Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
101
lượt xem
65
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đánh giá hiện trạng quản lý của Nhà nước về đất đai hiện nay của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dựa trên các nội dung cơ bản của quản lý nhà nước và công cụ quản lý Nhà nước đối với đất đai từ khi có Luật Đất đai năm 1993 đến nay. Để từ đó đưa ra một số giải pháp dựa trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế một số tỉnh, thành trong nước và tổ chức bộ máy quản lý đất đai của Trung Quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ<br /> -------------------------------------<br /> <br /> Đinh Huy Cường<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành QTKD<br /> Đề tài:TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỜC VỀ ĐẤT ĐAI<br /> TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU<br /> <br /> ----------------------------<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> GS, TS ĐỖ VĂN PHỨC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> Đề tài: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu<br /> <br /> CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN<br /> STT<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> Tên viết đầy đủ<br /> <br /> 1<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> : Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> 2<br /> <br /> CNXH<br /> <br /> : Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> 3<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> : Hội đồng nhân dân<br /> <br /> 4<br /> <br /> UBND<br /> <br /> ; Ủy ban nhân dân<br /> <br /> 5<br /> <br /> KTTT<br /> <br /> : Kinh tế thị trường<br /> <br /> 6<br /> <br /> TLSX<br /> <br /> : Tư liệu sản xuất<br /> <br /> 7<br /> <br /> SHTT<br /> <br /> : Sở hữu tập thể<br /> <br /> 8<br /> <br /> SHTN<br /> <br /> : Sở hữu tư nhân<br /> <br /> 9<br /> <br /> HTX<br /> <br /> : Hợp tác xã<br /> <br /> 10<br /> <br /> QSDĐ<br /> <br /> : Quyền sử dụng đất<br /> <br /> 11<br /> <br /> NSDĐ<br /> <br /> : Người sử dụng đất<br /> <br /> 12<br /> <br /> CNH-HĐH<br /> <br /> : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa<br /> <br /> 13<br /> <br /> QLNN<br /> <br /> : Quản lý nhà nước<br /> <br /> 14<br /> <br /> SDĐ<br /> <br /> : Sử dụng đất<br /> <br /> 15<br /> <br /> GCN<br /> <br /> : Giấy chứng nhận<br /> <br /> 16<br /> <br /> QSHN<br /> <br /> : Quyền sở hữu nhà<br /> <br /> 17<br /> <br /> TN&MT<br /> <br /> : Tài nguyên và Môi trường<br /> <br /> 18<br /> <br /> ĐTH<br /> <br /> : Đô thị hóa<br /> <br /> 19<br /> <br /> BĐS<br /> <br /> : Bất động sản<br /> <br /> 20<br /> <br /> GDP<br /> <br /> : Tổng sản phẩm trong nước<br /> <br /> 21<br /> <br /> BR-VT<br /> <br /> : Bà Rịa – Vũng Tàu<br /> <br /> 22<br /> <br /> ĐNB<br /> <br /> : Đông nam bộ<br /> <br /> 23<br /> <br /> DTTN<br /> <br /> : Diện tích tự nhiên<br /> <br /> 24<br /> <br /> KTTT<br /> <br /> : Kinh tế thị trường<br /> <br /> Đinh Huy Cường<br /> <br /> Cao học QTKD 2009 - 2011<br /> <br /> Đề tài: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu<br /> <br /> Lời nói đầu<br /> Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là yếu tố cấu thành nên lãnh thổ của mỗi<br /> quốc gia. Đất đai nhìn chung về tổng thể đuợc cố ổn định bởi mặt số lượng, chất<br /> lượng và có mục đích sử dụng khác nhau theo nhu cầu của con người. Đất đai ở mỗi<br /> quốc gia, mỗi vùng địa lý có những đặc trưng khác nhau về khí hậu, địa hình…Con<br /> người không tự tạo ra đất mà chỉ có thể sử dụng hợp lý thì mới bảo tồn được đất đai<br /> của Tổ quốc. Nếu sử dụng đúng mục đích thì mang lại lợi ích lớn và ngược lại sẽ<br /> làm xấu đi, đất bị cằn cỗi, bạc màu, sa mạc hoá.<br /> Đất đai là sản phẩm của tự nhiên nhưng nó chứa đựng những yếu tố lao động<br /> sống hoặc lao động văn hoá của con người. Đất đai có trước lao động và cùng với<br /> quá trình lịch sử phát triển kinh tế - xã hội, đất đai là điều kiện chung của lao động.<br /> Đất đai đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.<br /> Nếu không có đất đai thì rõ ràng không có bất kỳ một ngành sản xuất nào, một quá<br /> trình lao động sản xuất nào, cũng như không thể nào có sự tồn tại của loài người.