intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

1
1.531
lượt xem
215
download

Luận văn Thạc sĩ: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn với mục đích nghiên cứu: hệ thống hóa lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, đánh giá, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây; từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẠNH<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẠNH<br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ: 60340201<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> Người hướng dẫn chính: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Huệ<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2015<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa ......................................................................................................<br /> Mục lục ................................................................................................................<br /> Bản cam đoan ......................................................................................................<br /> Danh mục bảng biểu, sơ đồ .................................................................................<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG<br /> ĐIỆN TỬ .......................................................................................................... 4<br /> 1.1.<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ................... 4<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử ..................................................... 4<br /> 1.1.2. Các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử ................................................ 9<br /> 1.2.<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TRONG NGÂN<br /> <br /> HÀNG THƯƠNG MẠI ................................................................................. 14<br /> 1.2.1. Các loại hình phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử trong ngân<br /> hàng thương mại ................................................................................... 14<br /> 1.2.2. Quan điểm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng thương<br /> mại<br /> <br /> .................................................................................................... 22<br /> <br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ... 23<br /> 1.3.<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ<br /> <br /> NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ........ 29<br /> 1.3.1. Các nhân tố chủ quan ........................................................................... 29<br /> 1.3.2. Nhân tố khách quan .............................................................................. 31<br /> ́<br /> ́<br /> TOM TĂT CHƯƠNG 1 ................................................................................ 38<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG<br /> ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT<br /> <br /> NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY ................................................................. 39<br /> 2.1.<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT<br /> <br /> TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY (BIDV SƠN TÂY)......... 39<br /> 2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của BIDV Sơn Tây ........... 39<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV - Chi nhánh Sơn Tây ................................... 42<br /> 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Sơn Tây giai<br /> đoạn 2012 - 2014 .................................................................................. 44<br /> 2.2.<br /> <br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ<br /> <br /> TẠI BIDV SƠN TÂY .................................................................................... 48<br /> 2.2.1. Dịch vụ thẻ ............................................................................................ 49<br /> 2.2.2. Dịch vụ SMS Banking (BSMS) .............................................................. 58<br /> 2.2.3. Dịch vụ BIDV e-Banking ...................................................................... 61<br /> 2.3.<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN<br /> <br /> HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA BIDV SƠN TÂY ................................................... 67<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được ................................................................................... 67<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ....................................................................... 73<br /> ́<br /> ́<br /> TOM TĂT CHƯƠNG 2 ................................................................................ 78<br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN<br /> HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI BIDV SƠN TÂY ..................................................... 79<br /> 3.1.<br /> <br /> ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ<br /> <br /> TẠI BIDV SƠN TÂY .................................................................................... 79<br /> 3.1.1. Định hướng chung ................................................................................ 79<br /> 3.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ..................................................................... 80<br /> 3.2.<br /> <br /> CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN<br /> <br /> TỬ TẠI BIDV SƠN TÂY .............................................................................. 80<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> 3.2.1. Xây dựng định hướng và chiến lược hoạt động .................................... 80<br /> 3.2.2. Cơ sở kỹ thuật công nghệ...................................................................... 82<br /> 3.2.3. Nguồn nhân lực ..................................................................................... 83<br /> 3.2.4. Giải pháp khác ...................................................................................... 84<br /> 3.3.<br /> <br /> KIẾN NGHỊ......................................................................................... 93<br /> <br /> 3.3.1. Một số kiế n nghi ̣ đố i với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằ m xây<br /> dựng và triển khai cơ chế chính sách ................................................... 93<br /> 3.3.2. Trong lĩnh vực ngân hàng, NHNN phải là đầu mối hợp tác giữa các<br /> NHTM trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế............................... 97<br /> 3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ........ 99<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .............................................................................. 102<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................. 103<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 105<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2