intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử học: Quá trình đô thị hóa ở thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) giai đoạn 1986-2010

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

84
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử học: Quá trình đô thị hóa ở thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) giai đoạn 1986-2010 được nghiên cứu nhằm đúc kết cơ sở lí luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ở Việt Nam và một số nước; đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Lâm Hà; đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện có hiệu quả quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Lịch sử học: Quá trình đô thị hóa ở thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) giai đoạn 1986-2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Chí Tuấn<br /> <br /> CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG<br /> NGHIỆP HUYỆN LÂM HÀ (TỈNH LÂM<br /> ĐỒNG): THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Chí Tuấn<br /> <br /> CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG<br /> NGHIỆP HUYỆN LÂM HÀ (TỈNH LÂM<br /> ĐỒNG): THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG<br /> Chuyên ngành: Địa lí học (trừ Địa lí tự nhiên)<br /> Mã số: 60 31 95<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA<br /> HỌC<br /> TS. PHẠM THỊ XUÂN THỌ<br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ................................................................................... 3<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................... 6<br /> DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU ................................................. 1<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ ............................................ 2<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................... 3<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................3<br /> 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................4<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................4<br /> 4. Lịch sử nghiên cứu đề tài .....................................................................5<br /> 5. Hệ quan điểm và phương pháp nghiên cứu .......................................6<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................8<br /> 7. Cấu trúc của đề tài ................................................................................8<br /> <br /> CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ<br /> CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP........ 9<br /> 1.1. Các khái niệm .....................................................................................9<br /> 1.1.1. Cơ cấu kinh tế ....................................................................................... 9<br /> 1.1.2 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp ................................................................. 12<br /> 1.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ................................................................ 13<br /> 1.1.4 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp............................................. 14<br /> <br /> 1.2 Đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông nghiệp .....................................15<br /> 1.2.1 Cơ cấu kinh tế mang tính lịch sử nhất định ......................................... 15<br /> 1.2.2 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp mang tính khách quan ............................ 16<br /> 1.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là một quá trình và luôn vận<br /> động .............................................................................................................. 16<br /> <br /> 1.3. Phân loại chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.......................18<br /> 1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế<br /> nông nghiệp..............................................................................................19<br /> 1.4.1 Nhóm nhân tố tự nhiên ........................................................................ 19<br /> 1.4.2 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội ............................................................. 20<br /> <br /> 1.5. Thực tiễn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp một số nước<br /> trên thế giới và Việt Nam .......................................................................22<br /> 1.5.1. Trung Quốc ......................................................................................... 23<br /> 1.5.2 Hàn Quốc ............................................................................................. 24<br /> 1.5.3. Thái Lan .............................................................................................. 25<br /> 1.5.4 Ở Việt Nam .......................................................................................... 26<br /> <br /> CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU<br /> KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM<br /> ĐỒNG ........................................................................................ 33<br /> 2.1 Khái quát huyện Lâm Hà.................................................................33<br /> 2.1.1 Điều kiện tự nhiên ............................................................................... 33<br /> 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................... 34<br /> <br /> 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông<br /> nghiệp huyện Lâm Hà ............................................................................35<br /> 2.1.1 Điều kiện tự nhiên ............................................................................... 35<br /> 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................... 41<br /> <br /> 2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện<br /> Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng .........................................................................46<br /> 2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và nội bộ ngành ................... 46<br /> 2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo thành phần kinh tế ..... 63<br /> 2.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo vùng lãnh thổ............. 65<br /> <br /> 2.3. Đánh giá chung quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông<br /> nghiệp ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng .....................................................76<br /> 2.3.1 Những kết quả đạt được....................................................................... 76<br /> 2.3.2. Những tồn tại yếu kém – nguyên nhân ............................................... 78<br /> <br /> CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM<br /> THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG<br /> NGHIỆP Ở HUYỆN LÂM HÀ TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG<br /> THỜI GIAN TỚI ..................................................................... 85<br /> 3.1 Định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng........85<br /> 3.1.1 Mục tiêu ............................................................................................... 85<br /> 3.1.2 Những định hướng và nhiệm vụ chủ yếu ............................................. 86<br /> <br /> 3.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện<br /> Lâm Hà ....................................................................................................88<br /> 3.2.1 Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Lâm Hà<br /> ...................................................................................................................... 88<br /> 3.2.2 Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong những năm tới<br /> ...................................................................................................................... 92<br /> <br /> 3.3. Những giải pháp chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông<br /> nghiệp của huyện Lâm Hà trong thời gian đến năm 2020 ...............102<br /> 3.3.1. Quy hoạch bố trí các ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng tập<br /> trung chuyên môn hoá ................................................................................ 102<br /> 3.3.2. Giải pháp về thị trường ..................................................................... 104<br /> 3.3.3. Giải pháp về vốn .............................................................................. 105<br /> 3.3.4. Giải pháp về ruộng đất ..................................................................... 107<br /> 3.3.5. Giải pháp về ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất ..................... 107<br /> 3.3.6. Giải pháp đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng cơ sở, công nghiệp chế<br /> biến phục vụ sản xuất nông nghiệp ........................................................... 108<br /> 3.3.7. Giải pháp ổn định đời sống và chính sách định canh định cư với đồng<br /> bào dân tộc .................................................................................................. 109<br /> 3.3.8. Giải pháp về lao động ....................................................................... 110<br /> 3.3.9 Đẩy mạnh khuyến nông ..................................................................... 111<br /> 3.3.10. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ....... 112<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................... 115<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 119<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2