Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất số 17/1999/QH10 của Quốc hội

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
106
lượt xem
2
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất số 17/1999/QH10 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất số 17/1999/QH10 của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất số 17/1999/QH10 của Quốc hội

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA LuËt c ña Q u è c  héi n íc cén g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m   sè  17/1999/Q H 10 v Ò  söa  æ i, b æ  s u n g  m ét sè ®i Ò u   ña  ® c luËt thu Õ   h uy Ó n  q u y Ò n   ö  d ô n g  ® Êt c s C¨n  vµo  cø  HiÕn  ph¸pnícCéng      hßa      nghÜa    x∙héichñ  ViÖtNam   n¨m  1992; C¨n  vµo  cø  LuËt ®Êt ®ai  ® îc Quèc      ®∙    héi níc Céng hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam     th«ng qua ngµy  th¸ng 7  14    n¨m 1993; LuËt    söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt ®Êt    ® îcQuèc        ®ai ®∙    héinícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖtNam     th«ng qua ngµy  th¸ng12  02    n¨m 1998; LuËt nµy    söa  æi,bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ    chuyÓn  quyÒn   sö  dông  ®Êt  ® îcQuèc      ®∙    héinícCéng hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam     th«ng  qua ngµy  th¸ng6  22    n¨m 1994. §iÒu 1  Söa  ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ    chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt: 1­ §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     2    ®   sung  sau: nh  “§iÒu  2 Nh÷ng  êng    tr hîp sau ®©y  kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn  sö  dông  ®Êt: 1. Nhµ      níc giao ®Êt cho  chøc, hé    tæ    gia ®×nh,    c¸ nh©n  dông  sö  theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt;   2. Tæ     chøc,hé      gia ®×nh, c¸ nh©n          tr¶l¹ ®Êt  i cho  Nhµ    níchoÆc   Nhµ    níc thu håi®Êt      theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt;   3. ChuyÓn    quyÒn  dông  sö  ®Êt  trong tr   êng      hîp lyh«n,thõa  theo    kÕ  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt;   4. ChuyÓn    quyÒn  dông  sö  ®Êt gi÷a:vî víichång; cha                ®Î, mÑ ®Î, cha  nu«i,mÑ     nu«i víicon        ®Î, con nu«i;«ng    néi,«ng    néi,bµ    ngo¹i  ngo¹ivíi ,bµ      ch¸u néi,     ch¸u ngo¹i    ;anh chÞ        em ruétvíinhau; 5. Tæ     chøc kinh tÕ  îc Nhµ      ®   níc cho thuª®Êt  chuyÓn    cã  nhîng quyÒn  sö  dông  ®Êt thuª;   6. Tæ     chøc,hé      gia ®×nh, c¸ nh©n      hiÕn quyÒn  dông  sö  ®Êt cho  Nhµ n­ íchoÆc     cho    chøc    c¸ctæ  ®Ó x©y  dùng  së    c¬  v¨n hãa,gi¸odôc,y          tÕ,thÓ  dôc  thÓ  thao;c¬        së tõthiÖn kh«ng    nh»m  môc  ®Ých kinhdoanh    theo c¸cdù        ¸n ®∙  ® îcc¬    quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn   phª duyÖt.” 2­ §iÒu  ® îcsöa  æi  sau:   7    ® nh  “§iÒu  7 ThuÕ   suÊtthuÕ    chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  quy  ®Þnh  sau: nh  1. §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i trång      thuû s¶n, lµm    muèi,thuÕ    suÊtlµ2%         (haiphÇn  tr¨m);
  2. 2 2. §Êt ë, ®Êt        x©y  dùng  c«ng  tr×nh vµ    i   c¸clo¹  ®Êt  kh¸c,thuÕ    suÊt lµ4%       (bèn  phÇn  tr¨m).” 3­    §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ   11    ®   sung  sau: nh  “§iÒu  11 1. ThuÕ     chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt  ngêi chuyÓn  do    quyÒn  dông  sö  ®Êt  nép vµ    nép  mét  theo th«ng    lÇn    b¸o cña  quan  c¬  thuÕ. 2. Trong  êng  ngêi nhËn    tr hîp    quyÒn  dông  sö  ®Êt    tù nguyÖn  nép thuÕ  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt thay cho    ngêi chuyÓn    quyÒn  dông  sö  ®Êt    th× ngêi®ã  tr¸chnhiÖm       cã    kª khai,  nép  thuÕ theo quy  ®Þnh   t¹ §iÒu  cña  i 10  LuËt  thuÕ chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt.       3. C¬ quan nhµ    thÈm  níc cã  quyÒn chØ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn  sö dông  ®Êt cho ngêi nhËn    quyÒn  dông  sö  ®Êt    khithuÕ chuyÓn quyÒn sö  dông ®Êt ®∙  îcnép    ®   ®ñ.” 4­ §iÒu  ® îcsöa    14    ®æi,bæ     sung  sau: nh   §iÒu  “ 14 MiÔn  thuÕ  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  trong c¸ctr     êng    hîp sau  ®©y: 1.    Hé gia ®×nh,  nh©n  c¸  chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt      ®Ó di chuyÓn  ®Õn   ®Þnh  t¹ c¸c vïng kinh tÕ    c  i         míi,miÒn      nói,h¶i®¶o  theo  quyÕt  ®Þnh  cña  c¬  quan nhµ    thÈm  níccã  quyÒn; 2. Ngêi ® îc Nhµ         níc phong tÆng danh hiÖu “Bµ    mÑ ViÖt Nam  anh  hïng”chuyÓn    quyÒn  dông  sö  ®Êt; 3. ChuyÓn    quyÒn  dông    i sö  c¸c lo¹ ®Êt thuéc    x∙ n«ng th«n  miÒn    ë  nói, h¶i®¶o  ChÝnh    do  phñ quy  ®Þnh; 4.ChuyÓn    ®æi ®Êt  s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,lµm    muèi cho    nhau          ®Ó phïhîp víi®iÒu  kiÖn canh  t¸c; 5. Tæ     chøc kinh tÕ  îc Nhµ      ®   níc giao ®Êt  thu  cã  tiÒn  dông  sö  ®Êt    ®Ó ®Çu    tx©y  dùng nhµ  ®Ó     ë  b¸n,x©y dùng  kÕt cÊu    h¹ tÇng    ®Ó chuyÓn nhîng  cã  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt g¾n    víi nhµ,víi    kÕt  cÊu    h¹ tÇng.” 5   ­§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ   15    ®   sung  sau: nh  “§iÒu  15 Gi¶m  50%  (n¨m  ¬i phÇn  m   tr¨m)thuÕ    chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt    ®èi víi nh÷ng   îng sau     ®èi t   ®©y: 1.C¸    nh©n  ¬ng    th binhh¹ng 1/4,h¹ng 2/4vµ          bÖnh    binhh¹ng 1/3,h¹ng 2/3;       2.   Th©n  nh©n    ® îchëng  liÖtsü    chÕ  trî ®é   cÊp  cña  Nhµ  níc; 3. Ngêitµn tËtkh«ng          cßn kh¶  n¨ng    lao ®éng, ngêicha      ®Õn  tuæi thµnh    niªnvµ    ngêigiµc«      ®¬n    mµ kh«ng  n¬in¬ng  cã    tùa.” 6­ §iÒu  ® îcsöa    16    ®æi  sau: nh  “§iÒu  16 Mçi ®èit   îcmiÔn,gi¶m     îng®     thuÕ chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  ®Þnh  i quy  t¹  §iÒu  vµ  14  §iÒu  ®∙  îcsöa  15  ®   ®æi,bæ     sung  chØ  îcxÐt miÔn  ®     hoÆc   gi¶m  mét  lÇn,trõ®èit   ®Þnh         îngquy  t¹kho¶n  §iÒu  ®∙  îcsöa  i 5  14  ®   ®æi,bæ    sung”.
  3. 3 §iÒu 2  B∙ibá    §iÒu  vµ  8  §iÒu  cña  9  LuËt thuÕ    chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt. §iÒu 3  LuËt nµy  hiÖu        cã  lùcthihµnh    tõngµy  th¸ng01  01    n¨m  2000. C¸c  êng    chuyÓn  tr hîp ®∙  quyÒn  dông  sö  ®Êt  ícngµy  th¸ng 01  tr   01    n¨m  2000    mµ cha nép thuÕ  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  nép  th×  thuÕ theo møc   thuÕ  suÊtquy    ®Þnh    t¹ LuËt nµy. i   §iÒu 4 ChÝnh phñ söa  æi, bæ   ®   sung    c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt  ban  ®∙  hµnh cho        phïhîp víiLuËt nµy.   LuËt nµy  ® îc Quèc      ®∙    héi níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam     kho¸ X,  häp    kú  thø  th«ng  6  qua  ngµy  th¸ng 12  21    n¨m  1999.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản