intTypePromotion=1

Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân số 35-L/CTN của Quốc hội

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
738
lượt xem
104
download

Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân số 35-L/CTN của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân số 35-L/CTN của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân số 35-L/CTN của Quốc hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT  S ö A  ® æ I   é T  S è  ® I Ò U M C ñ A   U Ë T  D O A N H  N G HI Ö P    N H © N    L T § Ó   ¹o ®iÒu  Ön  Ën  î cho  Öc  u    kinh  t  ki thu l i   vi ®Ç t doanh  µ  ©ng    vn cao hiÖu  ùcqu¶n  ýNhµ   íc®èi víi   ¹t®éng  l  l  n       ho   c¸c kinh doanh;   C¨n  vµo  Òu  cña  Õn  cø  §i 84  Hi ph¸p nícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt     ho x∙h   ngh Vi Nam   n¨m 1992; LuËt  µy  öa  æi  ét  è  iÒu  ña  Ët  ns® m s® c Lu doanh  nghiÖp   nh©n   îc t ®  Quèc  éinícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   h    ho x∙h   ngh Vi   th«ng  qua  µy  th¸ng  ng 21  12  n¨m 1990. §i Ò u 1 Söa  æi  ét  è  iÒu  ña  Ët doanh  ® m s® c Lu   nghiÖp   ©n    tnh nh sau: 1­ §iÒu  ® îcsöa  æi      10    ® nh sau: "§iÒu  10 Uû  ban  ©n  ©n   Ën  n   nh d nh ®¬ ph¶i cÊp    hoÆc   õ  èi cÊp  Êy  Ðp   t ch   gi ph thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp trong thêih¹n  m ¬i ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  n;    ba      t  nh ®¬   n Õu   õ chèi cÊp  Êy  Ðp  ×  t    gi ph th ph¶i nãi râ  ý do. Trong  êng  îp  êi xin     l    tr h ng     phÐp  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp   nh©n  Êy  Öc  õ chèi cÊp  Êy  Ðp  µ t th vi t     gi ph l  kh«ng  tho¶  ¸ng  ×  ã  Òn  Õu  ¹ilªnc¬  ® th c quy khi n     quan  µ   íc cÊp    ùc Nh n   trªntr   tiÕp  ña  û   c U ban  ©n  ©n  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  nh d c th quy c gi ph th l doanh  nghiÖp". 2­ §o¹n ®Ç u   Òu  ® îcsöa  æi        §i 11    ® nh sau: "Trong  êih¹n    ¬ingµy,kÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp, th   s¸u m     t  ®  gi ph th l  chñ  doanh  nghiÖp   ©n  tnh ph¶i®¨ng  ý    k kinh doanh  ¹ c¬    t i quan  Õ   ¹ch cïng    k ho   cÊp  û  u ban  ©n  ©n  ∙  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp". nh d ® c gi   th l 3­ §o¹n cuèi§iÒu  ® îcsöa  æi          12    ® nh sau: "Trong thêih¹n b¶y  µy,kÓ   õngµy  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý      ng   t   c gi   nh ® k kinh  doanh, c¬    quan  Õ   ¹ch  k ho ph¶i göi b¶n     sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  Ìm  k theo  å  ¬  ña  h s c doanh  nghiÖp  cho  ¬  c quan  Õ, tµichÝnh,thèng  thu       kª vµ    ¬    c¸cc quan  qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ,kü  Ëtcïng cÊp".     thu     4­ §iÓ m   §iÒu  ® îcsöa  æi      1  14    ® nh sau: "1­Xin  Ðp  û     ph U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬  n¬i ® Æt       chi nh¸nh hoÆc   v¨n phßng  i diÖn  µ  ¨ng  ý  ®¹   v® k kinh  doanh  ¹  ¬  t ic quan  Õ   ¹ch cïng cÊp  û   k ho     U ban  ©n  ©n  ∙  nh d ® cho  Ðp  ph dÆt    chinh¸nh  hoÆc   v¨n phßng  idiÖn    ®¹   theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  Ët nµy;".   ®Þ t  i 8  §i 11  Lu   5­ §iÒu  ® îcsöa  æi      15    ® nh sau: "§iÒu  15 Khi thay ® æi  ôc    µnh,nghÒ       m tiªu,ng   kinh doanh,vèn  u        ®Ç tban  u   µ  ®Ç v c¸c néidung     kh¸c trong hå  ¬  ¨ng  ý      s® k kinh doanh,chñ      doanh  nghiÖp   ©n  tnh
  2. 2 ph¶ikhaib¸o  ¹ víic¬      l     quan  Õ   ¹ch  ∙  Êp  Êy  i k ho ® c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh. §èi víidoanh       nghiÖp   ©n  îc Uû   t nh ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp,th×  ñ  ¬c gi ph th l  ch doanh  nghiÖp    cßn ph¶i®¨ng    Ò   ÷ng  éidung    b¸o v nh n  thay ® æi".   6­ §iÒu  ® îcsöa  æi      17    ® nh sau: "§iÒu  17 Doanh  nghiÖp   ©n  ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n  µdoanh  tnh lvt tr     l  nghiÖp gÆp   khã kh¨n hoÆc   Þ   ïalçtrong ho¹t®éng    b th        kinh doanh,sau    ∙    ông        khi® ¸p d c¸c biÖn  ph¸p  µichÝnh  Çn  Õtm µ   Én  Êt  t  c thi   v m kh¶ n¨ng  thanh      to¸nc¸c kho¶n  î n  ®Õ n   ¹n. h ViÖc    Õt  gi¶iquy ph¸  s¶n doanh nghiÖp   ©n  îc thùc hiÖn  t nh ®    theo    quy ®Þnh  ña  Ët ph¸ s¶n  c Lu     doanh nghiÖp". 7­ §iÒu  ® îcsöa    23    dæi    nh sau: "§iÒu  23 Chñ   doanh nghiÖp   nh©n  ã  Òn  t c quy cho thuª toµn  é    b doanh  nghiÖp  cña  ×nh.  íckhicho  m Tr     thuª,chñ    doanh  nghiÖp ph¶ib¸o      c¸o b»ng   v¨n b¶n  íi v  c¬ quan  Õ   ¹ch  ∙  Êp  Êy  k ho ® c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh. Trong  êi     th   h¹n chho  thuª,chñ    doanh  nghiÖp   ©n  Én  tnh v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p   tr     luËtvíi       c¸ch lµchñ  ë  ÷u  t    s h doanh  nghiÖp". 8­ §o¹n cuèi§iÒu  ®ù¬c  öa  æi          24  s® nh sau: "Sau    µn  Êt thñ  ôc b¸n  khi ho t   t  hoÆc   s¸p  Ëp  nh doanh nghiÖp  µo  ét  vm doanh  nghiÖp kh¸c,chñ    doanh  nghiÖp   ©n  t nh ph¶ikhaib¸o  íic¬      v   quan  Õ   k ho¹ch ®∙  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý    c gi   nh ® k kinh doanh          ®Ó xo¸tªntrong sæ   ¨ng   ® ký  kinh doanh  µ    v ph¶ith«ng      b¸o c«ng khai". 9­ C¸c  ÷  éi®ång  é  ëng" ® îcsöa  æi  µnh    ÷  Ýnh  ñ".   ch "H   b tr    ® th c¸cch "Ch ph   C¸c  ÷  ñ  Þch  éi ®ång  é   ëng" ® îc söa  æi  µnh    ÷  ñ íng ch "Ch t H  B tr    ® th c¸c ch "Th t   ChÝnh  ñ". ph   §i Ò u 2 LuËt nµy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng7    c hi l   t   01    n¨m  1994. Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ô©t  µy  u     á. ®Þ tr   tr¸v   iL n ®Ò b∙i b §i Ò u 3 Ch Ýnh  ñ  öa  æi      ph s ® c¸c v¨n b¶n  quy  nh    Õtthihµnh  Ët doanh  ®Þ chiti     Lu   nghiÖp   ©n  tnh cho  ïhîp víi Ët nµy. ph       Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸IX,kú  äp  5      h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng6  ng 22    n¨m  1994.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2