Luận văn tốt nghiêp “Đánh giá tác động môi trường dự án Nhà Máy Sấy Hải Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Chia sẻ: Nguyen The Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
414
lượt xem
245
download

Luận văn tốt nghiêp “Đánh giá tác động môi trường dự án Nhà Máy Sấy Hải Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủy sản là một nguồn nguyên liệu quan trọng của công nghiệp thực phẩm. Động vật thủy sản đã cung cấp cho con người nguồn đạm phong phú. Nước ta nằm ở phía Tây Biển Đông, có bờ biển dài 3.260 km. Biển Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới nên nguồn nguyên liệu rất đa dạng và có cả bốn mùa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiêp “Đánh giá tác động môi trường dự án Nhà Máy Sấy Hải Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đánh giá tác động môi trường dự án Nhà Máy Sấy Hải Sản Tỉnh BR - VT
 2. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu MUÏC LUÏC MUÏC LUÏC 1 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG SOÁ LIEÄU 4 Chöông moät MÔÛ ÑAÀU ...........................................................................................................5 1.1 NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO ..............................................................................5 1.2 CÔ SÔÛ ÑEÅ LAÄP BAÙO CAÙO ................................................................................6 1.3 PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG BAÙO CAÙO .........................................................7 1.4 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ......................................................................................7 Chöông hai GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ DÖÏ AÙN .............................................................8 2.1 TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ AÙN...................................................................................8 2.2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHAØ MAÙY .........................................................................8 2.2.1 Saûn phaåm vaø naêng suaát.............................................................................8 2.2.2 Quy trình coâng ngheä .................................................................................9 2.2.3 Nguyeân lieäu vaø hoùa chaát vaø thieát bò.......................................................14 2.2.4 Naêng löôïng vaø nöôùc ................................................................................14 2.2.5 Toå chöùc nhaø maùy ....................................................................................14 2.3 MUÏC TIEÂU KINH TEÁ - XAÕ HOÄI .......................................................................15 2.4 MAËT BAÈNG DÖÏ AÙN .........................................................................................15 2.5 VOÁN ÑAÀU TÖ....................................................................................................17 Chöông ba ÑIEÀU KIEÄN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN .........................................................................................20 3.1 VÒ TRÍ DÖÏ AÙN ...................................................................................................20 3.2 ÑIEÀU KIEÄN KHÍ HAÄU ......................................................................................22 3.2.1 Nhieät ñoä khoâng khí .................................................................................22 3.2.2 Ñoä aåm khoâng khí.....................................................................................22 3.2.3 Löôïng möa ..............................................................................................22 3.2.4 Löôïng boác hôi .........................................................................................23 3.2.5 Gioù vaø höôùng gioù ....................................................................................23 3.2.6 Ñoä beàn vöõng khí quyeån ..........................................................................23 3.3 CHAÁT LÖÔÏNG KHOÂNG KHÍ KHU VÖÏC DÖÏ AÙN ..........................................24 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 3. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu 3.3.1 Phöông phaùp laáy maãu vaø phaân tích khí..................................................24 3.3.2 Ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí khu vöïc nhaø maùy .................................24 3.4 HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC ............................................................25 3.5 TAØI NGUYEÂN SINH VAÄT ................................................................................26 3.5.1 Lôùp phuû thöïc vaät .....................................................................................27 3.5.2 Heä sinh thaùi ñoäng vaät..............................................................................27 3.5.3 Heä sinh thaùi nöôùc ....................................................................................27 3.6 HIEÄN TRAÏNG KINH TEÁ XAÕ HOÄI TAÏI KHU VÖÏC DÖÏ AÙN ...........................30 Chöông boán TAÙC ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN NHAÙ MAÙY SAÁY HAÛI SAÛN TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG.........................................................................................................32 4.1 CAÙC VAÁN ÑEÀ OÂ NHIEÃM CHÍNH VAØ NGUOÀN GOÁC PHAÙT SINH..............32 4.2 TAÙC ÑOÄNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ .............................................32 4.2.1 Taùc haïi cuûa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí ...............................................33 4.2.2 OÂ nhieãm do tieáng oàn ...............................................................................35 4.2.3 OÂ nhieãm do buïi .......................................................................................35 4.2.4 Khoùi thaûi cuûa maùy phaùt ñieän ..................................................................36 4.2.5 Khí thaûi do ñoát nhieân lieäu cho loø hôi .....................................................37 4.2.6 Khí thaûi töø quaù trình saáy .........................................................................38 4.2.7 Khí thaûi cuûa caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi ...................................39 4.3 TAÙC ÑOÄNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG NÖÔÙC .........................................................39 4.3.1 Taùc ñoäng cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm nöôùc .............................................39 4.3.2 Nöôùc thaûi sinh hoaït .................................................................................40 4.3.3 Nöôùc thaûi saûn xuaát ..................................................................................40 4.3.4 Nöôùc möa chaûy traøn ................................................................................42 4.4 TAÙC ÑOÄNG CUÛA CAÙC CHAÁT THAÛI RAÉN.....................................................42 4.4.1 Chaát thaûi saûn xuaát ...................................................................................42 4.4.2 Chaát thaûi sinh hoaït ..................................................................................43 4.5 TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN HEÄ SINH THAÙI ÑOÄNG THÖÏC VAÄT .................................43 Chöông naêm CAÙC PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM VAØ HAÏN CHEÁ CAÙC TAÙC ÑOÄNG COÙ HAÏI.....................................................................................44 5.1 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ..................................44 5.1.1 Khoáng cheá muøi hoâi .................................................................................44 5.1.2 Khoáng cheá oâ nhieãm khí thaûi cuûa maùy phaùt ñieän ...................................45 5.1.3 Khoáng cheá oâ nhieãm khí thaûi loø hôi.........................................................45 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 4. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu 5.1.4 Khoáng cheá oâ nhieãm do tieáng oàn, rung....................................................46 5.1.5 Khoáng cheá caùc yeáu toá vi khí haäu............................................................47 5.2 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙC ..............................48 5.2.1 Nöôùc möa chaûy traøn ................................................................................48 5.2.2 Nöôùc thaûi sinh hoaït .................................................................................48 5.2.3 Nöôùc thaûi saûn xuaát ..................................................................................48 5.3 PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM DO CHAÁT THAÛI RAÉN ...................51 5.3.1 Pheá lieäu saûn xuaát ....................................................................................51 5.3.2 Chaát thaûi raén sinh hoaït............................................................................52 5.4 VEÄ SINH, AN TOAØN LAO ÑOÄNG VAØ PHOØNG CHOÁNG SÖÏ COÁ.................52 5.4.1 Veä sinh vaø an toaøn lao ñoäng...................................................................52 5.4.2 Phoøng choáng caùc söï coá oâ nhieãm .............................................................53 5.5 VAI TROØ CUÛA CAÂY XANH VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG..........................................53 5.6 CHÖÔNG TRÌNH GIAÙM SAÙT OÂ NHIEÃM........................................................54 5.6.1 Giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí...............................................................54 5.6.2 Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc .......................................................................54 5.7 DÖÏ TOAÙN CHI PHÍ XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ VAØ CHI PHÍ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG..........................................................................55 5.7.1 Döï toaùn chi phí xaây döïng heä thoáng xöû lyù khí thaûi .................................55 5.7.2 Döï toaùn chi phí xaây döïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ..............................55 KEÁT LUAÄN 56 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 57 PHUÏ LUÏC 58 1. DANH MUÏC THIEÁT BÒ ............................................................................58 2. KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN CHIEÀU CAO OÁNG KHOÙI .............................60 3. MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH KHU VÖÏC DÖÏ AÙN...............................................63 4. CAÙC TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM.............................................................65 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 5. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu DANH MUÏC CAÙC BAÛNG SOÁ LIEÄU Baûng 3.1. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm khí taïi khu vöïc döï aùn ...................................25 Baûng 3.2. Keát quûa phaân tích maãu nöôùc gieáng vaø nöôùc maët ...................................26 Baûng 4.1. Taûi löôïng oâ nhieãm trong khí thaûi maùy phaùt ñieän ...................................36 Baûng 4.2. Noàng ñoä chaát oâ nhieãm trong khí thaûi maùy phaùt ñieän ............................36 Baûng 4.3. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït ............................40 Baûng 4.4. Caùc tính chaát cô baûn cuûa nöôùc thaûi caùc nhaø maùy cheá bieán haûi saûn .......42 Baûng 5.1. Tieâu chuaån caùc yeáu toá vi khí haäu ñoái vôùi coâng nhaân .............................47 Baûng P.1. Danh muïc caùc thieát bò chính....................................................................58 Baûng P.2. Giaù trò giôùi haïn caùc thoâng soá cô baûn trong khoâng khí xung quanh ........65 Baûng P.3. Noàng ñoä toái ña cho pheùp cuûa moät soá chaát ñoäc haïi trong khoâng khí xung quanh ..............................................................................................65 Baûng P.4. Giôùi haïn toái ña cho pheùp cuûa buïi vaø caùc chaát voâ cô trong khí thaûi coâng nghieäp .............................................................................................68 Baûng P.5. Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí trong khu saûn xuaát ...........................69 Baûng P.6. Tieâu chuaån veä sinh ñoái vôùi nöôùc caáp sinh hoaït .....................................69 Baûng P.7. Tieâu chuaån veä sinh ñoái vôùi chaát löôïng nöôùc aên uoáng vaø sinh hoaït veà phöông dieän vaät lyù, hoùa hoïc ..............................................................71 Baûng P.8. Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc maët .............................................................................72 Baûng P.9. Giaù trò giôùi haïn cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc bieån ven bôø ...........................................................................73 Baûng P.10. Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm ..........................................................................75 Baûng P.11. Giaù trò giôùi haïn caùc thoâng soá vaø noàng ñoä chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi coâng nghieäp ......................................................................................76 Baûng P.12. Giôùi haïn toái ña cho pheùp tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö (theo möùc aâm töông ñöông) ....................................................................77 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 6. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Chöông moät MÔÛ ÑAÀU Thuûy saûn laø moät nguoàn nguyeân lieäu quan troïng cuûa coâng nghieäp thöïc phaåm. Ñoäng vaät thuûy saûn ñaõ cung caáp cho con ngöôøi nguoàn ñaïm phong phuù. Nöôùc ta naèm ôû phía Taây Bieån Ñoâng, coù bôø bieån daøi 3.260 km. Bieån Vieät Nam thuoäc vuøng nhieät ñôùi neân nguoàn nguyeân lieäu raát ña daïng vaø coù caû boán muøa. Ngaønh haûi saûn ñang treân ñaø phaùt trieån ñeå trôû thaønh moät trong caùc ngaønh saûn xuaát saûn phaåm xuaát khaåu quan troïng. Baø Ròa - Vuõng Taøu laø tænh coù tieàm naêng lôùn veà thuûy haûi saûn. Ñaùnh baét vaø cheá bieán haûi saûn laø moät ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn cuûa tænh. Hieän nay tình traïng caùc baõi phôi caù phaân boá taûn maïn xen giöõa khu daân cö ôû khu vöïc thaønh phoá Vuõng Taøu vaø moät soá khu daân cö trong tænh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñeán möùc baùo ñoäng. Hôn nöõa, vieäc cheá bieán haûi saûn baèng bieän phaùp saáy laøm taêng giaù trò dinh döôõng vaø giaù trò kinh teá cuûa saûn phaåm. Do vaäy, theo tinh thaàn coâng vaên soá 707/CV.UBT ngaøy 11-4-1996 cuûa UÛy ban nhaân daân tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu veà vieäc laäp döï aùn xaây döïng nhaø maùy saáy toång hôïp, döï aùn xaây döïng nhaø maùy saáy tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ñaõ hình thaønh. Phaùt trieån saûn xuaát gaén lieàn vôùi baûo veä moâi tröôøng laø ñieàu caàn phaûi quan taâm ñoái vôùi caùc nhaø saûn xuaát. Thöïc hieän Luaät Baûo veä moâi tröôøng vaø theo caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa Nhaø nöôùc, caùc thaønh vieân thaønh laäp coâng ty TNHH keát hôïp cuøng vôùi Trung Taâm Baûo Veä Moâi Tröôøng xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho Nhaø maùy Saáy Haûi saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Baùo caùo naøy laø cô sôû khoa hoïc cho caùc cô quan chöùc naêng veà baûo veä moâi tröôøng trong vieäc thaåm ñònh, giaùm saùt vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán haûi saûn cuûa Nhaø maùy Saáy Haûi saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. Baùo caùo cuõng giuùp cho Coâng ty coù nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeå choïn löïa caùc giaûi phaùp toái öu nhaèm khoáng cheá oâ nhieãm vaø baûo veä moâi tröôøng trong khu vöïc. 1.1 NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu bao goàm caùc noäi dung chính sau ñaây: 1. Giôùi thieäu caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu coù khaû naêng taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 7. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu 2. Nghieân cöùu hieän traïng moâi tröôøng töï nhieân vaø ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi taïi khu vöïc thöïc hieän döï aùn Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu. 3. Ñaùnh giaù vaø döï baùo caùc taùc ñoäng cuûa nhaø maùy saáy haûi saûn tôùi töøng yeáu toá moâi tröôøng töï nhieân vaø ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi trong khu vöïc. 4. Ñeà xuaát caùc phöông aùn khaû thi bao goàm caùc bieän phaùp kyõ thuaät khoáng cheá oâ nhieãm do caùc chaát thaûi vaø caùc bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän nhaèm giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. 5. Ñeà xuaát chöông trình giaùm saùt vaø quaûn lyù moâi tröôøng ñoái vôùi cô sôû. 1.2 CÔ SÔÛ ÑEÅ LAÄP BAÙO CAÙO Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñöôïc thieát laäp treân cô sôû tuaân thuû caùc vaên baûn phaùp lyù sau ñaây: 1. Luaät Baûo veä Moâi tröôøng Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27-12-1993 vaø Chuû tòch nöôùc kyù saéc leänh ban haønh soá 29- L/CTN ngaøy 10-1-1994, quy ñònh taát caû caùc döï aùn saép xaây döïng vaø caùc cô sôû saûn xuaát ñang toàn taïi phaûi tieán haønh ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 2. Baûn höôùng daãn soá 1485 MTg ngaøy 10-09-1993 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 3. Nghò ñònh soá 175/CP ngaøy 18-10-1994 cuûa Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä moâi tröôøng. 4. Ñieàu leä veä sinh vaø giöõ gìn söùc khoûe do Boä y teá ban haønh naêm 1992 quy ñònh caùc tieâu chuaån veä sinh veà chaát löôïng nöôùc, khoâng khí vaø yeâu caàu caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån veä sinh. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ñöôïc söû duïng trong baùo caùo naøy goàm coù: 1. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät cuûa Toå chöùc Y teá theá giôùi, Ngaân haøng theá giôùi veà xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 2. Caùc soá lieäu veà döï aùn do chuû döï aùn cung caáp. 3. Keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc vaø phaân tích moâi tröôøng taïi khu vöïc döï aùn. 4. Keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc vaø phaân tích moâi tröôøng taïi khu vöïc Baø Ròa, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu 5. Caùc taøi lieäu veà ñaùnh giaù nhanh taûi löôïng oâ nhieãm. 6. Caùc taøi lieäu veà phöông phaùp coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi. Baùo caùo söû duïng Tieâu chuaån Moâi tröôøng Vieät Nam môùi nhaát bao goàm: Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 8. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu 1. TCVN 5937-1995, Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. 2. TCVN 5939-1995, Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø caùc chaát voâ cô. 3. TCVN 5942-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chaån chaát löôïng nöôùc maët. 4. TCVN 5943-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc bieån ven bôø. 5. TCVN 5944-1995, Chaát löôïng nöôùc - Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc ngaàm. 6. TCVN 5945-1995, Nöôùc thaûi coâng nghieäp - Tieâu chuaån thaûi. 7. TCVN 5949-1995, Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö - Möùc oàn toái ña cho pheùp. 1.3 PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG BAÙO CAÙO Ñeå xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng, chuùng toâi ñaõ aùp duïng caùc phöông phaùp sau ñaây: - Thoáng keâ Söû duïng phöông phaùp thoáng keâ trong coâng taùc thu thaäp vaø xöû lyù caùc soá lieäu quan traéc veà ñieàu kieän töï nhieân, soá lieäu ñieàu tra xaõ hoäi hoïc trong quaù trình phoûng vaán laõnh ñaïo vaø nhaân daân ñòa phöông. - So saùnh Döïa vaøo keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc taïi hieän tröôøng, keát quaû phaân tích trong phoøng thí nghieäm vaø keát quaû tính toaùn theo lyù thuyeát so saùnh vôùi tieâu chuaån Vieät Nam nhaèm xaùc ñònh chaát löôïng moâi tröôøng taïi khu vöïc xaây döïng cô sôû saûn xuaát. - Ñaùnh giaù nhanh Phöông phaùp ñaùnh giaù nhaèm öôùc tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm sinh ra trong quaù trình hoaït ñoäng theo heä soá oâ nhieãm do Toå chöùc Y teá Theá giôùi thieát laäp treân cô sôû baûn chaát coâng ngheä, coâng suaát saûn xuaát, khoái löôïng chaát thaûi, quy luaät quaù trình chuyeån hoùa trong töï nhieân vaø soá lieäu thoáng keâ töø kinh nghieäm thöïc teá. 1.4 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu thöïc hieän bôûi caùc thaønh phaàn tham gia thaønh laäp vôùi söïï phoái hôïp cuûa Trung Taâm Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPC), Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi vaø Baûo Veä Moâi Tröôøng TP. Hoà Chí Minh (VITTEP). Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 9. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Chöông hai GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ DÖÏ AÙN 2.1 TOÅNG QUAN VEÀ DÖÏ AÙN • Teân döï aùn NHAØ MAÙY SAÁY HAÛI SAÛN TÆNH BAØ RÒA - VUÕNG TAØU • Ñòa ñieåm: xoùm Laùng Caùt, xaõ Hoäi Baøi, huyeän Taân Thaønh, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu • Caùc ñoái taùc tham gia: Coâng ty Dòch Vuï Haäu Caàn Thuûy Saûn, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu • Ñaïi dieän: oâng Nguyeãn Quang Ñình • Ñòa chæ: 23 Leâ lôïi - Thaønh Phoá Vuõng Taøu, tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu • Ñieän thoaïi: 064.839877 Fax: 84.64.832526 2.2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHAØ MAÙY 2.2.1 Saûn phaåm vaø naêng suaát Saûn phaåm chính cuûa Nhaø maùy laø caùc maët haøng thuûy saûn saáy khoâ goàm: caùc loaïi caù khoâ vaø caù boät. Naêng suaát nhaø maùy phaân boá theo töøng giai ñoaïn nhö sau: Giai ñoaïn I: coâng suaát nhaø maùy khoaûng 30.000 taán töôi/naêm, töông ñöông vôùi 80-100 taán töôi/ngaøy. Döï kieán cô caáu saûn phaåm trong giai ñoaïn naøy nhö sau: - Caù taïp: (caù phaân, duøng laøm thöùc aên gia suùc) khoaûng 20.000 taán töôi/naêm töông ñöông khoaûng 5.000 taán khoâ thaønh phaåm/naêm, chieám 66,7% - Caù khoâ caùc loaïi: khoaûng 9.000 taán töôi/naêm töông ñöông khoaûng 3.300taán khoâ / naêm, chieám 30%. Loaïi saûn phaåm naøy ôû giai ñoaïn I chuû yeáu laø tieâu thuï trong nöôùc. - Caù möïc khoâ: khoaûng 1.000 taán töôi/naêm töông ñöông khoaûng 330taán khoâ thaønh phaåm/naêm, chieám 3,3%. Loaïi saûn phaåm naøy ôû giai ñoaïn I chuû yeáu laø tieâu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 10. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu thuï trong nöôùc. Giai ñoaïn môû roäng: coâng suaát nhaø maùy khoaûng 60.000 - 70.000 taán töôi/naêm. Cô caáu saûn phaåm ñeán giai ñoaïn naøy coù thay ñoåi theo höôùng saûn löôïng caù möïc, caù bieån; giaûm saûn löôïng caù phaân nhö sau: - Caù taïp: 50% - Caù bieån caùc loaïi: 40% - Caù möïc: 10% 2.2.2 Quy trình coâng ngheä Khu xöû lyù chaát thaûi Xöû lyù khí thaûi Phaân loaïi cheá Tieáp nhaän Veä sinh Saáy bieán Kieåm nghieäm Kho baûo quaûn taïm thôøi Nghieàn boät Kho chöùa Xuaát Ñoùng goùi baûo quaûn Hình 2.1. Quy trình coâng ngheä chung saûn xuaát taïi nhaø maùy saáy haûi saûn 2.2.2.1 Quy trình coâng ngheä saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm caù nguyeân daïng Haûi saûn sau khi ñaùnh baét ñöôïc baûo quaûn laïnh baèng nöôùc ñaù. Nhaø maùy mua nguyeân lieäu veà seõ nhanh choùng ñöa vaøo daây chuyeàn cheá bieán. Ñaàu tieân caù ñöôïc röûa saïch, roài moå vaø taùch boû moät soá boä phaän nhö laø ruoät caù, nang möïc... Sau ñoù, caù seõ ñöôïc öôùp gia vò tröôùc khi ñöa vaøo saáy. Chính phaàn boû ñi cuûa daây chuyeàn saáy caù nguyeân daïng naøy seõ laø nguyeân lieäu ñeå cheá bieán caù boät. Sau tuyeån löïa vaø sô cheá, caù nguyeân lieäu ñöôïc chuyeån leân baêng chuyeàn vaøo saáy. Coù hai loø saáy ngöôïc chieàu daïng ñöùng vaø daïng naèm. Trong thieát bò saáy ñöùng, caùc ñaët treân baêng taûi khi ñi heát baêng taûi thöù nhaát seõ rôi xuoáng baêng taûi thöù hai naèm phía döôùi, do ñoù, caù ñaõ ñöôïc ñaûo maët nhieàu laàn trong quaù trình saáy. Moãi laàn sang moät baêng taûi caù ñaûo maët moät laàn. Taän duïng chieàu cao vaø nguyeân lieäu saáy Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 11. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ñöôïc ñaûo maët nhieàu laàn neân loø ñöùng ñaït naêng suaát cao. Hình 2.2. Sô ñoà thieát bò saáy daïng ñöùng Trong thieát bò saáy daïng naèm, caù nguyeân lieäu trong suoát quaù trình saáy chæ naèm treân moät baêng taûi duy nhaát. Do ñoù, quaù trình trao ñoåi nhieät vaø aåm keùm hôn neân naêng suaát thaáp hôn vaø loø saáy daïng naèm chieám maët baèng lôùn, nhöng nguyeân Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 12. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu lieäu khoâng bò ñaûo maët neân cho saûn phaåm nguyeân veïn khoâng bò bieán daïng vaø coù chaát löôïng cao hôn. Hình 2.3. Sô ñoà thieát bò saáy daïng naèm Taùc nhaân saáy laø hoãn hôïp cuûa khoùi do ñoát gas vaø khoâng khí ñaõ ñöôïc ñieàu chænh nhieät ñoä thích hôïp öùng vôùi moãi loaïi saûn phaåm. Hoãn hôïp khí noùng naøy thoåi Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 13. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ngöôïc chieàu vôùi chieàu chuyeån ñoäng cuûa baêng taûi trong loø saáy. Ñeå coù thaønh phaåm chaát löôïng cao, taùc nhaân saáy seõ ñöôïc boå sung vaøo khu vöïc giöõa loø baèng moät oáng nhaùnh. 2.2.2.2 Quy trình coâng ngheä saûn xuaát boät caù vaø daàu caù Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 14. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Hình 2.4. Quy trình coâng ngheä cheá bieán boät caù Hình 2.4. Quy trình coâng ngheä cheá bieán boät caù Heä thoáng cheá bieán boät caù 1. Boä phaän chuaån bò, naïp lieäu; 2. Daây chuyeàn naïp nguyeân lieäu; 3. Haáp, eùp sô boä; 4. EÙp boå sung; 5. Ñöôøng daãn khí noùng; 6. Loø saáy; 7. OÁng xaû vôùi baãy töø; 8. OÁng vaän chuyeån saûn phaåm khoâ coù baãy vaät naëng; 9. Maùy nghieàn buùa; 10. Xiclon taùch boät saûn phaåm; 11. OÁng daãn khí xaû; 12. Heä thoáng ñoùng goùi; 13. Cô caáu ñieàu khieån baèng tay Heä thoáng xöû lyù khí thaûi 17. OÁng khí noùng; 18. Xiclon taùch boät; 19.1. Thieát bò röûa khí 1; 19.2. Thieát bò röûa khí 2; 19.3. OÁng daãn; 19.4. Beå nöôùc; 20.1. Bôm nöôùc laïnh; 20.2. Bôm nöôùc laïnh; 21. Heä thoáng ñöôøng oáng xaû; 22. Ñöôøng oáng daãn khí thaûi; Heä thoáng cheá bieán daàu 25. Bôm nöôùc; 26. Bôm nöôùc noùng; 27. Bình taùch ba pha; 28. Heä thoáng bôm nöôùc; 29. Heä thoáng bôm nöôùc; 30. Heä thoáng ñun nöôùc noùng; 31. Heä thoáng bôm daàu caù; 32. Heä thoáng oáng daãn daàu caù; 33. Heä thoáng taùch daàu; 34. Hoäp ñieàu khieån; Caù nguyeân lieäu ñöôïc ñöa vaøo haáp vaø eùp sô boä ôû maùy eùp (3) roài chuyeån vaøo maùy (4) ñeå eùp boå sung, moät phaàn nöôùc vaø daàu ñöôïc taùch ra khoûi caù. Sau eùp, caù coù ñoä aåm 45% ñöôïc ñöa vaøo saáy. Thieát bò saáy ôû ñaây söû duïng loaïi saáy thuøng quay coù caùnh ñaûo naêng suaát 1,5 taán/h. Khoùi sinh ra töø ñoát gas qua phoøng ñieàu nhieät ñeå troän vôùi khoâng khí taïo hoãn hôïp khí coù nhieät ñoä 100oC. Hoãn hôïp khí naøy ñi vaøo trong thieát bò saáy thuøng quay laøm taùc nhaân saáy. Trong quaù trình saáy, taùc nhaân saáy truyeàn nhieät cho vaät lieäu, laøm bay hôi nöôùc töø vaät lieäu vaø mang hôi nöôùc ñi, laøm giaûm ñoä aåm cuûa vaät lieäu saáy. Qua moät thôøi gian löu thích hôïp trong thieát bò saáy, caù ñaõ ñöôïc saáy ñeán ñoä aåm 8- 10%. Sau saáy, caù ñöôïc nghieàn vuïn thaønh boät trong maùy nghieàn buùa. Cuoái cuøng, boät caù ñem ñoùng bao thaønh phaåm. Phaàn nöôùc eùp ñem laéng taùch. Phaàn daàu ñem ñi cheá bieán thaønh daàu duøng trong thöïc phaåm hay taêng cöôøng cho thöùc aên gia suùc. Khí thaûi sau saáy seõ taùch boät caù ra baèng xiclon. Hieäu quaû taùch boät cuûa heä Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 15. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu thieát bò naøy laø 70%. Phaàn boät thu ñöôïc seõ naïp vaøo boàn chöùa ñeå ñoùng goùi saûn phaåm boät caù laøm thöùc aên gia suùc. Phaàn khí sau khi qua heä xiclon seõ qua heä thoáng xöû lyù khí thaûi baèng nöôùc. 2.2.3 Nguyeân lieäu vaø hoùa chaát vaø thieát bò Trong toå chöùc coâng ty coù hai thaønh vieân laø doanh nghieäp cheá bieán haûi saûn neân vieäc thu mua coù nhieàu thuaän lôïi. Song vieäc thu mua caàn oån ñònh vôùi löôïng caù nguyeân lieäu lôùn. Nhu caàu caù nguyeân lieäu cho nhaø maùy trong giai ñoaïn 1 laø 80-100 taán töôi moät ngaøy vaø giai ñoaïn môû roäng saûn xuaát, nhu caàu nguyeân lieän taêng leân gaáp ñoâi, khoaûng 200 taán töôi/ngaøy. Nhaø maùy cuõng coøn coù thuaän lôïi laø gaàn caùc caûng vaø beán caù vôùi caùc khoaûng caùch laø: töø Long Sôn – 5km; Long Haûi – 20 km; Phöôùc Haûi – 30km; Vuõng Taøu - 30km. Caùc hoùa chaát chính ñöôïc söû duïng cho saûn xuaát taïi nhaø maùy laø: - Clorin: tieät truøng, veä sinh nhaø xöôûng vaø duïng cu.ï - Muoái vaø caùc gia vò duøng ñeå öôùp caù tröôùc khi saáy. Caùc thieát bò chính trong daây chuyeàn saûn xuaát taïi nhaø maùy ñöôïc lieät keâ trong baûng P.1 phaàn phuï luïc. 2.2.4 Naêng löôïng vaø nöôùc Nhaø maùy hoaït ñoäng caàn nguoàn ñieän cung caáp cho ñoäng cô baêng taûi, quaït thoâng gioù, bôm nöôùc, maùy nghieàn… vaø ñieän thaép saùng vôùi möùc tieâu thuï 250kWngaøy. Nhaø maùy söû duïng nguoàn ñieän löôùi quoác gia. Ñeå chuû ñoäng saûn xuaát, nhaø maùy ñaõ ñaàu tö maùy phaùt ñieän phoøng khi löôùi ñieän bò giaùn ñoaïn. Nhaø maùy söû duïng nguoàn naêng löôïng caáp cho caùc thieát bò saáy trong daây chuyeàn laø khí daàu moû hoùa loûng (LPG). Ñeå ñaûm baûo nguoàn caáp khí khi bò giaùn ñoaïn döï aùn coù theå seõ laép ñaët heä thoáng boàn chöùa LPG dung tích 20m3. Löôïng khí naøy coù theå ñaûm baûo nhaø maùy hoaït ñoäng ñöôïc 4-5 ngaøy. Loø hôi cuûa nhaø maùy söû duïng nhieân lieäu laø daàu FO vôùi löôïng tieâu hao laø 200 kg/h. Toång löôïng nöôùc caàn cho hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy trong moät ngaøy laø 250- 320m3. Döï aùn söû duïng nguoàn nöôùc caáp cuûa nhaø maùy nöôùc Baø Ròa. 2.2.5 Toå chöùc nhaø maùy Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò vaø caùc chöùc vuï khaùc nhö Giaùm ñoác, caùc Phoù Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 16. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu giaùm ñoác, tröôûng phoøng ban, ñoäi, toå… do Hoäi ñoàng quaûn trò baàu ra. Phoù giaùm ñoác kinh doanh quaûn lí phoøng kinh doanh tieáp thò, phoøng taøi vuï, phoøng toå chöùc haønh chính. Phoù giaùm ñoác saûn xuaát quaûn lyù phoùng kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm, boä phaän saáy, boä phaän nghieàn, lao ñoäng phoå thoâng. ÔÛ giai ñoaïn I, coâng suaát 100 taán töôi moät ngaøy, nhu caàu lao ñoäng caàn thieát öôùc tính nhö sau: Daây chuyeàn laøm thöùc aên gia suùc: 25-30 ngöôøi. Daây chuyeàn saáy caù bieån vaø caù möïc: 15-20 ngöôøi. Boä phaän giaùn tieáp ñieàu haønh saûn xuaát: 10-15 ngöôøi. Ñoäi xe: 10 ngöôøi. Toång soá lao ñoäng khoaûng 70 ngöôøi. 2.3 MUÏC TIEÂU KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu saûn xuaát caùc maët haøng haûi saûn saáy khoâ mang laïi caùc lôïi ích veà kinh teá - xaõ hoäi sau ñaây: - Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ra ñôøi ñaõ taän duïng tieàm naêng thuyû saûn hieän coù trong khu vöïc ñeå saûn xuaát haøng tieâu thuï trong nöôùc vaø xuaát khaåu vaø thuùc ñaåy ngheà nuoâi troàng vaø khai thaùc thuûy saûn taïi ñòa phöông. - Taïo theâm nguoàn thu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø ñòa phöông thoâng qua caùc khoaûn thueá phaûi ñoùng goùp. - Nhaø maùy Saáy Haûi saûn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu hoaït ñoäng ñaõ taïo vieäc laøm oån ñònh cho gaàn 100 ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp taïi ñaây. Ngoaøi ra, vieäc thu mua haûi saûn töôi taïi choã goùp phaàn taïo coâng aên vieäc laøm vaø taêng theâm thu nhaäp cho nhaân daân ñòa phöông. 2.4 MAËT BAÈNG DÖÏ AÙN Nhaø maùy saáy haûi saûn ñöôïc thieát keá vôùi vôùi dieän tích maët baèng laø 16,5 ha, chia laøm hai giai ñoaïn xaây döïng nhö sau: - Giai ñoaïn 1: 4,6 ha, goàm coù 2 ñôït xaây döïng - Ñôït 1: 2,6 ha - Ñôït 2: 2,0 ha - Giai ñoaïn 2: 11,9 ha Tieán ñoä thi coâng coâng trình Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 17. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu − Thôøi gian hoaøn thaønh döï kieán: quyù IV-1997. Sô ñoà maët baèng nhaø maùy theo döï kieán ban ñaàu ñöôïc trình baøy trong hình 2.5. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 18. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu 2.5 VOÁN ÑAÀU TÖ Döï aùn döï kieán hoaït ñoäng trong 20 naêm treân cô sôû thaønh laäp coâng ty traùch nhieäm höõu haïn vôùi toång soá voán ñaàu tö giai ñoaïn 1 laø 18 tæ ñoàng, trong ñoù coù phaàn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng. Nguoàn voán: - Voán vay daøi haïn vôùi laõi suaát 1,25%/thaùng - Thôøi gian hoaøn traû voán: 4,1 naêm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 19. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
 20. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng döï aùn Nhaø Maùy Saáy Haûi Saûn Tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu Hình 2.5. Sô ñoà maët baèng nhaø maùy Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản