intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Những đóng góp của thơ ca Tùng Thiện Vương trong văn học trung đại Việt Nam

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

0
60
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Văn học: Những đóng góp của thơ ca Tùng Thiện Vương trong văn học trung đại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Những đóng góp của thơ ca Tùng Thiện Vương trong văn học trung đại Việt Nam" trình bày một cách hệ thống những đóng góp của thơ ca Tùng Thiện Vương trong văn học trung đại Việt Nam về hai mặt nội dung và nghệ thuật, khẳng định vị trí của nhà thơ hoàng tộc tiến bộ này trên văn đàn nước nhà. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Văn học: Những đóng góp của thơ ca Tùng Thiện Vương trong văn học trung đại Việt Nam

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO<br /> <br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HOÀ CHÍ MINH<br /> <br /> PHÍ THÒ THU LAN<br /> <br /> NHÖÕNG ÑOÙNG GOÙP<br /> CUÛA THÔ CA TUØNG THIEÄN VÖÔNG<br /> TRONG VAÊN HOÏC TRUNG ÑAÏI VIEÄT NAM<br /> <br /> LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ VAÊN HOÏC<br /> <br /> THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2011<br /> <br /> BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO<br /> <br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HOÀ CHÍ MINH<br /> <br /> PHÍ THÒ THU LAN<br /> <br /> NHÖÕNG ÑOÙNG GOÙP<br /> CUÛA THÔ CA TUØNG THIEÄN VÖÔNG<br /> TRONG VAÊN HOÏC TRUNG ÑAÏI VIEÄT NAM<br /> Chuyeân ngaønh: VAÊN HOÏC VIEÄT NAM<br /> Maõ soá:<br /> 60 22 34<br /> <br /> LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ VAÊN HOÏC<br /> NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC<br /> <br /> PGS.TS LEÂ THU YEÁN<br /> <br /> THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH – 2011<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan:<br /> - Đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> - Các số liệu, tài liệu trích dẫn, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực,<br /> đảm bảo tính khách quan, khoa học và nghiêm túc.<br /> Tác giả luận văn<br /> Phí Thị Thu Lan<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự<br /> hướng dẫn tận tình và sự động viên, giúp đỡ của PGS.TS. Lê Thu Yến. Tôi xin kính<br /> gửi lời tri ân chân thành nhất đến Cô!<br /> Xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại học Sư phạm Thành phố<br /> Hồ Chí Minh, các Thầy Cô giáo khoa Ngữ Văn, các Thầy Cô phòng Sau đại học, Thư<br /> viện trường đã luôn tạo điều kiện cho tôi học tập, tra cứu, tham khảo tài liệu phục vụ<br /> cho quá trình nghiên cứu.<br /> Kính gửi lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè đã luôn quan tâm, động<br /> viên, giúp đỡ để tôi hoàn thành công việc học tập và nghiên cứu đề tài luận văn này!<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2011<br /> Học viên<br /> <br /> Phí Thị Thu Lan<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ 2<br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. 3<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................... 4<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1.Lí do chọn đề tài ....................................................................................................................1<br /> 2.Lịch sử vấn đề .......................................................................................................................2<br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .........................................................................................4<br /> 4.Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................................4<br /> 5.Kết cấu luận văn ....................................................................................................................4<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TÙNG THIỆN VƯƠNG – THỜI ĐẠI, CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP 6<br /> 1.1 Thời đại ..............................................................................................................................6<br /> 1.1.1 Chính trị ......................................................................................................................6<br /> 1.1.2 Kinh tế .........................................................................................................................8<br /> 1.1.3 Xã hội ..........................................................................................................................9<br /> 1.2 Cuộc đời ...........................................................................................................................10<br /> 1.3 Sự nghiệp ..........................................................................................................................22<br /> <br /> CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ NỘI DUNG CỦA THƠ CA TÙNG<br /> THIỆN VƯƠNG ...................................................................................... 29<br /> 2.1 Bức tranh hiện thực đương thời .......................................................................................29<br /> 2.1.1 Tình cảnh khó khăn của đất nước .............................................................................29<br /> 2.1.2 Cuộc sống lầm than, bất hạnh của nhân dân ...........................................................33<br /> 2.2 Bức tranh thiên nhiên, cuộc sống .....................................................................................45<br /> 2.2.1 Thiên nhiên hữu tình .................................................................................................45<br /> 2.2.2 Cuộc sống thanh nhàn, bình dị .................................................................................53<br /> 2.3 Bức chân dung con người cá nhân nhà thơ ......................................................................61<br /> 2.3.1 Tình cảm với người thân, bạn bè ..............................................................................61<br /> 2.3.2 Nỗi sầu vì đa nạn, tuổi già ........................................................................................81<br /> 2.3.3 Nỗi đau vì “tâm can báo quốc toàn vô địa” .............................................................85<br /> <br /> CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ NGHỆ THUẬT CỦA THƠ CA TÙNG<br /> THIỆN VƯƠNG ...................................................................................... 97<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2