intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Thu hút nhân lực R&D phục vụ cho sự phát triển của lĩnh vực Thông tin liên lạc theo các dự án (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin liên lạc - Bộ Công an)

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
52
lượt xem
2
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Thu hút nhân lực R&D phục vụ cho sự phát triển của lĩnh vực Thông tin liên lạc theo các dự án (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin liên lạc - Bộ Công an)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án có kết cấu nội dung gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm có 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận cho việc thu hút và sử dụng nhân lực r&d theo dự án. Chương 2: Thực trạng thu hút và sử dụng nhân lực r&d ở việt nam và ở cục thông tin liên lạc - BCA. Chương 3: Giải pháp thu hút nhân lực r&d theo dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Thu hút nhân lực R&D phục vụ cho sự phát triển của lĩnh vực Thông tin liên lạc theo các dự án (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin liên lạc - Bộ Công an)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN CHÍ VƢƠNG<br /> <br /> THU HÚT NHÂN LỰC R&D PHỤC VỤ CHO SỰ<br /> PHÁT TRIỂN CỦA LĨNH VỰC THÔNG TIN LIÊN<br /> LẠC THEO CÁC DỰ ÁN<br /> (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP:<br /> CỤC THÔNG TIN LIÊN LẠC - BỘ CÔNG AN)<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ<br /> Mã số: 60.34.04.12<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Huy Tiến<br /> <br /> Hà Nội-2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> 4<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, HỘP, BIỂU<br /> <br /> 6<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU 7<br /> 1. Lý do nghiên cứu .................................................................................... 7<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu: ............................................................ 8<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................ 9<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ....................................................... 11<br /> 5. Câu hỏi nghiên cứu: .............................................................................. 11<br /> 6. Giả thuyết nghiên cứu: .......................................................................... 11<br /> 7. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu: .......................................... 11<br /> 8. Nội dung nghiên cứu............................................................................. 12<br /> 9. Kết cấu của Luận văn............................................................................ 13<br /> PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 14<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NHÂN<br /> LỰC R&D THEO DỰ ÁN<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1. Khái niệm tổ chức, cấu trúc tổ chức 14<br /> 1.2. Khái niệm dự án, Phân loại dự án, Tổ chức dự án 17<br /> 1.3. Nhân lực R&D và các nhóm nhân lực R&D theo dự án<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.4. Thu hút nhân lực R&D theo dự án 27<br /> 1.5. Một số khái niệm liên quan: Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chƣơng 1<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC R&D Ở<br /> VIỆT NAM VÀ Ở CỤC THÔNG TIN LIÊN LẠC - BCA<br /> not defined.<br /> <br /> Error! Bookmark<br /> <br /> 2.1. Tình hình thu hút và sử dụng nhân lực R&D ở nước ta hiện nay<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng sử dụng nhân lực R&D ở Cục TTLL - BCA Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.3. Thực trạng thu hút và sử dụng nhân lực R&D theo dự án của Cục Thông<br /> tin liên lạc<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4. Dự báo sự phát triển của Cục Thông tin liên lạc trong thời gian tới<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP THU HÚT NHÂN LỰC R&D THEO DỰ ÁN<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Sự cần thiết thu hút nhân lực R&D của Cục Thông tin liên lạc Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2. Nhân lực R&D cần thu hút<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3. Sử dụng cấu trúc ma trận như công cụ để thu hút nhân lực R&D Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.4. Các điều kiện để thu hút nhân lực R&D theo dự án ở Cục TTLLError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.5. Dự báo sự thành công của việc thu hút nhân lực R&D theo dự ánError!<br /> Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết Chƣơng 3<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 29<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn này được hoàn thành với sự giúp đỡ, hướng dẫn của các thầy, cô,<br /> đồng nghiệp, các nhà khoa học và gia đình. Tác giả xin chân thành cảm ơn:<br /> - PGS. TS. Phạm Huy Tiến đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh<br /> nghiệm và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tác giả hoàn thành đề tài.<br /> - Các thầy cô công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,<br /> Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và các thầy cô công tác tại Khoa Khoa học<br /> quản lý nói riêng đã giảng dạy, cung cấp kiến thức và tạo mọi điều kiện để tác giả<br /> hoàn thành chương trình học cao học. Đặc biệt cảm ơn PGS. TS. Vũ Cao Đàm và<br /> TS. Đào Thanh Trường đã gợi ý đề tài, hỗ trợ tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến<br /> giúp tác giả hoàn thành đề tài.<br /> - Lãnh đạo Cục, lãnh đạo Phòng, Ban QLDA Cục Thông tin liên lạc, các<br /> đồng nghiệp hiện đang công tác tại Cục Thông tin liên lạc - Bộ Công an đã hỗ trợ<br /> tài liệu, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến giúp đỡ tác giả trong quá<br /> trình thực hiện luận văn.<br /> Do thời gian và năng lực bản thân có hạn, luận văn này không tránh khỏi<br /> còn nhiều khiếm khuyết, tác giả rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ.<br /> Xin trân trọng cảm ơn !<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Chí Vương<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> Viết đầy đủ<br /> <br /> Viết tắt<br /> BCA<br /> <br /> Bộ Công an<br /> <br /> CBCS<br /> <br /> Cán bộ chiến sỹ<br /> <br /> CNH<br /> <br /> Công nghiệp hóa<br /> <br /> DĐXH<br /> <br /> Di động xã hội<br /> <br /> HĐH<br /> <br /> Hiện đại hóa<br /> <br /> R&D<br /> <br /> Nghiên cứu và Triển khai<br /> <br /> OECD<br /> <br /> Ogannization for Economic Cooperation and<br /> Development (Tổ chức hợp tác và Phát triển Kinh tế)<br /> <br /> R&D<br /> <br /> Reseach and Development (Nghiên cứu và triển khai)<br /> <br /> QLDA<br /> <br /> Quản lý dự án<br /> <br /> TTLL<br /> <br /> Thông tin liên lạc<br /> United Nations Educational Scietific and Cultual<br /> <br /> UNESCO<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> Ogannization (Tổ chức giáo dục, Khoa học và Văn hoá<br /> của Liên hợp quốc )<br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2