intTypePromotion=3

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần MISA”.

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

1
272
lượt xem
125
download

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần MISA”.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp đề tài: “phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần misa”.', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần MISA”.

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Phân tích k t qu s n xu t kinh doanh c a công ty c ph n MISA”. 1
 2. 1.1 Tính c p thi t c a tài Hi n nay, trư c tình hình kinh t nư c ta ang có s h i nh p v i n n kinh t th gi i thì s c nh tranh gi a các doanh nghi p càng tr nên gay g t. òi h i m i doanh nghi p ph i có chi n lư c và cách th c kinh doanh linh ho t nh m em l i hi u qu kinh doanh cho mình.Vì v y vi c n m b t nhu c u, thu th p và x lý các thông tin phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh là r t quan tr ng. T vi c phân tích k t qu s n xu t kinh doanh giúp doanh nghi p tìm ra nh ng i m m nh và nh ng i m còn h n ch t ó nh hư ng ra các chi n lư c, nh ng quy t nh u tư … cho phù h p v i ngu n l c c a công ty, h n ch ư c nh ng r i ro trong u tư khi không n m b t ư c thông tin. giúp doanh nghi p th y rõ ư c th c tr ng s n xu t kinh doanh cũng như bi n pháp c i thi n và nâng cao k t qu s n xu t kinh doanh tài: “Phân tích k t qu s n xu t kinh chúng tôi ti n hành nghiên c u doanh c a công ty c ph n MISA”. 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Trên cơ s phân tích k t qu s n xu t kinh doanh c a công ty C ph n MISA xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a công ty. 1.2.2 M c tiêu c th - Khái quát m t s v n lý lu n v ho t ng s n xu t kinh doanh. - Phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty c ph n MISA - Phân tích các nhân t nh hư ng và m c nh hư ng c a các y u t n k t qu s n xu t kinh doanh c a công ty trong th i gian qua. 2
 3. - xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao k t qu s n xu t kinh doanh cho công ty trong th i gian t i. 1.3 i tư ng và ph m vi nghiên c u 1.3.1 i tư ng nghiên c u c a tài Toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty C ph n MISA 1.3.2 Ph m vi nghiên c u c a tài - a i m: Công ty C ph n MISA - Th i gian: T ngày 10/1/2009 – 23/5/2009 3
 4. PH N II: CƠ S LÝ LU N 2.1 Các khái ni m cơ b n 2.1.1 Khái ni m v doanh thu và các lo i doanh thu 2.1.1.1 Khái ni m doanh thu Doanh thu là kho n ti n thu ư c t ho t ng bán hàng, ho t ng tài chính ho c cung c p d ch v c a doanh nghi p. 2.1.1.2 Các lo i doanh thu a. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là s ti n thu ư c t ho t ng bán hàng và cung c p d ch v . b. Doanh thu ho t ng tài chính Doanh thu ho t ng tài chính là kho n ti n thu ư c t các ho t ng tài chính c a doanh nghi p. 2.1.2 Khái ni m chi phí và các lo i chi phí 2.1.2.1 Khái ni m S n xu t c a c i v t ch t là ho t ng cơ b n c a con ngư i là i u ki n t t y u quy t nh s t n t i và phát tri n c a con ngư i. Trong n n kinh t th trư ng vi c s n xu t ra các s n ph m nh m m c ích áp ng nhu c u c a th trư ng ng th i em l i l i nhu n cho doanh nghi p. ó là nh ng quá trình mà m i doanh nghi p b ra m t chi phí nh t nh, là chi phí v i s ng: ti n lương, ti n công, BHXH ngoài ra còn có các lo i chi phí khác như chi phí kh u hao TSC , chi phí NVL, chi phí qu n lý…, m i chi phí b ra u ư c th hi n giá tr b ng thư c o ti n t . “Chi phí s n xu t kinh doanh là bi u hi n b ng ti n c a toàn b hao phí có liên quan tr c ti p n quá trình s n xu t kinh doanh mà doanh nghi p b ra trong m t th i kỳ nh t nh”. 4
 5. Trong doanh nghi p s n xu t kinh doanh, Ngoài ho t ng s n xu t kinh doanh còn có nh ng ho t ng khác không có tính ch t s n xu t như: Bán hàng, qu n lý các ho t ng mang tính ch t s nghi p. Chi phí s n xu t kinh doanh phát sinh thư ng xuyên, hàng ngày, g n li n v i t ng v trí s n xu t, t ng s n ph m và ho t ng s n xu t kinh doanh. Vi c tính toán, t ng h p chi phí s n xu t kinh doanh c n ư c ti n hành trong th i gian nh t nh, có th là quý tháng, năm.Các chi phí này cu i kỳ s ư c bù p b ng doanh thu kinh doanh trong kỳ ó c a doanh nghi p. 2.1.2.2 Phân lo i chi phí Chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p g m nhi u kho n khác nhau c v n i dung, tính ch t, công d ng, m c ích… trong t ng doanh nghi p s n xu t. thu n l i cho công tác qu n lý và h ch toán c n ph i ti n hành phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh theo các tiêu th c khác nhau nh m nâng cao tính chi ti t c a thông tin chi phí, ph c v c l c cho công tác qu n lý, l p k ho ch ng th i t o cơ s tin ch y cho vi c ph n u gi m chi phí, nâng cao hi u qu kinh t c a chi phí. Dư i ây là m t s cách phân lo i ch y u: a. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh theo n i dung tính ch t kinh t c a chi phí Cách phân lo i này d a trên nguyên t c nh ng chi phí có cùng n i dung kinh t ư c x p vào m t lo i y u t chi phí, không k c chi phí ó phát sinh lĩnh v c ho t ng nào, a i m nào và dùng vào m c ích gì trong s n xu t kinh doanh. Toàn b chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ ư c chia làm các y u t chi phí sau: - Chi phí nguyên v t li u - Chi phí nhân công - Chi phí kh u hao TSC 5
 6. - Chi phí d ch v mua ngoài - Chi phí khác b ng ti n Cách phân lo i này cho bi t chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p g m nh ng n i dung chi phí nào, t tr ng t ng lo i chi phí / ng s , làm cơ s cho vi c l p k ho ch như k ho ch cung ng v t tư, k ho ch qu lương,… Tuy nhiên cách nhìn này không cho bi t CPSX / ∑ chi phí c a doanh nghi p là bao nhiêu. b. Phân lo i theo m c ích và công d ng c a chi phí Cách này căn c vào ý nghĩa c a chi phí trong giá thnh s n ph m d a vào m c ích, công d ng c a chi phí và m c phân b chi phí cho t ng i tư ng (không phân bi t chi phí có n i dung như th nào). Toàn b chi phí s n xu t kinh doanh phát sinh trong kỳ ư c chia thành các kho n m c: - Chi phí ngyên v t li u tr c ti p: Ph n ánh toàn b chi phí v nguyên v t li u chính, v t li u ph , nhiên li u… tham gia tr c ti p vào s n xu t ch t o ra s n ph m hay th c hi n lao v , d ch v . - Chi phí nhân công tr c ti p: G m ti n lương, ph c p lương, trích BHXH, BHYT, KPC theo t l v i ti n lương phát sinh. - Chi phí s n xu t chung: Nh ng chi phí phát sinh trong ph m vi phân xư ng s n xu t (tr chi phí NVL tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p). + Chi phí nhân viên phân xư ng. + Chi phí v t li u và CCDC s n xu t. + Chi phí kh u hao TSC + Chi phí d ch v mua ngoài. + Chi phí b ng ti n khác Ba kho n m c chi phí trên ư c tính vào giá tr s n xu t, ngoài ra khi tính giá thành toàn b còn g m: chi phí bán hàng, chi phí QLDN. Phân lo i theo cách này r t thu n ti n cho vi c t p h p chi phí và tính giá thành s n 6
 7. ph m, ph c v yêu c u qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh theo nh m c, cung c p thông tin cho vi c l p BCTC, giúp vi c ánh giá tình hình th c hi n k ho ch giá thành s n xu t, phân tích nh hư ng c a t ng kho n m c chi phí n giá thành s n xu t cũng như cho th y v trí c a CPSX trong quá trình SXKD c a doanh nghi p. c. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh theo m i quan h v i kh i lư ng s n ph m, công vi c lao v s n xu t trong kỳ - Chi phí c nh ( nh phí): là nh ng chi phí không thay i v t ng s so v i kh i lư ng công vi c hoàn thành trong m t ph m vi nh t nh. - Chi phí bi n i (bi n phí): là nh ng chi phí thay i v t ng s , v t l so v i kh i lư ng công vi c hoàn thành. Phân lo i theo cách này thu n l i cho vi c l p k ho ch và ki m tra chi phí, xác nh i m hòa v n, phân tích tình hình ti t ki m chi phí s n xu t kinh doanh. ng th i làm căn c ra bi n pháp thích h p h th p chi phí s n xu t kinh doanh trên m t ơn v s n ph m cũng như xác nh phương án u tư thích h p. d. Phân lo i chi phí s n xu t theo phương pháp t p h p chi phí s n i tư ng ch u chi phí xu t và m i quan h gi a - Chi phí tr c ti p: là nh ng CPSX quan h tr c ti p cho s n ph m ho c i tư ng ch chi phí. - Chi phí gián ti p: là nh ng CPSX có quan h n s n xu t ra nhi u lo i s n ph m, không phân nh ư c cho t ng i tư ng cho nên ph i phân b theo i tư ng nh t nh. Phân lo i theo cách này có ý nghĩa i v i vi c xác nh phương pháp t p h p chi phí và phân b chi phí m t cách h p lý. Nói chung vi c phân lo i chi phí theo tiêu th c nào là ph i phù h p vi c i m và yêu c u qu n lý c a doanh nghi p, là cơ s cho vi c l p k 7
 8. ho ch, phân tích ki m tra chi phí và xác nh tr ng i m qu n lý chi phí nh m góp ph n ti t ki m chi phí, nâng cao l i nhu n cho doanh nghi p. 2.1.2.3 Ph m vi chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p N n kinh t th trư ng song song v i vi c m r ng môi trư ng kinh doanh cho các doanh nghi p có nghĩa các doanh nghi p ph i c nh tranh v i nhau gay g t. Có th nói c nh tranh trong n n kinh t th trư ng là m t cu c ch y ua kh c li t trên m t tuy n ư ng v i nh ng bi n báo và lu t l luôn thay i, không có tuy n ích và không có ngư i chi n th ng vĩnh c u. M c tiêu c a doanh nghi p trong cu c ch y ua ó u là l i nhu n. Nhưng l i nhu n h ch toán trên s sách gi i trình v i B tài chính cao cũng ng nghĩa v i vi c ph i n p thu thu nh p doanh nghi p cao, mà các doanh nghi p thì luôn luôn không mu n ti n ch y ra kh i túi c a mình. Cho nên xu hư ng chung c a các doanh nghi p là mu n i chi phí s n xu t kinh doanh trên s sách h ch toán cao hơn. Nhà nư c ã ưa ra các quy nh trong lu t thu TNDN ph n nào ph n ánh úng b n ch t kinh t tương i y các chi phí h p lý phát sinh trong quá trình ho t ng SXKD c a doanh nghi p. - Chi phí s n xu t kinh doanh ch bao g m nh ng kho n chi phí tr c ti p ho c gián ti p ph c v cho ho t ng SXKD c a doanh nghi p, mà không bao g m nh ng kho n chi phí ph c v cho ho t ng riêng bi t khác c a doanh nghi p. - Nh ng kho n chi phí có ngu n bù p riêng không ư c tính vào chi phí s n xu t kinh doanh như chi phí u tư dài h n, chi phí ph c v cho các ho t ng t ch c oàn th . - Có m t s kho n chi phí v th c ch t không ph i là chi phí s n xu t kinh doanh nhưng do yêu c u c a ch h ch toán kinh t và ch qu n lý hi n hành cho phép h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh như: chi phí phòng chày, ch a cháy, chi phí phòng ch ng bão l t. 8
 9. - Có m t s kho n chi phí v th c ch t là chi phí s n xu t kinh doanh nhưng phát sinh do l i ch quan c a doanh nghi p thì không ư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh như ti n ph t do vi ph m h p ng… Xác nh úng ph m vi chi phí s n xu t kinh doanh m i h ch toán y , úng n h p lý các kho n chi phí, qua ó ph n ánh chính xác hi u qu ho t ng c a SXKD c a doanh nghi p, cơ s Nhà nư c qu n lý ra quy t nh chính xác, xác nh úng ngu n thu cho NSNN. 2.1.3 Khái ni m v ho t ng s n xu t kinh doanh Trong th i i ngày nay, ho t ng s n xu t t o ra c a c i v t ch t và d ch v luôn g n li n v i cu c s ng c a con ngư i, công vi c s n xu t thu n l i khi các s n ph m t o ra ư c th trư ng ch p nh n t c là ng ý s d ng s n ph m ó. ư c như v y thì các ch th ti n hành s n xu t ph i có khă năng kinh doanh.“ N u lo i b các ph n khác nhau nói v phương ti n, phương th c, k t qu c th c a ho t ng kinh doanh thì có th hi u kinh doanh là các ho t ng kinh t nh m m c tiêu sinh l i c a ch th kinh doanh trên th trư ng”1 Ho t ng kinh doanh có c i m: + Do m t ch th th c hi n và g i là ch th kinh doanh, ch th kinh doanh có th là cá nhân, h gia ình, doanh nghi p + Kinh doanh ph i g n v i th trư ng, các ch th kinh doanh có m i quan h m t thi t v i nhau, ó là quan h v i các b n hàng, v i ch th cung cp u vào, v i khách hàng, v i i th c nh tranh, v i Nhà nư c. Các m i quan h này giúp cho các ch th kinh doanh duy trì ho t ng kinh doanh ưa doanh nghi p c a mình này càng phát tri n. 1 Giáo trình Lý thuy t qu n tr doanh nghi p. TS.Nguy n Th H ng Thu và PGS.TS Nguy n Th Ng c Huy n. NXB Khoa h c k thu t, Hà N i- 1998, trang 5 9
 10. + Kinh doanh ph i có s v n ng c a ng v n: V n là y u t quy t nh cho công vi c kinh doanh, không có v n thì không th có ho t ng kinh doanh. Ch th kinh doanh s d ng v n mua nguyên li u, thi t b s n xu t, thuê lao ng... + M c ích ch y u c a ho t ng kinh doanh là l i nhu n. 2.2 B n ch t và ch c năng c a quá trình phân tích k t qu SXKD c a doanh nghi p 2.2.1 B n ch t c a phân tích k t qu ho t ng SXKD Th c ch t khái ni m hi u qu ho t ng SXKD là bi u hi n m t ch t lư ng c a các ho t ng kinh doanh, ph n ánh trình s d ng các ngu n l c (nguyên v t li u, thi t b máy móc, lao ng và ng v n) t ưc m c tiêu cu i cùng c a m i ho t ng SXKD c a doanh nghi p là m c tiêu t i a hoá l i nhu n. hi u rõ b n ch t c a hi u qu ho t ng SXKD chúng ta có th d a vào vi c phân bi t hai khái ni m k t qu và hi u qu 2: + K t qu c a ho t ng SXKD là nh ng gì mà doanh nghi p t ưc sau m t quá trình SXKD nh t nh, k t qu là m c tiêu c n thi t c a m i doanh nghi p. K t qu ho t ng SXKD có th là nh ng i lư ng c th có th nh lư ng cân ong o m ư c cũng có th là nh ng i lư ng ch ph n ánh ư c m t ch t lư ng hoàn toàn có tính ch t nh tính như thương hi u, uy tín, s tín nhi m c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m. Ch t lư ng bao gi cũng là m c tiêu c a doanh nghi p. + Trong khái ni m hi u qu ho t ng SXKD c a doanh nghi p ã s d ng c hai ch tiêu là k t qu t ư c và chi phí b ra có ư c k t qu ó (c trong lý thuy t và th c t thì hai i lư ng này có th ư c xác nh 2 o n này ư c tóm t t t Giáo trình qu n tr kinh doanh t ng h p trong các doanh nghi p, GS.TS. Ngô ình Giao. NXB Khoa h c k thuât, Hà N i- 1997, trang 409. 10
 11. b ng ơn v giá tr hay hi n v t) nhưng n u s d ng ơn v hi n v t thì khó khăn hơn vì tr ng thái hay ơn v tính c a u vào và u ra là khác nhau còn s d ng ơn v giá tr s luôn ưa ư c các i lư ng khác nhau v cùng m t ơn v . Trong th c t ngư i ta s d ng hi u qu ho t ng SXKD là m c tiêu cu i cùng c a ho t ng s n xu t cũng có nh ng trư ng h p s d ng nó như là m t công c o lư ng kh năng t n m c tiêu ã t ra. 2.2.2 Ch c năng c a phân tích k t qu ho t ng SXKD Sau m i chu kỳ s n xu t kinh doanh, con ngư i thư ng xuyên ph i ánh giá k t qu t ó rút ra nh ng sai l m, thi u sót, tìm ra nh ng nguyên nhân nh hư ng t i k t qu , v ch rõ ti m năng chưa ư c s d ng và ra các bi n pháp kh c ph c, x lý k p th i không ng ng nâng cao k t qu s n xu t kinh doanh. K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh là m t ch tiêu t ng h p ch u tác ng c a nhi u nhân t . M i bi n ng c a t ng nhân t có th xác nh xu hư ng và m c nh hư ng n k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh là c th hoá b n ch t k t qu s n xu t kinh c a doanh nghi p. Có nhi u quan i m khác nhau khi bàn v ch c năng c a phân tích ch c năng c a k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh nhưng chung nh t thì phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh có 3 ch c năng cơ b n sau: - Ch c năng ki m tra - Ch c năng qu n tr - Ch c năng d báo *Ch c năng ki m tra Ki m tra là thông qua phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh mà qu n lý s d ng sao cho h p lý. Th hi n qua các giai o n sau. 11
 12. + Ki m tra quá trình s d ng các y u t u vào c a quá trình s n xu t như: Nguyên v t li u, lao ng, … Ki m tra quá trình s n xu t s n ph m: Như năng su t, ch t lư ng s n ph m, ch t lư ng lao ng. + Ki m tra ho t ng ngoài s n xu t như: thi t l p và s d ng ngu n tài chính, các ho t ng khác. * Ch c năng qu n tr Các doanh nghi p mu n t ư c k t qu cao trong quá trình s n xu t kinh doanh u c n ph i xây d ng cho mình phương hư ng, m c tiêu u tư và bi n pháp s d ng các ngu n l c trong doanh nghi p c a mình. M t khác m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p n m trong m i liên hoàn v i nhau. Do ó ch có th ti n hành phân tích các ho t ng s n xu t kinh doanh m t cách toàn di n m i giúp ư c doanh nghi p ánh giá y và sâu s c m i ho t ng s n xu t kinh doanh trong tr ng thái th c c a mình. T ó ưa ra m t cách t ng quát các m c tiêu ng th i phân tích sâu s c hơn các nhân t tác ng n các m c tiêu ó. *Ch c năng d báo Thông qua vi c phân tích k t qu kinh doanh có th d báo v xu hư ng phát tri n c a doanh nghi p. M i tài li u ph c v cho vi c phân tích kinh doanh u r t quan tr ng cho vi c d báo v tương lai c a doanh nghi p. ây là thông tin quan tr ng trong vi c xây dư ng các chi n lư c kinh doanh ngoài ra vi c phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh còn d báo v xu hư ng, ph m vi, m c nh hư ng c a các nhân t n ho t ng s n xu t kinh doanh Như v y c 3 ch c năng trên u th c hi n cùng m t lúc thông qua quá trình phân tích, các ch c năng này có nh hư ng qua l i l n nhau. Vì 12
 13. v y vi c th c hi n t t ch c năng này s t o i u ki n t t cho các ch c năng khác và ngư c l i. 2.3 V trí và vai trò c a vi c phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh 2.3.1. V trí Ho t ng s n xu t kinh doanh có v trí vô cùng quan tr ng trong m i doanh nghi p. t n t i thì trư c h t m i doanh nghi p ph i nh hư ng cho mình là s n xu t cái gì? sau ó ti n hành các ho t ng s n xu t sn xu t ra các s n ph m ó ph c v cho nhu c u c a th trư ng. Ho t ng s n xu t kinh doanh là yêu c u cơ b n cho s t n t i c a n n kinh t . Thông qua ho t ng s n xu t kinh doanh các donh nghi p s trao i các s n ph m v i nhau t ó có th ti n hành h p tác cùng kinh doanh. Ho t ng s n xu t kinh doanh là cơ s thi t y u không th thi u ư c và nh t l i là trong n n kinh t th trư ng như hi n nay. N u m i doanh nghi p bi t k t h p các y u t u vào ti n hành ho t ng s n xu t kinh doanh thì s mang l i m t hi u qu r t l n cho mình. 3.2. Vai trò Ho t ng s n xu t kinh doanh là công c h u hi u các nhà qu n tr doanh nghi p th c hi n nhi m v qu n tr kinh doanh c a mình. Khi ti n hành b t kỳ m t ho t ng s n xu t kinh doanh nào, các doanh nghi p u ph i huy ng s d ng t i a các ngu n l c s n có nh m t ư c m c tiêu là t i a hoá l i nhu n và ho t ng s n xu t kinh doanh là m t trong nh ng công c , phương pháp doanh nghi p t ư c m c tiêu ó. Thông qua vi c tính toán các ch tiêu hi u qu kinh doanh không nh ng cho phép các nhà qu n tr ánh giá ư c tính hi u qu c a các ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ( có t hi u qu không và t mc nào ) mà còn cho phép các nhà qu n tr phân tích tìm ra các nhân t nh hư ng n 13
 14. các ho t ng s n xu t kinh doanh, t ó tìm ra các bi n pháp i u ch nh phù h p v i th c t c a th trư ng, phù h p v i kh năng c a doanh nghi p. Nâng cao ho t ng s n xu t kinh doanh là góp ph n nâng cao s c c nh tranh c a doanh nghi p trên th trư ng. M i doanh nghi p ho t ng s n xu t kinh doanh trên th trư ng u g p r t nhi u i th c nh tranh khác nhau trong cùng ngành cũng như ngoài ngành. Do v y ch có nâng cao ho t ng s n xu t kinh doanh m i có th ti t ki m ư c chi phí, nâng cao năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng s n ph m,... m i có th nâng cao ư c s c c nh tranh c a doanh nghi p trên th trư ng và tìm m i bi n pháp nâng cao ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là m t t t y u khách quan. Thông qua vi c s d ng các ngu n l c, t ng y u t s n xu t s quan sát ư c m i qua h gi a y u t s n xu t v i k t qu ho t ng kinh doanh, s bi t ư c nh ng nguyên nhân nào s nh hư ng tích c c n vi c s d ng có hi u qu các y u t , nh ng nguyên nhân nào ang còn h n ch , nh hư ng n khai thác năng l c s n xu t c a doanh nghi p. T ó doanh nghi p có th tìm ư c các gi i pháp thích h p khai thác kh năng ti m tàng trong năng l c s n xu t c a doanh nghi p, làm l i cho ho t ng kinh doanh. 2.3.2 M c ích c a ánh giá ho t ng s n xu t kinh doanh Thông qua vi c phân tích nh m tìm ra và gi i thích ư c m i quan h gi a các ho t ng s n xu t và kinh doanh c th c a doanh nghi p, t ó ưa ra các bi n pháp qu n lý t t như ti t ki m chi phí, h giá thành, ch ng th t thoát tài s n, tăng năng su t lao ng … Do ó vi c ánh giá k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ph i t ư c m c ích c th sau: 14
 15. - ưa ra các ch tiêu d báo v xu hư ng phát tri n, s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, các ch tiêu này r t quan tr ng trong vi c ưa ra các chi n lư c mang tính lâu dài trong tương lai c a nhà qu n lý. - Giúp nhà qu n lý ra ư c hư ng phát tri n trong tương lai c a doanh nghi p vì ho t ng s n xu t kinh doanh luôn bi n i không ng ng sao cho phù h p v i môi trư ng kinh doanh Th c hi n t t các m c ích trên nh m tìm ra xu hư ng và ph m vi tác d ng c a các nhân t n các k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và d báo xu hư ng phát tri n c a doanh nghi p. 2.4 Các y u t nh hư ng n k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p 2.4.1. Các nhân t bên ngoài a. Môi trư ng pháp lý "Môi trư ng pháp lý bao g m lu t, văn b n dư i lu t, quy trình , quy ph m k thu t s n xu t...T t c các quy ph m k thu t s n xu t kinh doanh u tác ng tr c ti p n hi u qu và k t qu ho t ng SXKD c a doanh nghi p"3. ó là các quy nh c a nhà nư c v nh ng th t c, v n có liên quan n ph m vi ho t ng SXKD c a doanh nghi p, òi h i m i doanh nghi p khi tham gia vào môi trư ng kinh doanh c n ph i nghiên c u, tìm hi u và ch p hành úng theo nh ng quy nh ó. Môi trư ng pháp lý t o môi trư ng ho t ng, m t môi trư ng pháp lý lành m nh s t o i u ki n cho doanh nghi p ti n hành thu n l i các ho t ng SXKD c a mình l i v a i u ch nh các ho t ng kinh t vĩ mô theo hư ng chú tr ng n các thành viên khác trong xã h i, quan tâm n các m c tiêu khác ngoài m c tiêu l i nhu n. Ngoài ra các chính sách liên quan 3 Giáo trình Qu n tr kinh doanh t ng h p trong các doanh nghi p, GS.TS. Ngô ình Giao. NXB Khoa h c k thu t, Hà N i- 1997, trang422. 15
 16. n các hình th c thu , cách tính, thu thu có nh hư ng r t l n n hi u qu ho t ng SXKD c a doanh nghi p. Môi trư ng pháp lý t o s bình ng c a m i lo i hình kinh doanh, m i doanh nghi p có quy n và nghĩa v như nhau trong ph m vi ho t ng c a mình. Trong n n kinh t th trư ng m c a h i nh p không th tránh kh i hi n tư ng nh ng doanh nghi p l n có kh năng c nh tranh s thâu tóm nh ng doanh nghi p nh . Nhà nư c ng ra b o v quy n l i cho các doanh nghi p “y u th ” có th duy trì ho t ng SXKD c a mình và i u ch nh các lĩnh v c s n xu t cho phù h p v i cơ ch , ư ng l i kinh t chung cho toàn xã h i. Tính công b ng và nghiêm minh c a lu t pháp b t kỳ m c nào u có nh hư ng n hi u qu ho t ng SXKD c a doanh nghi p. N u môi trư ng kinh doanh mà m i thành viên u tuân th pháp lu t thì hi u qu t ng th s l n hơn, ngư c l i, nhi u doanh nghi p s ti n hành nh ng ho t ng kinh doanh b t chính, s n xu t hàng gi , tr n l u thu , gian l n thương m i, vi ph m các quy nh v b o v môi trư ng làm h i t i xã h i. b. Môi trư ng chính tr , văn hoá- xã h i Hình th c, th ch ư ng l i chính tr c a ng và Nhà nư c quy t nh các chính sách, ư ng l i kinh t chung, t ó quy t nh các lĩnh v c, lo i hình ho t ng SXKD c a các doanh nghi p. Môi trư ng chính tr n nh s có tác d ng thu hút các hình th c u tư nư c ngoài liên doanh, liên k t t o thêm ư c ngu n v n l n cho doanh nghi p m r ng ho t ng SXKD c a mình. Ngư c l i n u môi trư ng chính tr r i ren, thi u n nh thì không nh ng ho t ng h p tác SXKD v i các doanh nghi p nư c ngoài h u như là không có mà ngay ho t ng SXKD c a doanh nghi p trong nư c cũng g p nhi u b t n. 16
 17. Môi trư ng văn hoá- xã h i bao g m các nhân t i u ki n xã h i, phong t c t p quán, trình , l i s ng c a ngư i dân... ây là nh ng y u t r t g n gũi và có nh hư ng tr c ti p hay gián ti p n ho t ng SXKD c a doanh nghi p. Doanh nghi p ch có th duy trì và thu ư c l i nhu n khi s n ph m làm ra phù h p v i nhu c u, th hi u khách hàng, phù h p v i l i s ng c a ngư i dân nơi ti n hành ho t ng s n xu t. Mà nh ng y u t này do các nhân t thu c môi trư ng văn hoá- xã h i quy nh. c. Môi trư ng kinh t Môi trư ng kinh t là m t nhân t bên ngoài tác ng r t l n n hi u qu SXKD c a doanh nghi p. Tăng trư ng kinh t qu c dân, chính sách kinh t c a Chính ph , t c tăng trư ng, ch t lư ng c a s tăng trư ng hàng năm c a n n kinh t , t l l m phát, th t nghi p, cán cân thương m i...luôn là các nhân t tác ng tr c ti p n các quy t nh cung c u và t ó tác ng tr c ti p n k t qu va hi u qu ho t ng SXKD c a t ng doanh nghi p4. Là ti n Nhà nư c xây d ng các chính sách kinh t vĩ mô như chính sách tài chính, các chính sách ưu ãi v i các doanh nghi p, chính sách ưu ãi các ho t ng u tư... nh hư ng r t c th n k h o ch SXKD và k t qu SXKD c a m i doanh nghi p. Ngoài ra, tình hình kinh doanh hay s xu t hi n thêm c a các i th c nh tranh cũng bu c doanh nghi p c n quan tâm n chi n lư c kinh doanh c a mình. M t môi trư ng c nh tranh lành m nh s thúc y các doanh nghi p cùng phát tri n, cùng hư ng t i m c tiêu hi u qu SXKD c a mình. T o i u ki n các cơ quan qu n lý kinh t nhà nư c làm t t công tác d báo i u ti t úng n các ho t ng và có các chính sách mang l i hi u qu kinh t cho các doanh nghi p. 4 o n này ư c tóm t t t Giáo trình Qu n tr kinh doanh t ng h p trong các doanh nghi p, GS.TS. Ngô ình Giao. NXB Khoa h c k thu t, Hà N i- 1997, trang 424. 17
 18. d Môi trư ng thông tin Trong n n kinh t th trư ng cu c cách m ng v thông tin ang di n ra m nh m bên c nh cu c cách m ng khoa h c k thu t. làm b t kỳ m t khâu nào c a quá trình SXKD c n ph i có thông tin, vì thông tin bao trùm lên các lĩnh v c, thông tin i u tra khai thác th trư ng cho ra m t s n ph m m i, thông tin v k thu t s n xu t, thông tin v th trư ng tiêu th s n ph m, thông tin v các i th c nh tranh, thông tin v kinh nghi m thành công hay nguyên nhân th t b i c a các doanh nghi p i trư c. Doanh nghi p mu n ho t ng SXKD c a mình có hi u qu thì ph i có m t h th ng thông tin y , k p th i, chính xác. Ngày nay thông tin ư c coi là i tư ng kinh doanh, n n kinh t th trư ng là n n kinh t thông tin hoá. Bi t khai thác và s d ng thông tin m t cách h p lý thì vi c thành công trong kinh doanh là r t cao, em l i th ng l i trong c nh tranh, giúp doanh nghi p xác nh phương hư ng kinh doanh t n d ng ư c th i cơ h p lý mang l i k t qu kinh doanh th ng l i e. Môi trư ng qu c t Trong xu th toàn c u hoá n n kinh t như hi n nay thì môi trư ng qu c t có s c nh hư ng l n n k t qu ho t ng SXKD c a doanh nghi p. Các xu hư ng, chính sách b o h hay m c a, s n nh hay bi n ng v chính tr , nh ng cu c b o ng, kh ng b , nh ng kh ng ho ng v tài chính, ti n t , thái h p tác làm ăn c a các qu c gia, nhu c u và xu th s d ng hàng hoá có liên quan n ho t ng c a doanh nghi p u có nh hư ng n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, không ch v i nh ng doanh nghi p. Môi trư ng qu c t n nh là cơ s các doanh nghi p ti n hành nâng cao hi u qu ho t ng SXKD c a mình. 18
 19. 2.4.2 Các nhân t bên trong a. Nhân t qu n tr doanh nghi p và cơ c u t ch c Ho t ng SXKD c a doanh nghi p ư c ch o b i b máy qu n tr c a doanh nghi p. T t c m i ho t ng c a doanh nghi p t quy t nh m t hàng kinh doanh, k ho ch s n xu t, quá trình s n xu t,huy ng nhân s , k ho ch, chi n lư c tiêu th s n ph m, các k ho ch m r ng th trư ng, các công vi c ki m tra, ành giá và i u ch nh các quá trình trên, các bi n pháp c nh tranh, các nghĩa v v i nhà nư c. V y s thành công hay th t b i trong SXKD c a toàn b doanh nghi p ph thu c r t nhi u vào vai trò i u hành c a b máy qu n tr . B máy qu n tr h p lý, xây d ng m t k ho ch SXKD khoa h c phù h p v i tình hình th c t c a doanh nghi p, có s phân công, phân nhi m c th gi a các thành viên trong b máy qu n tr , năng ng nhanh nh y n m b t th trư ng, ti p c n th trư ng b ng nh ng chi n lư c h p lý, k p th i n m b t th i cơ, y u t quan tr ng là b máy qu n tr bao g m nh ng con ngư i tâm huy t v i ho t ng c a công ty s m b o cho các ho t ng SXKD c a doanh nghi p t hi u qu cao. Doanh nghi p là m t t ng th , ho t ng như m t xã h i thu nh trong ó có y các y u t kinh t , xã h i, văn hoá và cũng có cơ c u t ch c nh t nh. Cơ c u t ch c có nh hư ng r t l n n k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Cơ c u t ch c là s s p x p các phòng ban, các ch c v trong doanh nghi p, s s p x p này n u h p lý, khoa h c, các th m nh c a t ng b ph n và c a t ng cá nhân ư c phát huy t i a thì hi u qu công vi c là l n nh t, khi ó không khí làm vi c hi u qu bao trùm c doanh nghi p. Không ph i b t lỳ m t doanh nghi p nào cũng có cơ c u t ch c h p lý và phát huy hi u qu ngay, vi c này c n n m t b máy qu n tr có trình và kh năng 19
 20. kinh doanh, thành công trong cơ c u t ch c là thành công bư c u trong k ho ch kinh doanh. Ngư c l i n u cơ c u t ch c c a doanh nghi p b t h p lý, có s ch ng chéo v ch c năng, nhi m v không rõ ràng, các b ph n ho t ng kém hi u qu , không khí làm vi c căng th ng c nh tranh không lành m nh, tinh th n trách nhi m và ý th c xây d ng t ch c b h n ch thì k t qu ho t ng SXKD s không cao. b. Nhân t lao ng và v n Con ngư i i u hành và th c hi n các ho t ng c a doanh nghi p, k t h p các y u t s n xu t t o ra c a c i v t ch t và d ch v cho xã h i, doanh nghi p ho t ng có hi u qu thì v n quan tâm hàng u c a doanh nghi p là v n lao ng. Công tác tuy n d ng ư c ti n hành nh m m b o trình và tay ngh c a ngư i lao ng. Có như v y thì k ho ch s n xu t và nâng cao hi u qu ho t ng SXKD m i th c hi n ư c CPH. Có th nói ch t lư ng lao ng là i u ki n c n ti n hành ho t ng SXKD và công tác t ch c lao ng h p lý là i u ki n doanh nghi p ti n hành ho t ng SXKD có hi u qu cao. Trong quá trình SXKD l c lư ng lao ng c a doanh nghi p có th có nh ng sáng t o khoa h c và có th áp d ng vào ho t ng s n xu t nh m nâng cao hi u qu SXKD. L c lư ng lao ng t o ra nh ng s n ph m (d ch v ) có ki u dáng và tính năng m i áp ng th hi u th trư ng làm tăng lư ng hàng hoá d ch v tiêu th ư c c a doanh nghi p, tăng doanh thu làm cơ s nâng cao hi u qu kinh doanh. L c lư ng lao ng là nhân t quan tr ng liên quan tr c ti p n năng su t lao ng, trình s d ng các ngu n l c khác như v n, máy móc thi t b , nguyên v t li u nên tác ng tr c ti p n hi u qu ho t ng SXKD. Ngày nay hàm lư ng khoa h c k thu t k t tinh trong s n ph m ngày càng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản