intTypePromotion=1
ADSENSE

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần MISA”.

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

376
lượt xem
134
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp đề tài: “phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần misa”.', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần MISA”.

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Phân tích k t qu s n xu t kinh doanh c a công ty c ph n MISA”. 1
 2. 1.1 Tính c p thi t c a tài Hi n nay, trư c tình hình kinh t nư c ta ang có s h i nh p v i n n kinh t th gi i thì s c nh tranh gi a các doanh nghi p càng tr nên gay g t. òi h i m i doanh nghi p ph i có chi n lư c và cách th c kinh doanh linh ho t nh m em l i hi u qu kinh doanh cho mình.Vì v y vi c n m b t nhu c u, thu th p và x lý các thông tin phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh là r t quan tr ng. T vi c phân tích k t qu s n xu t kinh doanh giúp doanh nghi p tìm ra nh ng i m m nh và nh ng i m còn h n ch t ó nh hư ng ra các chi n lư c, nh ng quy t nh u tư … cho phù h p v i ngu n l c c a công ty, h n ch ư c nh ng r i ro trong u tư khi không n m b t ư c thông tin. giúp doanh nghi p th y rõ ư c th c tr ng s n xu t kinh doanh cũng như bi n pháp c i thi n và nâng cao k t qu s n xu t kinh doanh tài: “Phân tích k t qu s n xu t kinh chúng tôi ti n hành nghiên c u doanh c a công ty c ph n MISA”. 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Trên cơ s phân tích k t qu s n xu t kinh doanh c a công ty C ph n MISA xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a công ty. 1.2.2 M c tiêu c th - Khái quát m t s v n lý lu n v ho t ng s n xu t kinh doanh. - Phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty c ph n MISA - Phân tích các nhân t nh hư ng và m c nh hư ng c a các y u t n k t qu s n xu t kinh doanh c a công ty trong th i gian qua. 2
 3. - xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao k t qu s n xu t kinh doanh cho công ty trong th i gian t i. 1.3 i tư ng và ph m vi nghiên c u 1.3.1 i tư ng nghiên c u c a tài Toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty C ph n MISA 1.3.2 Ph m vi nghiên c u c a tài - a i m: Công ty C ph n MISA - Th i gian: T ngày 10/1/2009 – 23/5/2009 3
 4. PH N II: CƠ S LÝ LU N 2.1 Các khái ni m cơ b n 2.1.1 Khái ni m v doanh thu và các lo i doanh thu 2.1.1.1 Khái ni m doanh thu Doanh thu là kho n ti n thu ư c t ho t ng bán hàng, ho t ng tài chính ho c cung c p d ch v c a doanh nghi p. 2.1.1.2 Các lo i doanh thu a. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là s ti n thu ư c t ho t ng bán hàng và cung c p d ch v . b. Doanh thu ho t ng tài chính Doanh thu ho t ng tài chính là kho n ti n thu ư c t các ho t ng tài chính c a doanh nghi p. 2.1.2 Khái ni m chi phí và các lo i chi phí 2.1.2.1 Khái ni m S n xu t c a c i v t ch t là ho t ng cơ b n c a con ngư i là i u ki n t t y u quy t nh s t n t i và phát tri n c a con ngư i. Trong n n kinh t th trư ng vi c s n xu t ra các s n ph m nh m m c ích áp ng nhu c u c a th trư ng ng th i em l i l i nhu n cho doanh nghi p. ó là nh ng quá trình mà m i doanh nghi p b ra m t chi phí nh t nh, là chi phí v i s ng: ti n lương, ti n công, BHXH ngoài ra còn có các lo i chi phí khác như chi phí kh u hao TSC , chi phí NVL, chi phí qu n lý…, m i chi phí b ra u ư c th hi n giá tr b ng thư c o ti n t . “Chi phí s n xu t kinh doanh là bi u hi n b ng ti n c a toàn b hao phí có liên quan tr c ti p n quá trình s n xu t kinh doanh mà doanh nghi p b ra trong m t th i kỳ nh t nh”. 4
 5. Trong doanh nghi p s n xu t kinh doanh, Ngoài ho t ng s n xu t kinh doanh còn có nh ng ho t ng khác không có tính ch t s n xu t như: Bán hàng, qu n lý các ho t ng mang tính ch t s nghi p. Chi phí s n xu t kinh doanh phát sinh thư ng xuyên, hàng ngày, g n li n v i t ng v trí s n xu t, t ng s n ph m và ho t ng s n xu t kinh doanh. Vi c tính toán, t ng h p chi phí s n xu t kinh doanh c n ư c ti n hành trong th i gian nh t nh, có th là quý tháng, năm.Các chi phí này cu i kỳ s ư c bù p b ng doanh thu kinh doanh trong kỳ ó c a doanh nghi p. 2.1.2.2 Phân lo i chi phí Chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p g m nhi u kho n khác nhau c v n i dung, tính ch t, công d ng, m c ích… trong t ng doanh nghi p s n xu t. thu n l i cho công tác qu n lý và h ch toán c n ph i ti n hành phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh theo các tiêu th c khác nhau nh m nâng cao tính chi ti t c a thông tin chi phí, ph c v c l c cho công tác qu n lý, l p k ho ch ng th i t o cơ s tin ch y cho vi c ph n u gi m chi phí, nâng cao hi u qu kinh t c a chi phí. Dư i ây là m t s cách phân lo i ch y u: a. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh theo n i dung tính ch t kinh t c a chi phí Cách phân lo i này d a trên nguyên t c nh ng chi phí có cùng n i dung kinh t ư c x p vào m t lo i y u t chi phí, không k c chi phí ó phát sinh lĩnh v c ho t ng nào, a i m nào và dùng vào m c ích gì trong s n xu t kinh doanh. Toàn b chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ ư c chia làm các y u t chi phí sau: - Chi phí nguyên v t li u - Chi phí nhân công - Chi phí kh u hao TSC 5
 6. - Chi phí d ch v mua ngoài - Chi phí khác b ng ti n Cách phân lo i này cho bi t chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p g m nh ng n i dung chi phí nào, t tr ng t ng lo i chi phí / ng s , làm cơ s cho vi c l p k ho ch như k ho ch cung ng v t tư, k ho ch qu lương,… Tuy nhiên cách nhìn này không cho bi t CPSX / ∑ chi phí c a doanh nghi p là bao nhiêu. b. Phân lo i theo m c ích và công d ng c a chi phí Cách này căn c vào ý nghĩa c a chi phí trong giá thnh s n ph m d a vào m c ích, công d ng c a chi phí và m c phân b chi phí cho t ng i tư ng (không phân bi t chi phí có n i dung như th nào). Toàn b chi phí s n xu t kinh doanh phát sinh trong kỳ ư c chia thành các kho n m c: - Chi phí ngyên v t li u tr c ti p: Ph n ánh toàn b chi phí v nguyên v t li u chính, v t li u ph , nhiên li u… tham gia tr c ti p vào s n xu t ch t o ra s n ph m hay th c hi n lao v , d ch v . - Chi phí nhân công tr c ti p: G m ti n lương, ph c p lương, trích BHXH, BHYT, KPC theo t l v i ti n lương phát sinh. - Chi phí s n xu t chung: Nh ng chi phí phát sinh trong ph m vi phân xư ng s n xu t (tr chi phí NVL tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p). + Chi phí nhân viên phân xư ng. + Chi phí v t li u và CCDC s n xu t. + Chi phí kh u hao TSC + Chi phí d ch v mua ngoài. + Chi phí b ng ti n khác Ba kho n m c chi phí trên ư c tính vào giá tr s n xu t, ngoài ra khi tính giá thành toàn b còn g m: chi phí bán hàng, chi phí QLDN. Phân lo i theo cách này r t thu n ti n cho vi c t p h p chi phí và tính giá thành s n 6
 7. ph m, ph c v yêu c u qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh theo nh m c, cung c p thông tin cho vi c l p BCTC, giúp vi c ánh giá tình hình th c hi n k ho ch giá thành s n xu t, phân tích nh hư ng c a t ng kho n m c chi phí n giá thành s n xu t cũng như cho th y v trí c a CPSX trong quá trình SXKD c a doanh nghi p. c. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh theo m i quan h v i kh i lư ng s n ph m, công vi c lao v s n xu t trong kỳ - Chi phí c nh ( nh phí): là nh ng chi phí không thay i v t ng s so v i kh i lư ng công vi c hoàn thành trong m t ph m vi nh t nh. - Chi phí bi n i (bi n phí): là nh ng chi phí thay i v t ng s , v t l so v i kh i lư ng công vi c hoàn thành. Phân lo i theo cách này thu n l i cho vi c l p k ho ch và ki m tra chi phí, xác nh i m hòa v n, phân tích tình hình ti t ki m chi phí s n xu t kinh doanh. ng th i làm căn c ra bi n pháp thích h p h th p chi phí s n xu t kinh doanh trên m t ơn v s n ph m cũng như xác nh phương án u tư thích h p. d. Phân lo i chi phí s n xu t theo phương pháp t p h p chi phí s n i tư ng ch u chi phí xu t và m i quan h gi a - Chi phí tr c ti p: là nh ng CPSX quan h tr c ti p cho s n ph m ho c i tư ng ch chi phí. - Chi phí gián ti p: là nh ng CPSX có quan h n s n xu t ra nhi u lo i s n ph m, không phân nh ư c cho t ng i tư ng cho nên ph i phân b theo i tư ng nh t nh. Phân lo i theo cách này có ý nghĩa i v i vi c xác nh phương pháp t p h p chi phí và phân b chi phí m t cách h p lý. Nói chung vi c phân lo i chi phí theo tiêu th c nào là ph i phù h p vi c i m và yêu c u qu n lý c a doanh nghi p, là cơ s cho vi c l p k 7
 8. ho ch, phân tích ki m tra chi phí và xác nh tr ng i m qu n lý chi phí nh m góp ph n ti t ki m chi phí, nâng cao l i nhu n cho doanh nghi p. 2.1.2.3 Ph m vi chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p N n kinh t th trư ng song song v i vi c m r ng môi trư ng kinh doanh cho các doanh nghi p có nghĩa các doanh nghi p ph i c nh tranh v i nhau gay g t. Có th nói c nh tranh trong n n kinh t th trư ng là m t cu c ch y ua kh c li t trên m t tuy n ư ng v i nh ng bi n báo và lu t l luôn thay i, không có tuy n ích và không có ngư i chi n th ng vĩnh c u. M c tiêu c a doanh nghi p trong cu c ch y ua ó u là l i nhu n. Nhưng l i nhu n h ch toán trên s sách gi i trình v i B tài chính cao cũng ng nghĩa v i vi c ph i n p thu thu nh p doanh nghi p cao, mà các doanh nghi p thì luôn luôn không mu n ti n ch y ra kh i túi c a mình. Cho nên xu hư ng chung c a các doanh nghi p là mu n i chi phí s n xu t kinh doanh trên s sách h ch toán cao hơn. Nhà nư c ã ưa ra các quy nh trong lu t thu TNDN ph n nào ph n ánh úng b n ch t kinh t tương i y các chi phí h p lý phát sinh trong quá trình ho t ng SXKD c a doanh nghi p. - Chi phí s n xu t kinh doanh ch bao g m nh ng kho n chi phí tr c ti p ho c gián ti p ph c v cho ho t ng SXKD c a doanh nghi p, mà không bao g m nh ng kho n chi phí ph c v cho ho t ng riêng bi t khác c a doanh nghi p. - Nh ng kho n chi phí có ngu n bù p riêng không ư c tính vào chi phí s n xu t kinh doanh như chi phí u tư dài h n, chi phí ph c v cho các ho t ng t ch c oàn th . - Có m t s kho n chi phí v th c ch t không ph i là chi phí s n xu t kinh doanh nhưng do yêu c u c a ch h ch toán kinh t và ch qu n lý hi n hành cho phép h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh như: chi phí phòng chày, ch a cháy, chi phí phòng ch ng bão l t. 8
 9. - Có m t s kho n chi phí v th c ch t là chi phí s n xu t kinh doanh nhưng phát sinh do l i ch quan c a doanh nghi p thì không ư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh như ti n ph t do vi ph m h p ng… Xác nh úng ph m vi chi phí s n xu t kinh doanh m i h ch toán y , úng n h p lý các kho n chi phí, qua ó ph n ánh chính xác hi u qu ho t ng c a SXKD c a doanh nghi p, cơ s Nhà nư c qu n lý ra quy t nh chính xác, xác nh úng ngu n thu cho NSNN. 2.1.3 Khái ni m v ho t ng s n xu t kinh doanh Trong th i i ngày nay, ho t ng s n xu t t o ra c a c i v t ch t và d ch v luôn g n li n v i cu c s ng c a con ngư i, công vi c s n xu t thu n l i khi các s n ph m t o ra ư c th trư ng ch p nh n t c là ng ý s d ng s n ph m ó. ư c như v y thì các ch th ti n hành s n xu t ph i có khă năng kinh doanh.“ N u lo i b các ph n khác nhau nói v phương ti n, phương th c, k t qu c th c a ho t ng kinh doanh thì có th hi u kinh doanh là các ho t ng kinh t nh m m c tiêu sinh l i c a ch th kinh doanh trên th trư ng”1 Ho t ng kinh doanh có c i m: + Do m t ch th th c hi n và g i là ch th kinh doanh, ch th kinh doanh có th là cá nhân, h gia ình, doanh nghi p + Kinh doanh ph i g n v i th trư ng, các ch th kinh doanh có m i quan h m t thi t v i nhau, ó là quan h v i các b n hàng, v i ch th cung cp u vào, v i khách hàng, v i i th c nh tranh, v i Nhà nư c. Các m i quan h này giúp cho các ch th kinh doanh duy trì ho t ng kinh doanh ưa doanh nghi p c a mình này càng phát tri n. 1 Giáo trình Lý thuy t qu n tr doanh nghi p. TS.Nguy n Th H ng Thu và PGS.TS Nguy n Th Ng c Huy n. NXB Khoa h c k thu t, Hà N i- 1998, trang 5 9
 10. + Kinh doanh ph i có s v n ng c a ng v n: V n là y u t quy t nh cho công vi c kinh doanh, không có v n thì không th có ho t ng kinh doanh. Ch th kinh doanh s d ng v n mua nguyên li u, thi t b s n xu t, thuê lao ng... + M c ích ch y u c a ho t ng kinh doanh là l i nhu n. 2.2 B n ch t và ch c năng c a quá trình phân tích k t qu SXKD c a doanh nghi p 2.2.1 B n ch t c a phân tích k t qu ho t ng SXKD Th c ch t khái ni m hi u qu ho t ng SXKD là bi u hi n m t ch t lư ng c a các ho t ng kinh doanh, ph n ánh trình s d ng các ngu n l c (nguyên v t li u, thi t b máy móc, lao ng và ng v n) t ưc m c tiêu cu i cùng c a m i ho t ng SXKD c a doanh nghi p là m c tiêu t i a hoá l i nhu n. hi u rõ b n ch t c a hi u qu ho t ng SXKD chúng ta có th d a vào vi c phân bi t hai khái ni m k t qu và hi u qu 2: + K t qu c a ho t ng SXKD là nh ng gì mà doanh nghi p t ưc sau m t quá trình SXKD nh t nh, k t qu là m c tiêu c n thi t c a m i doanh nghi p. K t qu ho t ng SXKD có th là nh ng i lư ng c th có th nh lư ng cân ong o m ư c cũng có th là nh ng i lư ng ch ph n ánh ư c m t ch t lư ng hoàn toàn có tính ch t nh tính như thương hi u, uy tín, s tín nhi m c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m. Ch t lư ng bao gi cũng là m c tiêu c a doanh nghi p. + Trong khái ni m hi u qu ho t ng SXKD c a doanh nghi p ã s d ng c hai ch tiêu là k t qu t ư c và chi phí b ra có ư c k t qu ó (c trong lý thuy t và th c t thì hai i lư ng này có th ư c xác nh 2 o n này ư c tóm t t t Giáo trình qu n tr kinh doanh t ng h p trong các doanh nghi p, GS.TS. Ngô ình Giao. NXB Khoa h c k thuât, Hà N i- 1997, trang 409. 10
 11. b ng ơn v giá tr hay hi n v t) nhưng n u s d ng ơn v hi n v t thì khó khăn hơn vì tr ng thái hay ơn v tính c a u vào và u ra là khác nhau còn s d ng ơn v giá tr s luôn ưa ư c các i lư ng khác nhau v cùng m t ơn v . Trong th c t ngư i ta s d ng hi u qu ho t ng SXKD là m c tiêu cu i cùng c a ho t ng s n xu t cũng có nh ng trư ng h p s d ng nó như là m t công c o lư ng kh năng t n m c tiêu ã t ra. 2.2.2 Ch c năng c a phân tích k t qu ho t ng SXKD Sau m i chu kỳ s n xu t kinh doanh, con ngư i thư ng xuyên ph i ánh giá k t qu t ó rút ra nh ng sai l m, thi u sót, tìm ra nh ng nguyên nhân nh hư ng t i k t qu , v ch rõ ti m năng chưa ư c s d ng và ra các bi n pháp kh c ph c, x lý k p th i không ng ng nâng cao k t qu s n xu t kinh doanh. K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh là m t ch tiêu t ng h p ch u tác ng c a nhi u nhân t . M i bi n ng c a t ng nhân t có th xác nh xu hư ng và m c nh hư ng n k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh là c th hoá b n ch t k t qu s n xu t kinh c a doanh nghi p. Có nhi u quan i m khác nhau khi bàn v ch c năng c a phân tích ch c năng c a k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh nhưng chung nh t thì phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh có 3 ch c năng cơ b n sau: - Ch c năng ki m tra - Ch c năng qu n tr - Ch c năng d báo *Ch c năng ki m tra Ki m tra là thông qua phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh mà qu n lý s d ng sao cho h p lý. Th hi n qua các giai o n sau. 11
 12. + Ki m tra quá trình s d ng các y u t u vào c a quá trình s n xu t như: Nguyên v t li u, lao ng, … Ki m tra quá trình s n xu t s n ph m: Như năng su t, ch t lư ng s n ph m, ch t lư ng lao ng. + Ki m tra ho t ng ngoài s n xu t như: thi t l p và s d ng ngu n tài chính, các ho t ng khác. * Ch c năng qu n tr Các doanh nghi p mu n t ư c k t qu cao trong quá trình s n xu t kinh doanh u c n ph i xây d ng cho mình phương hư ng, m c tiêu u tư và bi n pháp s d ng các ngu n l c trong doanh nghi p c a mình. M t khác m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p n m trong m i liên hoàn v i nhau. Do ó ch có th ti n hành phân tích các ho t ng s n xu t kinh doanh m t cách toàn di n m i giúp ư c doanh nghi p ánh giá y và sâu s c m i ho t ng s n xu t kinh doanh trong tr ng thái th c c a mình. T ó ưa ra m t cách t ng quát các m c tiêu ng th i phân tích sâu s c hơn các nhân t tác ng n các m c tiêu ó. *Ch c năng d báo Thông qua vi c phân tích k t qu kinh doanh có th d báo v xu hư ng phát tri n c a doanh nghi p. M i tài li u ph c v cho vi c phân tích kinh doanh u r t quan tr ng cho vi c d báo v tương lai c a doanh nghi p. ây là thông tin quan tr ng trong vi c xây dư ng các chi n lư c kinh doanh ngoài ra vi c phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh còn d báo v xu hư ng, ph m vi, m c nh hư ng c a các nhân t n ho t ng s n xu t kinh doanh Như v y c 3 ch c năng trên u th c hi n cùng m t lúc thông qua quá trình phân tích, các ch c năng này có nh hư ng qua l i l n nhau. Vì 12
 13. v y vi c th c hi n t t ch c năng này s t o i u ki n t t cho các ch c năng khác và ngư c l i. 2.3 V trí và vai trò c a vi c phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh 2.3.1. V trí Ho t ng s n xu t kinh doanh có v trí vô cùng quan tr ng trong m i doanh nghi p. t n t i thì trư c h t m i doanh nghi p ph i nh hư ng cho mình là s n xu t cái gì? sau ó ti n hành các ho t ng s n xu t sn xu t ra các s n ph m ó ph c v cho nhu c u c a th trư ng. Ho t ng s n xu t kinh doanh là yêu c u cơ b n cho s t n t i c a n n kinh t . Thông qua ho t ng s n xu t kinh doanh các donh nghi p s trao i các s n ph m v i nhau t ó có th ti n hành h p tác cùng kinh doanh. Ho t ng s n xu t kinh doanh là cơ s thi t y u không th thi u ư c và nh t l i là trong n n kinh t th trư ng như hi n nay. N u m i doanh nghi p bi t k t h p các y u t u vào ti n hành ho t ng s n xu t kinh doanh thì s mang l i m t hi u qu r t l n cho mình. 3.2. Vai trò Ho t ng s n xu t kinh doanh là công c h u hi u các nhà qu n tr doanh nghi p th c hi n nhi m v qu n tr kinh doanh c a mình. Khi ti n hành b t kỳ m t ho t ng s n xu t kinh doanh nào, các doanh nghi p u ph i huy ng s d ng t i a các ngu n l c s n có nh m t ư c m c tiêu là t i a hoá l i nhu n và ho t ng s n xu t kinh doanh là m t trong nh ng công c , phương pháp doanh nghi p t ư c m c tiêu ó. Thông qua vi c tính toán các ch tiêu hi u qu kinh doanh không nh ng cho phép các nhà qu n tr ánh giá ư c tính hi u qu c a các ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ( có t hi u qu không và t mc nào ) mà còn cho phép các nhà qu n tr phân tích tìm ra các nhân t nh hư ng n 13
 14. các ho t ng s n xu t kinh doanh, t ó tìm ra các bi n pháp i u ch nh phù h p v i th c t c a th trư ng, phù h p v i kh năng c a doanh nghi p. Nâng cao ho t ng s n xu t kinh doanh là góp ph n nâng cao s c c nh tranh c a doanh nghi p trên th trư ng. M i doanh nghi p ho t ng s n xu t kinh doanh trên th trư ng u g p r t nhi u i th c nh tranh khác nhau trong cùng ngành cũng như ngoài ngành. Do v y ch có nâng cao ho t ng s n xu t kinh doanh m i có th ti t ki m ư c chi phí, nâng cao năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng s n ph m,... m i có th nâng cao ư c s c c nh tranh c a doanh nghi p trên th trư ng và tìm m i bi n pháp nâng cao ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là m t t t y u khách quan. Thông qua vi c s d ng các ngu n l c, t ng y u t s n xu t s quan sát ư c m i qua h gi a y u t s n xu t v i k t qu ho t ng kinh doanh, s bi t ư c nh ng nguyên nhân nào s nh hư ng tích c c n vi c s d ng có hi u qu các y u t , nh ng nguyên nhân nào ang còn h n ch , nh hư ng n khai thác năng l c s n xu t c a doanh nghi p. T ó doanh nghi p có th tìm ư c các gi i pháp thích h p khai thác kh năng ti m tàng trong năng l c s n xu t c a doanh nghi p, làm l i cho ho t ng kinh doanh. 2.3.2 M c ích c a ánh giá ho t ng s n xu t kinh doanh Thông qua vi c phân tích nh m tìm ra và gi i thích ư c m i quan h gi a các ho t ng s n xu t và kinh doanh c th c a doanh nghi p, t ó ưa ra các bi n pháp qu n lý t t như ti t ki m chi phí, h giá thành, ch ng th t thoát tài s n, tăng năng su t lao ng … Do ó vi c ánh giá k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ph i t ư c m c ích c th sau: 14
 15. - ưa ra các ch tiêu d báo v xu hư ng phát tri n, s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, các ch tiêu này r t quan tr ng trong vi c ưa ra các chi n lư c mang tính lâu dài trong tương lai c a nhà qu n lý. - Giúp nhà qu n lý ra ư c hư ng phát tri n trong tương lai c a doanh nghi p vì ho t ng s n xu t kinh doanh luôn bi n i không ng ng sao cho phù h p v i môi trư ng kinh doanh Th c hi n t t các m c ích trên nh m tìm ra xu hư ng và ph m vi tác d ng c a các nhân t n các k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và d báo xu hư ng phát tri n c a doanh nghi p. 2.4 Các y u t nh hư ng n k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p 2.4.1. Các nhân t bên ngoài a. Môi trư ng pháp lý "Môi trư ng pháp lý bao g m lu t, văn b n dư i lu t, quy trình , quy ph m k thu t s n xu t...T t c các quy ph m k thu t s n xu t kinh doanh u tác ng tr c ti p n hi u qu và k t qu ho t ng SXKD c a doanh nghi p"3. ó là các quy nh c a nhà nư c v nh ng th t c, v n có liên quan n ph m vi ho t ng SXKD c a doanh nghi p, òi h i m i doanh nghi p khi tham gia vào môi trư ng kinh doanh c n ph i nghiên c u, tìm hi u và ch p hành úng theo nh ng quy nh ó. Môi trư ng pháp lý t o môi trư ng ho t ng, m t môi trư ng pháp lý lành m nh s t o i u ki n cho doanh nghi p ti n hành thu n l i các ho t ng SXKD c a mình l i v a i u ch nh các ho t ng kinh t vĩ mô theo hư ng chú tr ng n các thành viên khác trong xã h i, quan tâm n các m c tiêu khác ngoài m c tiêu l i nhu n. Ngoài ra các chính sách liên quan 3 Giáo trình Qu n tr kinh doanh t ng h p trong các doanh nghi p, GS.TS. Ngô ình Giao. NXB Khoa h c k thu t, Hà N i- 1997, trang422. 15
 16. n các hình th c thu , cách tính, thu thu có nh hư ng r t l n n hi u qu ho t ng SXKD c a doanh nghi p. Môi trư ng pháp lý t o s bình ng c a m i lo i hình kinh doanh, m i doanh nghi p có quy n và nghĩa v như nhau trong ph m vi ho t ng c a mình. Trong n n kinh t th trư ng m c a h i nh p không th tránh kh i hi n tư ng nh ng doanh nghi p l n có kh năng c nh tranh s thâu tóm nh ng doanh nghi p nh . Nhà nư c ng ra b o v quy n l i cho các doanh nghi p “y u th ” có th duy trì ho t ng SXKD c a mình và i u ch nh các lĩnh v c s n xu t cho phù h p v i cơ ch , ư ng l i kinh t chung cho toàn xã h i. Tính công b ng và nghiêm minh c a lu t pháp b t kỳ m c nào u có nh hư ng n hi u qu ho t ng SXKD c a doanh nghi p. N u môi trư ng kinh doanh mà m i thành viên u tuân th pháp lu t thì hi u qu t ng th s l n hơn, ngư c l i, nhi u doanh nghi p s ti n hành nh ng ho t ng kinh doanh b t chính, s n xu t hàng gi , tr n l u thu , gian l n thương m i, vi ph m các quy nh v b o v môi trư ng làm h i t i xã h i. b. Môi trư ng chính tr , văn hoá- xã h i Hình th c, th ch ư ng l i chính tr c a ng và Nhà nư c quy t nh các chính sách, ư ng l i kinh t chung, t ó quy t nh các lĩnh v c, lo i hình ho t ng SXKD c a các doanh nghi p. Môi trư ng chính tr n nh s có tác d ng thu hút các hình th c u tư nư c ngoài liên doanh, liên k t t o thêm ư c ngu n v n l n cho doanh nghi p m r ng ho t ng SXKD c a mình. Ngư c l i n u môi trư ng chính tr r i ren, thi u n nh thì không nh ng ho t ng h p tác SXKD v i các doanh nghi p nư c ngoài h u như là không có mà ngay ho t ng SXKD c a doanh nghi p trong nư c cũng g p nhi u b t n. 16
 17. Môi trư ng văn hoá- xã h i bao g m các nhân t i u ki n xã h i, phong t c t p quán, trình , l i s ng c a ngư i dân... ây là nh ng y u t r t g n gũi và có nh hư ng tr c ti p hay gián ti p n ho t ng SXKD c a doanh nghi p. Doanh nghi p ch có th duy trì và thu ư c l i nhu n khi s n ph m làm ra phù h p v i nhu c u, th hi u khách hàng, phù h p v i l i s ng c a ngư i dân nơi ti n hành ho t ng s n xu t. Mà nh ng y u t này do các nhân t thu c môi trư ng văn hoá- xã h i quy nh. c. Môi trư ng kinh t Môi trư ng kinh t là m t nhân t bên ngoài tác ng r t l n n hi u qu SXKD c a doanh nghi p. Tăng trư ng kinh t qu c dân, chính sách kinh t c a Chính ph , t c tăng trư ng, ch t lư ng c a s tăng trư ng hàng năm c a n n kinh t , t l l m phát, th t nghi p, cán cân thương m i...luôn là các nhân t tác ng tr c ti p n các quy t nh cung c u và t ó tác ng tr c ti p n k t qu va hi u qu ho t ng SXKD c a t ng doanh nghi p4. Là ti n Nhà nư c xây d ng các chính sách kinh t vĩ mô như chính sách tài chính, các chính sách ưu ãi v i các doanh nghi p, chính sách ưu ãi các ho t ng u tư... nh hư ng r t c th n k h o ch SXKD và k t qu SXKD c a m i doanh nghi p. Ngoài ra, tình hình kinh doanh hay s xu t hi n thêm c a các i th c nh tranh cũng bu c doanh nghi p c n quan tâm n chi n lư c kinh doanh c a mình. M t môi trư ng c nh tranh lành m nh s thúc y các doanh nghi p cùng phát tri n, cùng hư ng t i m c tiêu hi u qu SXKD c a mình. T o i u ki n các cơ quan qu n lý kinh t nhà nư c làm t t công tác d báo i u ti t úng n các ho t ng và có các chính sách mang l i hi u qu kinh t cho các doanh nghi p. 4 o n này ư c tóm t t t Giáo trình Qu n tr kinh doanh t ng h p trong các doanh nghi p, GS.TS. Ngô ình Giao. NXB Khoa h c k thu t, Hà N i- 1997, trang 424. 17
 18. d Môi trư ng thông tin Trong n n kinh t th trư ng cu c cách m ng v thông tin ang di n ra m nh m bên c nh cu c cách m ng khoa h c k thu t. làm b t kỳ m t khâu nào c a quá trình SXKD c n ph i có thông tin, vì thông tin bao trùm lên các lĩnh v c, thông tin i u tra khai thác th trư ng cho ra m t s n ph m m i, thông tin v k thu t s n xu t, thông tin v th trư ng tiêu th s n ph m, thông tin v các i th c nh tranh, thông tin v kinh nghi m thành công hay nguyên nhân th t b i c a các doanh nghi p i trư c. Doanh nghi p mu n ho t ng SXKD c a mình có hi u qu thì ph i có m t h th ng thông tin y , k p th i, chính xác. Ngày nay thông tin ư c coi là i tư ng kinh doanh, n n kinh t th trư ng là n n kinh t thông tin hoá. Bi t khai thác và s d ng thông tin m t cách h p lý thì vi c thành công trong kinh doanh là r t cao, em l i th ng l i trong c nh tranh, giúp doanh nghi p xác nh phương hư ng kinh doanh t n d ng ư c th i cơ h p lý mang l i k t qu kinh doanh th ng l i e. Môi trư ng qu c t Trong xu th toàn c u hoá n n kinh t như hi n nay thì môi trư ng qu c t có s c nh hư ng l n n k t qu ho t ng SXKD c a doanh nghi p. Các xu hư ng, chính sách b o h hay m c a, s n nh hay bi n ng v chính tr , nh ng cu c b o ng, kh ng b , nh ng kh ng ho ng v tài chính, ti n t , thái h p tác làm ăn c a các qu c gia, nhu c u và xu th s d ng hàng hoá có liên quan n ho t ng c a doanh nghi p u có nh hư ng n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, không ch v i nh ng doanh nghi p. Môi trư ng qu c t n nh là cơ s các doanh nghi p ti n hành nâng cao hi u qu ho t ng SXKD c a mình. 18
 19. 2.4.2 Các nhân t bên trong a. Nhân t qu n tr doanh nghi p và cơ c u t ch c Ho t ng SXKD c a doanh nghi p ư c ch o b i b máy qu n tr c a doanh nghi p. T t c m i ho t ng c a doanh nghi p t quy t nh m t hàng kinh doanh, k ho ch s n xu t, quá trình s n xu t,huy ng nhân s , k ho ch, chi n lư c tiêu th s n ph m, các k ho ch m r ng th trư ng, các công vi c ki m tra, ành giá và i u ch nh các quá trình trên, các bi n pháp c nh tranh, các nghĩa v v i nhà nư c. V y s thành công hay th t b i trong SXKD c a toàn b doanh nghi p ph thu c r t nhi u vào vai trò i u hành c a b máy qu n tr . B máy qu n tr h p lý, xây d ng m t k ho ch SXKD khoa h c phù h p v i tình hình th c t c a doanh nghi p, có s phân công, phân nhi m c th gi a các thành viên trong b máy qu n tr , năng ng nhanh nh y n m b t th trư ng, ti p c n th trư ng b ng nh ng chi n lư c h p lý, k p th i n m b t th i cơ, y u t quan tr ng là b máy qu n tr bao g m nh ng con ngư i tâm huy t v i ho t ng c a công ty s m b o cho các ho t ng SXKD c a doanh nghi p t hi u qu cao. Doanh nghi p là m t t ng th , ho t ng như m t xã h i thu nh trong ó có y các y u t kinh t , xã h i, văn hoá và cũng có cơ c u t ch c nh t nh. Cơ c u t ch c có nh hư ng r t l n n k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Cơ c u t ch c là s s p x p các phòng ban, các ch c v trong doanh nghi p, s s p x p này n u h p lý, khoa h c, các th m nh c a t ng b ph n và c a t ng cá nhân ư c phát huy t i a thì hi u qu công vi c là l n nh t, khi ó không khí làm vi c hi u qu bao trùm c doanh nghi p. Không ph i b t lỳ m t doanh nghi p nào cũng có cơ c u t ch c h p lý và phát huy hi u qu ngay, vi c này c n n m t b máy qu n tr có trình và kh năng 19
 20. kinh doanh, thành công trong cơ c u t ch c là thành công bư c u trong k ho ch kinh doanh. Ngư c l i n u cơ c u t ch c c a doanh nghi p b t h p lý, có s ch ng chéo v ch c năng, nhi m v không rõ ràng, các b ph n ho t ng kém hi u qu , không khí làm vi c căng th ng c nh tranh không lành m nh, tinh th n trách nhi m và ý th c xây d ng t ch c b h n ch thì k t qu ho t ng SXKD s không cao. b. Nhân t lao ng và v n Con ngư i i u hành và th c hi n các ho t ng c a doanh nghi p, k t h p các y u t s n xu t t o ra c a c i v t ch t và d ch v cho xã h i, doanh nghi p ho t ng có hi u qu thì v n quan tâm hàng u c a doanh nghi p là v n lao ng. Công tác tuy n d ng ư c ti n hành nh m m b o trình và tay ngh c a ngư i lao ng. Có như v y thì k ho ch s n xu t và nâng cao hi u qu ho t ng SXKD m i th c hi n ư c CPH. Có th nói ch t lư ng lao ng là i u ki n c n ti n hành ho t ng SXKD và công tác t ch c lao ng h p lý là i u ki n doanh nghi p ti n hành ho t ng SXKD có hi u qu cao. Trong quá trình SXKD l c lư ng lao ng c a doanh nghi p có th có nh ng sáng t o khoa h c và có th áp d ng vào ho t ng s n xu t nh m nâng cao hi u qu SXKD. L c lư ng lao ng t o ra nh ng s n ph m (d ch v ) có ki u dáng và tính năng m i áp ng th hi u th trư ng làm tăng lư ng hàng hoá d ch v tiêu th ư c c a doanh nghi p, tăng doanh thu làm cơ s nâng cao hi u qu kinh doanh. L c lư ng lao ng là nhân t quan tr ng liên quan tr c ti p n năng su t lao ng, trình s d ng các ngu n l c khác như v n, máy móc thi t b , nguyên v t li u nên tác ng tr c ti p n hi u qu ho t ng SXKD. Ngày nay hàm lư ng khoa h c k thu t k t tinh trong s n ph m ngày càng 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2