intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Thông tin-Thư viện: Ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp Ilib 3.6 tại Trung tâm Thông tin Tư liệu Học viện Ngoại giao

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

4
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu ứng dụng của hệ quản trị thư viện tích hợp Ilib 3.6 tại Trung tâm Thông tin Tư liệu Học viện Ngoại giao, từ đó đề xuất giải pháp nhằm khai thác triệt để phần mềm nâng cao. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Thông tin-Thư viện: Ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp Ilib 3.6 tại Trung tâm Thông tin Tư liệu Học viện Ngoại giao

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ----------------------------------------------------- BẠCH QUỲNH NGA ỨNG DỤNG HỆ QUẢN TRỊ THƢ VIỆN TÍCH HỢP ILIB 3.6 TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TƢ LIỆU HỌC VIỆN NGOẠI GIAO LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN – THƯ VIỆN Hà Nội-2015 1
 2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ----------------------------------------------------- BẠCH QUỲNH NGA ỨNG DỤNG HỆ QUẢN TRỊ THƢ VIỆN TÍCH HỢP ILIB 3.6 TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TƢ LIỆU HỌC VIỆN NGOẠI GIAO LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN – THƢ VIỆN Chuyên ngành: Khoa học Thông tin- Thƣ viện Mã số: 60 32 02 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Phan Tân C NHẬN HỌC VI N Đ CHỈNH S THEO G P C HỘI ĐỒNG Gi i h g Ch ị h hội ồ g h h h họ PGS.TS. Đ Ph T PGS.TS. T Thị Q Hà Nội-2015 2
 3. C NHẬN CỦ HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS. Trần Th Qu 3
 4. LỜI C M ĐO N Tôi y ô g h ghi i g ôi C ố iệ g g hự h g i ô g ố g ô g h h Tôi xin chịu trách nhiệm về công trình nghiên c u c a mình./. Học viên ch Qu nh Nga 4
 5. LỜI CẢM ƠN Để h h h ề tài lu : "Ứng dụng hệ quản tr thƣ viện tích hợp Ilib 3.6 t i Trung tâm Thông tin Tƣ liệu Học viện Ngo i giao" ôi ã nh c sự h ng d giúp ỡ nhiệt tình c a r t nhiề g ời. T c h t, tôi xin chân thành c ơ PGS TS Đ Ph T Ng y Phó hiệ ở g ờ g Đ i họ V hó H Nội ã hh ng d ể tôi hoàn thành lu y Tôi xin gửi lời c n các th y ô T g Thô g i Th iện ờ g Đ i họ V hó H Nội ờ g Đ i học Khoa học Xã hội và Nhân H Nội ã giúp ỡ tôi trong suốt quãng thời gian tìm ki m tài liệu t i h việ ờng. Tôi xin gửi lời c ơ i t t c các th y ô gi ã n tình gi ng d y, truyề t ki n th c quý giá các môn học trong suốt thời gian c a khóa học. Tôi xin gửi lời c ơ i cha mẹ g ời ã ôi ỡ g ộng viên và luôn ng hộ cho những quy ịnh c a tôi. Cuối cùng tôi xin gửi lời c ơ g ời Chồng thân yêu c a mình! Ng ời ã ô i p cho tôi niềm tin rằng tôi có thể c mọi iều n u tôi cố gắ g g ời ã ô ng hộ tôi, bên c nh tôi mỗi khi tôi gặp hó h ở ng i trong việc học hành. Mặ ù ã ố gắng hoàn thành lu i t t c sự nỗ lực c a b n h h g hắc chắn không thể tránh khỏi những thi u sót nh t ịnh. Kính mong nh c những ý ki ó g góp a các th y cô. Tôi xin chân thành c ơ ! Học viên B ch Qu nh Nga 5
 6. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 5 CHƢƠNG 1: TRUNG TÂM THÔNG TIN TƢ LIỆU HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VỚI QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG HỆ QUẢN TRỊ THƢ VIỆN TÍCH HỢP ILIB 3.6 ......................................... 13 1.1Trung tâm Thông tin Tƣ liệu Học viện Ngo i giao với yêu cầu tin học hóa ................................................................................................................. 13 1.1.1 L ch sử hình thành; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức ........ 13 1.1.2 Vốn tài liệu .......................................................................................... 19 1.1.3 Đặc điểm ngƣời dùng tin và nhu cầu tin .......................................... 24 1.1.4 Yêu cầu tin học hóa ho t động thƣ viện ........................................... 29 1.2 Quá trình triển khai ứng dụng hệ quản tr thƣ viện tích hợp Ilib 3.6 ....................................................................................................................... 30 1.2.1 Đầu tƣ cơ sở vật chất ......................................................................... 30 1.2.2 Nguồn nhân lực .................................................................................. 33 1.2.3 Lý luận chung về hệ quản tr thƣ viện tích hợp………....………..35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG HỆ QUẢN TRỊ THƢ VIỆN TÍCH HỢP ILIB 3.6 TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TƢ LIỆU........ 43 2.1 Thực tr ng ứng dụng các phân hệ của phần mềm Ilib 3.6 ............... 43 2.1.1 Ứng dụng phân hệ bổ sung ................................................................ 43 2.1.2 Ứng dụng phân hệ biên mục ............................................................. 51 2.1.3 Ứng dụng phân hệ tra cứu trực tuyến ............................................. 60 2.2 Đánh giá hiệu quả ứng dụng ................................................................ 67 2.2.1 Những kết quả đ t đƣợc .................................................................... 67 2.2.2 Những vấn đề còn tồn t i ................................................................... 70 2.2.3 Nguyên nhân ....................................................................................... 72 1
 7. CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG HỆ QUẢN TRỊ THƢ VIỆN TÍCH HỢP ILIB 3.6 TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TƢ LIỆU .............................................................................. 74 3.1 Xây dựng và phát triển nguồn thông tin số hóa ................................. 74 3.2 Nâng cao trình độ cán bộ thƣ viện để làm chủ phần mềm................ 76 3.3 Kiến ngh nhà cung cấp hoàn thiện phần mềm .................................. 81 3.4 Tăng cƣờng cơ sở vật chất và h tầng công nghệ thông tin .............. 82 3.5 Đào t o ngƣời dùng tin ......................................................................... 83 KẾT LUẬN .................................................................................................. 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 88 PHỤ LỤC ..................................................................................................... 91 2
 8. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ cái viết tắt Cụm từ đầy đủ tiếng Việt ĐKCB Đ g iệt PMTV Ph n mề h iện TTTTTL T g Thô g i T iệ Chữ cái viết tắt Cụm từ đầy đủ tiếng nh Ilib Integrated Library System MARC Machine Readable Cataloging OPAC Online Public Access Catalog 3
 9. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Hình 1.1: Sơ ồ tổ ch T g Thô g i T iệu B ng 1.1: Thố g h h 2012 B ng 1.2: Thố g h h 2015 Hình 2.1: Màn hình chính phân hệ bổ sung Hình 2.2: Giao diện chọ ơ h n Hình 2.3: Cửa sổ g iệt cho tài liệu Hình 2.4: Giao diện tra c u sách Hình 2.5: Cửa sổ biên mục Marc Hình 2.6: Màn hình chính c a phân hệ biên mục Hình 2.7: Quy trình biên mục chi ti t tài liệu Hình 2.8: Giao diện biên mục sách (1) Hình 2.8: Giao diện biên mục sách (2) Hình 2.9: M h h hí h ph hệ OP C Hình 2.10: Màn hình ơ gi Hình 2.11: Màn hình k ơ gi Hình 2.12: Màn hình tìm nâng cao Hình 2.13: Màn hình k tìm nâng cao 4
 10. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngay t nhữ g 70 a th kỷ XX, các quốc gia có nền kinh t và khoa học công nghệ phát triể ã ề ra nhữ g h ơ g h hi c nhằm h ng nền kinh t phát triển theo nhữ g ặ g a kinh t tri th c. Nền kinh t tri th c và quá trình toàn c u hóa diễn ra m nh mẽ ộng sâu sắc n sự phát triển c a nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, ngay t nhữ g 90 a th kỷ Đ ng Cộng s n Việ N ãx ịnh: “Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang diễn ra mạnh mẽ, cuốn hút tất cả các nước khác nhau”. G y h Đ g ãx ịnh gắn công nghiệp hóa, hiệ i hóa v i phát triển kinh t tri th c: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường”[4] T g ó Đ ng ta khẳ g ịnh, phát triển khoa học và công nghệ thực sự ộng lực then chốt c a quá trình phát triển nhanh và bền vững. Trong sự phát triển c a nền kinh t ũ g y, chúng ta không thể ph nh n vai trò quan trọng c a thông tin, thông tin là nguồn lực phát triển và là nguồ i g y ặc biệt c a mỗi quốc gia, là y u tố quan trọ g hú ẩy sự phát triển c a kinh t , s n xu t và c a khoa học. Vai trò c a thông tin xu t hiện trong mọi h ự hó gi ục và c ời sống. Ngày nay, cùng v i sự phát triển c a công nghệ, sự phát triển bùng nổ c a hô g i òi hỏi chúng ta ph i có cách phân lo i và qu n lý thông tin ngày càng hiệu qu hơ ữa. Theo chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17-10-2000 c a Bộ Chính trị (khóa VIII) về ẩy m nh ng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệ i hó ã i : “Cô g nghệ thông tin là một trong nhữ g ộng lực quan trọng nh t c a sự phát triển, cùng v i một số ngành công nghệ h g i ổi sâu sắ ời sống, kinh t hó xã hội c a th gi i hiệ i. 5
 11. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở c ta nhằm góp ph n gi i phóng s c m nh v t ch t, trí tuệ và tinh th n c a toàn dân tộ hú ẩy công cuộ ổi m i, phát triển nhanh và hiệ i hóa các ngành kinh t g ờ g g ực c nh tranh c a các doanh nghiệp, hỗ tr có hiệu qu cho quá trình ch ộng hội nh p kinh t quốc t , nâng cao ch ng cuộc sống c a h m b o an ninh, quốc phòng và t o kh g i ắ ó ể thực hiện thắng l i sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiệ i hó ” Chính sự phát triển c a công nghệ hô g i ã o nên sự h y ổi hình th c c a thông tin t d ng in n sang d ng số và t o nên sự ng về hình th c c a tài liệ g h iện. Theo quy ịnh số 10/2007/QĐ- BVHTT g y 04 h g 5 2007 ph yệt quy ho ch phát triể g h Th iện Việ N 2010 ị hh g nn 2020 Bộ ởng Bộ V hóa- Thô g i h h ó õ: “Dựa trên các chuẩn kỹ thu t nghiệp vụ h iện sử dụng hệ thố g y í h ã ó i n hành quá trình tự ộ g hó h viện, nâng cao ch ng các dịch vụ truyền thống. Xây dựng mộ ơ ở dữ liệu tích h p phục vụ cho mọi ho ộng c h iện, dựa trên các hệ qu n trị ơ ở dữ liệu hiệ i, tiêu chuẩn, dễ phối h p v i các công nghệ khác và dễ mở rộng, nâng c p” V i i ò i ôi o ra những cán bộ ối ngo i c c, Học viện Ngo i giao, ti p nối truyền thống hình thành và phát triể hơ 50 L p o cán bộ ngo i giao thuở u (thành l p 1956) Đ i học Ngo i gi ( 1959) Học viện Quan hệ Quốc t ( 1992) g y y ã ở thành mộ ơ ở o uy tín về quan hệ quốc t , một ơ ghi h h g u về hí h h ối ngo i ơ ở o, bồi ỡng cho các cán bộ ô g ối ngo i t g ơ g n ị ph ơ g T g h x y ựng và phát triể T g Thô g i T 6
