intTypePromotion=1

Luận văn: Xây dựng và phân tích một số chỉ số tài chính ngành ngân hàng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
153
lượt xem
48
download

Luận văn: Xây dựng và phân tích một số chỉ số tài chính ngành ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Xây dựng và phân tích một số chỉ số tài chính ngành ngân hàng có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu Tổng quan về ngân hàng và các chỉ số tài chính. Chương 2 Xây dựng 1 số chỉ số tài chính. Chương 3 Phân tích các chỉ số tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Xây dựng và phân tích một số chỉ số tài chính ngành ngân hàng

 1. 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Xây d ng và phân tích m t s ch s tài chính ngành ngân hàng.”
 2. 2 M CL C Trang A–L IM U ......................................................................................... 1 B – N I DUNG ............................................................................................. 7 Chương I : T NG QUAN V NGÂN HÀNG VÀ CÁC CH S TÀI CHÍNH 7 I- L ch s c a ngành ngân hàng Vi t Nam ............................................... 7 1. L ch s hình thành ............................................................................... 7 2. L ch s phát tri n ................................................................................. 9 II. Ch c năng c a ngàng ngân hàng .......................................................... 13 1. Trung gian tài chính. .......................................................................... 13 2. T o phương ti n thanh toán. .............................................................. 14 3. Trung gian thanh toán. ....................................................................... 16 III – Các lo i hình ngân hàng Vi t Nam ................................................. 16 1. Ngân hàng liên doanh ........................................................................ 16 2. Ngân hàng thương m i ....................................................................... 17 2.1. Huy ng v n .............................................................................. 17 2.2. Ho t ng tín d ng ...................................................................... 18 2.3. Các hình th c vay ........................................................................ 18 2.4. Xét duy t cho vay, ki m tra và x lý ........................................... 18 2.5. B o lãnh ...................................................................................... 19 2.6. Chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác ............................................................................... 19 2.7. Công ty cho thuê tài chính ........................................................... 20 2.8. Tài kho n ti n g i c a Ngân hàng ............................................... 20 2.9. D ch v thanh toán và ngân qu .................................................. 20 2.10. Các ho t ng khác ................................................................... 20 2.11. B t ng s n .............................................................................. 21 2.12. T l an toàn .............................................................................. 21 3. Chi nhánh Ngân hàng thương m i c ph n nư c ngoài ...................... 22 IV – Các ch s tài chính trong phân tích ho t ng Ngân hàng ................ 23 1. c i m c a k toán Ngân hàng ....................................................... 23 1.1. So sánh chu n m c báo cáo tài chính Vi t Nam ( VAS ) và báo cáo tài chính Qu c t ( IFRS )................................................................... 23
 3. 3 1.2. Ngân hàng Thương m i Vi t Nam ti n d n n chu n m c k toán Qu c t ............................................................................................... 27 2. Các ch s tài chính ............................................................................ 30 2.1. Ch s thanh kho n ...................................................................... 30 2.2. Ch s hi u qu ho t ng ........................................................... 31 2.2.1. Ch s ho t ng t n kho ( Inventory activity) ...................... 32 2.2.2. Kỳ thu ti n bình quân ( Average Collection Period- ACP) .... 32 2.2.3. Vòng quay tài s n c nh ( Fixed Assets Turnover Ratio) .... 32 2.2.4. Vòng quay t ng tài s n ( Total Asset Turnover Ratio)........... 33 2.3 Ch s qu n lý n .......................................................................... 33 2.3.1. N trên t ng tài s n ............................................................... 34 2.3.2. Kh năng tr lãi ( Ability to pay interest) .............................. 34 2.3.3. Kh năng tr n ..................................................................... 35 2.4. Ch s kh năng sinh l i .............................................................. 35 2.4.1. L i nhu n trên doanh thu ( Profit margin on sales) ................ 35 2.4.2. S c sinh l i căn b n ( Basic earning power ratio) .................. 35 2.4.3. L i nhu n ròng trên tài s n ( Return on total assets- ROA) ... 36 2.4.4. L i nhu n ròng trên v n ch s h u ( Return on common equity) ............................................................................................. 37 2.5. Ch s tăng trư ng ....................................................................... 37 2.5.1. Ch s l i nhu n tích lũy ....................................................... 38 2.5.2. Ch s tăng trư ng b n v ng ................................................. 38 2.6. Ch s giá tr th trư ng ............................................................... 38 2.6.1. Ch s P/E ( Price/ Earning ratio) .......................................... 39 2.6.2. Ch s P/C ............................................................................. 44 2.6.3. Ch s M/B ............................................................................ 44 CHƯƠNG II : XÂY D NG M T S CH S TÀI CHÍNH ....................... 45 I. S c n thi t c a vi c xây d ng ch s ngành .......................................... 45 II. L a ch n xây d ng các ch s ............................................................... 45 1. Gi i thi u chung v phân tích tài chinh .............................................. 45 1.1. Khái ni m phân tích tài chính ...................................................... 45 1.2. M c tiêu phân tích tài chính ........................................................ 46 2. Báo cáo tài chính ............................................................................... 48 2.1. B ng cân i k toán ................................................................... 48
 4. 4 2.2. Báo cáo k t qu kinh doanh ......................................................... 49 2.3. Báo cáo lưu chuy n ti n t ........................................................... 49 2.4. Thuy t minh báo cáo tài chính ..................................................... 49 3. Phân tích ch s kh năng sinh l i ...................................................... 50 3.1. T su t sinh l i trên t ng tài s n ( ROA ) .................................... 50 3.2. T su t sinh l i trên v n ch h u................................................. 52 3.2.1.T su t sinh l i trên v n ch s h u ( ROE ) ......................... 52 3.2.2. T su t sinh l i trên v n c ph n thư ng ( ROCE ) ............... 52 3.2.3. òn b y tài chính .................................................................. 53 3.2.4. Thu nh p trên m i c phi u ( EPS )....................................... 54 3.2.5. Ch s giá th trư ng so v i l i t c trên m t c phi u ( P/E ) . 55 III – Gi i h n quan sát và cơ s d li u..................................................... 55 1. Ngân hàng Thương m i C ph n Á Châu .......................................... 55 2. Ngân hàng Thương m i C ph n Sài Gòn Thương Tín ...................... 62 3. Ngân hàng Thương m i C ph n K thương Vi t Nam ..................... 63 4. Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn ............................... 63 5. Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam ................................................... 64 IV. K t qu tính toán các ch s ................................................................ 66 1. Ngân hàng Thương m i C ph n Á Châu .......................................... 66 2. Ngân hàng Thương m i C ph n Sài Gòn Thương Tín ...................... 66 Chương III: PHÂN TÍCH CÁC CH S ...................................................... 69 I. Tính ch s c a nhóm Ngân hàng c ph n.............................................. 69 1. V n i u l c a nhóm Ngân hàng c ph n ......................................... 69 II. Phân tích th ..................................................................................... 71 1. th ROA ....................................................................................... 71 2. Phân tích th ROE ......................................................................... 72 C- K T LU N ............................................................................................. 73 DANH M C TÀI LI U THAM KH O ...................................................... 74
 5. 5 A–L IM U Ngân hàng là m t lo i hình t ch c kinh doanh có vai trò quan tr ng trong n n kinh t . V i s hi n h u c a ngân hàng, các t ch c kinh t , cá nhân có th nh n ư c nh ng kho n vay t ngân hàng dùng cho ho t ng s n xu t kinh doanh ho c u tư, chi tiêu mua s m ph c v nhu c u c a mình. Hơn th n a, ngân hàng còn cung c p m t s d ch v hay ti n ích a d ng khác nh m áp ng nhu c u ngày càng cao c a xã h i trong lĩnh v c tài chính ti n t . H th ng ngân hàng có vai trò r t quan tr ng và góp ph n tích c c n s phát tri n kinh t c a m i qu c gia. Hơn 20 năm qua, nh có i m i và h i nh p Vi t Nam ã ki m soát ư c l m phát, n nh kinh t vĩ mô, t o ra các i u ki n thu n l i cho tăng trư ng kinh t cao và d n d n chuy n i cơ c u kinh t theo hư ng hi n i hóa và công nghi p hóa, thu ư c nhi u thành t u to l n trong vi c xóa ói gi m nghèo, n nh nâng cao i s ng nhân dân. Cũng nh chính sách i m i kinh t trong 20 năm qua, ngành ngân hàng Vi t Nam ã có nh ng thay i to l n và Vi t Nam ã xây d ng ư c các cơ s quan tr ng v ti n t và h th ng ngân hàng phù h p hơn v i n n kinh t th trư ng. Ngân hàng bao g m nhi u lo i tùy thu c vào s phát tri n c a n n kinh t nói chung và h th ng tài chính nói riêng, trong ó ngân hàng thương m i thư ng chi m t tr ng l n nh t v quy mô tài s n, th ph n và s lư ng các ngân hàng. Ngành ngân hàng là m t trong nh ng m t xích quan tr ng, không th thi u c a b t kỳ m t n n kinh t . Vi c nghiên c u các ch s tài chính luôn là v n thu hút r t nhi u s quan tâm c a nh ng nhà phân tích tài chính, nh m m c ích ánh giá, d tính các r i ro ti m n trong tương lai, trên cơ s ó ki n ngh nh ng bi n pháp t n d ng nh ng i m m nh, kh c ph c nh ng i m y u. Trư c nh ng v n như v y, em mu n xây d ng m t s ch s tài chính cho
 6. 6 ngành ngân hàng như ROA, ROE, EPS, P/E; qua ó mu n so sánh kh năng sinh l i, t c tăng trư ng, cũng như nh ng r i ro gi a ngành ngân hàng v i các ngành khác.Vì v y, em ch n tài: “Xây d ng và phân tích m t s ch s tài chính ngành ngân hàng ”. Em xin chân thành c m ơn các th y cô giáo trong khoa Toán Kinh t , c bi t là s giúp , ch b o t n tình c a cô giáo Th c sĩ Tr n Chung Th y là ngư i tr c ti p hư ng d n em vi t tài này.
 7. 7 B – N I DUNG Chương I : T NG QUAN V NGÂN HÀNG VÀ CÁC CH S TÀI CHÍNH I- L ch s c a ngành ngân hàng Vi t Nam 1. L ch s hình thành Ngân hàng là t ch c thu hút ti t ki m l n nh t trong h u h t m i n n kinh t . Hàng tri u cá nhân, h gia ình và các doanh nghi p, các t ch c kinh t - xã h i u g i ti n t i ngân hàng. Ngân hàng óng vai trò ngư i th qu cho toàn xã h i. Thu nh p t ngân hàng là thu nh p quan tr ng c a nhi u h gia ình. ng th i ngân hàng cũng là t ch c cho vay ch y u i v i các doanh nghi p, cá nhân, h gia ình. i v i các doanh nghi p, ngân hàng thư ng là t ch c cung c p tín d ng ph c v cho vi c mua hàng hóa d tr ho c xây d ng nhà máy, mua s m trang thi t b . i v i ngư i tiêu dùng, ngân hàng là nơi h g i ti n ti t ki m và cung c p tín d ng giúp h áp ng nh ng nhu c u chi tiêu. Khi doanh nghi p và ngư i tiêu dùng ph i thanh toán cho các kho n mua hàng hóa và d ch v , h thư ng s d ng séc, y nhi m chi, th tín d ng hay tài kho n i n t … Và khi h c n thông tin tài chính hay l p k ho ch tài chính, h thư ng n các ngân hàng nh n ư c l i tư v n. Tóm l i, khi xã h i ngày càng phát tri n thì vai trò c a ngân hàng trong n n kinh t cũng tr nên ngày càng quan tr ng. L ch s phát tri n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam g n li n v i l ch s phát tri n c a t ng th i kỳ cách m ng và công cu c xây d ng t nư c. Trư c cách m ng tháng 8 năm 1945, Vi t Nam là nư c thu c a n a phong ki n dư i s th ng tr c a th c dân Pháp. H th ng ti n t , tín d ng ngân hàng ư c thi t l p và b o h b i th c dân Pháp thông qua Ngân hàng ông Dương. Ngân hàng ông Dương v a óng vai trò là ngân hàng Trung ương
 8. 8 trên toàn cõi ông Dương (Vi t Nam, Lào, Campuchia), v a là ngân hàng thương m i. Ngân hàng này là công c ph c v c l c chính sách thu c a c a chính ph Pháp và làm giàu cho tư b n Pháp. Vì th , m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a cu c Cách m ng Tháng 8 lúc b y gi là ph i t ng bư c xây d ng n n ti n t và h th ng ngân hàng c l p t ch . Nhi m v ó ã tr thành hi n th c khi bư c sang năm 1950, công cu c kháng chi n ch ng Pháp ngày m t ti n tri n m nh m v i nh ng chi n th ng vang d i trên kh p các chi n trư ng và m r ng vùng gi i phóng. S chuy n bi n c a c c di n cách m ng cũng òi h i công tác kinh t , tài chính ph i ư c c ng c và phát tri n theo yêu c u m i. Trên cơ s ch trương chính sách m i v tài chính - kinh t mà ih i ng l n th II (tháng 2/1951) ã ra, ngày 6 tháng 5 năm 1951, Ch t ch H Chí Minh ã ký s c l nh s 15/SL thành l p Ngân hàng Qu c Gia Vi t Nam - Ngân hàng c a Nhà nư c dân ch nhân dân u tiên ông Nam Á th c hi n 5 nhi m v c p bách: Phát hành gi y b c, qu n lý Kho b c, th c hi n chính sách tín d ng phát tri n s n xu t, ph i h p v i m u d ch qu n lý ti n t và u tranh ti n t v i ch. Ngân hàng Qu c gia Vi t Nam ra i là k t qu n i ti p c a quá trình u tranh xây d ng h th ng ti n t , tín d ng c l p, t ch , ánh d u bư c phát tri n m i, thay i v ch t trong lĩnh v c ti n t , tín d ng nư c ta. T i Thông tư s 20/VP - TH ngày 21/1/1960 c a T ng giám c Ngân hàng Qu c gia ký th a u quy n Th Tư ng chính ph , Ngân hàng Qu c Gia Vi t Nam ư c i tên thành Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam phù h p v i hi n pháp 1946 c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà. Nh ng năm sau khi Mi n Nam gi i phóng 1975, vi c ti p qu n Ngân hàng Qu c gia Vi t Nam c ng hoà và các Ngân hàng tư b n tư nhân dư i ch Ngu quy n Sài Gòn ã m u cho quá trình nh t th hoá ho t ng ngân hàng toàn qu c theo cơ ch ho t ng ngân hàng c a n n kinh t k ho ch hoá t p trung. Tháng 7 năm 1976,
 9. 9 t nư c ư c th ng nh t v phương di n Nhà nư c, nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ra i. Theo ó, Ngân hàng Qu c gia mi n Nam ư c h p nh t vào NHNN Vi t Nam, t o thành h th ng Ngân hàng Nhà nư c duy nh t c a c nư c. H th ng t ch c th ng nh t c a NHNN bao g m: Ngân hàng Trung ương t tr s chính t i th ô Hà N i, các Chi nhánh Ngân hàng t i các t nh, thành ph và các chi i m ngân hàng cơ s t i các huy n, qu n trên ph m vi c nư c. Tóm l i, ngân hàng là m t lo i hình t ch c quan tr ng i v i n n kinh t .Các ngân hàng có th ư c nh nghĩa qua ch c năng, các d ch v ho c vai trò mà chúng th c hi n trong n n kinh t .V n là ch các y u t trên ang không ng ng thay i. Th c t , r t nhi u t ch c tài chính-bao g m c các công ty kinh doanh ch ng khoán, công ty môi gi i ch ng khoán, qu tương h và công ty b o hi m hàng u u ang c g ng cung c p các d ch v c a ngân hàng.Ngư c l i, ngân hàng cũng ang m r ng ph m vi cung c p d ch v v b t ng s n và môi gi i ch ng khoán, tham gia ho t ng b o hi m, u tư vào qu tương h và th c hi n nhi u d ch v m i khác. Ngân hàng là các t ch c tài chính cung c p m t danh m c các d ch v tài chính a d ng nh t- c bi t là tín d ng, ti t ki m và d ch v thanh toán-và th c hi n nhi u ch c năng tài chính nh t so v i b t kỳ m t t ch c kinh doanh nào trong n n kinh t . 2. L ch s phát tri n Căn c vào nh ng bi n i quan tr ng v tình hình và nhi m v cách m ng cũng như v ch c năng, nhi m v và t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, quá trình phát tri n c a h th ng Ngân hàng Vi t Nam có th ư c chia làm 4 th i kỳ như sau: Th i kỳ 1951 - 1954: Trong th i kỳ này, Ngân hàng qu c gia Vi t Nam ư c thành l p và ho t ng c l p tương i trong h th ng tài chính, th c
 10. 10 hi n tr ng trách u tiên theo ch trương c a ng và nhà nư c là: Phát hành gi y b c ngân hàng, thu h i gi y b c tài chính; Th c hi n qu n lý Kho b c Nhà nư c góp ph n tăng thu, ti t ki m chi, th ng nh t qu n lý thu chi ngân sách;Phát tri n tín d ng ngân hàng ph c v s n xu t, lưu thông hàng hoá, tăng cư ng l c lư ng kinh t qu c doanh và u tranh ti n t v i ch. Th i kỳ 1955 - 1975: ây là th i kỳ c nư c kháng chi n ch ng M , mi n B c xây d ng và chi n u, v a ra s c chi vi n cho cách m ng gi i phóng mi n Nam; m i ho t ng kinh t xã h i ph i chuy n hư ng theo yêu c u m i. Trong th i kỳ này, Ngân hàng Qu c gia ã th c hi n nh ng nhi m v cơ b n sau; - C ng c th trư ng ti n t , gi cho ti n t n nh, góp ph n bình n v t giá, t o i u ki n thu n l i cho công cu c khôi ph c kinh t . - Phát tri n công tác tín d ng nh m phát tri n s n xu t lương th c, y m nh khôi ph c và phát tri n nông, công, thương nghi p, góp ph n th c hi n hai nhi m v chi n lư c: xây d ng n n kinh t xã h i ch nghĩa Mi n B c và gi i phóng Mi n Nam. Th i kỳ 1975 - 1985: Là giai o n 10 năm khôi ph c kinh t sau chi n tranh gi i phóng và th ng nh t nư c nhà, là th i kỳ xây d ng h th ng ngân hàng m i c a chính quy n cách m ng; ti n hành thi t l p h th ng ngân hàng th ng nh t trong c nư c và thanh lý h th ng ngân hàng c a ch cũ mi n Nam. Theo ó, Ngân hàng Qu c gia Vi t Nam c a chính quy n Vi t Nam c ng hoà ( mi n Nam) ã ư c qu c h u hoá và sáp nh p vào h th ng Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, cùng th c hi n nhi m v th ng nh t ti n t trong c nư c, phát hành các lo i ti n m i c a nư c CHXHCN Vi t Nam, thu h i các lo i ti n cũ c hai mi n Nam - B c vào năm 1978. n cu i nh ng năm 80, h th ng Ngân hàng Nhà nư c v cơ b n v n ho t ng như là m t công c ngân sách, chưa th c hi n các ho t ng kinh doanh ti n
 11. 11 t theo nguyên t c th trư ng. S thay i v ch t trong ho t ng c a h th ng ngân hàng - chuy n d n sang ho t ng theo cơ ch th trư ng ch ư c b t u kh i xư ng t cu i nh ng năm 80, và kéo dài cho t i ngày nay. Th i kỳ 1986 n nay: T năm 1986 n nay ã di n ra nhi u s ki n quan tr ng, ánh d u s chuy n bi n căn b n c a h th ng Ngân hàng Vi t Nam th hi n qua m t s "c t môc" có tính t phá sau ây: + T năm 1986 n năm 1990: Th c hi n tách d n ch c năng qu n lý Nhà nư c ra kh i ch c năng kinh doanh ti n t , tín d ng, chuy n ho t ng ngân hàng sang h ch toán, kinh doanh xã h i ch nghĩa. Cơ ch m i v ho t ng ngân hàng ã ư c hình thành và hoàn thi n d n - Tháng 5/1990, hai pháp l nh Ngân hàng ra i (Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Pháp l nh Ngân hàng, h p tác xã tín d ng và công ty tài chính ) ã chính th c chuy n cơ ch ho t ng c a h th ng Ngân hàng Vi t Nam t 1 c p sang 2 c p - Trong ó l n u tiên i tư ng nhi m v và m c tiêu ho t ng c a m i c p ư c lu t pháp phân bi t r ch ròi: + Ngân hàng Nhà nư c th c thi nhi m v Qu n lý nhà nư c v ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i và ngân hàng; Th c thi nhi m v c a m t Ngân hàng Trung ương - là ngân hàng duy nh t ư c phát hành ti n; Là ngân hàng c a các ngân hàng và là Ngân hàng c a Nhà nư c; NHTW là cơ quan t ch c vi c i u hành chính sách ti n t , l y nhi m v gi n nh giá tr ng ti n làm m c tiêu ch y u và chi ph i căn b n các chính sách i u hành c th i v i h th ng các ngân hàng c p 2. + C p Ngân hàng kinh doanh thu c lĩnh v c lưu thông ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i và d ch v ngân hàng trong toàn n n kinh t qu c dân do các nh ch tài chính Ngân hàng và phi ngân hàng th c hi n. Cùng v i quá trình i m i cơ ch v n hành trong h th ng ngân hàng là quá trình ra i hàng lo t các ngân hàng chuyên doanh c p 2 v i các lo i hình
 12. 12 s h u khác nhau g m Ngân hàng thương m i qu c doanh, c ph n, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh ho c văn phòng i di n c a ngân hàng nư c ngoài, H p tác xã tín d ng, QTDND, công ty tài chính...Trong th i gian này, 4 ngân hàng thương m i qu c doanh l n ã ư c thành l p g m: Ngân hàng Nông nghi p Vi t Nam; Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam; Ngân hàng Công thương Vi t Nam; Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam. + T năm 1991 n nay: Th c hi n ch trương ư ng l i chính sách c a ng trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá h th ng ngân hàng Vi t Nam không ng ng i m i và l n m nh, m b o th c hi n ư c tr ng trách c a mình trong s nghi p xây d ng và phát tri n kinh t t nư c trong thiên niên k m i. Nh ng d u n dư i ây liên quan tr c ti p và thúc y quá trình i m i m nh m ho t ng Ngân hàng: Năm 1993: Bình thư ng hoá các m i quan h v i các t ch c tài chính ti n t qu c t (IMF, WB, ADB) Năm 1995: Qu c h i thông qua ngh quy t b thu doanh thu iv i ho t ng ngân hàng; thành l p ngân hàng ph c v ngư i nghèo. Năm 1997: Qu c h i khoá X thông qua Lu t ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t các t ch c tín d ng (ngày 2/12/1997) và có hi u l c thi hành t 1/10/1998; Thành l p Ngân hàng phát tri n Nhà ng b ng Sông c u long (Quy t nh s 769/TTg, ngày 18/9/1997). Năm 1999: Thành l p B o hi m ti n g i Vi t Nam (ngày 9/11/1999). Năm 2000: Cơ c u l i tài chính và ho t ng c a các NHTMNN và cơ c u l i tài chính và ho t ng c a các NHTMCP. Năm 2002: T do hoá lãi su t cho vay VND c a các t ch c tín d ng - Bư c cu i cùng t do hoá hoàn toàn lãi su t th trư ng tín d ng c u vào và u ra.
 13. 13 Năm 2003: Ti n hành cơ c u l i theo chi u sâu ho t ng phù h p v i chu n qu c t i v i các Ngân hàng thương m i; Thành l p NHCSXH trên cơ s Ngân hàng ph c v ngư i nghèo ti n t i tách b ch tín d ng chính sách v i tín d ng thương m i theo cơ ch th trư ng; Ti n hành s a bư c 1 Lu t NHNNVN. II. Ch c năng c a ngàng ngân hàng 1. Trung gian tài chính. Ngân hàng là m t t ch c trung gian tài chính v i ho t ng ch y u là chuy n ti t ki m thành u tư, òi h i s ti p xúc v i hai lo i cá nhân và t ch c trong n n kinh t :(1) các cá nhân và t ch c t m th i thâm h t chi tiêu, t c là chi tiêu cho tiêu dùng và u tư vư t quá thu nh p và vì th h là nh ng ngư i c n b sung v n; và (2) các cá nhân và t ch c th ng dư trong chi tiêu, t c là thu nh p hi n t i c a h l n hơn các kho n chi tiêu cho hàng hoá, d ch v và do v y h có ti n ti t ki m.S t n t i hai lo i cá nhân và t ch c trên hoàn toàn c l p v i ngân hàng. i u t t y u là ti n s chuy n t nhóm th (2) sang nhóm th (1) n u c hai cùng có l i.Như v y thu nh p gia tăng và ng l c t o t o ra m i quan h tài chính gi a hai nhóm.N u dòng ti n di chuy n v i i u ki n ph i quay tr l i v i m t lư ng l n hơn trong m t kho ng th i gian nh t nh thì ó là quan h tín d ng.N u không thì ó là quan h c p phát ho c hùn v n.Quan h tín d ng tr c ti p ( quan h tài chính tr c ti p ) ã có t r t lâu và t n t i cho n ngày nay. Tuy nhiên, quan h tr c ti p b nhi u gi i h n do s không phù h p v qui mô, th i gian không gian… i u này c n tr quan h tr c ti p phát tri n và là i u ki n n y sinh trung gian tài chính.Do chuyên môn hoá, trung gian tài chính có th làm gi m chi phí giao d ch.Trung gian tài chính làm tăng thu nh p cho ngư i ti t ki m, vì th khuy n khích ti t ki m, ng th i gi m phí t n tín d ng cho ngư i u tư (tăng thu nh p cho nhà u tư) t ó mà
 14. 14 khuy n khích u tư.Trung gian tài chính ã t p h p các ngư i ti t ki m và u tư, vì v y mà gi i quy t ư c mâu thu n c a tín d ng tr c ti p.Cơ ch ho t ng c a trung gian s có hi u qu khi nó gánh ch u r i ro và s d ng các kĩ thu t nghi p v h n ch , phân tán r i ro và gi m chi phí giao d ch. H u h t các lý thuy t hi n i u gi i thích s t n t i c u ngân hàng b ng cách ch ra s không hoàn h o trong h th ng tài chính ch ng h n các kho n tín d ng và ch ng khoán không th chia thành nh ng kho n nh mà m i ngư i u có th mua.Ngân hàng cung c p m t d ch v có giá tr trong vi c chia ch ng khoán ó thành các ch ng khoán nh hơn (dư i d ng ti n g i ) ph c v cho hàng tri u ngư i. M t óng góp khác c a ngân hàng là h s n sàng ch p nh n các kho n cho vay nhi u r i ro trong khi l i phát hành các ch ng khoán ít r i ro cho ngư i g i ti n.Th c t các ngân hàng tham gia vào kinh doanh r i ro.Ngân hàng cũng tho mãn nhu c u thanh kho n c a nhi u khách hàng. M t lí do n a làm cho ngân hàng phát tri n và th nh vư ng là kh năng th m nh thông tin.S phân b không u thông tin và năng l c phân tích thông tin ư c g i là tình tr ng “thông tin không cân x ng” làm gi m tính hi u qu c a th trư ng nhưng t o ra m t kh năng sinh l i cho ngân hàng, nơi có chuyên môn và kinh nghi m ánh giá các công c tài chính và có kh năng l a ch n nh ng công c v i các y u t r i ro – l i nhu n h p d n nh t. 2. T o phương ti n thanh toán. Ti n có m t ch c năng quan tr ng là làm phương ti n thanh toán.Các ngân hàng ã không t o ư c ti n kim lo i.Các ngân hàng th vàng t o phương ti n thanh toán khi phát hành gi y nh n n v i khách hàng.Gi y nh n n do ngân hàng phát hành v i ưu i m nh t nh ã tr thành phương ti n thanh toán r ng rãi ư c nhi u ngư i ch p nh n.Như v y, ban u các ngân hàng ã t o ra phương ti n thanh toán thay cho ti n kim lo i d a trên s
 15. 15 lư ng ti n kim lo i ang n m gi .V i nhi u ưa th , d n d n gi y n c a ngân hàng ã thay th ti n kim lo i làm phương ti n lưu thông và phương ti n c t tr , nó tr thành ti n gi y. Vi c in ti n mang l i l i nhu n r t l n, ng th i v i nhu c u có ng ti n qu c gia duy nh t ã d n n vi c Nhà nư c t p trung quy n l c phát hành(in) ti n gi y vào m t t ch c ho c là B tài chính ho c là Ngân hàng Trung ương.T ó ch m d t vi c các ngân hàng thương m i t o ra các gi y b c c a riêng mình. Trong i u ki n phát tri n thanh toán qua ngân hàng, các khách hàng nh n th y n u h có ư c s dư trên tài kho n ti n g i thanh toán, h có th chi tr có ư c hàng hoá và các d ch v theo yêu c u.Theo quan i m hi n i, i lư ng ti n t bao g m nhi u b ph n.Th nh t là ti n gi y trong lưu thông (M0), th hai là s dư trên tài kho n ti n g i giao d ch c a các khách hàng t i các ngân hàng, th ba là ti n g i trên các tài kho n ti n g i ti t ki m và ti n g i có kì h n…Khi ngân hàng cho vay, s dư trên tài kho n ti n g i thanh toán c a khách hàng tăng lên, khách hàng có th dùng mua hàng và d ch v .Do ó, b ng vi c cho vay (hay t o tín d ng), các ngân hàng ã t o ra phương ti n thanh toán ( tham gia t o ra M1). Toàn b h th ng ngân hàng cũng t o phương ti n thanh toán khi các kho n ti n g i ư c m r ng t ngân hàng này n ngân hàng khác trên cơ s cho vay.Khi khách hàng t i m t ngân hàng s d ng kho n ti n vay chi tr thì s t o nên kho n thu ( t c tăng s dư ti n g i ) c a m t khách hàng khác t i m t ngân hàng t ó t o ra các kho n cho vay m i.Trong khi không m t c a hàng riêng l nào có th cho vay l n hơn d tr dư th a, toàn b h th ng ngân hàng có th t o ra kh i lư ng ti n g i ( t o phương ti n thanh toán ) g p b i thông qua ho t ng cho vay ( t o tín d ng ).
 16. 16 3. Trung gian thanh toán. Ngân hàng tr thành trung gian thanh toán l n nh t hi n nay h uh t các qu c gia.Thay m t khách hàng, ngân hàng th c hi n thanh toán giá tr hàng hoá và d ch v . vi c thanh toán nhanh chóng, thu n ti n và ti t ki m chi phí, ngân hàng ưa ra cho khách hàng nhi u hình th c thanh toán như thanh toán b ng séc, u nhi m chi, nh thu, các lo i th …cung c p m ng lư i thanh toán i n t k t n i các qu và cung c p ti n gi y khi khách hàng c n.Các ngân hàng còn th c hi n thanh toán bù tr v i nhau thông qua ngân hàng Trung ương ho c thông qua các trung tâm thanh toán.Công ngh thanh toán qua ngân hàng càng t hi u qu cao khi qui mô s d ng công ngh ó càng ư c m r ng.Vì v y, công ngh thanh toán hi n i qua ngân hàng thư ng ư c các nhà qu n lý tìm cách áp d ng r ng rãi.Nhi u hình th c thanh toán ư c chu n hoá góp ph n t o tính th ng nh t trong thanh toán không ch gi a các ngân hàng trong m t qu c gia mà còn gi a các ngân hàng trên toàn th gi i.Các trung tâm thanh toán qu c t ư c thi t l p ã làm tăng hi u qu c a thanh toán qua ngân hàng, bi n ngân hàng tr thành trung tâm thanh toán quan tr ng và có hi u qu , ph c v c l c cho n n kinh t toàn c u. III – Các lo i hình ngân hàng Vi t Nam 1. Ngân hàng liên doanh Ngân hàng liên doanh có th ư c th c hi n m t s ho c toàn b các nghi p v sau ây: - Nh n ti n g i có kỳ h n và không kỳ h n; - Phát hành ch ng ch ti n g i, gi y t có giá; - Vay v n c a các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c; - Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c; - Cho vay ng n h n, trung h n và dài h n; - Chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u, gi y t có giá;
 17. 17 - B o lãnh ngân hàng; - Kinh doanh ngo i h i; - Th c hi n d ch v thanh toán và d ch v ngân qu ; - M tài kho n ti n g i t i t ch c tín d ng nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; - i lý chi tr th tín d ng; - Th c hi n các d ch v thu h và chi h ; - Th c hi n các d ch v y thác và qu n lý tài s n; - Th c hi n các d ch v tư v n tài chính, ti n t . ○ N i dung ho t ng c th c a t ng Ngân hàng liên doanh ư c quy nh trong Gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng liên doanh. ○ Khi có nhu c u và ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép, ngân hàng liên doanh ư c phép th c hi n các nghi p v khác phù h p v i pháp lu t liên quan c a Vi t Nam. 2. Ngân hàng thương m i 2.1. Huy ng v n Ngân hàng huy ng v n dư i các hình th c sau: - Nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và các t ch c tín d ng khác dư i các hình th c ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n và các lo i ti n g i khác. - Phát hành ch ng ch ti n g i, trái phi u và gi y t có giá khác huy ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi ư c Th ng c NHNN ch p thu n. - Vay v n c a các t ch c tín d ng khác ho t ng t i Vi t Nam và c a t ch c tín d ng nư c ngoài. - Vay v n ng n h n c a NHNN dư i hình th c tái c p v n. - Các hình th c huy ng v n khác theo quy nh c a NHNN.
 18. 18 2.2. Ho t ng tín d ng Ngân hàng c p tín d ng cho t ch c, cá nhân dư i các hình th c cho vay, chi t kh u thương phi u và gi y t có giá khác, b o lãnh, cho thuê tài chính và các hình th c khác theo quy nh c a NHNN. 2.3. Các hình th c vay Ngân hàng cho các t ch c, cá nhân vay v n dư i các hình th c sau ây: - Cho vay ng n h n nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. - Cho vay trung h n, dài h n nh m th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. 2.4. Xét duy t cho vay, ki m tra và x lý - Ngân hàng ư c quy n yêu c u khách hàng cung c p tài li u ch ng minh phương án kinh doanh kh thi, kh năng tài chính c a mình và c a ngư i b o lãnh trư c khi quy t nh cho vay; có quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c h n khi phát hi n khác hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p ng tín d ng. - Ngân hàng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay c a khách hàng vay, tài s n c a ngư i b o lãnh trong vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh thu h i n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng; kh i ki n khách hàng vi ph m h p ng tín d ng và ngư i b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t. - Ngân hàng ư c mi n, gi m lãi su t cho vay, phí ngân hàng; gia h n n ; mua bán n theo quy nh c a NHNN.
 19. 19 2.5. B o lãnh - Ngân hàng b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác cho các t ch c tín d ng, cá nhân theo quy nh c a NHNN. - Ngân hàng ư c phép th c hi n thanh toán qu c t ư c th c hi n b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác mà ngư i nh n b o lãnh là t ch c cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a NHNN. 2.6. Chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác - Ngân hàng ư c c p tín d ng dư i hình th c chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác theo quy nh pháp lu t hi n hành. Ngư i ch s h u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác ph i chuy n giao ngay m i quy n, l i ích h p pháp phát sinh t các gi y t ó cho Ngân hàng. - Ngân hàng ư c c p tín d ng dư i hình th c c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác theo quy nh pháp lu t hi n hành. Ngân hàng ư c th c hi n các quy n và l i ích h p pháp phát sinh trong trư ng h p ch s h u các gi y t ó không th c hi n y nh ng cam k t trong h p ng tín d ng. - Ngân hàng ư c tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c tín d ng khác theo quy nh pháp lu t hi n hành. - Ngân hàng có th ư c Ngân hàng Nhà nư c tái chi t kh u và cho vay trên cơ s c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác ã ư c chi t kh u theo quy nh pháp lu t hi n hành.
 20. 20 2.7. Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng ph i thành l p Công ty cho thuê tài chính khi ho t ng cho thuê tài chính. 2.8. Tài kho n ti n g i c a Ngân hàng - Ngân hàng m tài kho n ti n g i t i NHNN (S giao d ch ho c chi nhánh NHNN t nh, thành ph ) nơi Ngân hàng t tr s chính và duy trì t i ó s dư ti n g i d tr b t bu c theo quy nh c a NHNN; - Chi nhánh c a Ngân hàng m tài kho n ti n g i t i chi nhánh NHNN t nh, thành ph , nơi t tr s c a s giao d ch, chi nhánh. - Ngân hàng m tài kho n cho khác hàng trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2.9. D ch v thanh toán và ngân qu - Ngân hàng th c hi n các d ch v thanh toán và ngân qu : ○ Cung ng các phương ti n thanh toán. ○ Th c hi n các d ch v thanh toán trong nư c cho khác hàng. ○ Th c hi n d ch v thu h và chi h . ○ Th c hi n các d ch v thanh toán khác theo quy nh c a NHNN. ○ Th c hi n d ch v thanh toán qu c t khi ư c NHNN cho phép . ○ Th c hi n d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng. - Ngân hàng t ch c h th ng thanh toán n i b và tham gia h th ng thanh toán liên ngân hàng trong nư c. Tham gia các h th ng thanh toán qu c t khi ư c NHNN cho phép. 2.10. Các ho t ng khác Ngân hàng th c hi n các ho t ng khác sau ây: - Dùng V n i u l và qu d tr góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác theo quy nh c a pháp lu t.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2