intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh ở trường THPT Trực Ninh B tỉnh Nam Định

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
32
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh ở trường THPT Trực Ninh B tỉnh Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm dựa trên cơ sở nghiên cứu lí luận về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đề xuất những biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THPT Trực Ninh B tỉnh Nam Định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh ở trường THPT Trực Ninh B tỉnh Nam Định

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> TRẦN VĂN TUẤN<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP<br /> THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT<br /> CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> TRỰC NINH B TỈNH NAM ĐỊNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Chuyên ngành: Quản lý giáo dục<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hồng Hải<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Danh mục chữ viết tắt<br /> Mục lục<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> i<br /> <br /> Danh mục bảng<br /> <br /> vi<br /> <br /> Danh mục hình<br /> <br /> viii<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 9<br /> <br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC<br /> NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 13<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề .................................................................. 13<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài............................................................... 15<br /> 1.2.1. Khái niệm quản lý ................................................................................. 15<br /> 1.2.2. Khái niệm về nhà trường và quản lý nhà trường .................................. 17<br /> 1.2.3. Khái niệm HĐGDNGLL:..................................................................... 19<br /> 1.2.4. Khái niệm năng lực, phẩm chất ............................................................ 20<br /> 1.3. Các thành tố của HĐGDNGLL theo hướng phát triển năng lực và phẩm<br /> chất cho học sinh ............................................................................................ 21<br /> 1.3.1 Mục tiêu.................................................................................................. 21<br /> 1.3.2. Vị trí, vai trò và các hình thức tổ chức HĐGDNGLL ở trường THPT 22<br /> 1.3.3. Nguyên tắc tổ chức HĐGDNGLL ........................................................ 26<br /> 1.3.4. Nội dung HĐGDNGLL ở trường THPT hiện nay ................................ 28<br /> 1.3.5 Một số phương pháp tổ chức HĐGDNGLL ......................................... 29<br /> 1.4. Quản lí HĐGDNGLL theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho<br /> học sinh ........................................................................................................... 30<br /> 1.4.1. Quản lí việc xây dựng kế hoạch thực hiện HĐGDNGLL .................... 30<br /> 1.4.2. Quản lí tổ chức, chỉ đạo thực hiện HĐGDNGLLError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.4.3. Quản lí về việc phối hợp, huy động các lực lượng giáo dục trong nhà và<br /> ngoài nhà trường tham gia tổ chức HĐGDNGLLError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 1.4.4. Quản lí việc kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình HĐGDNGLL<br /> ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5. Vai trò của các chủ thể quản lí trong thực hiện HĐGDNGLL theo hướng<br /> phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinhError! Bookmark not defined.<br /> 1.5.1. Vai trò của hiệu trưởng ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5.2. Vai trò của CB Đoàn ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5.3. Vai trò của GVCN ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lí HĐGDNGLL theo hướng phát<br /> triển năng lực và phẩm chất cho học sinh ở trường THPTError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.6.1. Nhận thức của các lực lượng giáo dục .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.6.2. Nội dung HĐGDNGLL......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.6.3. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.6.4. Năng lực của người tổ chức .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.6.5. Hoàn cảnh xã hội ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.6.6. Môi trường và các điều kiện để tổ chức HĐGDNGLL ................ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Kết luận chương 1 Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO<br /> DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT TRỰC NINH B TỈNH<br /> NAM ĐỊNHError! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh Nam ĐịnhError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2. Giáo dục tỉnh Nam Định .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Qui mô trường, lớp ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Chất lượng GD THPT ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Đội ngũ GV và CBQL trường THPT .... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học và Ngân sách GD địa phương .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3. Đặc điểm của trường THPT Trực Ninh BError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.3.1. Quá trình thành lập và phát triển ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Về cơ cấu tổ chức .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Cơ sở vật chất ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4. Kết quả giáo dục trong các năm học 2013 – 2014, 2014 - 2015 và 2015<br /> - 2016............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Thực trạng HĐGDNGLL theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất<br /> cho học sinh ở trường THPT Trực Ninh B - Nam ĐịnhError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.4.1. Khái quát về tiến hành khảo sát ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Kết quả khảo sát .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.3 Thực trạng công tác quản lý HĐGDNGLL ở trường THPT Trực NinhB<br /> - Nam Định ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.31. Thực trạng quản lí việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.4.3.2. Thực trạng quản lý tổ chức các lực lượng tham gia HĐGDNGLL<br /> ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.3.3 Thực trạng công tác chỉ đạo thực hiện HĐGDNGLL .................. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.4.3.4 Thực trạng quản lí việc kiểm tra đánh giá HĐGDNGLL ............ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.5. Đánh giá về thực trạng và nguyên nhân ... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.1. Những mặt mạnh ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.2. Những mặt hạn chế ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế ... Error! Bookmark not defined.<br /> Kết luận chương 2 Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 3:BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI<br /> GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT TRỰC NINH B TỈNH NAM ĐỊNH<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo đáp ứng mục tiêu giáo dục THPT ................ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý.......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp các chủ thể cùng tham gia hoạt động<br /> GDNGLL ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo<br /> hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh ở trường THPT Trực<br /> Ninh B tỉnh Nam Định .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên,<br /> học sinh và các lực lượng ngoài xã hội về HĐGDNGLLError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 3.2.2. Biện pháp 2: Phân cấp trách nhiệm về quản lí hoạt động giáo dục ngoài<br /> giờ lên lớp trong nhà trường ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Biện pháp 3: Quản lý đổi mới lập kế hoạch HĐGDNGLL .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Biện pháp 4: Quản lý chỉ đạo đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình<br /> thức, nội dung HĐGDNGLL ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Biện pháp 5: Quản lý việc phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà<br /> trường tham gia thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ............ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản