LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
347
lượt xem
205
download

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luật ngân hàng nhà nước việt nam - phần 2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 2

 1. LU T NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Chương II T CH C C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Đi u 10. T ch c b máy 1. Ngân hàng Nhà nư c đư c t ch c thành h th ng t p trung, th ng nh t g m b máy đi u hành và ho t đ ng nghi p v t i tr s chính, các chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các văn phòng đ i di n trong nư c, ngoài nư c và các đơn v tr c thu c. 2. T ch c, nhi m v , quy n h n c a b máy đi u hành c a Ngân hàng Nhà nư c do Chính ph quy đ nh. Đi u 11. Lãnh đ o và đi u hành Ngân hàng Nhà nư c 1. Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c (sau đây g i là Th ng đ c) là thành viên Chính ph , ch u trách nhi m lãnh đ o và đi u hành Ngân hàng Nhà nư c. 2. Th ng đ c có nh ng nhi m v và quy n h n sau đây : a) Ch đ o, t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh t i Đi u 5 c a Lu t này và các quy đ nh c a Lu t t ch c Chính ph ; b) Ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph , trư c Qu c h i v lĩnh v c mình ph trách; c) Đ i di n pháp nhân Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 12. Chi nhánh, văn phòng đ i di n
 2. 1. Chi nhánh là đơn v ph thu c c a Ngân hàng Nhà nư c, ch u s lãnh đ o và đi u hành t p trung, th ng nh t c a Th ng đ c. Chi nhánh đư c th c hi n các nhi m v và quy n h n sau đây theo y quy n c a Th ng đ c : a) Ki m tra, thanh tra ho t đ ng ngân hàng trên đ a bàn đư c phân công; b) C p, thu h i gi y phép thành l p và ho t đ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng và gi y phép ho t đ ng ngân hàng c a các t ch c khác; quy t đ nh gi i th , ch p thu n chia, tách, h p nh t, sáp nh p các t ch c tín d ng trên đ a bàn; c) Th c hi n nghi p v tái c p v n và cho vay thanh toán; d) Cung ng d ch v thanh toán, ngân qu và các d ch v ngân hàng khác cho các t ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c; đ) Th c hi n các u quy n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Văn phòng đ i di n là đơn v ph thu c c a Ngân hàng Nhà nư c, có nhi m v đ i di n theo s y quy n c a Th ng đ c. Văn phòng đ i di n không đư c ti n hành ho t đ ng nghi p v ngân hàng. 3. Th ng đ c quy đ nh t ch c, nhi m v , quy n h n c th c a chi nhánh, văn phòng đ i di n c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 13. Các đơn v tr c thu c 1. Ngân hàng Nhà nư c có các đơn v s nghi p đ th c hi n các nhi m v đào t o, nghiên c u khoa h c, cung ng d ch v tin h c, thông tin và báo chí chuyên ngành ngân hàng.
 3. 2. Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành l p các doanh nghi p tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c đ cung c p s n ph m chuyên dùng ph c v ho t đ ng ngân hàng. Đi u 14. Trách nhi m c a cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c Cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c ph i th c hi n các quy đ nh sau đây : 1. Gi bí m t ho t đ ng nghi p v c a Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tín d ng và bí m t ti n g i c a khách hàng theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Không đư c làm tư v n, đ i di n ho c c ng tác viên cho các t ch c ti n t , tín d ng, thương m i, tài chính ho c t ch c kinh doanh khác, tr trư ng h p pháp lu t có quy đ nh khác; 3. Không đư c l i d ng ch c v , quy n h n c a mình đ nh n h i l , sách nhi u, mưu l i cá nhân; 4. Th c hi n các nghĩa v khác c a cán b , công ch c nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương III HO T Đ NG C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C M c1 Th c hi n chính sách ti n t qu c gia Đi u 15. Trách nhi m c a Ngân hàng Nhà nư c trong vi c th c hi n chính sách ti n t qu c gia Trong vi c th c hi n chính sách ti n t qu c gia, Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m :
 4. 1. Ch trì xây d ng d án chính sách ti n t qu c gia, k ho ch cung ng lư ng ti n b sung cho lưu thông hàng năm trình Chính ph ; 2. Đi u hành các công c th c hi n chính sách ti n t qu c gia; th c hi n vi c đưa ti n ra lưu thông, rút ti n t lưu thông v theo tín hi u c a th trư ng trong ph m vi lư ng ti n cung ng đã đư c Chính ph phê duy t; 3. Báo cáo Chính ph , Qu c h i k t qu th c hi n chính sách ti n t qu c gia. Đi u 16. Công c th c hi n chính sách ti n t qu c gia Đ th c hi n chính sách ti n t qu c gia, Ngân hàng Nhà nư c s d ng các công c tái c p v n, lãi su t, t giá h i đoái, d tr b t bu c, nghi p v th trư ng m và các công c khác do Th ng đ c quy t đ nh. Đi u 17. Hình th c tái c p v n Ngân hàng Nhà nư c th c hi n vi c tái c p v n cho các ngân hàng theo nh ng hình th c sau đây : 1. Cho vay l i theo h sơ tín d ng; 2. Chi t kh u, tái chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác; 3. Cho vay có b o đ m b ng c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác. Đi u 18. Lãi su t Ngân hàng Nhà nư c xác đ nh và công b lãi su t cơ b n và lãi su t tái c p v n. Đi u 19. T giá h i đoái
 5. 1. T giá h i đoái c a đ ng Vi t Nam đư c hình thành trên cơ s cung c u ngo i t trên th trư ng có s đi u ti t c a Nhà nư c. 2. Ngân hàng Nhà nư c xác đ nh và công b t giá h i đoái c a đ ng Vi t Nam. Đi u 20. D tr b t bu c 1. Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh t l d tr b t bu c đ i v i t ng lo i hình t ch c tín d ng và t ng lo i ti n g i v i m c t 0% đ n 20% t ng s dư ti n g i t i m i t ch c tín d ng trong t ng th i kỳ. 2. Vi c tr lãi đ i v i ti n g i d tr b t bu c c a t ng lo i hình t ch c tín d ng, t ng lo i ti n g i trong t ng th i kỳ do Chính ph quy đ nh. Đi u 21. Nghi p v th trư ng m Ngân hàng Nhà nư c th c hi n nghi p v th trư ng m thông qua vi c mua, bán tín phi u kho b c, ch ng ch ti n g i, tín phi u Ngân hàng Nhà nư c và các lo i gi y t có giá ng n h n khác trên th trư ng ti n t đ th c hi n chính sách ti n t qu c gia. M c2 Phát hành ti n gi y và ti n kim lo i Đi u 22. Đơn v ti n t Đơn v ti n t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là "đ ng", ký hi u qu c gia là "đ", ký hi u qu c t là "VND"; m t đ ng b ng mư i hào, m t hào b ng mư i xu. Đi u 23. Phát hành ti n
 6. 1. Ngân hàng Nhà nư c là cơ quan duy nh t phát hành ti n c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, bao g m ti n gi y và ti n kim lo i. 2. Ti n gi y và ti n kim lo i do Ngân hàng Nhà nư c phát hành đư c dùng làm phương ti n thanh toán không h n ch trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3. Ngân hàng Nhà nư c qu n lý ti n d tr phát hành theo quy đ nh c a Chính ph . 4. Ngân hàng Nhà nư c b o đ m cung ng đ s lư ng và cơ c u ti n gi y, ti n kim lo i cho n n kinh t . 5. Ti n phát hành vào lưu thông là tài s n "N " đ i v i n n kinh t và đư c cân đ i b ng tài s n "Có" c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 24. In, đúc, b o qu n, v n chuy n, phát hành, tiêu h y ti n 1. Ngân hàng Nhà nư c thi t k m nh giá, kích thư c, tr ng lư ng, hình v , hoa văn và các đ c đi m khác c a ti n gi y, ti n kim lo i trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Ngân hàng Nhà nư c t ch c th c hi n vi c in, đúc, b o qu n, v n chuy n, phát hành, tiêu h y ti n. Đi u 25. X lý ti n rách nát, hư h ng Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh tiêu chu n phân lo i ti n rách nát, hư h ng; đ i, thu h i các lo i ti n rách nát, hư h ng do quá trình lưu thông; không đ i nh ng đ ng ti n rách nát, hư h ng do hành vi phá ho i. Đi u 26. Thu h i, thay th ti n
