intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Cái tôi cô đơn trong thơ mới và thơ đương đại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
68
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Cái tôi cô đơn trong thơ mới và thơ đương đại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Cái tôi cô đơn trong thơ mới và thơ đương đại Việt Nam" nghiên cứu Cái Tôi cô đơn trong Thơ mới nhìn từ Cái Tôi cá thể và Cái Tôi cô đơn trong thơ đƣơng đại nhìn từ Cái Tôi bản thể. Phân tích, so sánh để tìm ra những đặc điểm khác biệt của Cái Tôi cô đơn trong hai thời kỳ Văn học. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Văn học: Cái tôi cô đơn trong thơ mới và thơ đương đại Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ YẾN<br /> <br /> CÁI TÔI CÔ ĐƠN TRONG THƠ MỚI<br /> VÀ THƠ ĐƢƠNG ĐẠI VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Văn học Việt Nam<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 22 01 21<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Trƣơng Đăng Dung<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Để thực hiện luận văn, bản thân tôi đã trực tiếp sƣu tầm tài liệu và thực hiện<br /> nghiên cứu dƣới sự hƣớng dẫn khoa học nghiêm túc, trách nhiệm của PGS.TS.<br /> Trương Đăng Dung.<br /> Tôi xin cam đoan rằng, mọi số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này<br /> là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác. Tôi cũng xin cam đoan rằng,<br /> mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin<br /> trích dẫn trong luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Hà Nội, tháng 7 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Yến<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành đƣợc luận văn này, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ rất nhiều của<br /> các tập thể và cá nhân.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo, cán<br /> bộ và nhân viên Học viện Khoa học Xã hội; Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt<br /> Nam; Viện Văn học đã tận tình giảng dạy, tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong quá<br /> trình học tập và thực hiện luận văn này.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới PGS.TS.<br /> Trương Đăng Dung, ngƣời hƣớng dẫn khoa học đầy trách nhiệm và tâm lí, tình<br /> cảm đã tận tình, quan tâm giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và<br /> thực hiện luận văn này.<br /> Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới BGH Trƣờng THPT Văn Hiến, các<br /> đồng nghiệp, bằng hữu và ngƣời thân trong gia đình đã tạo mọi điều thuận lợi cho<br /> tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn.<br /> Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình học tập, nghiên cứu để thực hiện luận<br /> văn, song luận văn khó có thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận đƣợc<br /> ý kiến đóng góp, chỉ dẫn của các thầy giáo, cô giáo và đồng nghiệp, bạn hữu để<br /> công trình khoa học sau của tôi có chất lƣợng hơn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 7 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Yến<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: KHÁI LƢỢC VỀ THƠ MỚI VÀ THƠ VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI ..... 4<br /> 1.1. Sự xuất hiện của Thơ mới và vai trò của nó đối với hiện đại hóa thơ Việt Nam... 4<br /> 1.2. Diện mạo của thơ Đƣơng đại trong đời sống văn học Việt Nam đổi mới. ...12<br /> Chƣơng 2: CÁI TÔI CÁ THỂ TRONG THƠ MỚI ........................................18<br /> 2.1. Cái tôi cô đơn cá thể. .....................................................................................18<br /> 2.2. Những thủ pháp thể hiện cái tôi cô đơn cá thể. .............................................33<br /> Chƣơng 3: CÁI TÔI BẢN THỂ TRONG THƠ VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI .... 45<br /> 3.1. Cái tôi cô đơn bản thể. ..................................................................................47<br /> 3.2. Những thủ pháp thể hiện cái tôi cô đơn bản thể ...........................................64<br /> KẾT LUẬN .........................................................................................................78<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong những năm qua, Thơ mới đƣợc nghiên cứu nhiều với những đặc điểm<br /> cụ thể về ngôn ngữ, nội dung cho thấy vai trò, những đóng góp không thể phủ nhận<br /> của Thơ Mới vào quá trình phát triển nền thơ ca hiện đại Việt Nam.<br /> Bên cạnh đó, cũng có nhiều công trình nghiên cứu về sự vận động của Cái<br /> Tôi trữ tình từ Thơ mới và ảnh hƣởng đến thơ Việt Nam đƣơng đại nhƣng chƣa có<br /> công trình nào chuyên biệt về Cái Tôi cô đơn trong Thơ mới và nhất là chƣa có cái<br /> nhìn so sánh Cái Tôi cô đơn của Thơ mới và thơ Đương đại.<br /> 2. Tình hình nghiên cứu đề tài<br /> Nghiên cứu Cái Tôi trong Thơ mới và thơ đƣơng đại đã diễn ra ở nhiều cấp<br /> độ khác nhau và có nhiều thành tựu.<br /> Tuy nhiên chuyên biệt về Cái Tôi cô đơn trong Thơ mới và thơ Đƣơng đại<br /> thì vẫn chƣa có một công trình nào vì thế chúng tôi đi vào nghiên cứu đề tài “Cái<br /> Tôi cô đơn trong Thơ mới và Thơ đương đại Việt Nam”, cố gắng tìm ra những đặc<br /> điểm khác nhau của Cái Tôi cô đơn trong Thơ mới và thơ đƣơng đại, từ đó nhìn lại<br /> sự vận động của Cái Tôi trữ tình trong thơ ca.<br /> Qua khảo sát các tài liệu tham khảo chúng tôi có thể xếp thành các nhóm sau:<br /> Các công trình nghiên cứu về Thơ mới: Nhóm công trình về lịch sử ra đời<br /> thơ mới, những tác giả Thơ mới. Nhóm công trình nghiên cứu về các các tác giả<br /> tiêu biểu của phong trào Thơ mới. Nhóm công trình nghiên cứu chuyên biệt về Cái<br /> Tôi cá thể. Nhóm công trình nghiên cứu về về các thủ pháp biểu hiện Cái Tôi trữ<br /> tình trong Thơ mới.<br /> Các công trình nghiên cứu về thơ đƣơng đại: Nhóm công trình nghiên cứu<br /> chung về thơ đƣơng đại. Nhóm nghiên cứu về Cái Tôi bản thể, về hình thức biểu<br /> hiện Cái Tôi bản thể.<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản