intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
389
lượt xem
147
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì; những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

z<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN VĂN HƯNG<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG<br /> NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI<br /> HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> <br /> Phó Giáo sư, Tiến sỹ TỪ SỸ SÙA<br /> <br /> Hà Nội - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN VĂN HƯNG<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG<br /> NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC<br /> TẠI HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NộI - 2013<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> Nguyễn Văn Hưng – 10BQTKD<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Qua thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tôi đã<br /> nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của nhiều tập thể và cá nhân. Nhân<br /> dịp này cho tôi bày tỏ lời cảm cơn sâu sắc đến:<br /> Tập thể các thầy cô giáo Viện Kinh tế và Quản lý, Viện Đào tạo sau đại<br /> học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất<br /> cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Đặc biệt, tôi<br /> xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư, Tiến sỹ Từ Sỹ Sùa đã tận tình<br /> giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Xin cảm ơn tập thể: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng quản lý đô thị,<br /> Phòng Thống kê, Văn phòng HĐND và UBND, Ban Bồi thường và giải phóng<br /> mặt bằng, Ban quản lý dự án huyện Thanh Trì; các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ,<br /> động viên tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này.<br /> Quá trình thực hiện luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong<br /> tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và các bạn đồng<br /> nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn./.<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Nguyễn Văn Hưng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> Nguyễn Văn Hưng – 10BQTKD<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU.............................................................................................................. 6<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................ 6<br /> 2. Mục đích nghiên cứu..................................................................................................... 6<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................................. 7<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 7<br /> 5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................................... 7<br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN<br /> ĐẦU TƯ ........................................................................................................................... 8<br /> 1.1 Tổng quan về dự án đầu tư.......................................................................................... 8<br /> 1.1.1 Khái niệm đầu tư...................................................................................................... 8<br /> 1.1.2. Dự án đầu tư ........................................................................................................... 9<br /> 1.1.2.1. Khái niệm ............................................................................................................. 9<br /> 1.1.2.2. Vai trò của dự án đầu tư ...................................................................................... 9<br /> 1.1.2.3. Đặc điểm của dự án đầu tư................................................................................ 10<br /> 1.1.2.4. Phân loại dự án đầu tư ...................................................................................... 11<br /> 1.1.2.5. Vòng đời của dự án đầu tư................................................................................. 11<br /> 1.2. Quản lý dự án đầu tư................................................................................................ 13<br /> 1.2.1. Khái niệm và đặc trưng của quản lý dự án........................................................... 13<br /> 1.2.2. Mục đích của quản lý dự án.................................................................................. 14<br /> 1.2.3. Quá trình quản lý dự án........................................................................................ 14<br /> 1.2.3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư ................................................................................. 18<br /> 1.2.3.2. Giai đoạn thực hiện dự án đầu tư ...................................................................... 18<br /> 1.2.3.3.Giai đoạn kết thúc đầu tư.................................................................................... 19<br /> 1.3. Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư ............................................................ 20<br /> 1.3.1. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án ..................................................... 20<br /> 1.3.2. Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý, điều hành dự án................................................. 21<br /> 1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu qủa đầu tư từ nguồn vốn nhân sách .....................22<br /> 1.3.3.1. Chỉ tiêu kết quả sử dụng vốn .........................................................................................22<br /> 1.3.3.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn .......................................................................................24<br /> 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả QLDA ..................................................27<br /> 1.3.5. Phương pháp và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án............................................29<br /> <br /> 1.4. Kinh nghiệm quản lý dự án một số địa phương khác .............................................. 31<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1.................................................................................................. 33<br /> CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU<br /> TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH<br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ .................................................................... 34<br /> 2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội .................................................................. 34<br /> <br /> 2<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> Nguyễn Văn Hưng – 10BQTKD<br /> <br /> 2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên.......................................................................... 34<br /> 2.1.2. Tổ chức hành chính và dân cư .............................................................................. 34<br /> 2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua ..................................... 35<br /> 2.2 Kết quả và hiệu quả dự án đầu tư.............................................................................. 39<br /> 2.2.1. Kết quả đầu tư từ nguồn vốn NSNN...................................................................... 39<br /> 2.2.2. Hiệụ quả đầu tư từ nguồn vốn NSNN ................................................................... 49<br /> 2.3. Phân tích thực trạng quản lý dự án ......................................................................................54<br /> <br /> 2.3.1. Phân cấp quản lý dự án các công trình xây dựng .............................................. 54<br /> 2.3.2. Quy trình quản lý dự án......................................................................................... 54<br /> 2.3.3. Đánh giá kết quả công tác quản lý dự án ............................................................. 58<br /> 2.3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá.......................................................................................... 58<br /> 2.3.3.2. Đánh giá kết quả thực hiện các dự án .............................................................. 61<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2.................................................................................................. 73<br /> CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ<br /> ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH<br /> TRÊN ĐỊA BÀN............................................................................................................ 74<br /> 3.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội ....................................................................... 74<br /> 3.1.1. Những yêu cầu, định hướng phát triển ................................................................. 74<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư .......................... 80<br /> 3.2.1. Hoàn thiện và nâng cao năng lực Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án................... 81<br /> 3.2.2. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế phân cấp, quản lý trong công tác đầu tư XDCB . 82<br /> 3.2.3. Hoàn thiện quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ................................. 83<br /> 3.2.3.1. Giải pháp trong công tác khảo sát..................................................................... 83<br /> 3.2.3.2. Giải pháp trong công tác lập dự án đầu tư ....................................................... 85<br /> 3.2.4. Hoàn thiện quy trình quản lý dự án đầu tư trong giai đoạn thực hiện đầu tư ..... 88<br /> 3.2.4.1. Giải pháp trong công tác lựa chọn nhà thầu..................................................... 88<br /> 3.2.4.2. Giải pháp trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng .................................... 89<br /> 3.2.4.3. Giải pháp trong công tác giám sát thi công ...................................................... 90<br /> 3.2.5. Hoàn thiện quản lý dự án trong giai đoạn kết thúc đầu tư.................................. 91<br /> 3.2.5.1. Giải pháp trong công tác nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn công.......................... 91<br /> 3.2.5.2. Giải pháp trong công tác thanh quyết toán ....................................................... 92<br /> 3.3. Một số kiến nghị ...................................................................................................... 98<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 3.................................................................................................. 99<br /> KẾT LUẬN.................................................................................................................. 100<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 101<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2