 7. Ngân hàng Nhà nư c thu h i và rút kh i lưu thông các lo i ti n không còn thích h p và phát hành các lo i ti n khác thay th . Các lo i ti n thu h i đư c đ i l y các lo i ti n khác v i giá tr tương đương trong th i h n do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. Sau th i h n thu đ i, các lo i ti n thu h i không còn giá tr lưu hành. Đi u 27. Ti n m u, ti n lưu ni m Ngân hàng Nhà nư c t ch c th c hi n vi c in, đúc, bán trong nư c và ngoài nư c các lo i ti n m u, ti n lưu ni m đư c thi t k ph c v cho m c đích sưu t p ho c m c đích khác theo quy đ nh c a Chính ph . Đi u 28. Ban hành và ki m tra, giám sát th c hi n quy ch nghi p v phát hành ti n 1. Chính ph ban hành quy ch nghi p v phát hành ti n bao g m các quy đ nh v vi c in, đúc, b o qu n, v n chuy n, phát hành, thu h i, thay th , tiêu h y ti n và chi phí cho các ho t đ ng nghi p v phát hành ti n. 2. B Tài chính ki m tra vi c th c hi n quy ch nghi p v phát hành ti n; B Tài chính, B N i v giám sát quá trình in, đúc, tiêu h y ti n. Đi u 29. Các hành vi b nghiêm c m Nghiêm c m các hành vi sau đây: 1. Làm ti n gi ; v n chuy n, tàng tr , lưu hành ti n gi ; 2. Hu ho i đ ng ti n; 3. T ch i nh n, lưu hành đ ng ti n do Ngân hàng Nhà nư c phát hành. M c3
 8. Ho t đ ng tín d ng Đi u 30. Cho vay 1. Ngân hàng Nhà nư c cho các t ch c tín d ng là ngân hàng vay ng n h n dư i hình th c tái c p v n theo quy đ nh t i Đi u 17 c a Lu t này. 2. Trong trư ng h p đ c bi t, khi đư c Th tư ng Chính ph ch p thu n, Ngân hàng Nhà nư c cho vay đ i v i t ch c tín d ng t m th i m t kh năng chi tr , có nguy cơ gây m t an toàn cho h th ng các t ch c tín d ng. 3. Ngân hàng Nhà nư c không cho vay đ i v i cá nhân và t ch c không ph i là t ch c tín d ng quy đ nh t i các kho n 1 và 2 Đi u này. Đi u 31. B o lãnh Ngân hàng Nhà nư c không b o lãnh cho t ch c, cá nhân vay v n, tr trư ng h p có ch đ nh c a Th tư ng Chính ph v vi c b o lãnh cho t ch c tín d ng vay v n nư c ngoài. Đi u 32. T m ng cho ngân sách nhà nư c Ngân hàng Nhà nư c t m ng cho ngân sách trung ương đ x lý thi u h t t m th i qu ngân sách nhà nư c theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Kho n t m ng này ph i đư c hoàn tr trong năm ngân sách, tr trư ng h p đ c bi t do Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 33. Góp v n, mua c ph n Ngân hàng Nhà nư c không đư c góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng và các doanh nghi p khác. M c4
 9. M tài kho n, ho t đ ng thanh toán và ngân qu Đi u 34. M tài kho n 1. Ngân hàng Nhà nư c đư c m tài kho n ngân hàng nư c ngoài, t ch c ti n t , ngân hàng qu c t . 2. Ngân hàng Nhà nư c m tài kho n và th c hi n các giao d ch cho các t ch c tín d ng trong nư c, các ngân hàng nư c ngoài và t ch c ti n t , ngân hàng qu c t . 3. Ngân hàng Nhà nư c m tài kho n và th c hi n các giao d ch cho Kho b c Nhà nư c. huy n, th xã không ph i là t nh l , Kho b c Nhà nư c m tài kho n t i m t ngân hàng thương m i nhà nư c. Đi u 35. Ho t đ ng thanh toán và ngân qu 1. Ngân hàng Nhà nư c t ch c h th ng thanh toán liên ngân hàng và cung c p các d ch v thanh toán. 2. Ngân hàng Nhà nư c làm d ch v ngân qu thông qua vi c thu và phát ti n m t cho khách hàng. 3. Ngân hàng Nhà nư c ph i th c hi n đ y đ , k p th i các giao d ch thanh toán b ng ti n m t và không dùng ti n m t theo yêu c u c a ch tài kho n. 4. Ngân hàng Nhà nư c ký k t và th c hi n các th a thu n v thanh toán v i ngân hàng nư c ngoài và t ch c ti n t , ngân hàng qu c t theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 36. Đ i lý cho Kho b c Nhà nư c
 10. Ngân hàng Nhà nư c làm đ i lý cho Kho b c Nhà nư c trong vi c t ch c đ u th u, phát hành và thanh toán tín phi u, trái phi u kho b c. M c5 Qu n lý ngo i h i và ho t đ ng ngo i h i Đi u 37. Nhi m v và quy n h n c a Ngân hàng Nhà nư c v qu n lý ngo i h i Trong vi c qu n lý ngo i h i, Ngân hàng Nhà nư c có nh ng nhi m v và quy n h n sau đây : 1. Xây d ng các d án lu t, pháp l nh và các d án khác v qu n lý ngo i h i; ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ngo i h i theo th m quy n; 2. C p, thu h i gi y phép ho t đ ng ngo i h i; 3. T ch c, đi u hành th trư ng ngo i t liên ngân hàng và th trư ng ngo i h i trong nư c; 4. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i; ki m soát vi c xu t, nh p ngo i h i; 5. Ki m soát ho t đ ng ngo i h i c a các t ch c tín d ng; 6. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác v qu n lý ngo i h i theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 38. Qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c 1. D tr ngo i h i nhà nư c bao g m :
 11. a) Ngo i t ti n m t, s dư ngo i t trên tài kho n ti n g i nư c ngoài; b) H i phi u và các gi y nh n n c a nư c ngoài b ng ngo i t ; c) Các ch ng khoán n do Chính ph , ngân hàng nư c ngoài, t ch c ti n t ho c ngân hàng qu c t phát hành, b o lãnh; d) Vàng; đ) Các lo i ngo i h i khác c a Nhà nư c. 2. Ngân hàng Nhà nư c qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam theo quy đ nh c a Chính ph nh m th c hi n chính sách ti n t qu c gia, b o đ m kh năng thanh toán qu c t , b o toàn D tr ngo i h i nhà nư c. 3. Vi c s d ng D tr ngo i h i nhà nư c cho các nhu c u đ t xu t, c p bách c a Nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t đ nh. 4. Ngân hàng Nhà nư c báo cáo Chính ph và U ban thư ng v Qu c h i v tình hình bi n đ ng D tr ngo i h i nhà nư c. 5. B Tài chính ki m tra vi c qu n lý D tr ngo i h i nhà nư c do Ngân hàng Nhà nư c th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph . Đi u 39. Ho t đ ng ngo i h i c a Ngân hàng Nhà nư c Ngân hàng Nhà nư c th c hi n vi c mua, bán ngo i h i trên th trư ng trong nư c vì m c tiêu chính sách ti n t qu c gia; mua, bán ngo i h i trên th trư ng qu c t và th c hi n các giao d ch ngo i h i khác theo quy đ nh c a Chính ph . M c6
 12. Ho t đ ng thông tin Đi u 40. Thu nh n và cung c p thông tin 1. Ngân hàng Nhà nư c t ch c thu nh n, phân tích và d báo thông tin trong nư c và ngoài nư c v kinh t , tài chính, ti n t và ho t đ ng ngân hàng nh m ph c v vi c xây d ng và đi u hành chính sách ti n t qu c gia. T ch c h u quan có trách nhi m cung c p các thông tin c n thi t cho Ngân hàng Nhà nư c theo quy đ nh c a Chính ph . 2. Ngân hàng Nhà nư c trao đ i và làm d ch v thông tin v ti n t , ho t đ ng ngân hàng cho các t ch c tín d ng, các t ch c khác và cá nhân. Đi u 41. Công b thông tin Ngân hàng Nhà nư c công b thông tin v ti n t và ho t đ ng ngân hàng. Th ng đ c quy đ nh ph m vi, hình th c và th i đi m công b các thông tin này. Đi u 42. B o v bí m t thông tin Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m xây d ng và trình Chính ph quy t đ nh danh m c tài li u m t v ti n t và ho t đ ng ngân hàng; b o v bí m t nhà nư c, bí m t c a Ngân hàng Nhà nư c và c a khách hàng theo quy đ nh c a pháp lu t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản