intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Định hướng chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng tại khu vực phía Nam của Công ty liên doanh Xi măng Holcim Việt Nam 2006-2010

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu thị trường xi măng của Holcim Việt Nam tại khu vực phía nam từ Khánh Hoà cho đến Cà Mau. Luận văn giới hạn ở việc thiết lập chiến lược cạnh tranh giai đoạn 2006-2010 của Holcim Việt Nam tại thị trường khu vực phía Nam dựa trên cơ sở phân tích đánh giá các thông tin thu thập được, các kiến thức đã học cùng với kinh nghiệm bản thân. Luận văn chưa đề cập đến việc tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Định hướng chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng tại khu vực phía Nam của Công ty liên doanh Xi măng Holcim Việt Nam 2006-2010

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN TÔN NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2005
 2. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1.Giôùi thieäu ñeà taøi a.YÙ nghóa cuûa ñeà taøi : Xaây döïng ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh cuûa Holcim Vieät Nam taïi thò tröôøng khu vöïc phía Nam giai ñoaïn 2006 -2010, xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu xi maêng Holcim trôû thaønh nguoàn vaät lieäu xaây döïng cung öùng goùp phaàn khoâng nhoû trong coâng cuoäc xaây döïng, ñoåi môùi phaùt trieån kinh teá Vieät Nam. b. Ñoái töôïng nghieân cöùu : Ñoái töôïng nghieân cöùu chuû yeáu laø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty lieân doanh xi maêng Holcim Vieät Nam vaø caùc ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu cuûa noù treân thò tröôøng ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm: nhoùm caùc coâng ty tröïc thuoäc TCT xi maêng Vieät Nam nhö Haø Tieân 1, Haø Tieân 2; nhoùm caùc coâng ty lieân doanh nhö Nghi Sôn vaø caùc nhaø maùy nhoû tröïc thuoäc ñòa phöông. c. Phöông phaùp nghieân cöùu : - Nghieân cöùu cô sôû lyù luaän cuûa quaù trình quaûn trò chieán löôïc, treân cô sôû ñoù xaùc ñònh nguoàn thoâng tin caàn thieát, choïn löïa caùc hình thöùc thu thaäp thoâng tin, sau ñoù duøng phöông phaùp thoáng keâ, phaân tích toång hôïp vaø ñöa ra caùc ñeà xuaát, laäp keá hoaïch chieán löôïc. - Thoâng tin ñöôïc thu thaäp qua caùc keânh nhö sau : Caùc keát quaû ñieàu tra veà khu vöïc thò tröôøng qua caùc coâng ty tö vaán; Gaëp gôõ, trao ñoåi tröïc tieáp vôùi caùc nhaø phaân phoái; caùc khaùch haøng tieâu duøng ,Trao ñoåi thoâng tin vôùi caùc caáp laõnh ñaïo cuûa coâng ty; Caùc khaûo saùt , phaân tích, ñaùnh giaù thò tröôøng cuûa Holcim Vieät Nam; Caùc baùo caùo cuûa ngaønh, caùc baøi baùo lieân quan. d. Giôùi haïn ñeà taøi: - Luaän vaên chæ taäp trung nghieân cöùu thò tröôøng xi maêng cuûa Holcim Vieät Nam taïi khu vöïc phía nam töø Khaùnh Hoaø cho ñeán Caø Mau. Luaän vaên giôùi haïn ôû vieäc thieát laäp chieán löôïc caïnh tranh giai ñoaïn 2006-2010 cuûa Holcim Vieät Nam taïi thò tröôøng khu vöïc phía Nam döïa treân cô sôû phaân tích ñaùnh giaù caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc, caùc kieán thöùc ñaõ hoïc cuøng vôùi kinh nghieäm baûn thaân. Luaän vaên chöa ñeà caäp ñeán vieäc toå chöùc thöïc hieän vaø kieåm soaùt chieán löôïc. Trang 1
 3. CHÖÔNG 1 MOÄT SOÁ CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 1.1 Quaù trình quaûn trò chieán löôïc - Quaù trình quaûn trò chieán löôïc goàm ba giai ñoaïn nhö sau : • Thieát laäp chieán löôïc • Thöïc hieän chieán löôïc • Ñaùnh giaù chieán löôïc Giai ñoaïn thieát laäp chieán löôïc bao goàm vieäc xaùc ñònh nhieäm vuï kinh doanh cuûa coâng ty, thöïc hieän ñieàu tra nghieân cöùu ñeå xaùcñònh caùc cô hoäi vaø nguy cô ñeán vôùi coâng ty töø beân ngoaøi, chæ roõ caùc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu beân trong , thieát laäp caùc muïc tieâu daøi haïn , taïo caùc chieán löôïc thay theá vaø choïn ra caùc chieán löôïc ñaëc thuø ñeå theo ñuoåi . Giai ñoaïn thöïc hieän chieán löôïc ñoøi hoûi coâng ty phaûi thieát laäp ra caùc muïc tieâu haøng naêm , ñaët ra caùc chính saùch, khuyeán khích nhaân vieân vaø phaân phoái taøi nguyeân ñeå caùc chieán löôïc laäp ra coù theå thöïc hieän ñöôïc. Thöïc thi chieán löôïc coøn bao goàm caû vieäc phaùt trieån vaên hoùa hoã trôï cho chieán löôïc, taïo moät cô caáu toå chöùc hieäu qua, ñònh höôùng laïi caùc hoaït ñoäng tieáp thò, chuaån bò caùc ngaân quyõ, phaùt trieån vaø söû duïng caùc heä thoáng thoâng tin, khuyeán khích caùc caù nhaân hoïat ñoäng. Giai ñoaïn ñaùnh giaù chieán löôïc seõ giaùm saùt caùc keát quaû cuûa caùc hoïat ñoäng thieát laäp vaø thöïc hieän chieán löôïc. Bao goàm vieäc xem xeùt laïi caùc yeáu toá laø cô sôû cho caùc chieán löôïc hieän taïi; ño löôøng xaùc ñònh thaønh tích cuûa caù nhaân vaø coâng ty, ñoàng thôøi ñöa caùc haønh ñoäng ñieàu chænh caàn thieát. Giai ñoaïn naøy laø raát caàn thieát vì thaønh coâng hieän taïi khoâng phaûi laø ñaûm baûo cho thaønh coâng töông lai. Hình C1-1 : Moâ hình quaù trình quaûn trò chieán löôïc : goàm 3 giai ñoaïn: hình thaønh chieán löôïc; thöïc thi chieán löôïc; ñaùnh giaù chieán löôïc; Trang 2
 4. Xaùc ñònh nhieäm vuï muïc tieâu vaø chieán löôc hieän tai Hình Kieåm soaùt caùc yeáu toá Xeùt laïi muïc tieâu Kieåm soaùt noäi boä ñeå thaønh beân ngoaøi ñeå xaùc ñònh nhaän dieän nhöõng ñieåm chieán cô hoäi & ñe doa chuû manh löôïc Löïa choïn caùc chieán Thieát laäp muïc tieâu löôïc ñeå theo ñuoåi daøi haïn Thöïc thi Ñeà ra caùc chính saùch Thieát laäp caùc muïc tieâu chieán haøng naêm löôïc Phaân phoái caùc nguoàn taøi nguyeân Ñaùnh giaù chieán Ño löôøng vaø ñaùnh giaù löôïc thaønh tích 1.2 Caùc giai ñoaïn xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc 1.2.1 Thieát laäp chieán löôïc 1.2.1.1 Xaùc ñònh nhieäm vuï kinh doanh Baûn baùo caùo nhieäm vuï roõ raøng laø ñieàu heát söùc caàn thieát ñeå thieát laäp caùc muïc tieâu vaø soaïn thaûo caùc chieán löôïc moät caùch coù hieäu quaû. Moät baûng baùo caùo nhieäm vuï coù hieäu quaû phaûi bao goàm 9 boä phaän hôïp thaønh nhö sau : 1. Khaùch haøng: Ai laø ngöôøi tieâu thuï cuûa coâng ty ? 2. Saûn phaåm hoaëc dòch vuï :Dòch vuï hay saûn phaåm chính cuûa coâng ty laø gì ? 3. Thò tröôøng: Coâng ty caïnh tranh taïi ñaâu ? 4. Coâng ngheä: Coâng ngheä coù laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa coâng ty hay khoâng ? 5. Söï quan taâm ñoái vôùi vaán ñeà soáng coøn , phaùt trieån vaø khaû naêng sinh lôïi : Coâng ty coù raøng buoäc vôùi caùc muïc tieâu kinh teá hay khoâng ? Trang 3
 5. 6. Trieát lyù: Ñaâu laø nieàm tin cô baûn, giaù trò, nguyeän voïng vaø caùc öu tieân trieát lyù cuûa coâng ty . 7. Töï ñaùnh giaù veà mình: Naêng löïc ñaëc bieät, hoaëc öu theá caïnh tranh chuû yeáu cuûa coâng ty laø gì ? 8. Traùch nhieäm vôùi coäng ñoàng: traùch nhieäm ñoái vôùi coäng ñoàng coù laø moái quan taâm chuû yeáu cuûa coâng ty hay khoâng ? 9. Moái quan taâm ñoái vôùi nhaân vieân: thaùi ñoä cuûa coâng ty ñoái vôùi nhaân vieân nhö theá naøo? 1.2.1.2 Ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi Vieäc ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi seõ cho thaáy nhöõng cô hoäi vaø caùc moái nguy cô quan troïng maø moät coâng ty gaëp phaûi ñeå caùc nhaø quaûn trò coù theå soaïn thaûo chieán löôïc nhaèm taän duïng caùc cô hoäi vaø traùnh hoaëc laøm giaûm aûnh höôûng cuûa caùc moái ñe doïa . Caùc aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng coù theå chia thaønh 5 loaïi chuû yeáu thuoäc : ƒ Aûnh höôûng veà kinh teá ƒ Aûnh höôûng veà vaên hoùa, xaõ hoäi , ñòa lyù vaø nhaân khaåu . ƒ Aûnh höôûng cuûa luaät phaùp , chính phuû vaø chính trò . ƒ Aûnh höôûng cuûa coâng ngheä. ƒ Aûnh höôûng cuûa caïnh tranh. Khi nhaän dieän vaø ñaùnh giaù caùc cô hoäi veà moâi tröôøng cuøng vôùi caùc moái ñe doïa cuûa noù, thì coâng ty coù khaû naêng phaùt trieån ñöôïc nhieäm vuï roõ raøng, thieát keá chieán löôïc ñeå ñaït caùc muïc tieâu daøi haïn vaø xaây döïng caùc chính saùch nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu haøng naêm. Caùc thoâng tin töø beân ngoaøi caàn thieát cho vieäc xaây döïng chieán löôïc cuûa coâng ty coù theå töø caùc nguoàn khaùc nhau ñöôïc vaø khoâng ñöôïc phaùt haønh. Nguoàn khoâng ñöôïc phaùt haønh bao goàm vieäc khaûo saùt khaùch haøng, nghieân cöùu thò tröôøng, caùc phaùt bieåu ôû caùc cuoäc hoïp coå ñoâng vaø chuyeân ngaønh, noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi coù goùp voán trong coâng ty, caùc cuoäc phoûng vaán, caùc hình aûnh chuïp töø treân khoâng, caùc nguoàn phaùt haønh caùc thoâng tin chieán löôïc bao goàm caùc taïp chí, baùo, baûn baùo caùo, taøi lieäu cuûa chính phuû nhöõng baûn toùm taét Trang 4
 6. saùch, thö muïc vaø caùc quyeån soå tay. Ngaøy nay coâng ngheä tin hoïc laøm cho caùc coâng ty deã daøng hôn trong vieäc thu thaäp, ñeàu chænh cho thích hôïp vaø ñaùnh giaù thoâng tin. Hình C1-2 Moái quan heä giöõa caùc aûnh höôûng chuû yeáu cuûa moâi tröôøng vaø coâng ty Aûnh höôûng kinh teá Ñoái thuû caïnh tranh CAÙC CÔ HOÄI VAØ Aûnh höôûng xaõ hoäi, Ngöôøi cung caáp MOÁI NGUY CÔ nhaân khaåu, vaên hoaù, Nhaø phaân phoái ñòa lyù. Chuû nôï Aûnh höôûng chính trò, Khaùch haøng luaät phaùp vaø chính Nhaân Vieân phuû. Coäng ñoàng Aûnh höôûng coâng ngheä Nhaø quaûn trò Aûnh höôûng caïnh tranh Coå ñoâng Chính phuû Caùc nhoùm ñaëc bieät coù quyeàn lôïi Saûn phaåm, Dòch vuï Thò tröôøng 1.2.1.3 Ñaùnh giaù tình hình noäi boä coâng ty - ÔÛ phaàn naøy caùc nhaø quaûn trò caàn nhaän ñònh vaø ñaùnh giaù ñieåm maïnh yeáu trong kinh doanh cuûa coâng ty bao goàm quaûn trò, marketing, taøi chính-keá toaùn, saûn xuaát-taùc nghieäp, nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc heä thoáng thoâng tin. - Töông töï nhö quaù trình kieåm soaùt caùc yeáu toá beân ngoaøi , quaù trình kieåm soaùt noäi boä caàn coù söï tham gia cuûa caùc nhaø quaûn trò vaø ñaïi dieän cuûa caùc nhaân vieân. Quaù trình naøy giuùp cho nhöõng ngöôøi tham gia thöïc hieän coù cô hoäi hieåu ñöôïc caùc coâng vieäc, boä phaän phoøng ban cuûa hoï phuø hôïp nhö theá naøo vôùi toång theå coâng ty. Ñieàu naøy ñoùng vai troø kích thích caùc nhaø quaûn trò vaø nhaân vieân hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa mình toát hôn neáu nhö hoï bieát ñöôïc coâng vieäc cuûa hoï aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán caùc lónh vöïc hoaït ñoäng khaùc cuûa coâng ty. - Ñeå tieán haønh kieåm soaùt noäi boä ngöôøi ta caàn thu thaäp, ñoàng nhaát hoùa vaø ñaùnh giaù caùc thoâng tin veà caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Nhöõng yeáu toá thaønh coâng then choát, bao goàm caû caùc ñieåm maïnh vaø yeáu coù theå ñöôïc nhaän daïng vaø saép xeáp theo thöù töï öu tieân. Thoâng qua vieäc kieåm soaùt quaûn trò chieán löôïc noäi boä, caùc nhaø quaûn trò ôû caùc boä phaän Trang 5
 7. phoøng ban seõ hieåu ñöôïc baûn chaát vaø aûnh höôûng cuûa caùc quyeát ñònh ôû caùc boä phaän kinh doanh chöùc naêng trong coâng ty. - Treân cô sôû phaân tích caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán coâng ty töø beân ngoaøi vaø ñaùnh giaù tình hình noäi boä, coâng ty seõ tieán haønh xem xeùt laïi caùc muïc tieâu kinh doanh cuûa mình. 1.2.1.4 Phaân tích chieán löôïc vaø löïa choïn - Phaân tích chieán löôïc vaø löïa choïn chieán löôïc laø vieäc ra caùc quyeát ñònh chuû quan döïa treân caùc thoâng tin khaùch quan thu thaäp ñöôïc thoâng qua hai quaù trình ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø tình hình noäi boä cuûa coâng ty. Quaù trình xaùc ñònh vaø ñaùnh giaù caùc chieán löôïc khaû thi thöôøng lieân quan ñeán nhieàu nhaø quaûn trò ôû caùc caáp khaùc nhau vaø caùc nhaân vieân ñaïi dieän vaø hoï chính laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc phaân coâng cuûa coâng ty, thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù vaø kieåm soaùt caùc yeáu toá beân ngoaøi cuõng nhö beân trong. - Caùc muïc tieâu laâu daøi bieåu hieän caùc keát quaû mong ñôïi cuûa vieäc theo ñuoåi caùc chieán löôïc naøo ñoù, trong khi ñoù caùc chieán löôïc chính laø nhöõng bieän phaùp ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu laâu daøi naøy. Caùc muïc tieâu phaûi coù khaû naêng ñònh löôïng ñöôïc, ño löôøng, thöïc teá, deã hieåu, thuû thaùch, ñöôïc saép xeáp coù heä thoáng vaø khaû thi. Moãi muïc tieâu thöôøng coù moät khoaûng thôøi gian ñeå thöïc hieän. Khi muïc tieâu ñöôïc thieát laäp roõ raøng, noù seõ mang laïi raát nhieàu lôïi ích nhö ñònh höôùng vaø khuyeán khích tinh thaàn laøm vieäc taäp theå; hoã trôï cho vieäc ñaùnh giaù thieát laäp cho caùc thöù töï öu tieân; giaûm nhöõng ñieàu khoâng chaéc chaé; toái thieåu hoùa caùc maâu thuaãn; kích thích caùc noã löïc vaø quan troïng laø hoã trôï cho vieäc phaân phoái nguoàn löïc vaø thieát keá coâng vieäc . - Taát caû caùc kyõ thuaät trong quy trình hình thaønh chieán löôïc ñeàu ñoøi hoûi söï keát hôïp giöõa khaû naêng tröïc giaùc vaø quaù trình phaân tích cuûa caùc nhaø quaûn trò. - Ñeå hình thaønh chieán löôïc, caùc nhaø quaûn trò caàn ñaùnh giaù xem xeùt coâng ty coù thöïc hieän nhöõng bieän phaùp ñuùng ñaén hay khoâng vaø nhöõng hoaït ñoäng hieän taïi cuûa noù coù theå thöïc hieän hieäu quaû hôn baèng caùch naøo. Moãi coâng ty neân caûnh giaùc ñeå khoâng trôû thaønh tuø nhaân cuûa chính chieán löôïc cuûa mình, vì ngay caû nhöõng chieán löôïc toát nhaát hieän taïi cuõng coù theå bò loãi thôøi trong nay mai. Ngoaøi caùc coâng cuï coù theå ñöôïc söû duïng ñeå phaân tích ñaùnh giaù chieán löôïc trong ba giai ñoaïn khaùc nhau neâu treân, caùc nhaø Trang 6
 8. quaûn trò caàn phaûi xem xeùt ñeán caùc khía caïnh hình thaønh vaø löïa choïn chieán löôïc, caùch cö xöû, vaên hoaù, chính trò. 1.2 .2 Thöïc thi chieán löôïc - Giai ñoaïn naøy chính laø söï chuyeån dòch coù yù nghóa chieán löôïc ñaõ ñöôïc hình thaønh sang haønh ñoäng chieán löôïc, coù nghóa laø khi naøy traùch nhieäm töø caùc nhaø chieán löôïc ñöôïc chuyeån sang caùc quaûn trò vieân chöùc naêng vaø caùc boä phaän trong giai ñoaïn thöïc thi. - Caùc nhieäm vuï quan troïng ñoái vôùi caùc nhaø quaûn trò giai ñoaïn thöïc thi chieán löôïc bao goàm: Thieát laäp caùc muïc tieâu haøng ñaàu; ñöa ra caùc chính saùch; phaân phoái caùc nguoàn löïc; thay ñoåi cô caáu coâng ty hieän taïi (neáu caàn thieát); xem xeùt caùc keá hoaïch khen thöôûng vaø ñoäng vieân giaûm thieåu söï choáng ñoái vieäc thay ñoåi, laøm cho caùc quaûn trò vieân gaén boù vôùi chieán löôïc; phaùt trieån moät moâi tröôøng vaên hoùa uûng hoä cho chieán löôïc; laøm thích nghi caùc quaù trình saûn xuaát/ñieàu haønh vaø phaùt trieån boä phaän nhaân löïc hieäu quaû. Nguyeân nhaân cuûa vieäc hình thaønh caùc muïc tieâu vaø chieán löôïc neân ñöôïc hieåu vaø truyeàn thoâng roõ raøng trong coâng ty. Ngoaøi ra caùc thaønh töïu, saûn phaåm, keá hoaïch haøng ñoäng vaø thaønh tích cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh chính yeáu cuõng neân ñöôïc trình baøy ôû möùc ñoä caøng roõ raøng caøng toát ñeán vôùi moïi thaønh vieân cuûa coâng ty. - Caùc muïc tieâu haøng naêm caàn thieát cho vieäc thöïc thi chieán löôïc vì chuùng : • Laø cô sôû cho söï phaân phoái caùc nguoàn löïc • Laø moät cô cheá chuû yeáu ñeå ñaùnh giaù caùc quaûn trò vieân • Laø coâng cuï chính ñeå kieåm soaùt söï tieán trieån theo höôùng ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu daøi haïn. • Laäp ra caùc öu tieân cuûa coâng ty, cuûa boä phaän vaø cuûa caùc phoøng ban. - Caùc chính saùch chính laø nhöõng coâng cuï cho vieäc thöïc thi chieán löôïc. Noù ñaët ra nhöõng phaïm vi, cô cheá eùp buoäc vaø nhöõng giôùi haïn ñoái vôùi caùc loaïi haønh ñoäng quaûn trò coù theå ñöôïc thöïc hieän ñeå thöôûng phaït cho caùc haønh vi cö xöû; chuùng laøm roõ nhöõng gì coù theå vaø khoâng theå laøm khi theo ñuoåi caùc muïc tieâu cuûa coâng ty. Do ñoù phaàn naøo chuùng Trang 7
 9. ta thaáy taùc duïng cuûa caùc chính saùch laø taïo ñieàu kieän deã daøng cho vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà höôùng daãn cho vieäc thöïc thi chieán löôïc. - Sau khi coâng ty xaây döïng caùc chính saùch cuûa minh böôùc keá tieáp laø phaân phoái caùc nguoàn löïc. Ñaây laø hoaït ñoäng quaûn trò chuù yù ñeán söï thöïc thi chieán löôïc. Quaûn trò chieán löôïc cho pheùp caùc nguoàn nhaân löïc ñöôïc phaân phoái theo caùc öu tieân ñöôïc thieát laäp bôûi nhöõng muïc tieâu haøng naêm. ÔÛ moãi coâng ty coù ít nhaát boán loaïi nguoàn löïc coù theå ñöôïc söû duïng ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu mong muoán : nhöõng nguoàn löïc taøi chính; nhöõng nguoàn löïc vaät chaát; nguoàn löïc con ngöôøi vaø nguoàn löïc kyõ thuaät coâng ngheä. Hieäu quaû thöïc söï cuûa baát kyø nguoàn thöôøng theå hieän keát quaû ñaït ñöôïc ôû caùc muïc tieâu cuûa coâng ty. - Ngoaøi ra trong giai ñoaïn thöïc thi chieán löôïc, caùc quaûn trò vieân caàn phaûi chuù yù ñeán caùc vaán ñeà quan troïng khaùc nhö (1) quaûn trò caùc maâu thuaãn, giaûi quyeát caùc haäu quaû roái loaïn aûnh höôûng ñeán thaønh tích cuûa coâng ty; (2) thieát laäp vaø ñieàu chænh cô caáu theo höôùng taïo ñieàu kieän deã daøng cho vieäc theo ñuoåi chieán löôïc vaø phuø hôïp vôùi vieäc phaân boå caùc nguoàn löïc; (3) xaây döïng cô cheá ñaùnh giaù thaønh tích, khen thöôûng; (4) kieåm soaùt caùc ñoäng thaùi choáng laïi söï thay ñoåi; (5) vaø taïo ra moâi tröôøng vaên hoùa hoã trôï cho chieán löôïc. - Thieát laäp chieán löôïc thaønh coâng khoâng phaûi laø ñieàu kieän duy nhaát ñaûm baûo cho vieäc thöïc thi chieán löôïc thaønh coâng. Tuy coù söï phuï thuoäc laãn nhau, nhöng thieát laäp vaø thöïc thi chieán löôïc khaùc nhau veà baûn chaát. Thöïc thi chieán löôïc coù nghóa laø “thay ñoåi” . Moïi ngöôøi ñeàu ñoàng yù raèng “coâng vieäc chæ thöïc söï baét ñaàu khi caùc chieán löôïc ñaõ ñöôïc thieát laäp”. Vieäc thöïc hieän chieán löôïc thaønh coâng ñoøi hoûi phaûi coù söï uûng hoä, tính kyû luaät, ñoäng cô thuùc ñaåy vaø noã löïc töø taát caû caùc quaûn trò vieân vaø nhaân vieân. 1.2.3 Ñaùnh giaù , kieåm soaùt vaø ñieàu chænh chieán löôïc - Quaù trình quaûn trò chieán löôïc coù theå daãn ñeán keát quaû laø nhöõng quyeát ñònh coù theå hoaëc laø mang ñeán caùc keát quaû laâu daøi coù yù nghó, ngöôïc laïi nhöõng quyeát ñònh chieán löôïc sai laàm coù theå gaây ra nhöõng baát lôïi nghieâm troïng vaø voâ cuøng khoù khaên cho coâng ty. Vì theá haàu heát caùc nhaø chieán löôïc ñoàng yù raèng ñaùnh giaù chieán löôïc laø caàn thieát Trang 8
 10. cho söï thònh vöôïng cuûa coâng ty; nhöõng ñaùnh giaù kòp thôøi coù theå baùo ñoäng cho vieäc quaûn trò nhöõng khoù khaên hoaëc nhöõng nguy cô coù theå xaûy ra tröôùc khi noù trôû neân nghieâm troïng. Vieäc ñaùnh giaù chieán löôïc bao goàm ba hoïat ñoäng cô baûn : • Kieåm soaùt caùc cô sôû cô baûn cuûa chieán löôïc cuûa moät coâng ty. • So saùnh caùc keát quaû mong muoán vôùi caùc keát quaû thöïc teá . • Tieáp nhaän nhöõng hoaït ñoäng ñuùng ñeå ñaûm baûo coâng vieäc ñang thöïc hieän phuø hôïp vôùi keá hoaïch. - Ñaùnh giaù chieán löôïc laø moät nhieäm vuï phöùc taïp vaø ñoøi hoûi nhaïy beùn. Quaù coi troïng ñaùnh giaù chieán löôïc coù theå gaây hao phí vaø ñoâi khi mang ñeán keát quaû ngöôïc laïi. Tuy nhieân ñaùnh giaù quaù ít hoaëc khoâng ñaùnh giaù coù theå gaây ra nhöõng vaán ñeà xaáu hôn. Ñaùnh giaù chieán löôïc laø caàn thieát ñeå ñaûm baûo nhöõng muïc tieâu ñaõ ñeà ra mang laïi keát quaû. Boán tieâu chuaån coù theå duøng ñeå ñaùnh giaù chieán löôïc ñoù laø tính nhaát quaùn; söï phuø hôïp; thuaän lôïi vaø tính khaû thi cuûa chieán löôïc . - Hoaït ñoäng ñaùnh giaù chieán löôïc sau cuøng laø thöïc hieän nhöõng ñieàu chænh , ñoøi hoûi thay ñoåi saép ñaët vò trí coâng ty vaøo vò trí caïnh tranh môùi trong töông lai. - ________________________________________________________________ Chuù daãn : (1) Toùm taét cô sôû lyù luaän quaûn trò chieán löôïc ñöôïc vieát treân cô sôû tham khaûo taøi lieäu cuûa taùc giaû Fred R David, Khaùi luaän veà Quaûn Trò Chieán Löôïc (Concepts of Strategic Management) Nhoùm dòch Tröông Coâng Minh, Traàn Tuaán Thaïc , Traàn Thò Töôøng nhö, NXB Thoáng Keâ, taùi baûn laàn 1 , HCM , 3/2000. (2) Garry D.Smith. Danny R.Arnold and Bobby G.Bizzell, “ Chieán löôïc vaø saùch löôïc kinh doanh”, trang 9, Buøi Vaên Ñoâng dòch, NXB Thoáng Keâ – HCM 12/ 2000. Trang 9
 11. CHÖÔNG 2 PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH CUÛA COÂNGTY LIEÂN DOANH XI MAÊNG HOLCIM VIEÄT NAM 2. 1 Giôùi thieäu Holcim Vieät Nam 2.1.1 Quaù trình thaønh laäp coâng ty Teân coâng ty: Coâng ty Lieân Doanh Xi Maêng Holcim Vieät Nam Teân giao dòch quoác teá: Holcim Vieät Nam Ltd Bieåu töôïng: Truï sôû chính : 2A-4A Toân Ñöùc Thaéng , Quaän 1, Thaønh phoá Hoà Chí MInh Ñieän Thoaïi : 8 – 8244101 Fax : 8 – 8244487 Website : www.holcim.com/vn Traïm phaân phoái chính : Nhaø maùy Xi maêng Caùt Laùi Km 7 Nguyeãn Thò Ñình , Thaïnh Myõ Lôïi , Quaän 2 , TP Hoà Chí MInh Ñieän Thoaïi : +84 8 8976001 Fax : +84 8 8976011 Traïm nghieàn Xi maêng Thò Vaûi KCN Phuù Myõ 1, tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu Ñieän thoaïi: +84 64 921071 Fax: +84 64 921070 Nhaø maùy Xi maêng Hoøn Choâng Xaõ Bình An , Huyeän Kieâng Löông , Tænh Kieân Giang Ñieän thoaïi : +84 77-854430 Fax : +84 77-854425 Coâng ty Lieân Doanh xi maêng Holcim Vieät Nam (goïi taét laø Holcim Vieät Nam) laø lieân doanh giöõa taäp ñoaøn Holcim Thuïy Syõ vaø Toång coâng ty Xi Maêng Vieät Nam vôùi ñaïi dieän laø coâng ty Xi Maêng Haø Tieân 1, ñöôïc Uûy Ban Nhaø Nöôùc veà Hôïp taùc vaø Ñaàu tö (nay laø Boä Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö) caáp giaáy pheùp ñaàu tö soá 808/GP ngaøy 25/02/1994. Holcim laø Trang 10
 12. moät taäp ñoaøn saûn xuaát xi maêng lôùn nhaát theá giôùi vôùi hôn 74 nhaø maùy xi maêng cuøng vôùi moät ñoäi nguõ 45,000 nhaân vieân hoaït ñoäng treân hôn 70 quoác gia vaø laõnh thoå ôû khaép caùc chaâu luïc. Beân ñoái taùc Vieät Nam laø Coâng ty Xi maêng Haø Tieân 1 laø moät thaønh vieân cuûa Toång coâng ty Xi maêng Vieät Nam vôùi hôn 30 naêm kinh nghieäm vaø laø nhaø cung caáp xi maêng lôùn nhaát thò tröôøng mieàn nam Vieät Nam noåi tieáng vôùi nhaõn hieäu xi maêng “ Con Laân”. Holcim Vieät Nam, vôùi toång soá voán ñaàu tö 440 trieäu USD, bao goàm moät nhaø maùy xi maêng saûn xuaát taïi Hoøn Choâng, Huyeän Kieân Löông, Tænh Kieân Giang vôùi coâng suaát 1,45 trieäu taán clinker/nam; moät traïm tieáp nhaän xi maêng, nghieàn phuï gia pozzolan vaø ñoùng bao taïi Caùt Laùi, Quaän 2, TPHCM coâng suaát 1,76 trieäu taán xi maêng/naêm; moät traïm nghieàn clinker vaø phuï gia pozzolan Thò Vaûi taïi KCN Phuù Myõ 1, Tænh Baø Ròa, Vuõng Taøu; vaø truï sôû chính taïi Cao oác vaên phoøng 2A – 4A Toân Ñöùc Thaéng, Quaän 1, TP HCM. Noái lieàn vôùi nhaø maùy vaø traïm phaân phoái laø hai taøu chuyeân duøng chôû xi maêng boät coù taûi troïng 9,000 taán/chieác. Nhaø maùy xi maêng Hoøn Choâng – Holcim Vieät Nam chính thöùc ra ñôøi meû clinker ñaàu tieân vaøo ngaøy 26/03/1998. Holcim Vieät Nam laø söï keát hôïp giöõa giaù trò truyeàn thoáng, kinh nghieäm thò tröôøng daøy daïn cuûa Haø Tieân 1 vaø coâng ngheä hieän ñaïi vaø kinh nghieäm hoaït ñoäng treân toaøn caàu cuûa taäp ñoaøn Holcim ñeå saûn xuaát ra saûn phaåm chaát löôïng cao nhaèm ñaùp öùng kyø voïng cuûa khaùch haøng. Theo keá hoaïch trong naêm 2005 coâng ty seõ cung caáp cho thò tröôøng phía nam 2,8 trieäu taán xi maêng . Nhaø maùy xi maêng Hoøn Choâng toïa laïc beân bôø bieån taây Vieät Nam taïi tænh Kieân Giang, caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh khoaûng 300 km vaø bieân giôùi Campuchia 30km. Nhaø maùy vôùi coâng suaát thieát keá 1,45 trieäu taán clinker/ naêm, coù dieän tích 5,6 km2 bao goàm 03 nuùi ñaù voâi, moät moû ñaát seùt, moät caûng bieån. Caûng Hoøn Choâng goàm tuyeán luoàng roäng 68m, saâu 7,8m; daøi 15 km; coù khaû naêng tieáp nhaän caùc taøu chuyeân duøng taûi troïng 9000 DWT. Nhaø maùy coøn coù moät nhaø maùy ñieän vôùi coâng suaát 33MW (töông ñöông nhaø maùy ñieän Traø Noùc), goàm 6 toå maùy chaïy baèng daàu naëng, cung caáp naêng löôïng cho nhaø maùy chính ngoaøi ra noù cuõng cung caáp moät phaàn coâng suaát cho ñieän löôùi quoác gia khu vöïc Kieân Löông . Trang 11
 13. Traïm Xi maêng Caùt Laùi: naèm beân caïnh bôø soâng Ñoàng Nai, caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh khoaûng 15km, coù dieän tích xaây döïng laø 150,000m2. Traïm coù heä thoáng caàu caûng ñeå tieáp nhaän caùc taøu chuyeân duøng chôû xi maêng rôøi töø Hoøn Choâng hoaëc taøu coù heä thoáng töï dôõ haøng coù taûi troïng ñeán 20.000 DWT. Taïi Caùt Laùi, xi maêng rôøi ñöôïc bôm töø taøu vaøo caùc 2 silo coù söùc chöùa 20,000 taán / silo. Ngoaøi ra traïm coøn tieáp nhaän khoaûng 400,000 taán/ naêm ñaù phuï gia pozzolan coù nguoàn goác töø nham thaïch nuùi löûa töø Baø Ròa, nghieàn mòn vaø pha troän vaøo xi maêng Portland töø Hoøn Choâng ñeå taïo thaønh caùc chuûng loaïi xi maêng PCB ñaït chaát löôïng cao ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng. Traïm Xi maêng Thò Vaûi: naèm beân caïnh bôø soâng Thò Vaûi, caùch Tp Hoà Chí Minh khoaûng 80 km. Traïm nghieàn xi maêng Thò Vaûi coù caàu caûng ñeå tieáp nhaän caùc taøu chuyeân duïng chôû clinker töø Thaùi Lan hoaëc Hoøn Choâng coù taûi troïng ñeán 55,000 DWT; coù Siloâ Clinker söùc chöùa 55,000 taán; maùy nghieàn xi maêng: maùy nghieàn ñöùng hieäu Losche (Ñöùc) vôùi coâng suaát nghieàn 180 taán/h; söùc chöùa si loâ xi maêng 20,000 taán; maùy ñoùng bao xi maêng hieäu Claudius Peter, coâng suaát 100 taán/h/maùy. Caùc chaëng ñöôøng phaùt trieån cuûa Holcim Vieät Nam : • Thaùng 12/1993 kyù keát thoûa öôùc lieân doanh • Thaùng 02/1994 Boä Keá Hoaïch & Ñaàu tö caáp giaáy pheùp . • Thaùng 01/1997 Traïm Xi maêng Caùt Laùi ñi vaøo hoaït ñoäng . • Thaùng 05/1998 Nhaø maùy Hoøn Choâng ñi vaøo saûn xuaát • Thaùng 12/1999 Xi maêng Sao Mai chieám 28% thò phaàn mieàn Nam (töø Khaùnh Hoøa ñeán Caø Mau) • Thaùng 04/2002 Xi maêng Sao Mai ñoåi teân thaønh Holcim Vieät Nam • Thaùng 09/2004 Traïm nghieàn Xi maêng Thò Vaûi ñi vaøo hoaït ñoäng • Thaùng 08/2005 Holcim Vieät Nam chieám 30% thò phaàn mieàn Nam (töø Khaùnh Hoøa ñeán Caø Mau ) Trang 12
 14. 2.1.2 Hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty 98-8/2005 2.1.2.1 Saûn löôïng Cuoái naêm 1997 vaø ñaàu naêm 1998 Holcim Vieät Nam nhaäp xi maêng xaù ñeå vaän haønh thöû traïm ñoùng bao taïi Caùt Laùi töø caùc nöôùc Thaùi Lan, Ñaøi Loan, Indonesia vaø Nhaät Baûn. Ñeán thaùng 5/1998 nhaø maùy Hoøn Choâng chính thöùc hoaït ñoäng vaø cho ra meû clinker ñaàu tieân goùp phaàn vaøo vieäc cung öùng cho thò tröôøng phía nam. Ñeán cuoái naêm 1998 coâng ty ñaït ñöôïc möùc saûn löôïng treân 400 ngaøn taán. nhöng chæ trong voøng 1 naêm, coâng ty ñaõ ñi vaøo saûn xuaát oån ñònh vôùi möùc saûn löôïng töông ñöông Haø Tieân 1 laø treân 960 ngaøn taán xi maêng. Ñaây laø moät noå löïc vaø coá gaéng vöôït baäc cuûa coâng ty. Vaø keå töø naêm 1999 töùc 2 naêm sau khi ñi vaøo saûn xuaát, Holcim Vieät Nam luoân ñaït ñöôïc möùc saûn löôïng vaø thò phaàn cao xaáp xæ Xi maêng Haø Tieân 1 laø nhaø cung öùng haøng ñaàu trong hôn 30 naêm qua taïi khu vöïc thò tröôøng phía nam. Hình C2-1: Saûn löôïng xi maêng taïi khu vöïc phía nam töø Khaùnh Hoøa ñeán Caø Mau 1998-8/2005: Saûn löôïng xi maêng cung öùng töø khu vöïc Khaùnh Hoøa ñeán Caø Mau 3,000,000 2,500,000 2,000,000 HaøTieân 1 1,500,000 Haø Tieân 2 Holcim 1,000,000 Traïm Nghieàn 500,000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 19 19 20 20 20 20 20 20 (Nguoàn : Baùo caùo toång keát haøng naêm cuûa Toång coâng ty Xi maêng VN (VNCC) Trong ñoù Holcim Vieät Nam gia taêng hôn 200% thò phaàn cuûa mình töø 13,51% naêm 1998 ñeán 30% vaøo thaùng 8/2005 treân toaøn phía nam. Trang 13
