Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật doanh nghiệp và kỹ năng quản lý

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

557
lượt xem
205
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để góp phần phát huy nội lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế, baor đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật doanh nghiệp và kỹ năng quản lý

 1. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG I NHÛÄNG QUY ÀÕNH CHUNG................................................................................. 3 CHÛÚNG II THAÂNH LÊÅP VAÂ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH ....................................................... 10 CHÛÚNG III CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN .............................................................. 24 CHÛÚNG IV CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN ............................................................................................ 43 CHÛÚNG V CÖNG TY HÚÅP DANH .......................................................................................... 74 CHÛÚNG VI DOANH NGHIÏÅP TÛ NHÊN .............................................................................. 76 CHÛÚNG VII TÖÍ CHÛÁC LAÅI, GIAÃI THÏÍ VAÂ PHAÁ SAÃN DOANH NGHIÏÅP .......................... 80 CHÛÚNG VIII QUAÃN LYÁ NHAÂ NÛÚÁC ÀÖËI VÚÁI DOANH NGHIÏÅP ...................................... 89 CHÛÚNG IX KHEN THÛÚÃNG VAÂ XÛÃ LYÁ VI PHAÅM .............................................................. 94 CHÛÚNG X ÀIÏÌU KHOAÃN THI HAÂNH.................................................................................... 97 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 2 LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP SÖË 13/1999/QH10 NGAÂY 12 THAÁNG 6 NÙM 1999 Àïí goáp phêìn phaát huy nöåi lûåc phuåc vuå sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoaá, hiïån àaåi hoaá àêët nûúác; àêíy maånh cöng cuöåc àöíi múái kinh tïë; baão àaãm quyïìn tûå do, bònh àùèng trûúác phaáp luêåt trong kinh doanh cuãa caác doanh nghiïåp thuöåc moåi thaânh phêìn kinh tïë; baão höå quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa nhaâ àêìu tû; tùng cûúâng hiïåu lûåc quaãn lyá nhaâ nûúác àöëi vúái caác hoaåt àöång kinh doanh; Cùn cûá vaâo Hiïën phaáp nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam nùm 1992; Luêåt naây quy àõnh vïì cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn, cöng ty húåp danh vaâ doanh nghiïåp tû nhên. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 3 CHÛÚNG I NHÛÄNG QUY ÀÕNH CHUNG ÀIÏÌU 1. PHAÅM VI ÀIÏÌU CHÓNH 1. Luêåt naây quy àõnh viïåc thaânh lêåp, töí chûác quaãn lyá vaâ hoaåt àöång cuãa caác loaåi hònh doanh nghiïåp: cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn, cöng ty húåp danh vaâ doanh nghiïåp tû nhên. 2. Doanh nghiïåp nhaâ nûúác, doanh nghiïåp cuãa töí chûác chñnh trõ, töí chûác chñnh trõ - xaä höåi khi àûúåc chuyïín àöíi thaânh cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn thò àûúåc àiïìu chónh theo Luêåt naây. Trònh tûå vaâ thuã tuåc chuyïín àöíi do Chñnh phuã quy àõnh. ÀIÏÌU 2. AÁP DUÅNG LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP VAÂ CAÁC LUÊÅT COÁ LIÏN QUAN Viïåc thaânh lêåp, töí chûác quaãn lyá vaâ hoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp trïn laänh thöí Viïåt Nam aáp duång theo quy àõnh cuãa Luêåt naây vaâ caác quy àõnh phaáp luêåt khaác coá liïn quan. Trûúâng húåp coá sûå khaác nhau giûäa quy àõnh cuãa Luêåt naây vaâ quy àõnh cuãa luêåt chuyïn ngaânh vïì cuâng möåt vêën àïì, thò aáp duång theo quy àõnh cuãa luêåt chuyïn ngaânh. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 4 ÀIÏÌU 3. GIAÃI THÑCH TÛÂ NGÛÄ Trong Luêåt naây, caác tûâ ngûä dûúái àêy àûúåc hiïíu nhû sau: 1. “Doanh nghiïåp” laâ töí chûác kinh tïë coá tïn riïng, coá taâi saãn, coá truå súã giao dõch öín àõnh, àûúåc àùng kyá kinh doanh theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt nhùçm muåc àñch thûåc hiïån caác hoaåt àöång kinh doanh. 2. “Kinh doanh” laâ viïåc thûåc hiïån möåt, möåt söë hoùåc têët caã caác cöng àoaån cuãa quaá trònh àêìu tû, tûâ saãn xuêët àïën tiïu thuå saãn phêím hoùåc cung ûáng dõch vuå trïn thõ trûúâng nhùçm muåc àñch sinh lúåi. 3. “Höì sú húåp lïå” laâ höì sú coá àêìy àuã giêëy túâ theo quy àõnh cuãa Luêåt naây, coá nöåi dung àûúåc khai àuáng vaâ àuã theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. 4. “Goáp vöën” laâ viïåc àûa taâi saãn vaâo cöng ty àïí trúã thaânh chuã súã hûäu hoùåc caác chuã súã hûäu chung cuãa cöng ty. Taâi saãn goáp vöën coá thïí laâ tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïå tûå do chuyïín àöíi, vaâng, giaá trõ quyïìn sûã duång àêët, giaá trõ quyïìn súã hûäu trñ tuïå, cöng nghïå, bñ quyïët kyä thuêåt, caác taâi saãn khaác ghi trong Àiïìu lïå cöng ty do thaânh viïn goáp àïí taåo thaânh vöën cuãa cöng ty. 5. “Phêìn vöën goáp” laâ tyã lïå vöën maâ chuã súã hûäu hoùåc chuã súã hûäu chung cuãa cöng ty goáp vaâo vöën àiïìu lïå. 6. “Vöën àiïìu lïå” laâ söë vöën do têët caã thaânh viïn goáp vaâ àûúåc ghi vaâo Àiïìu lïå cöng ty. 7. “Vöën phaáp àõnh” laâ mûác vöën töëi thiïíu phaãi coá theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt àïí thaânh lêåp doanh nghiïåp. 8. “Vöën coá quyïìn biïíu quyïët” laâ phêìn vöën goáp, theo àoá ngûúâi súã hûäu coá quyïìn biïíu quyïët vïì nhûäng vêën àïì àûúåc Höåi àöìng thaânh viïn hoùåc Àaåi höåi àöìng cöí àöng quyïët àõnh. 9. "Cöí tûác" laâ söë tiïìn haâng nùm àûúåc trñch tûâ lúåi nhuêån cuãa cöng ty àïí traã cho möîi cöí phêìn. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 5 10. “Thaânh viïn saáng lêåp” laâ ngûúâi tham gia thöng qua Àiïìu lïå àêìu tiïn cuãa cöng ty. "Cöí àöng saáng lêåp" laâ thaânh viïn saáng lêåp cöng ty cöí phêìn. 11. "Thaânh viïn húåp danh" laâ thaânh viïn chõu traách nhiïåm bùçng toaân böå taâi saãn cuãa mònh vïì caác nghôa vuå cuãa cöng ty. 12. “Ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp” laâ chuã súã hûäu doanh nghiïåp tû nhên, thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh, thaânh viïn Höåi àöìng thaânh viïn, Chuã tõch cöng ty, thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc), caác chûác danh quaãn lyá quan troång khaác do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn. 13. “Töí chûác laåi doanh nghiïåp” laâ viïåc chia, taách, húåp nhêët, saáp nhêåp vaâ chuyïín àöíi doanh nghiïåp. 14. “Ngûúâi coá liïn quan” laâ nhûäng ngûúâi coá quan hïå vúái nhau trong caác trûúâng húåp dûúái àêy: a) Doanh nghiïåp meå vaâ doanh nghiïåp con; b) Doanh nghiïåp vaâ ngûúâi hoùåc nhoám ngûúâi coá khaã nùng chi phöëi viïåc ra quyïët àõnh, hoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp àoá thöng qua caác cú quan quaãn lyá doanh nghiïåp; c) Doanh nghiïåp vaâ ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp; d) Nhoám ngûúâi thoaã thuêån cuâng phöëi húåp àïí thêu toám phêìn vöën goáp, cöí phêìn hoùåc lúåi ñch úã cöng ty hoùåc àïí chi phöëi viïåc ra quyïët àõnh cuãa cöng ty; à) Vúå, chöìng, böë, böë nuöi, meå, meå nuöi, con, con nuöi, anh chõ em ruöåt cuãa ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp, thaânh viïn cöng ty, cöí àöng coá cöí phêìn chi phöëi. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 6 ÀIÏÌU 4. BAÃO ÀAÃM CUÃA NHAÂ NÛÚÁC ÀÖËI VÚÁI DOANH NGHIÏÅP VAÂ NGÛÚÂI SÚÃ HÛÄU DOANH NGHIÏÅP 1. Nhaâ nûúác cöng nhêån sûå töìn taåi lêu daâi vaâ phaát triïín cuãa caác loaåi hònh doanh nghiïåp àûúåc quy àõnh trong Luêåt naây, baão àaãm sûå bònh àùèng trûúác phaáp luêåt cuãa caác doanh nghiïåp, thûâa nhêån tñnh sinh lúåi húåp phaáp cuãa hoaåt àöång kinh doanh. 