intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
36
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, đánh giá từ đó rút ra ưu, nhược điểm và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự nói trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<br /> Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi<br /> <br /> ------<br /> <br /> -------<br /> <br /> NGUYÔN TUÊN DòNG<br /> <br /> PH¢N TÝCH Vµ §Ò XUÊT C¸C gi¶I ph¸p ®Ó<br /> HOµN THIÖN ho¹t ®éng QU¶N TRÞ NH¢N Sù<br /> T¹I C¤NG TY TNHH MTV DU LÞCH DÞCH Vô<br /> DÇU KHÝ VIÖT NAM<br /> <br /> LuËn v¨n th¹c sÜ kü thuËt<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: TS. Vò QUANG<br /> <br /> Hµ néi - 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> LỜI CẢM ƠN................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> MỤC LỤC..................................................................................................................... 1<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮTError! Bookmark not defined.<br /> LỜI NÓI ĐẦU .............................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> <br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰERROR! BOOKMARK NOT DE<br /> 1.1. Tổng quan về quản trị nhân sự.............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự.....Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.3. Nhân tố ảnh hưởng công tác quản trị nhân sự ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Nội dung, chức năng chủ yếu về quản trị nhân sựError! Bookmark not defined.<br /> 1.5. Kinh nghiệm quản trị nhân sự trong các công ty vừa và nhỏ ở Châu Á.......Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI<br /> <br /> CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAMERROR! BOOKMARK N<br /> 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH MTV Du Lịch Dịch Vụ Dầu Khí Việt Nam<br /> (OSC Việt Nam)........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Dữ liệu thu thập..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Phân tích thực trạng nhân sự tại OSC Việt Nam... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Thực trạng quản trị nhân sự tại OSC Việt Nam .... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.5. Những thành tựu và tồn tại trong công tác quản trị nhân sự tại OSC Việt Nam<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN<br /> TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ<br /> VIỆT NAM VIỆT NAM .............................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển nhân sự tại OSC Việt Nam ...Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nhân sự và phân tích công việcError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3. Giải pháp hoàn thiện chức năng thu hút, bố trí nhân sự ...... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.4. Giải pháp hoàn thiện chức năng đào tạo, phát triển nhân sựError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.5. Giải pháp hoàn thiện chức năng duy trì nhân sự .. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.6. Các biện pháp hỗ trợ để hoàn thiện quản trị nhân sự........... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.7. Một số kiến nghị ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 3..............................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> KẾT LUẬN CHUNG ..................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Họ và tên: Nguyễn Tuấn Dũng<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan :<br /> Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn<br /> của TS. Vũ Quang.<br /> Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn nguồn gốc rõ.<br /> Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa<br /> từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Tuấn Dũng<br /> <br /> i<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> Họ và tên: Nguyễn Tuấn Dũng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự<br /> hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị, và các bạn. Tôi xin được<br /> bày tỏ lới cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Viện Đào tạo sau đại học, Khoa<br /> Kinh tế và Quản lý cùng các thầy cô giáo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tạo<br /> mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.<br /> Đặc biệt, tôi xin trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS. Vũ Quang,<br /> đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá<br /> trình học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.<br /> Xin được cảm ơn Ban lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn của Công ty<br /> TNHH MTV Du Lịch Dịch Vụ Dầu Khí Việt Nam đã cung cấp tài liệu và đã tạo<br /> mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình làm việc, thu thập số liệu tại Công ty<br /> để tôi có thể hoàn thành được luận văn.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã chia sẻ,<br /> động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp.<br /> Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng, song bản luận văn này khó tránh khỏi<br /> những hạn chế, khiếm khuyết nhất định. Kính mong nhận được sự chỉ bảo, đóng<br /> góp chân thành của các thầy giáo, cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp để bản luận văn<br /> này được hoàn thiện hơn nữa.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Tuấn Dũng<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản