intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

79
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có mục đích đưa ra giải pháp bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ HƢƠNG<br /> <br /> XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC<br /> BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC<br /> THUHỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ BÌNH,<br /> TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ HƢƠNG<br /> <br /> XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC<br /> BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC<br /> THUHỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ BÌNH,<br /> TỈNH THÁI NGUYÊN<br /> <br /> Ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính<br /> Mã số: 8.38.01.02<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> GS.TS THÁI VĨNH THẮNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi.<br /> Các thông tin, số liệu, kết quả nghiên cứu, ví dụ trình bày trong luận văn là<br /> trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Những kết luận khoa học của<br /> luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các thông<br /> tin, tư liệu, trích dẫn trong luận văn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> TRẦN THỊ HƢƠNG<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM HÀNH<br /> CHÍNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC<br /> BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU<br /> HỒI ĐẤT .......................................................................................................... 7<br /> 1.1 Khái niệm và sự cần thiết thu hồi đất.......................................................... 7<br /> 1.2 Khái niệm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .........12<br /> 1.3 Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư khi<br /> nhà nước thu hồi đất ........................................................................................ 21<br /> 1.4 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định<br /> cư khi nhà nước thu hồi đất ............................................................................. 28<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH<br /> TRONG LĨNH VỰC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ<br /> KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ<br /> BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN ...................................................................... 40<br /> 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác xử lý vi phạm hành chính<br /> trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ<br /> thực tiễn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên................................................... 40<br /> 2.2 Khái quát tình hình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và những<br /> vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường hỗ trợ, tái địnhcư khi nhà<br /> nước thu hồi đất từ thực tiễn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên ........................ 46<br /> 2.3 Khái quát tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi<br /> thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn Huyện<br /> Phú Bình tỉnh Thái Nguyên............................................................................. 48<br /> 2.4 Đánh giá thực trạng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi<br /> thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn huyện<br /> Phú Bình tỉnh Thái Nguyên............................................................................. 52<br /> <br /> Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI<br /> THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI<br /> ĐẤT TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN..... 56<br /> 3.1 Quan điểm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về bồi<br /> thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái<br /> Nguyên ............................................................................................................ 56<br /> 3.2 Các giải pháp chống vi phạm hành chính và nâng cao hiệu quả xử lý<br /> vi phạm hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở huyện Phú Bình,<br /> tỉnh Thái Nguyên hiện nay. ............................................................................. 57<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 66<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 68<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=79

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2