2. Nhaâ nûúác cöng nhêån vaâ baão höå quyïìn súã hûäu taâi saãn, vöën àêìu tû, thu nhêåp, caác quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp khaác cuãa doanh nghiïåp vaâ chuã súã hûäu doanh nghiïåp. 3. Taâi saãn vaâ vöën àêìu tû húåp phaáp cuãa doanh nghiïåp vaâ chuã súã hûäu doanh nghiïåp khöng bõ quöëc hûäu hoaá, khöng bõ tõch thu bùçng biïån phaáp haânh chñnh. Trûúâng húåp thêåt cêìn thiïët vò lyá do quöëc phoâng, an ninh vaâ vò lúåi ñch quöëc gia, Nhaâ nûúác quyïët àõnh trûng mua hoùåc trûng duång taâi saãn doanh nghiïåp, thò chuã súã hûäu hoùåc caác chuã súã hûäu chung cuãa doanh nghiïåp àûúåc thanh toaán hoùåc böìi thûúâng theo giaá thõ trûúâng taåi thúâi àiïím quyïët àõnh trûng mua hoùåc trûng duång vaâ àûúåc taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi àïí àêìu tû, kinh doanh vaâo lônh vûåc, àõa baân thñch húåp. ÀIÏÌU 5. TÖÍ CHÛÁC ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM, CÖNG ÀOAÂN VAÂ CAÁC TÖÍ CHÛÁC CHÑNH TRÕ - XAÄ HÖÅI KHAÁC TRONG DOANH NGHIÏÅP Töí chûác Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam trong doanh nghiïåp hoaåt àöång theo Hiïën phaáp, phaáp luêåt vaâ caác quy àõnh cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 7 Töí chûác cöng àoaân vaâ caác töí chûác chñnh trõ - xaä höåi khaác trong doanh nghiïåp hoaåt àöång theo Hiïën phaáp vaâ phaáp luêåt. ÀIÏÌU 6. NGAÂNH, NGHÏÌ KINH DOANH 1. Theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt, doanh nghiïåp àûúåc tûå chuã àùng kyá vaâ thûåc hiïån kinh doanh caác ngaânh, nghïì khöng thuöåc àöëi tûúång quy àõnh taåi caác khoaãn 2, 3 vaâ 4 Àiïìu naây. 2. Cêëm kinh doanh caác ngaânh, nghïì gêy phûúng haåi àïën quöëc phoâng, an ninh, trêåt tûå, an toaân xaä höåi, truyïìn thöëng lõch sûã, vùn hoaá, àaåo àûác, thuêìn phong myä tuåc Viïåt Nam vaâ sûác khoeã cuãa nhên dên. Chñnh phuã cöng böë danh muåc cuå thïí ngaânh, nghïì cêëm kinh doanh. 3. Àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanh caác ngaânh, nghïì maâ luêåt, phaáp lïånh hoùåc nghõ àõnh quy àõnh phaãi coá àiïìu kiïån, thò doanh nghiïåp chó àûúåc kinh doanh caác ngaânh, nghïì àoá khi coá àuã caác àiïìu kiïån theo quy àõnh. 4. Àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanh caác ngaânh, nghïì maâ luêåt, phaáp lïånh hoùåc nghõ àõnh àoâi hoãi phaãi coá vöën phaáp àõnh hoùåc chûáng chó haânh nghïì, thò doanh nghiïåp àoá chó àûúåc àùng kyá kinh doanh khi coá àuã vöën hoùåc chûáng chó haânh nghïì theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 8 ÀIÏÌU 7. QUYÏÌN CUÃA DOANH NGHIÏÅP Theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt, doanh nghiïåp hoaåt àöång theo Luêåt naây coá quyïìn: 1. Chiïëm hûäu, sûã duång, àõnh àoaåt taâi saãn cuãa doanh nghiïåp; 2. Chuã àöång lûåa choån ngaânh, nghïì, àõa baân àêìu tû, hònh thûác àêìu tû, kïí caã liïn doanh, goáp vöën vaâo doanh nghiïåp khaác, chuã àöång múã röång quy mö vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; 3. Chuã àöång tòm kiïëm thõ trûúâng, khaách haâng vaâ kyá kïët húåp àöìng; 4. Lûåa choån hònh thûác vaâ caách thûác huy àöång vöën; 5. Kinh doanh xuêët khêíu vaâ nhêåp khêíu; 6. Tuyïín, thuï vaâ sûã duång lao àöång theo yïu cêìu kinh doanh; 7. Tûå chuã kinh doanh, chuã àöång aáp duång phûúng thûác quaãn lyá khoa hoåc, hiïån àaåi àïí nêng cao hiïåu quaã vaâ khaã nùng caånh tranh; 8. Tûâ chöëi vaâ töë caáo moåi yïu cêìu cung cêëp caác nguöìn lûåc khöng àûúåc phaáp luêåt quy àõnh cuãa bêët kyâ caá nhên, cú quan hay töí chûác naâo, trûâ nhûäng khoaãn tûå nguyïån àoáng goáp vò muåc àñch nhên àaåo vaâ cöng ñch; 9. Caác quyïìn khaác do phaáp luêåt quy àõnh. ÀIÏÌU 8. NGHÔA VUÅ CUÃA DOANH NGHIÏÅP Doanh nghiïåp hoaåt àöång theo quy àõnh cuãa Luêåt naây coá nghôa vuå: http://ebooks.vdcmedia.com