 12. liệu (TTTTTL) c a Học việ ã ó g góp ột ph n không nhỏ vào thành tích chung c a Học viện. Để g hơ ữa hiệu qu ho ộng c h iện t 2000 Học việ ã g ờ g ơ ở v t ch t p ng yêu c u tin học hóa ho ộ g h iệ Để ng dụng công nghệ thông tin trong ho ộ g h việ t hiệu qu cao việc lựa chọn ph n mềm phù h p có vị trí quan trọng h g u. N 2001 c sự nh t trí và ng hộ c B Gi ốc, Trung ã p ụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.0 do Công ty Cổ ph n Gi i pháp ph n mềm CMC phát triển Đ 2007 ể p ng nhu c u phục vụ b ọc trong và ngoài Học viện, c sự tài tr c a tổ ch c ngoài ph n mề ã c nâng c p lên phiên b n 3.6. TTTTTL ã ng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6 t 2007 y ã 8 Việc nghiên c u ng dụng ph n mềm Ilib 3.6 t i h iệ h gi hững k t qu c, chỉ ra những h n ch tồn t i t ó gi i pháp nhằm nâng cao hiệu qu ng dụng ph n mềm trong ô g h iện là việc làm c n thi t. Vì v y, tác gi ã họ ề tài:“Ứng dụng Hệ quản tr thƣ viện tích hợp Ilib 3.6 t i Trung tâm Thông tin Tƣ liệu Học viện Ngo i giao” ề tài lu học c a mình. 2. Tình hình nghiên cứu Ch y ã ó t nhiều bài vi t về hệ qu n trị h iện tích h p Ilib c a các tác gi khác nhau. Những công trình nghiên c u tiêu biểu có thể kể h : Sách vi t về Ilib có cuố : “H ng d n sử dụng ph n mềm qu n trị h viện tích h p I i ” a Công ty Trách nhiệm hữu h n Gi i pháp ph n mềm CMC. Cuốn sách gi i thiệu khái quát về ph n mề ặ g h g và công nghệ c a ph n mềm, cách sử dụng các phân hệ trong ph n mềm Ilib. 7
 13. Về lu ó hể kể n lu i ề tài: "Ứng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib t i h iện trên ịa bàn Hà Nội" c a tác gi Nguyễn Thùy Linh, b o vệ 2011 i ờ g Đ i học Khoa học Xã hội và Nhân - Đ i học Quốc gia Hà Nội. Lu ổng quan những v ề liên ề tài và nghiên c u xu t x c a hệ qu n trị h iện tích h p Ilib. Kh o sát và phân tích thực tr ng ng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib t i 06 h iệ ịa bàn Hà Nội Q ó gi hững nh n xét, h gi ề xu t gi i pháp, ki n nghị hoàn thiện hệ qu n trị h iện tích h pIi ẩy m nh quá trình ng dụng có hiệu qu công nghệ thông tin trong ho ộng c ơ hô g i h iện. H y ề i “Ứng dụng công nghệ thông tin trong ho ộng thông tin h iện t i Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự” a tác gi Nguyễn Ph ơ g C ơ g o vệ m 2011 t i ờ g Đ i học Khoa học Xã hội và Nh - Đ i học Quốc gia Hà Nội. Lu hiểu Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự v i v ề ng dụng công nghệ thông tin trong ho ộng hô g i h iện. Thực tr ng ng dụng công nghệ thông tin t i Phòng Thông i Th iện c a Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự: ng dụng ph n mềm Ilib, ng dụng ph n mềm Dlib, ng dụng ph n mềm cổng thông tin tích h p Portal, x ịnh những k t qu c. Trình bày các gi i pháp nâng cao hiệu qu ng dụng công nghệ thông tin trong ho ộng thông tin th iện. Về khóa lu n tốt nghiệp có khóa lu n v i ề tài: “Ứng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib vào công tác tra c hô g i iệu t i Th iện Quốc gia Việ N ” c a tác gi Tu n Quang Minh b o vệ 2008 t i ờ g Đ i họ V hó H Nội. Khóa lu n nghiên c u, kh h gi hiệu qu ng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6 vào công tác tra c u hô g i iệ ồng thời ề xu t những gi i pháp nhằm hoàn thiện việc ng dụng ph n mềm t i Th iện Quốc gia Việt Nam. 8
