intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công tác tiền lương tại Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
84
lượt xem
20
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công tác tiền lương tại Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc tìm hiểu mức độ thỏa mãn của nhân viên đối với công tác tiền lương tại Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế, từ đó đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiền lương của Công ty trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công tác tiền lương tại Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế

PHẦN I<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> 1.Tính cần thiết của đề tài<br /> Trong thời gian gần đây, nhất là khi Việt Nam (VN) trở thành thành viên của<br /> Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì nền kinh tế đã phát triển hết sức sôi động. Xu<br /> thế hội nhập là tất yếu và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhà nước thực hiện chính sách mở<br /> <br /> Ế<br /> <br /> cửa cho các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong nước. Sức<br /> <br /> U<br /> <br /> cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) không chỉ thể hiện qua chất lượng sản phẩm, dịch<br /> <br /> ́H<br /> <br /> vụ mà còn thể hiện qua chất lượng nguồn nhân lực. Nhu cầu về lao động có chất lượng<br /> ngày càng tăng khi nhân viên có chất lượng chuyển sang các Công ty có yếu tố đầu tư<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> của nước ngoài với mức thu nhập cao. Điều đó tạo áp lực lớn cho mỗi doanh nghiệp<br /> VN khi mà nguồn nhân lực được coi như một tài sản lớn nhất của DN, không có nguồn<br /> <br /> H<br /> <br /> nhân lực DN sẽ không thực thi được các chiến lược một cách hiệu quả và không đạt<br /> <br /> IN<br /> <br /> được mục tiêu đề ra. Thực tế đó đòi hỏi các nhà lãnh đạo DN phải có những chính<br /> <br /> K<br /> <br /> sách cụ thể để tạo nên sự hài lòng của nhân viên trong công việc làm cho họ gắn chặt<br /> với tổ chức,với DN. Để thực hiện được điều đó, trước hết nhà lãnh đạo phải hiểu được<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> tâm tư, nguyện vọng nhân viên của mình, những động cơ giúp họ gắn bó với DN là gì.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Chúng ta biết rằng vấn đề tiền lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao<br /> động. Vì thế, DN muốn tạo động lực làm việc tốt cho nhân viên thì phải chứng minh<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> được rằng chỉ có kết quả công việc tốt mới cạnh tranh được mức lương. Theo quan<br /> điểm của Victor Vhroom thì độ lớn của thu nhập là thước đo tài chính rõ ràng nhất mà<br /> người lao động dựa vào đó để nhận thức được giá trị phần thưởng mà họ nhận được .<br /> Bởi vậy người lao động xem trọng yếu tố này trong công việc của mình, việc Công ty<br /> thực hiện tốt hay không tốt chính sách phân phối tiền lương sẽ tạo những tác động<br /> mạnh mẽ đến mức độ thỏa mãn của người lao động. Đặc biệt, nên có những quy định<br /> rõ ràng về lương, thưởng và điều chỉnh kịp thời mức lương của nhân viên, cả cũ và<br /> mới cho phù hợp với giá cả thị trường sẽ giúp tránh được mâu thuẫn với nội bộ và sự<br /> không hài lòng của nhân viên.<br /> Trả công lao động luôn luôn là một trong những vấn đề thách thức nhất cho các<br /> <br /> 1<br /> <br /> nhà quản trị của mọi DN. Các doanh nghiệp thường có nhiều quan điểm, mục tiêu<br /> khác nhau khi xếp đặt hệ thống trả công.<br /> Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế là doanh nghiệp hạng nhất của tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế kinh doanh lĩnh vực xây dựng trong những năm gần đây cũng chịu sự cạnh<br /> tranh gay gắt của các công ty hoạt động trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh<br /> Miền Trung không chỉ thông qua giá cả, kỹ thuật mà còn thể hiện qua chất lượng<br /> nguồn nhân lực. Trong bối cảnh nguồn nhân lực cấp cao ngày càng khan hiếm, cung<br /> <br /> Ế<br /> <br /> không đáp ứng đủ cầu, việc các nhân viên giỏi bị các công ty khác chiêu dụ là không<br /> <br /> U<br /> <br /> thể tránh khỏi. Vì vậy, để “ nhân tài không xem doanh nghiệp như bến đổ tạm thời”các<br /> <br /> ́H<br /> <br /> nhà quản lý phải có chiến lược dài hạn, trong điều kiện còn khó khăn về kinh tế như<br /> nước ta thì thu nhập là mối quan tâm hàng đầu của người lao động, quyết định việc<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> “đi” hay “ở” của họ. Với những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài : “Đánh giá sự hài<br /> Huế” làm luận văn thạc sỹ.<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.Mục tiêu chung<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> H<br /> <br /> lòng của nhân viên đối với công tác tiền lương tại Công ty Xây lắp Thừa Thiên<br /> <br /> Thông qua việc tìm hiểu mức độ thỏa mãn của nhân viên đối vói công tác tiền<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> lương tại Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế, từ đó đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm<br /> nâng cao hiệu quả công tác tiền lương của Công ty trong thời gian tới.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiển về sự hài lòng của nhân viên<br /> đối với công tác tiền lương<br /> - Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác tiền lương tại Công<br /> <br /> ty Xây lắp Thừa Thiên Huế<br /> - Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu, nâng cao sự hài lòng của nhân<br /> viên đối với công tác tiền lương tại Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế.<br /> 3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu<br /> 3.1. Phạm vi nghiên cứu<br /> Về nội dung: Nghiên cứu, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiển về mức độ<br /> hài lòng của nhân viên đối với công tác tiền lương<br /> Địa điểm nghiên cứu được thực hiện ở Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế<br /> 2<br /> <br /> Về thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập giai đoạn 2007-2009 từ các phòng<br /> ban, đặc biệt là phòng Tổ chức - hành chính và phòng kế toán; Số liệu sơ cấp được thu<br /> thập thông qua phỏng vấn, điều tra nhân viên tháng 3/2010.<br /> 3.2 Đối tượng nghiên cứu:<br /> Các nhân viên của Công ty Xây lắp TTH.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> 4.1. Phương pháp thu thập số liệu và thông tin<br /> <br /> Ế<br /> <br /> -Thông tin và số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp được tập hợp từ các báo cáo<br /> <br /> U<br /> <br /> hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007-2009. Ngoài ra số liệu thứ cấp<br /> <br /> ́H<br /> <br /> còn được tập hợp từ các báo cáo, công trình nghiên cứu, các đề tài có liên quan đến<br /> nội dung nghiên cứu.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> - Nguồn số liệu sơ cấp: Để có được số liệu sơ cấp, chúng tôi tiến hành điều<br /> tra, phỏng vấn các nhân viên trong Công ty.<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu<br /> <br /> IN<br /> <br /> Trong quá trình thực hiện, đối với từng mục tiêu được dùng hệ thống các<br /> <br /> K<br /> <br /> phương pháp khác nhau để nghiên cứu.<br /> <br /> + Đối với mục tiêu nghiên cứu các vần đề có tính lý luận: Phương pháp tổng<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> hợp được sử dụng để lựa chọn lý thuyết thích hợp về vấn đề nghiên cứu. Các cơ sở lý<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> thuyết được tập hợp, lựa chọn từ các tài liệu, giáo trình, tạp chí, báo chuyên ngành và<br /> các kết quả nghiên cứu đã được công bố liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực. Lý<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> thuyết tổng hợp được rút ra làm cơ sở cho việc phân tích những nhân tố tác động đến<br /> mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác tiền lương ở Công ty.<br /> + Đối với mục tiêu phân tích, đánh giá mức độ hài lòng đối với công tác tiền<br /> <br /> lương của nhân viên: phương pháp phân tích, quan sát, và phân tích tổng hợp được sử<br /> dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên . Trong đó<br /> phương pháp quan sát được sử dụng để ghi nhận các hành vi, thái độ, chính kiến của<br /> nhân viên trong quá trình hoạt động làm việc trong Công ty, kết quả thu được phối hợp<br /> với các kết quả thu được của các phương pháp khác (điều tra, phân tích số liệu thống<br /> kê,..) làm cơ sở để đưa ra các nhận xét kết luận.<br /> + Phương pháp điều tra phỏng vấn nhân viên đang làm việc tại Công ty Xây lắp<br /> Thừa Thiên Huế<br /> 3<br /> <br /> + Chọn mẫu điều tra: Phỏng vấn các nhân viên chính thức đang làm việc tại<br /> Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế<br /> + Số lượng mẫu điều tra: Số mẫu phát ra là 230, số mẫu thu về là 203 và số<br /> mẫu hợp lệ là 191.<br /> Dựa trên cơ sở lý luận đã được xây dựng ở chương I, kết hợp với việc phân tích<br /> tình hình thực tế tại Công ty và tham khảo ý kiến của lãnh đạo Công ty, chúng tôi đã<br /> xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên đối với công tác tiền<br /> <br /> Ế<br /> <br /> lương. Phương pháp đánh giá theo thang điểm Liker với 1: Hoàn toàn không đồng ý;<br /> <br /> U<br /> <br /> 2: Không đồng ý; 3: Bình thường ; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý. Sau đó chúng tôi<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tiến hành thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn nhân viên qua bảng hỏi đã được xây<br /> dựng sau quá trình nghiên cứu định tính. Mục đích của bước nghiên cứu này là đo<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> lường các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của nhân viên đồng thời kiểm tra mô hình<br /> lý thuyết đã đặt ra.<br /> <br /> H<br /> <br /> Để bảng hỏi trả lời có chất lượng tốt chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn thử 20<br /> <br /> IN<br /> <br /> nhân viên tại Công ty. Kết quả thu được có một số câu bị bỏ trống do chưa rõ hoặc câu<br /> <br /> K<br /> <br /> hỏi mang tính cảm tính, một số bảng hỏi trả lời tùy tiện. Chúng tôi đã hiệu chỉnh các<br /> câu hỏi mang tính cảm tính, làm rõ hơn các câu hỏi bị bỏ trống. Công tác phỏng vấn<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> cũng đã được phân chia, đối với lực lượng lao động có trình độ sau đại học, đại học,<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> cao đẳng chúng tôi tiến hành phát bảng hỏi và thu lại sau khi họ trả lời hoàn thành. Đối<br /> với lực lượng lao động ở các trình độ khác chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp để<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> thu được kết quả chính xác cao.<br /> Trên cơ sở các số liệu đã được tổng hợp, chúng tôi vận dụng phần mềm tin học<br /> <br /> SPSS. Từ việc phân tích này sẽ cho thấy sự khác biệt giữa các nhóm nhân viên khác<br /> nhau, cụ thể bằng những con số và giải thích nguyên nhân, đề xuất giải pháp cho từng<br /> đối tượng. Nội dung xử lý gồm:<br /> + Kiểm định độ tin cậy ( sử dụng hệ số Crobach Alpha).<br /> + Kiểm định mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác tiền lương đối với<br /> các nhóm đối tượng mà chúng tôi đã phân tổ, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể cho<br /> từng nhóm đối tượng và cải thiện mức độ hài lòng đối với các biến quan sát đã được<br /> xây dựng trong từng nhóm nhân tố tác động.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phân tích hồi quy các yếu tố tác động lên mức độ hài lòng của nhân viên đối<br /> với công tác tiền lương.<br /> Kết cấu của luận văn<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Trình bày lý do chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên<br /> cứu, phương pháp nghiên cứu.<br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> U<br /> <br /> - Trình bày lý thuyết về tiền lương, sự hài lòng của nhân viên đối với công tác<br /> <br /> ́H<br /> <br /> tiền lương.<br /> <br /> - Hoạt động tiền lương và bài học kinh nghiệm về công tác tiền lương trong các<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> Chương 2: Đánh giá về sự hài lòng của nhân viên đối với công tác tiền<br /> <br /> H<br /> <br /> lương<br /> <br /> IN<br /> <br /> - Khái quát về Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế<br /> <br /> K<br /> <br /> - Công tác tiền lương tại Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế<br /> - Đánh giá về sự hài lòng của nhân viên đối với công tác tiền lương tại Công ty<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Xây lắp Thừa Thiên Huế<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của nhân viên đối với công tác<br /> tiền lương Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> - Cơ sở đề xuất giải pháp<br /> - Những giải pháp đề xuất về công tác tiền lương<br /> - Những giải pháp đề xuất về nâng cao sự hài lòng của nhân viên<br /> PHẦN III: Kết luận và kiến nghị<br /> Kết luận và đề xuất các kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp cho nội<br /> dung nghiên cứu.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2