 9. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 9 1. Hoaåt àöång kinh doanh theo àuáng caác ngaânh, nghïì àaä àùng kyá; 2. Lêåp söí kïë toaán, ghi cheáp söí kïë toaán, hoaá àún, chûáng tûâ vaâ lêåp baáo caáo taâi chñnh trung thûåc, chñnh xaác; 3. Àùng kyá thuïë, kï khai thuïë, nöåp thuïë vaâ thûåc hiïån caác nghôa vuå taâi chñnh khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; 4. Baão àaãm chêët lûúång haâng hoaá theo tiïu chuêín àaä àùng kyá; 5. Kï khai vaâ àõnh kyâ baáo caáo chñnh xaác, àêìy àuã caác thöng tin vïì doanh nghiïåp vaâ tònh hònh taâi chñnh cuãa doanh nghiïåp vúái cú quan àùng kyá kinh doanh; khi phaát hiïån caác thöng tin àaä kï khai hoùåc baáo caáo laâ khöng chñnh xaác, khöng àêìy àuã hoùåc giaã maåo, thò phaãi kõp thúâi hiïåu àñnh laåi caác thöng tin àoá vúái cú quan àùng kyá kinh doanh; 6. Ûu tiïn sûã duång lao àöång trong nûúác, baão àaãm quyïìn, lúåi ñch cuãa ngûúâi lao àöång theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì lao àöång; tön troång quyïìn töí chûác cöng àoaân theo phaáp luêåt vïì cöng àoaân; 7. Tuên thuã quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì quöëc phoâng, an ninh, trêåt tûå, an toaân xaä höåi, baão vïå taâi nguyïn, möi trûúâng, baão vïå di tñch lõch sûã, vùn hoaá vaâ danh lam thùæng caãnh; 8. Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 10 CHÛÚNG II THAÂNH LÊÅP VAÂ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH ÀIÏÌU 9. QUYÏÌN THAÂNH LÊÅP VAÂ QUAÃN LYÁ DOANH NGHIÏÅP Töí chûác, caá nhên coá quyïìn thaânh lêåp vaâ quaãn lyá doanh nghiïåp, trûâ nhûäng trûúâng húåp sau àêy: 1. Cú quan nhaâ nûúác, àún võ thuöåc lûåc lûúång vuä trang nhên dên sûã duång taâi saãn cuãa Nhaâ nûúác vaâ cöng quyä àïí thaânh lêåp doanh nghiïåp kinh doanh thu lúåi riïng cho cú quan, àún võ mònh; 2. Caán böå, cöng chûác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì caán böå, cöng chûác; 3. Sô quan, haå sô quan, quên nhên chuyïn nghiïåp, cöng nhên quöëc phoâng trong caác cú quan, àún võ thuöåc Quên àöåi nhên dên; sô quan, haå sô quan chuyïn nghiïåp trong caác cú quan, àún võ thuöåc Cöng an nhên dên; 4. Caán böå laänh àaåo, quaãn lyá nghiïåp vuå trong caác doanh nghiïåp nhaâ nûúác, trûâ nhûäng ngûúâi àûúåc cûã laâm àaåi diïån àïí quaãn lyá phêìn vöën goáp cuãa Nhaâ nûúác taåi doanh nghiïåp khaác; 5. Ngûúâi chûa thaânh niïn; ngûúâi thaânh niïn bõ haån chïë hoùåc bõ mêët nùng lûåc haânh vi dên sûå; 6. Ngûúâi àang bõ truy cûáu traách nhiïåm hònh sûå hoùåc àang phaãi chêëp haânh hònh phaåt tuâ hoùåc bõ Toaâ aán tûúác quyïìn haânh nghïì vò phaåm caác töåi buön lêåu, laâm haâng giaã, buön baán haâng giaã, kinh doanh traái pheáp, tröën thuïë, lûâa döëi khaách haâng vaâ caác töåi khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; http://ebooks.vdcmedia.com
 11. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 11 7. Chuã doanh nghiïåp tû nhên, thaânh viïn húåp danh cuãa cöng ty húåp danh, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc), Chuã tõch vaâ caác thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ, Höåi àöìng thaânh viïn cuãa doanh nghiïåp bõ tuyïn böë phaá saãn khöng àûúåc quyïìn thaânh lêåp doanh nghiïåp, khöng àûúåc laâm ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp trong thúâi haån tûâ möåt àïën ba nùm, kïí tûâ ngaây doanh nghiïåp bõ tuyïn böë phaá saãn, trûâ caác trûúâng húåp quy àõnh taåi Luêåt phaá saãn doanh nghiïåp; 8. Töí chûác nûúác ngoaâi, ngûúâi nûúác ngoaâi khöng thûúâng truá taåi Viïåt Nam. ÀIÏÌU 10. QUYÏÌN GOÁP VÖËN 1. Töí chûác, caá nhên àûúåc quyïìn goáp vöën vaâo cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn, cöng ty húåp danh, trûâ nhûäng trûúâng húåp sau àêy: a) Cú quan nhaâ nûúác, àún võ thuöåc lûåc lûúång vuä trang nhên dên sûã duång taâi saãn cuãa Nhaâ nûúác vaâ cöng quyä goáp vöën vaâo doanh nghiïåp àïí thu lúåi riïng cho cú quan, àún võ mònh; b) Caác àöëi tûúång khöng àûúåc quyïìn goáp vöën vaâo doanh nghiïåp theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì caán böå, cöng chûác. 2. Töí chûác nûúác ngoaâi, ngûúâi nûúác ngoaâi khöng thûúâng truá taåi Viïåt Nam, ngûúâi Viïåt Nam àõnh cû úã nûúác ngoaâi coá quyïìn goáp vöën vaâo cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn, cöng ty húåp danh theo quy àõnh cuãa Luêåt khuyïën khñch àêìu tû trong nûúác. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 12 ÀIÏÌU 11. HÚÅP ÀÖÌNG ÀÛÚÅC KYÁ TRÛÚÁC KHI ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Húåp àöìng phuåc vuå cho viïåc thaânh lêåp doanh nghiïåp coá thïí àûúåc thaânh viïn saáng lêåp hoùåc ngûúâi àaåi diïån theo uyã quyïìn cuãa nhoám thaânh viïn saáng lêåp kyá kïët. 2. Trûúâng húåp doanh nghiïåp àûúåc thaânh lêåp, thò doanh nghiïåp laâ ngûúâi tiïëp nhêån quyïìn vaâ nghôa vuå phaát sinh tûâ húåp àöìng àaä kyá kïët quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây. 3. Trûúâng húåp doanh nghiïåp khöng àûúåc thaânh lêåp, thò ngûúâi kyá kïët húåp àöìng theo quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây hoaân toaân hoùåc liïn àúái chõu traách nhiïåm vïì viïåc thûåc hiïån húåp àöìng àoá. ÀIÏÌU 12. TRÒNH TÛÅ THAÂNH LÊÅP DOANH NGHIÏÅP VAÂ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Ngûúâi thaânh lêåp doanh nghiïåp phaãi lêåp vaâ nöåp àuã höì sú àùng kyá kinh doanh theo quy àõnh cuãa Luêåt naây taåi cú quan àùng kyá kinh doanh thuöåc Uyã ban nhên dên tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc trung ûúng, núi doanh nghiïåp àùåt truå súã chñnh vaâ phaãi chõu traách nhiïåm vïì tñnh chñnh xaác, trung thûåc cuãa nöåi dung höì sú àùng kyá kinh doanh. 2. Cú quan àùng kyá kinh doanh khöng coá quyïìn yïu cêìu ngûúâi thaânh lêåp doanh nghiïåp nöåp thïm caác giêëy túâ, höì sú khaác ngoaâi höì sú quy àõnh taåi Luêåt naây àöëi vúái tûâng loaåi hònh doanh nghiïåp. Cú quan àùng kyá kinh doanh chó chõu traách nhiïåm vïì tñnh húåp lïå cuãa höì sú àùng kyá kinh doanh. 3. Cú quan àùng kyá kinh doanh coá traách nhiïåm giaãi quyïët viïåc àùng kyá kinh doanh trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây http://ebooks.vdcmedia.com
 13. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 13 nhêån àûúåc höì sú; nïëu tûâ chöëi cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh thò phaãi thöng baáo bùçng vùn baãn cho ngûúâi thaânh lêåp doanh nghiïåp biïët. Thöng baáo phaãi nïu roä lyá do vaâ caác yïu cêìu sûãa àöíi, böí sung. ÀIÏÌU 13. HÖÌ SÚ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH Höì sú àùng kyá kinh doanh bao göìm: 1. Àún àùng kyá kinh doanh; 2. Àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty; 3. Danh saách thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, danh saách thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh, danh saách cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; 4. Àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanh caác ngaânh, nghïì àoâi hoãi phaãi coá vöën phaáp àõnh thò phaãi coá thïm xaác nhêån vïì vöën cuãa cú quan, töí chûác coá thêím quyïìn theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. ÀIÏÌU 14. NÖÅI DUNG ÀÚN ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Àún àùng kyá kinh doanh phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: a) Tïn doanh nghiïåp; b) Àõa chó truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp; c) Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; http://ebooks.vdcmedia.com
 14. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 14 d) Vöën àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty, vöën àêìu tû ban àêìu cuãa chuã doanh nghiïåp àöëi vúái doanh nghiïåp tû nhên; à) Phêìn vöën goáp cuãa möîi thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; söë cöí phêìn maâ cöí àöng saáng lêåp àùng kyá mua, loaåi cöí phêìn, mïånh giaá cöí phêìn vaâ töíng söë cöí phêìn àûúåc quyïìn chaâo baán cuãa tûâng loaåi àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; e) Hoå tïn, chûä kyá, àõa chó thûúâng truá cuãa chuã doanh nghiïåp àöëi vúái doanh nghiïåp tû nhên; cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn; cuãa têët caã thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh. 2. Àún àùng kyá kinh doanh àûúåc lêåp theo mêîu thöëng nhêët do cú quan àùng kyá kinh doanh quy àõnh. ÀIÏÌU 15. NÖÅI DUNG ÀIÏÌU LÏÅ CÖNG TY Àiïìu lïå cöng ty phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, àõa chó truå súã chñnh, chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån (nïëu coá); 2. Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; 3. Vöën àiïìu lïå; 4. Hoå tïn, àõa chó cuãa têët caã thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh; tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån; tïn, àõa chó cuãa cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; 5. Phêìn vöën goáp vaâ giaá trõ vöën goáp cuãa möîi thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; söë cöí phêìn maâ cöí àöng saáng lêåp cam kïët mua, loaåi cöí phêìn, mïånh giaá cöí phêìn vaâ töíng söë cöí phêìn àûúåc quyïìn chaâo baán cuãa tûâng loaåi àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; http://ebooks.vdcmedia.com
 15. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 15 6. Quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty húåp danh; cuãa cöí àöng àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; 7. Cú cêëu töí chûác quaãn lyá; 8. Ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn; 9. Thïí thûác thöng qua quyïët àõnh cuãa cöng ty; nguyïn tùæc giaãi quyïët tranh chêëp nöåi böå; 10. Nhûäng trûúâng húåp thaânh viïn coá thïí yïu cêìu cöng ty mua laåi phêìn vöën goáp àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån hoùåc cöí phêìn àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; 11. Caác loaåi quyä vaâ mûác giúái haån tûâng loaåi quyä àûúåc lêåp taåi cöng ty; nguyïn tùæc phên chia lúåi nhuêån, traã cöí tûác, chõu löî trong kinh doanh; 12. Caác trûúâng húåp giaãi thïí, trònh tûå giaãi thïí vaâ thuã tuåc thanh lyá taâi saãn cöng ty; 13. Thïí thûác sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå cöng ty; 14. Chûä kyá cuãa têët caã thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh; cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt hoùåc têët caã thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån; cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt hoùåc têët caã cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn. Caác nöåi dung khaác cuãa Àiïìu lïå cöng ty do thaânh viïn, cöí àöng thoaã thuêån nhûng khöng àûúåc traái vúái quy àõnh cuãa phaáp luêåt. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 16 ÀIÏÌU 16. DANH SAÁCH THAÂNH VIÏN CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN, CÖNG TY HÚÅP DANH, DANH SAÁCH CÖÍ ÀÖNG SAÁNG LÊÅP CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN Danh saách thaânh viïn cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty húåp danh, danh saách cöí àöng saáng lêåp cöng ty cöí phêìn phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; cuãa cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; 2. Phêìn vöën goáp, giaá trõ vöën goáp, loaåi taâi saãn, söë lûúång, giaá trõ coân laåi cuãa tûâng loaåi taâi saãn goáp vöën, thúâi haån goáp vöën àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; söë lûúång cöí phêìn, loaåi cöí phêìn, loaåi taâi saãn, söë lûúång taâi saãn, giaá trõ coân laåi cuãa tûâng loaåi taâi saãn goáp vöën cöí phêìn, thúâi haån goáp vöën cöí phêìn àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; 3. Hoå tïn, chûä kyá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt hoùåc cuãa têët caã thaânh viïn, cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn; cuãa têët caã thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh. ÀIÏÌU 17. ÀIÏÌU KIÏÅN CÊËP GIÊËY CHÛÁNG NHÊÅN ÀÙNG KYÁ KINH DOANH VAÂ THÚÂI ÀIÏÍM BÙÆT ÀÊÌU KINH DOANH 1. Doanh nghiïåp àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh nïëu coá àuã caác àiïìu kiïån sau àêy: a) Ngaânh, nghïì kinh doanh khöng thuöåc àöëi tûúång cêëm kinh doanh; http://ebooks.vdcmedia.com
 17. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 17 b) Tïn cuãa doanh nghiïåp àûúåc àùåt àuáng nhû quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu 24 cuãa Luêåt naây; c) Coá höì sú àùng kyá kinh doanh húåp lïå theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; d) Nöåp àuã lïå phñ àùng kyá kinh doanh theo quy àõnh. 2. Doanh nghiïåp coá quyïìn hoaåt àöång kinh doanh kïí tûâ ngaây àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh. Àöëi vúái nhûäng ngaânh, nghïì kinh doanh coá àiïìu kiïån thò doanh nghiïåp àûúåc quyïìn kinh doanh caác ngaânh, nghïì àoá kïí tûâ ngaây àûúåc cú quan nhaâ nûúác coá thêím quyïìn cêëp giêëy pheáp kinh doanh hoùåc coá àuã àiïìu kiïån kinh doanh theo quy àõnh. ÀIÏÌU 18. NÖÅI DUNG GIÊËY CHÛÁNG NHÊÅN ÀÙNG KYÁ KINH DOANH Giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, àõa chó truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp, chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån (nïëu coá); 2. Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; 3. Vöën àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn vaâ cöng ty húåp danh; vöën àêìu tû ban àêìu àöëi vúái doanh nghiïåp tû nhên; vöën phaáp àõnh àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanh ngaânh, nghïì àoâi hoãi phaãi coá vöën phaáp àõnh; 4. Hoå tïn, àõa chó thûúâng truá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa doanh nghiïåp; 5. Tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån; cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; hoå tïn, àõa chó thûúâng truá cuãa thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 18 ÀIÏÌU 19. THAY ÀÖÍI NÖÅI DUNG ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Khi thay àöíi tïn, àõa chó truå súã chñnh, chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån (nïëu coá), muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh, vöën àiïìu lïå, vöën àêìu tû cuãa chuã doanh nghiïåp, thay àöíi ngûúâi quaãn lyá, ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa doanh nghiïåp vaâ caác vêën àïì khaác trong nöåi dung höì sú àùng kyá kinh doanh, thò doanh nghiïåp phaãi àùng kyá vúái cú quan àùng kyá kinh doanh chêåm nhêët mûúâi lùm ngaây trûúác khi thûåc hiïån viïåc thay àöíi. 2. Trûúâng húåp coá thay àöíi nöåi dung cuãa giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh, doanh nghiïåp àûúåc cêëp laåi giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh; trûúâng húåp coá thay àöíi khaác, doanh nghiïåp àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån thay àöíi àùng kyá kinh doanh. ÀIÏÌU 20. CUNG CÊËP THÖNG TIN VÏÌ NÖÅI DUNG ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Trong thúâi haån baãy ngaây, kïí tûâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh, giêëy chûáng nhêån thay àöíi àùng kyá kinh doanh, cú quan àùng kyá kinh doanh phaãi gûãi baãn sao giêëy chûáng nhêån àoá cho cú quan thuïë, cú quan thöëng kï, cú quan quaãn lyá ngaânh kinh tïë, kyä thuêåt cuâng cêëp, Uyã ban nhên dên huyïån, quêån, thõ xaä, thaânh phöë thuöåc tónh núi doanh nghiïåp àùåt truå súã chñnh. 2. Töí chûác, caá nhên àûúåc yïu cêìu cú quan àùng kyá kinh doanh cung cêëp thöng tin vïì nöåi dung àùng kyá kinh doanh, cêëp baãn sao giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh, giêëy chûáng nhêån thay àöíi àùng kyá kinh doanh hoùåc baãn trñch luåc nöåi dung àùng kyá kinh doanh vaâ phaãi traã phñ theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 19 3. Cú quan àùng kyá kinh doanh coá nghôa vuå cung cêëp àêìy àuã vaâ kõp thúâi caác thöng tin vïì nöåi dung àùng kyá kinh doanh theo yïu cêìu cuãa töí chûác, caá nhên quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu naây. ÀIÏÌU 21. CÖNG BÖË NÖÅI DUNG ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Trong thúâi haån ba mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh, doanh nghiïåp phaãi àùng baáo àõa phûúng hoùåc baáo haâng ngaây cuãa trung ûúng trong ba söë liïn tiïëp vïì caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: a) Tïn doanh nghiïåp; b) Àõa chó truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp, chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån (nïëu coá); c) Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; d) Vöën àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn vaâ cöng ty húåp danh; vöën àêìu tû ban àêìu àöëi vúái doanh nghiïåp tû nhên; à) Tïn vaâ àõa chó cuãa chuã súã hûäu, cuãa têët caã thaânh viïn saáng lêåp; e) Hoå tïn vaâ àõa chó thûúâng truá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa doanh nghiïåp; g) Núi àùng kyá kinh doanh. 2. Khi thay àöíi nöåi dung àùng kyá kinh doanh, doanh nghiïåp phaãi cöng böë nöåi dung nhûäng thay àöíi àoá theo quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 20 ÀIÏÌU 22. CHUYÏÍN QUYÏÌN SÚÃ HÛÄU TAÂI SAÃN 1. Sau khi àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh, ngûúâi cam kïët goáp vöën vaâo cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn vaâ cöng ty húåp danh phaãi chuyïín quyïìn súã hûäu taâi saãn goáp vöën cho cöng ty theo quy àõnh sau àêy: a) Àöëi vúái taâi saãn coá àùng kyá hoùåc giaá trõ quyïìn sûã duång àêët, thò ngûúâi goáp vöën phaãi laâm thuã tuåc chuyïín quyïìn súã hûäu taâi saãn àoá hoùåc quyïìn sûã duång àêët cho cöng ty taåi cú quan nhaâ nûúác coá thêím quyïìn. Viïåc chuyïín quyïìn súã hûäu àöëi vúái taâi saãn goáp vöën khöng phaãi chõu lïå phñ trûúác baå; b) Àöëi vúái taâi saãn khöng àùng kyá quyïìn súã hûäu, viïåc goáp vöën phaãi àûúåc thûåc hiïån bùçng viïåc giao nhêån taâi saãn goáp vöën coá xaác nhêån bùçng biïn baãn. Biïn baãn giao nhêån phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu: tïn vaâ àõa chó truå súã chñnh cuãa cöng ty; tïn vaâ àõa chó ngûúâi goáp vöën; loaåi taâi saãn vaâ söë àún võ taâi saãn goáp vöën; töíng giaá trõ caác taâi saãn goáp vöën vaâ tyã lïå cuãa töíng giaá trõ taâi saãn àoá trong vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty; ngaây giao nhêån; chûä kyá cuãa ngûúâi goáp vöën vaâ ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa cöng ty; c) Cöí phêìn hoùåc phêìn vöën goáp bùçng caác taâi saãn khöng phaãi laâ tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïå tûå do chuyïín àöíi, vaâng chó àûúåc coi laâ thanh toaán xong khi quyïìn súã hûäu húåp phaáp àöëi vúái taâi saãn goáp vöën àaä chuyïín sang cöng ty. 2. Taâi saãn àûúåc sûã duång vaâo hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanh nghiïåp tû nhên khöng phaãi laâm thuã tuåc chuyïín quyïìn súã hûäu cho doanh nghiïåp. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2