 15. Hình C2-2 : Phaùt trieån thò phaàn caùc ñoái thuû caïnh tranh 2004-2005 Chuù daãn: khoâng bao 40 goàm à 30 20 10 0 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Holcim Hatien 1 Ha Tien 2 Nghi Son Chinfon HThach Cotec HT2-CT Other (Nguoàn : Phoøng Kinh Doanh & Tieáp Thò Holcim Vieät Nam) 2.1.2.2 Saûn Phaåm Caùc loaïi xi maêng treân thò tröôøng : nhìn chung hieän nay treân thò tröôøng coù moät loaïi saûn phaåm xi maêng hoãn hôïp coù thaønh phaàn phuï gia goïi chung laø PCB ( Portlant Blended Cement) vôùi hai tieâu chuaån PCB30 vaø PCB40, töùc xi maêng phaûi chòu ñöôïc moät cöôøng ñoä neùn 40 MPa(mega pascal)/cm2 ñoái vôùi maùc 40 sau 28 ngaøy. 2.1.2.3 Saûn xuaát - Hoaït ñoäng saûn xuaát chuû yeáu dieãn ra taïi nhaø maùy Hoøn Choâng, trong khi ñoù traïm Caùt Laùi vaø traïm Thò Vaûi ñoùng vai troø laø traïm ñaàu moái phaân phoái. Taïi Hoøn Choâng, coâng ty tieán haønh khai thaùc caùc nguyeân lieäu chính nhö ñaù voâi vaø ñaát seùt, qua qui trình saûn xuaát phöùc taïp vôùi caùc thieát bò chuyeân duøng cho ra ñöôïc clinker (Xem phaàn phuï luïc qui trình saûn xuaát taïi Hoøn Choâng). Sau ñoù clinker ñöôïc nghieàn vôùi thaïch cao cho ra xi maêng nguyeân chaát. Thieát bò coát loõi cuûa qui trình saûn xuaát vaø chaát löôïng ximaêng chính laø loø nung, maùy nghieàn xi maêng, maùy nghieàn nguyeân lieäu vaø maùy nghieàn than. Bieän phaùp giaûm chi phí saûn xuaát coá ñònh laø naâng cao hieäu suaát söû duïng maùy moùc thieát bò, muïc tieâu ñaët ra cho Hoøn Choâng, Caùt Laùi, vaø Thi Vaûi laø hieäu suaát söû duïng Trang 14
 16. hieäu quaû ñaït 89% (OEE 89%); öùng duïng caùc chöông trình quaûn lyù saûn xuaát nhö Manufacturing Performance Review vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát. - Nhaø maùy ñaõ taêng coâng suaát cuûa loø töø 4,350 taán/ngaøy leân 4,700 taán/ngaøy naêm 2003, ñaây laø khaû naêng toái ña coù theå ñaït ñöôïc cuûa loø, coâng suaát maùy nghieàn xi maêng ñöôïc naâng töø 220 taán/giôø leân. Nhaø maùy ñoùng bao ñaõ ñöôïc naâng coâng suaát töø 500 ngaøn taán/naêm leân 900 ngaøn taán/naêm vaøo naêm 2003 ñeå ñaùp öùng nhu caàu cung öùng cho thò tröôøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Trong cung öùng Holcim thöïc hieän vieäc kieåm soaùt hieäu quaû caùc chi phí mua haøng baèng coâng cuï Procure!. Caùc coá gaéng naøy giuùp cuûng coá chieán löôïc chi phí thaáp cuûa coâng ty ñöôïc trình baøy trong chöông 3. 2.1.2.4 Taøi chính - Boä phaän taøi chính coù traùch nhieäm thöïc hieän hoaøn taát vieäc taùi caáu truùc voán giöõa hai beân lieân doanh, ñeå haïn cheá bôùt gaùnh naëng laõi vay ngaân haøng khi tyû giaù ñoàng Vieät Nam bò suït giaûm, ngoaøi ra phaûi thuùc ñaåy vieäc phaân boå caùc nguoàn taøi chính öu tieân thanh toaùn caùc khoaûn vay ngaén haïn. - Baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty ñöôïc thöïc hieän haøng thaùng, haøng quyù. Cuoái moãi quyù Ban Giaùm Ñoác vaø caùc phoøng ban ñeàu coù nhöõng cuoäc hoïp ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä hoaøn thaønh keá hoaïch, phaân tích caùc nguyeân nhaân, tình hình dieãn bieán trong quyù keá tieáp, vaø coù nhöõng haønh ñoäng ñieàu chænh hay chính saùch thích hôïp. Do ñoù caùc quyeát ñònh töø giai ñoaïn thieát laäp ñeán thöïc hieän thöôøng raát nhanh. - Xi maêng laø moät ngaønh coâng nghieäp naëng, tieâu thuï khoái löôïng raát lôùn caùc loaïi nguyeân vaät lieäu. Vieäc löïa choïn nhaø cung caáp hoaëc thay ñoåi caùc nguyeân lieäu coù giaù thaáp hôn ñeàu coù theå ñem ñeán cho nhaø coâng ty moät khoaûn tieát kieäm khoâng nhoû. Trong keá hoaïch 2006-2010, Holcim ñaët ra moät trong nhöõng muïc tieâu quan troïng laø phaûi tieâu chuaån hoaù vaø khoâng ngöøng caûi tieán toå chöùc mua haøng cuûa taäp ñoaøn. Coâng ty phaûi kieåm soaùt vaø giaùm saùt caùch thöùc mua haøng sao cho coù lôïi nhaát. Vieäc phaân tích roõ raøng vaø chaët cheõ caùc chi phí, tyû leä tieâu duøng vaø chaát löôïng caùc saûn phaåm cuøng vôùi söï tuaân theo qui trình xeùt duyeät chaët cheõ vaø thöïc hieän trong khuoân khoå toaøn caàu (Global Frame Agreement-GFA), Holcim tin töôûng vaø ñaët muïc tieâu tieát kieäm 250-300 trieäu Trang 15
 17. CHF moãi naêm töø 2004. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù Holcim ñaõ thaønh laäp Holcim Group Support (Asia) chòu traùch nhieäm hoã trôï caùc coâng ty con thöïc hieän caùc chính saùch mua haøng, caùc muïc tieâu tieát kieäm, caùc quy trình choïn löïa caùc nhaø cung caáp,.. Taát caû caùc coâng ty thaønh vieân cuûa Holcim phaûi toå chöùc laïi vaø tieâu chuaån hoùa toå chöùc mua haøng vaø khai thaùc caùc lôïi ích toái ña töø baûn thoûa öôùc toaøn caàu GFA vaø tuaân theo qui ñònh cuûa caùc toå chöùc mua haøng trong khu vöïc. 2.1.2.5 Toå chöùc - Holcim VN keát hôïp hai loaïi cô caáu toå chöùc theo chöùc naêng vaø theo ma traän nhaèm phaùt huy toái ña caùc öu ñieåm cuûa noù (Xem hình trang 34) Trong ñoù caùc boä phaän chöùc naêng maø ñöùng ñaàu laø giaùm ñoác boä phaän naâng cao möùc chuyeân nghieäp hoùa cuûa mình, giaûi quyeát vaø ra caùc quyeát ñònh moät caùch nhanh choùng veà vaán ñeà trong lónh vöïc vaø möùc ñoä ñöôïc Toång Giaùm Ñoác uûy quyeàn. Holcim thieát laäp heä thoáng thoâng tin Lotus Note laø coâng cuï truyeàn thoâng tröïc tuyeán vaø raát maïnh meõ, ngöôøi nhaân vieân coù theå göûu email hoaëc gaëp tröïc tieáp Toång Giaùm Ñoác ñeå neâu yù kieán cuûa mình. Giaùm Ñoác caùc boä phaän coù quyeàn giaûi quyeát söï vuï; vaø trao ñoåi thoâng tin qua laïi giöõa caùc boä phaän vôùi nhau. Trang 16
 18. Sô ñoà toå chöùc coâng ty Holcim VN Toång Gíam Ñoác Phoù Toång Giaùm Ñoác Boä Phaän Boä Phaän Boä Phaän Boä Phaän Boä Phaän Kyõ Thuaät Kinh Doanh Taøi Chính Nhaân Söï Cung ÖÙng & Tieáp Thò Nhaø Maùy Nhaø Maùy Nhaø Maùy Phoøng Baùn Phoøng taøi chính Phoøng Nhaân Söï Phoøng haäu caàn Hoøn Choâng Caùt Laùi Thò Vaûi Haøng Phoøng Qlyù chaát Phoøng phaùt trieån Phoøng phaùt trieån Phoøng Mua löôïng Phoøng Phoøng Quan heä saûn phaåm saûn phaåm Phoøng coâng Haøng Marketting coäng ñoàng ngheä TT Phoøng Baûo Trì Phoøng Keá Phoøng Vaän Haønh Phoøng Vaän Haønh Phoøng phaùt trieån Phoøng Dòch vu Hoach Phoøng SX Phoøng Ngaân nguoàn nhaân löïc KH Phoøng Baûo Trì Phoøng Baûo Trì Quyõ Phoøng Moû Phoøng cung öùng Phoøng cung öùng Phoøng Hoã trôï kyõ Phoøng Keá Toaùn Nhaø Maùy Ñieän thuaät Phoøng Taøi chính Phoøng Taøi chính Phoøng Moâi tröôøng &haønh chính &haønh chính Phoøng thí nghieäm Phoøng thí nghieäm Phoøng Haønh chaùnh & cung öùng Phoøng An Toaøn Phoøng An Toaøn Phoøng Döï AÙn Trang 17
 19. 2.1.2.6 Quaûn trò nguoàn nhaân löïc - Holcim Vieät Nam hieän coù treân 700 nhaân vieân laøm vieäc taïi 4 cô sôû Hoøn Choâng, Caùt Laùi, Thò Vaûi vaø Vaên Phoøng Chính, trong ñoù ngöôøi nöôùc ngoaøi:, vaø ngöôøi Vieät Nam (8/2005) - Trình ñoä ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoaïc chieám 40%; trung caáp kyõ thuaät 100%, vaø phaàn coøn laïi laø caùc lao ñoäng vôùi trình ñoä phoå thoâng. Coâng ty raát chuù troïng ñeán vieäc taïo döïng vieäc laøm cho daân cö ñòa phöông. Löïc löôïng lao ñoäng cuûa Holcim VN coù ñoä tuoåi trung bình 30, vôùi trình ñoä tay ngheà cao, coù kieán thöùc vaø kinh nghieäm phog phuù, tinh thaàn ñoàng ñoäi toát, nhieät tình vaø coù kyû luaät toát trong laøm vieäc. - Ñeå chuaån bò cho coâng taùc chuyeån giao caùc vò trí quaûn lyù cho ngöôøi Vieät Nam vaø phaùt trieån caùc taøi naêng cho Holcim, coâng ty Holcim VN ñaõ hôïp taùc vôùi coâng ty tö vaán vaø ñaøo taïo Price Waterhouse and Cooper (PwC) thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo trong coâng taùc (on-job training) mang teân “ Chöông trình phaùt trieån caùc nhaø laõnh ñaïo töông lai” ( Leaderships Development Program) cho caùc caáp quaûn lyù trung gian. Nhaèm muïc tieâu chuaån bò cho vieäc chuaån bò cho vieäc chuyeån giao coâng ngheä vaø kieán thöùc khoa hoïc kyõ thuaät môùi, Holcim VN thöôøng xuyeân cöû kyõ sö, kyõ thuaät vieân tham döï khoùa ñaøo taïo, hoäi nghò trao ñoåi kinh nghieäm naâng cao nghieäp vuï vaø chuyeân moân taïi caùc coâng ty thaønh vieân taäp ñoaøn nhö Thaùi Lan, Philipin, Indonesia, Srilanka,… hoaëc caùc caáp quaûn lyù tham döï hoäi thaûo taïi caùc nöôùc phaùt trieån nhö Ñöùc, Thuïy Syõ,.. - Ñeå thieát laäp moät keát noái giöõa muïc tieâu cuûa töøng nhaân vieân , toå chöùc vaø quaûn lyù toát möùc ñoä hoaøn thaønh nhieäm vuï ñeå ñaït muïc tieâu ñeà ra cuûa nhaân vieân, Holcim VN söû duïng coâng cuï Dialogue. Ñaây laø moät quy trình quaûn lyù hieäu quaû ñeå cung caáp caùc höôùng daãn vaø taäp trung vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa ngöôøi nhaân vieân höôùng vaøo muïc tieâu haøng naêm cuûa coâng ty. - Traùch nhieäm, ñoùng goùp cuûa moãi caù nhaân cuøng vôùi möùc ñoä quyeàn haïn nhaân vieân seõ ñöôïc ñaùnh giaù theo heä thoáng HAY, ñaây laø cô sôû ñeå xaây döïng vaø thieát laäp caùc vò trí khaùc nhau trong toå chöùc. Coâng ty quy ñònh thanh löông cuûa nhaân vieân theo cô caáu naøy. - Do nhaø maùy xi maêng Hoøn Choâng xa khu thaønh thò, coâng ty Holcim VN ñaõ coù moät cheá ñoä öu ñaõi thu huùt nhaân taøi ñeán laøm vieäc vôùi mình laø: Trang 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2