 14. Th ó ó hội nghị- hội th o nghiên c u về I i h : “Hội nghị- Hội th o ph n mềm Ilib v i việc xây dự g h iệ iện tử trong hệ thố g h viện công cộ g” i Qu ng Ninh, ngày 19/7-21/7/2006. Mặ ù ã ó những bài vi t, lu hó n, hội nghị hội th o vi t về ph n mềm Ilib, h g ỗi tác gi l i có một cách ti p c n khác nhau, áp dụng vào mỗi ơ ị một khác. Tuy nhiên, nghiên c u về ng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6 t i T g Thô g i T iệu Học viện Ngo i gi h h ột tác gi ềc p Đ y hí h iểm khác biệt v i ề i y ồng thời ũ g hể hiện tính m i c ề tài lu này. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên c u ng dụng c a hệ qu n trị tích h p h iện Ilib 3.6 t i T g Thô g i T iệu Học viện Ngo i giao hững nh n xét, h gi ó ề xu t gi i pháp nhằm khai thác triệ ể ph n mềm nâng cao hiệu qu ng dụng ph n mềm trong ho ộng thông tin h iện. 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài t p trung nghiên c u những v ề h : + Hệ thống hóa những v ề lý lu i n hệ qu n trị h iện tích h p Ilib. + Nghiên c u quá trình triển khai và ng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6 t i Trung tâm Thông i T iệu Học viện Ngo i giao. + Kh o sát thực tr ng c a hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6 t i Trung tâm Thô g i T iệu Học viện Ngo i giao. +Đ hững nh xé h gi ; ó ề xu t những gi i pháp nhằm nâng cao hiệu qu ng dụng ph n mềm Ilib 3.6 trong ho ộng c a TTTTTL. 4. Giả thuyết nghiên cứu 9
 15. Việc ng dụng công nghệ thông tin t i TTTTTL còn nhiều h n ch , h he ịp v i sự phát triển c a ngành nghề ũ g h h phục vụ g ời dùng tin một cách hiệu qu nh t. N u Trung tâm c g hiệu qu ng dụng ph n mềm Ilib 3.6 trong ho ộ g h iện, sẽ g hơ nữa ch g o t o và nghiên c u ở Học viện Ngo i giao. Ngoài ra, nhữ g ơ hô g i g n ph n mềm h iện tích h p sẽ th y c những mặt m h ũ g h hững h n ch c a ph n mềm Ilib. Việc nghiên c ề tài trên có thể giúp ơ ị cung c p hoàn thiện ph n mềm qu n trị h iện tích h p Ilib. 5. Đối tƣợng và ph m vi nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối ng nghiên c u c ề tài là: Ứng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6 t i T g Thô g i T iệu Học viện Ngo i giao. 5.2 Ph m vi nghiên cứu Đề tài t p trung nghiên c u thực tr ng ng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6 t i T g Thô g i T iệu Học viện Ngo i giao giai n t khi bắ u ng dụng ph n mề h iện tích h p I i h n nay. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1. Phƣơng pháp luận Đề i c ti n hành dự ơ ở v n dụ g ph ơ g ph p n duy v t biện ch ng và duy v t lịch sử, nghiên c u quá trình ng dụng ph n mềm Ilib 3.6 trong ho ộ g hô g i h iện theo các nguyên tắc khách quan, toàn diện, phát triển, lịch sử- cụ thể và thực tiễn. Bên c h ó ự iện, chính sách c Đ g Nh c về phát triể hó ô g h t ộ g hô g i h iện. 6.2 Phƣơng pháp cụ thể 10
 16. Lu ch y u sử dụ g ph ơ g ph p ghi u cụ thể sau: + Ph ơ g ph p h h p, phân tích, tổng h p tài liệu; + Ph ơ g ph p ; + Ph ơ g ph p hống kê. 7. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng 7.1 Về mặt khoa học Đề tài làm rõ ặ g h g ông nghệ c a hệ qu n trị h viện tích h p Ilib. Th ó giúp g ời ọc nắ x h ng tin học hó g h iện hiện nay. T ó giúp h i h i h n lý có thể v n dụng hiệu qu vào thực tiễn. 7.2 Về mặt ứng dụng Về mặt ng dụng giúp cán bộ g h ộ, kỹ g n lý, xử lý, khai thác hiệu qu ph n mềm Ilib 3.6. Nghiên c u thực tiễn ng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6 t i T g Thô g i T iệu Học viện Ngo i giao n u thành công sẽ e i hiệu qu ho ộng tố hơ h TTTTTL nói riêng và cho Học viện Ngo i giao nói chung. Ng i y ột nguồn tài liệu tham kh h h iện quan n việc ng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib. Cá h iện sẽ th y c mặt m h ũ g h hững h n ch trong việc quy ịnh sử dụng một hệ qu n trị h h h iện mình. T ó giúp h h g p ngày càng hoàn thiện và nâng c p ph n mề p ng yêu c u ho ộng nghiệp vụ hô g i h iện. Bên c h ó y sẽ là nguồn tài liệu cho các sinh viên muốn tìm hiểu hơ ữa về hệ qu n trị h iện tích h p, là nguồn tham kh o cho việc vi t tiểu lu n, khóa lu n, lu 8. Dự kiến kết quả và bố cục của công trình 11
 17. L ô g h ó ộ dài kho ng 90 trang, khổ gi y A4. V i ề tài nghiên c ói mụ í h hiệm vụ nghiên c ặt ra, ngoài ph n mở u, mục lục và k t lu n, tài liệu tham kh o, phụ lục. Lu ó ố cụ h : Chương 1: Trung tâm Thông tin Tư liệu Học viện Ngoại giao với quá trình triển khai ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp Ilib 3.6. Ch ơ g y gi i thiệu khái quái về TTTTTL ặ iểm vốn tài liệ g ời dùng tin và nhu c u tin, yêu c u tin học hóa ho ộ g h iện. Ti p n là quá trình triển khai ng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6 t i Trung tâm Thông tin T iệu Học viện Ngo i giao. Chương 2: Thực trạng ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp Ilib 3.6 tại Trung tâm Thông tin Tư liệu. Đ y ột trong nhữ g h ơ g h ọng c a lu Ch ơ g 2 ặ g h g ô g ghệ c a ph n mềm I i 3 6 S ó ềc p n thực tr ng ng dụng c a các phân hệ h : phân hệ bổ sung, phân hệ biên mục, phân hệ tra c u trực tuy n c a hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6. Cuối cùng, tác gi h giá hiệu qu ng dụng và những k t qu c. Ti p n, tìm ra những v ề còn tồn t i, nguyên nhân c a thực tr g ã Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp Ilib 3.6 tại Trung tâm Thông tin Tư liệu. Ch ơ g ối y gi i ph p h : xây dựng và phát triển nguồn thông tin số hóa, nâng cao trình ộ cán bộ h iệ ể làm ch ph n mềm, ki n nghị nhà cung c p hoàn thiện ph n mề g ờ g ơ ở v t ch t và h t ng công nghệ thông tin và cuối cùng là g ời dùng tin nhằm nâng cao hiệu qu ng dụng hệ qu n trị h iện tích h p Ilib 3.6 t i T g Thô g i T iệu Học viện Ngo i giao. 12
 18. CHƢƠNG 1: TRUNG TÂM THÔNG TIN TƢ LIỆU HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VỚI QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG HỆ QUẢN TRỊ THƢ VIỆN TÍCH HỢP ILIB 3.6 1.1 Trung tâm Thông tin Tƣ liệu Học viện Ngo i giao với yêu cầu tin học hóa 1.1.1 L ch sử hình thành; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Học viện Ngo i giao c thành l p theo Quy ịnh Số 82/2008/QĐ- TTg g y 23 h g 6 2008 a Th ng Chính ph c Cộng hòa Xã hội Ch gh Việ N ơ ở nâng c p Học viện Quan hệ Quốc t (tiền thân là t ờng Ngo i giao- thành l p 1959) Học viện Ngo i giao thực hiện ch g ghi u chi c về quan hệ quốc t hí h h ối ngo i; i họ i học và bồi ỡng cán bộ ối ngo i; nghiên c h hí h h ối ngo i cho Bộ Ngo i gi Đ ng và Nhà c. T g Thô g i T iệ ơ ị sự nghiệp thuộc Học viện Ngo i giao cùng v i quá trình hình thành và phát triển c a Học viện, có thể nói TTTTTL ã i qua nhiề gi i n lịch sử c ngoặt l n nh t chính là quá trình sáp nh p Th iện t ờ g Đ i học Ngo i gi Th iện Viện Quan hệ Quốc t . T g gi i n 1961-1962, khoa Quan hệ quốc t c a t ờng Kinh t Tài chính có quy ịnh thành l p tổ T iệu nghiệp vụ Ngo i giao- tiền thân c Th iệ Đ i học Ngo i giao sau này. Nhiệm vụ c a tổ T iệu nghiệp vụ là qu n lý và khai thác số tài liệ ã ó g c bổ sung về v ề ngo i giao và quan hệ quốc t . Tài liệu c a tổ T iệu nghiệp vụ Ngo i giao gồm sách ti ng Nga về hí h h ối ngo i Liên Xô, giáo trình quan hệ quốc t , lịch sử Đ ng Cộng s n Liên Xô do Học viện Quan hệ Quốc t Mát- x ơ-va tặng. 13
 19. Tháng 1/1963, khoa Quan hệ quốc t tách ra khỏi t ờng Đ i học Kinh t T i hí h ể thành l p t ờng Cán bộ Ngo i giao- Ngo i h ơ g Nh ờng thành l p phò g T iệu nghiệp vụ. N 1965 h ờng thành l p Th iện. N 1976 ờ g Đ i học Ngo i giao và Ngo i h ơ g tách làm hai ờng là t ờ g Đ i học Ngo i giao và t ờ g Đ i học Ngo i h ơ g N 1977 Viện Quan hệ Quốc t c thành l p ể làm tốt công tác hô g i ối ngo i, Việ ã h h pB Thô g i T iệ ồng chí Nguyễ T C ởng ban. N 1984-1985 Ban Thô g i T iệu và Bộ ph Th iện sáp nh p gọi là Ban Thông tin- Th iệ ồ g hí Bùi Ni h ởng ban. N 1987 Viện Quan hệ Quốc t T ờ g Đ i học Ngo i giao sáp nh p Th iện c T ờng và Ban Thông tin- Th iện c a Viện Quan hệ Quốc t sáp nh p thành Ban Thông tin- Th iện gồm hai bộ ph n: + Thô g i iệu và xu t b n + Th iện phục vụ cán bộ, gi ng viên và sinh viên. T 2000-2007, Ban Thông tin- Th iệ ổi tên là Trung tâm Thông tin Th iện v i nhiệm vụ thông tin chính sá h ối ngo i c a Việt Nam, tình hình quốc t và khu vực thông qua T p chí Nghiên c u Quốc t và các xu t b n phẩm phục vụ công tác nghiên c u c a Học viện và Bộ Ngo i giao. Cũ g 1993 c sự l n m nh c ội gũ ộ nghiên c u và biên t p, Học việ ã h x t b n T p chí Nghiên c u Quốc t và giao trọng trách này cho Ban Thông tin- Th iện. Sự phối h p chặt chẽ giữa Ban Thông tin- Th iện (sau này là Trung tâm Thông tin Th iện và hiện nay là TTTTTL) v i Hội ồng biên t p c a T p hí ã T p chí trở thành một trong những t p hí h g u ở Việt Nam hiện nay về nghiên c u quan hệ 14
 20. quốc t . T p chí Nghiên c u Quốc t ú y ã ó h n b n ti ng Anh. Sau 21 ể t ngày ra số i n nay T p chí Nghiên c u Quốc t (ti ng Việt và ti g h) T g ph h h ã c 97 số ti ng Việt và 29 số ti ng Anh, chuyên sâu về các v ề quốc t và quan hệ ngo i giao giữa Việ N c trong khu vự … N 2009 c yêu c u ngày càng cao c ô g ối ngo i trong gi i nm i i sự lã h o c a Học viện, TTTTTL cùng Hội ồng Biên t p T p hí ã ó ộ h y ổi quan trọng về c nội dung và hình th c góp ph g h í h h p d n c a T p chí. Do tính ch ặc thù c a công tác ngo i gi 2008 he uy t ịnh số 82/2008/QĐ-TTg c a Th ng Chính ph q y ịnh ch g quyền h ơ u tổ ch c c a Học viện Ngo i giao trực thuộc Bộ Ngo i giao và quy ịnh số 1785/2008/QĐ-BNG c a Bộ Ngo i giao q y ịnh ch c g hiệm vụ, quyền h ơ u tổ ch c c a TTTTTL thuộc Học viện Ngo i gi T g Thô g i Th iệ ổi tên là TTTTTL. Cơ u tổ ch c c a TTTTTL c bố trí theo ch g hiệm vụ c a t ng phòng. TTTTTL gồm 03 phòng: + Phòng L ữ, Th iện + Phòng Biên t p, Trị sự T p chí Nghiên c u Quốc t + Phòng Thông tin, Tin học  Phòng Lưu trữ, Thư viện ơ ị sự nghiệp thuộc TTTTTL, có ch c g giúp Gi ốc TTTTTL và Lã h o Học viện qu n lý khai thác hệ thố g ơ ở dữ liệ h iệu c a th viện phục vụ nhu c u nghiên c u khoa học, gi ng d y, học t p c a cán bộ, gi ng viên, sinh viên Học việ ; trữ, b o qu n thông tin thuộc ph m vi qu n lý phân c p c a Học viện và c a Bộ Ngo i giao. Nhiệm vụ và quyền h n: 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2