intTypePromotion=1

Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty số 35-L/CTN của Quốc hội

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
168
lượt xem
17
download

Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty số 35-L/CTN của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty số 35-L/CTN của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty số 35-L/CTN của Quốc hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT S ö A  ® æ I  M é T   è  ® I Ò U  C ñ A  L U Ë T  C « N G  T Y   S § Ó   ¹o ®iÒu  Ön  Ën  î cho  Öc  u    kinh  t  ki thu l i   vi ®Ç t doanh  µ  ©ng    vn cao hiÖu  ùcqu¶n  ýNhµ   íc®èi víi   ¹t®éng  l  l  n       ho   c¸c kinh doanh;   C¨n  vµo  Òu  cña  Õn  cø  §i 84  Hi ph¸p nícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt     ho x∙h   ngh Vi Nam  1992; LuËt nµy  öa  æi  ét  è  iÒu  ña  Ët c«ng    îcQuèc  éinícCéng    s® m s® c Lu   ty®   h    hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam   x∙h   ngh Vi   th«ng  qua  µy  th¸ng12  ng 21    n¨m 1990. §i Ò u 1 Söa  æi  ét  è  iÒu  ña  Ët c«ng      ® m s® c Lu   tynh sau:   1­ §o¹n cuèi§iÒu  ® îcsöa  æi          16    ® nh sau: "Trong  êng  îp ngêixin phÐp  µnh  Ëp  tr h     th l c«ng    Êy  Öc  õ chèicÊp  tyth vi t     giÊy  Ðp  µ kh«ng  ph l  tho¶  ¸ng, th×  ã  Òn  Õu  ¹ilªn Thñ  íng  Ýnh  ®   c quy khi n     t Ch phñ". 2­ §o¹n ®Ç u   Òu  ® îcsöa  æi        §i 17    ® nh sau: "C«ng    typh¶i®¨ng  ý    k kinh doanh  ¹  û     t i ban  Õ   ¹ch  U k ho tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    trung  ng. Hå   ¬  ¨ng  ý  ¬   s® k kinh doanh    bao  å m:  Êy  Ðp  µnh  g gi ph th lËp,®iÒu  Ö    l c«ng    µ  Êy têchøng  ùc trôsë  tyv gi     th     giao dÞch  ña    c c«ng  ty". 3­ §o¹n cuèi§iÒu  ® îcsöa  æi          18    ® nh sau: "Trong thêih¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý      ng   t   c gi   nh ® k kinh   doanh, Uû     ban  Õ   ¹ch  k ho ph¶i göi b¶n     sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh  Ìm  k theo  å  ¬  ña  h s c c«ng    tycho  ¬  c quan  Õ, tµichÝnh, thèng    µ  thu       kª v c¸cc¬    quan  qu¶n  ýngµnh  l  kinhtÕ,kü  Ëtcïng cÊp".     thu     4­ §iÓ m   §iÒu  ® îcsöa  æi      1  20    ® nh sau: "1­Xin  Ðp  û     ph U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng, ¬  n¬i ® Æt       chi nh¸nh hoÆc  v¨n phßng  i diÖn  µ  ¨ng  ý  ®¹   v® k kinh doanh  ¹  û   ti U ban  Õ   ¹ch cïng cÊp    k ho     nh quy  nh  ¹ c¸c®iÒu    vµ  cña  Ët nµy;". ®Þ t    i 14,17  18  Lu   5­ §iÒu  ® îcsöa  æi      21    ® nh sau: "§iÒu  21 Khi thay ® æi  ôc    µnh,nghÒ       m tiªu,ng   kinh doanh,vèn  iÒu  Ö  µ    éi     ® l v c¸c n   dung kh¸ctrong hå  ¬  ¨ng  ý      s® k kinh doanh,c«ng        typh¶ikhaib¸o  ¹ víi û         l     ban iU kÕ   ¹ch ®∙  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  ho   c gi   nh ® k kinh doanh  µ    v ph¶i®¨ng  theo    b¸o  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy". ®Þ t i 19  Lu   6­ §iÒu  ® îcsöa  æi      24    ® nh sau: "§iÒu  24 C«ng    ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n  µ c«ng    ty l vt tr     l  ty gÆp   ã  kh kh¨n hoÆc   Þ     b thua  ç trong  ¹t ®éng  l  ho   kinh doanh, sau    ∙  dông    khi ® ¸p  c¸c  Ön  bi ph¸p  µi t  chÝnh  Çn  Õtm µ   Én  Êt  c thi   v m kh¶  n¨ng  thanh      to¸nc¸ckho¶n  î®Õ n   ¹n. n  h
  2. 2 ViÖc    Õt    gi¶iquy ph¸ s¶n  c«ng    îcthùc hiÖn  ty®     theo  quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   ph¸ s¶n    doanh nghiÖp". 7­ §iÓ m   §iÒu  ® îcsöa  æi      2  32    ® nh sau: "2­Trong  êng  îp c«ng    tr h  khaigäivèn  õnh÷ng  êikh¸cth× sau    îc    t  ng      khi®   cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp,c¸c s¸ng  Ëp    gi ph th l   l viªnph¶inép  ¹  û     t i ban  Õ   ¹ch  ¬i U k ho n  cÊp  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  ét  m b¶n  ù  d th¶o  iÒu  Ö, danh  ® l  s¸ch s¸ng lËp viªn, a        ®Þ chØ  êng  óvµ  Ò   th tr   ngh nghiÖp  ña  ä;". ch 8­ C¸c  ÷  éi®ång  é  ëng" ® îcsöa  æi  µnh    ÷  Ýnh  ñ".   ch "H   b tr    ® th c¸cch "Ch ph   C¸c  ÷  ñ  Þch  éi ®ång  é   ëng" ® îc söa  æi  µnh    ÷  ñ íng ch "Ch t H  B tr    ® th c¸c ch "Th t   ChÝnh  ñ". ph §i Ò u 2 LuËt nµy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng7    c hi l   t   01    n¨m  1994. Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi Ëtnµy  u     á. ®Þ tr   tr¸v     i lu ®Ò b∙ib §i Ò u 3 Ch Ýnh  ñ  öa  æi      ph s ® c¸cv¨n b¶n  quy  nh    Õtthi µnh  Ët c«ng    ®Þ chiti    h Lu   ty cho  ïhîp víi Ët nµy. ph       Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸IX,kú  äp  5      h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng6  ng 22    n¨m  1994.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2