1528: V t li u khác. * TK 151: Hàng mua ang i trên ư ng: Tài kho n này ph n ánh giá tr các lo i v t tư hàng hoá mà doanh nghi p ã mua ã ch p nh n thanh toán v i ngư i bán nhưng chưa v nh p kho doanh nghi p còn ang i trên ư ng và tình hình ang i ư ng v nh p kho c a doanh nghi p. - K t c u: Bên n : - Giá tr hàng i ư ng.
 19. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p - K t chuy n giá th c t hàng i ư ng cu i kỳ theo phương pháp ki m kê nh kỳ. Bên có: - Giá tr hàng ang i ư ng ã v nh p kho ho c chuy n giao cho i tư ng s d ng hay khách hàng . - K t chuy n giá tr tên hàng ang i ư ng u kỳ (theo phương pháp ki m kê nh kỳ). Dư n : Giá tr hàng i ư ng chưa v nh p kho. * TK 331 – Ph i tr ngư i bán: TK này dùng ph n ánh quan h thanh toán gi a doanh nghi p v i ngư i bán và nh n th u v các lo i v t tư, hàng hoá, lao v , theo k p ng kinh t ã ký k t.  TK 133 – Thu VAT ư c kh u tr : TK này cho các doanh nghi p thu VAT theo phương pháp kh u tr thu .  TK 153 – Công c d ng c : TK này có tính ch t và k t c u cũng gi ng như TK152. TK 153 có 3 TK c p 2: TK 1531 Công c d ng c TK 1532 Bao bì luân chuy n TK 1533 dùng cho thuê * TK 159 – D phòng gi m giá hàng t n kho: TK này ư c dùng ph n ánh b ph n giá tr d tính gi m sút so v i giá g c c a hàng t n kho nh m ghi nh n các kho n l hay phí t n có th phát sinh nhưng chưa ch c ch n và ph n ánh giá tr th c t thu n tuý c a hàng t n kho trên các báo cáo tài chính. TK này là TK i u ch nh cho các TK t n kho trong ó có TK 152. Ngoài cácTK trên k toán còn so các TK liên quan: - TK 111 – Ti n m t. - TK112 – Ti n g i ngân hàng. - TK 621 – CP NVL tr c ti p - TK 627 – CP s n xu t chung - TK 641 – CP Bán hàng - TK 623 – CP S d ng máy thi công. - TK 642: CP qu n lý doanh nghi p
 20. Nguy n Thành Chung Chuyên th c t p t t nghi p - TK 141: T m ng - TK 128: u tư ng n h n khác - TK 222: Góp v n liên doanh. 4.1.2 Phương pháp k toán các nghi p v ch y u: * K toán t ng h p tăng NVL, CCDC: + Tăng v t li u, CCDC do mua ngoài: +Trư ng h p hàng và hoá ơn cùng v : Căn c vào hoá ơn và phi u nh p ghi: N TK 152,153 N TK 133 – Thu GTGT ư c kh u tr . Có TK 111 – TM Có TK 112 – TGNH Có TK 141 – T m ng Có TK 331 – Ph i tr khách hàng Có TK 311 – Vay ng n h n ngân hàng. + Trư ng h p hàng thu mua trong tháng chưa v nhưng chưa nh n ư c hoá ơn c a ngư i bán, k toán không ghi s ngay mà lưu phi u nh p vào h sơ. TS doanh nghi p trong ó v t li u có th ánh giá l i trong m t s trư ng h p c n thi t như: Cu i tháng hoá ơn v ngay thì ti n hành ghi s theo nh kỳ, nhưng n u hoá ơn v n chưa v thì k toán s ghi giá tr nh p kho theo giá t m tính ghi s . N TK 152, 153: NVL, CCDC Có TK 331: ph i tr ngư i bán. Ghi nh n ư c hoá ơn s ti n hành theo giá t m tính. N u giá hoá ơn l n hơn giá t m tính, k toán ghi: N TK 152, 153: NVL, CCDC N TK 133 (1): Thu NVL ư c kh u tr . Có TK 331: Ph i tr cho ngư i bán. N u giá hoá ơn nh hơn giá t m tính, k toán ghi: N TK 152: Ghi có chênh l ch gi m N TK 133 (1): Thu NVL ư c kh u tr .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2