Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng các thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm để tạo hứng thú và rèn luyện tư duy cho học sinh qua dạy học phần phi kim, Hóa học 10 nâng cao

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
19
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng các thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm để tạo hứng thú và rèn luyện tư duy cho học sinh qua dạy học phần phi kim, Hóa học 10 nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Chương 2: Tuyển chọn - xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm để tạo hứng thú học tập và rèn luyện tư duy cho học sinh qua dạy học chương halogen và chương oxi - lưu huỳnh. Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng các thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm để tạo hứng thú và rèn luyện tư duy cho học sinh qua dạy học phần phi kim, Hóa học 10 nâng cao

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THÚY<br /> <br /> TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC THÍ NGHIỆM HÓA HỌC,<br /> BÀI TẬP THỰC NGHIỆM ĐỂ TẠO HỨNG THÚ VÀ RÈN LUYỆN<br /> TƢ DUYCHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC PHẦN PHI KIM,<br /> HÓA HỌC 10 NÂNG CAO<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THÚY<br /> <br /> TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC THÍ NGHIỆM HÓA HỌC,<br /> BÀI TẬP THỰC NGHIỆM ĐỂ TẠO HỨNG THÚ VÀ RÈN LUYỆN<br /> TƢ DUYCHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC PHẦN PHI KIM,<br /> HÓA HỌC 10 NÂNG CAO<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC<br /> BỘ MÔN HÓA HỌC<br /> Mã số: 60 14 01 11<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS: LÂM NGỌC THIỀM<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Luận văn được hoàn thành tại Đại học Giáo dục dưới sự hướng dẫn<br /> khoa học của GS – TS Lâm Ngọc Thiềm. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết<br /> ơn sâu sắc về sự hướng dẫn tận tình và đầy tâm huyết của thầy trong suốt quá<br /> trình thực hiện và hoàn thiện luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong trường Đại học<br /> Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã trực tiếp giảng dạy cho tôi trong<br /> suốt khóa học.<br /> Tôi cũng xin dành tới gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, các em học sinh đã<br /> động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn trong suốt thời gian thực hiện luận văn.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn phòng Đào tạo trường Đại Học Giáo dục –<br /> Đại học Quốc gia Hà Nội, cảm ơn ban giám hiệu các trường THPT Mỹ Đức<br /> B, THPT Tùng Thiện đã tạo điều kiện để tôi tiến hành điều tra thực trạng và<br /> thực nghiệm sư phạm.<br /> Mặc dù đã cố gắng nhưng do thời gian có hạn, nên chắc chắn nội dung<br /> luận văn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp<br /> quí báu của các thầy cô, của các bạn đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện<br /> hơn và hy vọng rằng đề tài có thể được ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy sau<br /> này.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Thúy<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BTTN<br /> <br /> :<br /> <br /> Bài tập thực nghiệm<br /> <br /> DD<br /> <br /> :<br /> <br /> Dung dịch<br /> <br /> ĐC<br /> <br /> :<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> GV<br /> <br /> :<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> :<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> HT<br /> <br /> :<br /> <br /> Hiện tượng<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> :<br /> <br /> Phương pháp dạy học<br /> <br /> PTN<br /> <br /> :<br /> <br /> Phòng thí nghiệm<br /> <br /> PTHH<br /> <br /> :<br /> <br /> Phương trình hóa học<br /> <br /> SGK<br /> <br /> :<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> THHH<br /> <br /> :<br /> <br /> Thí nghiệm hóa học<br /> <br /> THPT<br /> <br /> :<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> TN<br /> <br /> :<br /> <br /> Thí nghiệm (chương 2)<br /> <br /> TN<br /> <br /> :<br /> <br /> Thực nghiệm ( chương 3)<br /> <br /> TNBD<br /> <br /> :<br /> <br /> Thí nghiệm biểu diễn<br /> <br /> TNSP<br /> <br /> :<br /> <br /> Thực nghiệm sư phạm<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn .................................................................................................... i<br /> Danh mục chữ viết tắt ................................................................................... ii<br /> Mục lục .......................................................................................................... iii<br /> Danh mục các bảng ....................................................................................... vi<br /> Danh mục các biểu đồ ................................................................................... vii<br /> MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ......... 6<br /> 1.1. Dạy học và vai trò của dạy học .............................................................. 6<br /> 1.1.1. Khái niệm dạy học .............................................................................. 6<br /> 1.1.2. Vai trò của quá trình dạy học đối với sự phát triển trí tuệ............................. 6<br /> 1.2. Hứng thú trong học tập ...................................................................................... 6<br /> 1.2.1. Khái niệm về hứng thú. ....................................................................... 6<br /> 1.2.2. Biểu hiện của hứng thú ................................................................................... 7<br /> 1.2.3. Vai trò của hứng thú trong học tập. ............................................................... 8<br /> 1.2.4. Phương pháp kích thích hứng thú .................................................................. 9<br /> 1.3. Tư duy và sự rèn luyện tư duy trong dạy học ........................................ 10<br /> 1.3.1. Khái niệm ............................................................................................ 10<br /> 1.3.2. Các thao tác của tư duy trong dạy học ................................................ 10<br /> 1.3.3. Tầm quan trọng của việc phát triển tư duy ......................................... 12<br /> 1.4. Thí nghiệm hóa học và bài tập thực nghiệm .......................................... 12<br /> 1.4.1. Thí nghiệm hóa học............................................................................. 12<br /> 1.4.2. Bài tập thực nghiệm ............................................................................ 14<br /> 1.4.3. Vai trò của thí nghiệm hóa học và bài tập thực nghiệm trong việc tạo<br /> hứng thú và rèn luyện tư duy cho học sinh. ............................................................. 17<br /> 1.5. Thực trạng việc sử dụng thí nghiệm hóa học và bài tập thực nghiệm ở một<br /> số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội .................................................... 18<br /> Tiểu kết chương 1................................................................................................... 20<br /> <br /> CHƢƠNG 2 : TUYỂN CHỌN - XÂY DỰNG, SỬ DỤNG HỆ<br /> THỐNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC, BÀI TẬP THỰC NGHIỆM ĐỂ<br /> TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN TƢ DUY CHO<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản