intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Sekong, Lào

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
66
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Sekong, Lào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận, thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; luận văn phân tích, đánh giá đúng thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Sekong; từ đó đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Sekong, Lào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Sekong, Lào

BÄÜ GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO<br /> ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> PHOUMMANYVINH SISOUKSAVANE<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> GIAÍI QUYÃÚT VIÃÛC LAÌM CHO<br /> LAO ÂÄÜNG<br /> NÄNG THÄN ÅÍ TÈNH SEKONG,<br /> LAÌO<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> CHUYÃN NGAÌNH: KINH TÃÚ CHÊNH TRË<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> MAÎ SÄÚ: 60 31 01 02<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ<br /> <br /> NGÆÅÌI HÆÅÏNG DÁÙN: PGS.TS NGUYÃÙN XUÁN<br /> KHOAÏT<br /> <br /> HUÃÚ - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn “Giải<br /> quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Sekong, Lào” là trung thực và chưa<br /> được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ<br /> cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn đã được<br /> <br /> Ế<br /> <br /> chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> H<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> U<br /> <br /> Tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày… tháng 10 năm 2015<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> PHOUMMANYVINH SISOUKSAVANE<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn và dành những tình cảm trân trọng và tốt đẹp<br /> nhất đến PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát, người thầy đã gợi mở ý tưởng đề tài và tận<br /> tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Đại học<br /> Huế và quý thầy, cô giáo trong và ngoài Đại Học Huế đã tận tình giảng dạy, giúp<br /> <br /> Ế<br /> <br /> đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.<br /> <br /> U<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các Sở, ban, ngành tỉnh Sekong, Lào đã cung cấp<br /> <br /> ́H<br /> <br /> các số liệu và nhiệt tình giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt các hoạt động nghiên cứu của<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> mình.<br /> <br /> Để thực hiện luận văn, bản thân tôi luôn cố gắng nghiên cứu, học hỏi với<br /> <br /> H<br /> <br /> tinh thần cố gắng và nỗ lực vươn lên. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian, tài liệu<br /> <br /> IN<br /> <br /> tham khảo và kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, đề tài chắc chắn không tránh<br /> khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự góp ý xây dựng từ quý<br /> <br /> K<br /> <br /> thầy cô, các nhà khoa học, các chuyên gia và những người quan tâm để đề tài được<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> hoàn thiện hơn và có thể thực thi tốt trong thực tiễn.<br /> <br /> O<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Huế, ngày … tháng 10 năm 2015<br /> <br /> PHOUMMANYVINH SISOUKSAVANE<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên:PHOUMMANYVINH SISOUKSAVANE<br /> Chuyên ngành: Kinh tế chính trị<br /> <br /> Niên khoá: 2013 – 2015<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát<br /> Tên đề tài: “Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Sekong, Lào”<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Lao động nông thôn mang trong mình những đặc thù của văn minh nông<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nghiệp, nhưng với xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa toàn bộ nền kinh tế<br /> cùng với quá trình đô thị hóa, vấn đề tạo việc làm cho nhóm lao động này được đặt<br /> <br /> ́H<br /> <br /> ra cấp bách, và là căn bản đối với nhiều chương trình, chính sách phát triển của<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> nhiều quốc gia trên thế giới.<br /> <br /> Tỉnh Sekong đã và đang có nhiều chương trình phát triển kinh tế xã hội<br /> nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế tỉnh nói chung và<br /> <br /> H<br /> <br /> lao động nói riêng. Tuy nhiên, sự phát triển diễn ra còn chậm, những kết qủa đạt<br /> <br /> IN<br /> <br /> được chưa cao, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội bức thiết đạt ra, đòi hỏi phải giải quyết,<br /> nhằm thúc đẩy quá trình giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập<br /> <br /> K<br /> <br /> và ổn định đời sống của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Sekong nói riêng và Lào nói chung. Xuất phát từ thực tiễn và nhận thức được tầm<br /> <br /> O<br /> <br /> quan trọng của vấn đề nêu trên, tác giả chọn vấn đề "Giải quyết việc làm cho lao<br /> động nông thôn ở tỉnh Sekong, Lào” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế của mình.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> - Phương pháp thu thập tài liệu.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> - Phương pháp phân tích số liệu, tổng hợp và sử lý số liệu điều tra.<br /> - Phương pháp chuyên gia chuyên khảo.<br /> <br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> - Đề tài góp phần nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn<br /> về tạo việc làm cho lao động tỉnh Sekong.<br /> - Đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn tỉnh Sekong từ đó đưa<br /> ra những phương hướng, quan điểm, mục tiêu và những giải pháp tạo ra nhiều việc<br /> làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.<br /> - Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn<br /> trên địa bàn tỉnh Sekong trong giai đoạn sắp tới.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á<br /> <br /> CHDCND:<br /> <br /> Cộng hòa dân chủ nhân dân<br /> <br /> CMKT:<br /> <br /> Chuyên môn kỹ thuật<br /> <br /> CNH, HĐH:<br /> <br /> Công nghiệp hoá, hiện đại hoá<br /> <br /> GDP:<br /> <br /> Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội)<br /> <br /> KT-XH:<br /> <br /> Kinh tế - xã hội<br /> <br /> ILO:<br /> <br /> International Labor Organization (Tổ chức lao động thế giới)<br /> <br /> TTCN:<br /> <br /> Tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> WTO:<br /> <br /> Tổ chức thương mại thế giới<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ASEAN:<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2