<br /> Bởi vì, đất là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được của một số<br /> ngành sản xuất như nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng, giao thông,<br /> văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Đất đai là địa điểm để đặt máy móc, kho tàng,<br /> bến bãi, nhà xưởng, tạo chỗ đứng cho công nhân trong sản xuất công nghiệp, là địa<br /> bàn phân bố dân cư.<br /> Vì thế việc quản lý và sử dụng đất đai một cách hợp lý và có hiệu quả, tiết<br /> kiệm là mục tiêu cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc<br /> gia.<br /> Ở nước ta, vấn đề về sử dụng và quản lý đất đai luôn được Đảng và Nhà<br /> nước ta quan tâm. Để phù hợp với bước chuyển đổi từ cơ chế kinh tế bao cấp sang<br /> cơ chế kinh tế thị trường có định hướng XHCN. Những năm qua Đảng và Nhà nước<br /> ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm đảm bảo sự quản lý tập trung thống<br /> nhất của Nhà nước, đồng thời khuyến khích được các tổ chức và các hộ gia đình, cá<br /> nhân sử dụng đất đai cho mục đích phát triển kinh tế trong khuôn khổ của pháp luật.<br /> <br /> Đinh Huy Cường<br /> <br /> 1<br /> <br /> Cao học QTKD 2009 - 2011<br /> <br /> Đề tài: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu<br /> <br /> Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng đất đai trong thực tế đời sống xã hội còn<br /> nảy sinh ra nhiều vấn đề cần được giải quyết. Do đó, để quản lý tốt tình hình sử<br /> dụng, đất đai phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống và phát triển kinh tế tỉnh Bà Bịa –<br /> Vũng Tàu là một việc khó khăn, đòi hỏi phải có một bộ máy quản lý khoa học và<br /> hiện đại, phù hợp với thực tế phát triển của xã hội. Đó là một bộ máy quản lý Nhà<br /> nước về đất đai được tổ chức thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp phường xã, những<br /> người tổ chức và điều hành bộ máy có đầy đủ năng lực về chuyên môn và phẩm<br /> chất của người cán bộ quản lý.<br /> Vì thế trong thời gian tới để tổ chức được một bộ máy quản lý đất đai hoạt<br /> động có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của<br /> nhân dân thì chúng ta cần phải xem xét tăng cường việc quản lý của Nhà nước về<br /> đất đai hiện nay để rút ra được những ưu điểm, nhược điểm. Để tìm ra những giải<br /> pháp nhằm tăng cường quản lý đất đai của nước ta trong thời gian tới.<br /> Vì những lý do trên em chọn nghiên cứu đề tài cho Luận văn tốt nghiệp:<br /> Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.<br /> Mục tiêu nghiên cứu:<br /> Đề tài đánh giá hiện trạng quản lý của Nhà nước về đất đai hiện nay của tỉnh<br /> Bà Rịa – Vũng Tàu dựa trên các nội dung cơ bản của quản lý nhà nước và công cụ<br /> quản lý Nhà nước đối với đất đai từ khi có Luật Đất đai năm 1993 đến nay. Để từ<br /> đó đưa ra một số giải pháp dựa trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế một số tỉnh,<br /> thành trong nước và tổ chức bộ máy quản lý đất đai của Trung Quốc.<br /> Phạm vi nghiên cứu:<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài này nghiên cứu vai trò quản lý của nhà nước<br /> đối với một số nội dung của quản lý nhà nước về đất đai ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.<br /> - Về không gian : Nghiên cứu vấn đề quản lý của nhà nước đối với đất đai ở<br /> tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.<br /> - Về thời gian : nghiên cứu từ khi có Luật Đất đai năm 1993 đến nay.<br /> Phương pháp nghiên cứu:<br /> - Mô hình hoá thống kê<br /> <br /> Đinh Huy Cường<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cao học QTKD 2009 - 2011<br /> <br /> Đề tài: Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu<br /> <br /> - Điều tra khảo sát<br /> - Phương pháp chuyên gia<br /> Đề tài có kết cấu như sau:<br /> Lời nói đầu<br /> Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò quản lý của nhà<br /> nước đối với đất đai.<br /> Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với đất đai của tỉnh Bà Rịa –<br /> Vũng Tàu từ trước tới nay.<br /> Chương 3: Đề xuất một số giải pháp cơ bản tăng cường quản lý của nhà<br /> nước đối với đất đai ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới.<br /> Kết luận<br /> <br /> Đinh Huy Cường<br /> <br /> 3<br /> <br /> Cao học QTKD 2009 - 2011<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản