intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

43
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chương 2. Thực trạng về vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với sự nghiệp CNH, HĐH và những vấn đề đang đặt ra hiện nay ở tỉnh Bắc Ninh. Chương 3. Các phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh Bắc Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ<br /> <br /> <br /> NGUYỄN VƢƠNG CƢỜNG<br /> <br /> VAI TRÕ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH<br /> ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA,<br /> HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH BẮC NINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2009<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ<br /> -<br /> <br /> NGUYỄN VƢƠNG CƢỜNG<br /> <br /> VAI TRÕ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH<br /> ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA,<br /> HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH BẮC NINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> Chuyên ngành: Triết học<br /> Mã số:<br /> <br /> 60 22 80<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS. ĐOÀN QUANG THỌ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2009<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS, TS. Đoàn<br /> Quang Thọ.<br /> Các số liệu, tài liệu tham khảo trong luận văn đều<br /> trung thực và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2009.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Vương Cường<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mở đầu ....................................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và Vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với<br /> sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ................................................................... 5<br /> 1.1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ...... 5<br /> 1.1.1. Khái quát về công nghiệp hoá, hiện đại hoá .................................................................... 5<br /> 1.1.2. Nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội<br /> ở nước ta......................................................................................................................... 8<br /> 1.2. Vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ........ 12<br /> 1.2.1. Chính quyền cấp tỉnh với việc xây dựng chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa .... 12<br /> 1.2.2. Chính quyền cấp tỉnh với việc tổ chức thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện<br /> đại hóa .......................................................................................................................... 20<br /> Chƣơng 2 . Thực trạng về vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với sự nghiệp công<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa và những vấn đề đặt ra hiện nay ở tỉnh Bắc Ninh ........ 34<br /> 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh ................ 34<br /> 2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh ....................................................... 34<br /> 2.1.2. Khái quát về đặc điểm kinh tế- xã hội ở tỉnh Bắc Ninh ................................................. 39<br /> 2.2. Thực trạng về vai trò chính quyền tỉnh trong việc xây dựng chiến lược công nghiệp<br /> hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh ................................................................................ 42<br /> 2.3. Thực trạng về vai trò chính quyền tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chiến lược công<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh .................................................................... 53<br /> 2.3.1. Về việc xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh<br /> Bắc Ninh ...................................................................................................................... 53<br /> 2.3.2. Về việc đề ra các chính sách nhằm thu hút công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc<br /> Ninh .............................................................................................................................. 59<br /> 2.3.3. Về việc tạo ra môi trường xã hội thuận lợi để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại<br /> hóa ở tỉnh Bắc Ninh ..................................................................................................... 68<br /> 2.4. Những vấn đề đặt ra về việc nâng cao vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với sự<br /> nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh ............................................... 76<br /> 2.4.1. Mâu thuẫn giữa yêu cầu về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những hạn<br /> chế về mặt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh ............................... 77<br /> 2.4.2. Mâu thuẫn giữa yêu cầu về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những hạn<br /> chế trong cơ chế, chính sách ở tỉnh Bắc Ninh .............................................................. 78<br /> 2.4.3. Mâu thuẫn giữa yêu cầu về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với trình độ đội<br /> ngũ cán bộ ở tỉnh Bắc Ninh.......................................................................................... 80<br /> Chƣơng 3. phƣơng hƣớng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của chính<br /> quyền cấp tỉnh đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc<br /> Ninh ............................................................................................................................. 82<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3.1. Phương hướng chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với sự<br /> nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh ............................................... 82<br /> 3.1.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp<br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh ........................................................... 82<br /> 3.1.2. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp<br /> hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh ................................................................................ 84<br /> 3.1.3. Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp<br /> hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh ................................................................................. 93<br /> 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với sự<br /> nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh ............................................... 95<br /> 3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức chính quyền cấp tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu sự<br /> nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh ............................................... 95<br /> 3.2.2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ<br /> đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh ............... 98<br /> 3.2.3. Đổi mới hệ thống giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo yêu cầu nguồn nhân lực đáp<br /> ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh .................... 101<br /> 3.2.4. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ các cấp ở địa phương đối với sự nghiệp công<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh .................................................................. 103<br /> Kết luận ................................................................................................................................. 106<br /> Danh mục tài liệu tham khảo .............................................................................................. 108<br /> Phụ lục .................................................................................................................................. 111<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2