Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu số 64-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

1
261
lượt xem
56
download

Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu số 64-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu số 64-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu số 64-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA LUËT T H U Õ  X U Ê T  K H È U, T H U Õ  N H Ë P  K H È U §Ó  qu¶n        lýc¸cho¹t®éng  xuÊt khÈu,nhËp      khÈu;më     réng  quan    hÖ kinh  tÕ    ®èi ngo¹i ;n©ng  cao hiÖu qu¶ cña    ho¹t®éng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu; gãp    phÇn  ph¸t tr   iÓn  b¶o    vµ  vÖ s¶n xuÊt,híng    dÉn    tiªudïng trong    gãp  níc vµ  phÇn    t¹onguån    thu cho  ng©n  s¸ch Nhµ    níc; C¨n  vµo  cø  §iÒu  cña  83  HiÕn  ph¸p nícCéng      hoµ      x∙héichñ nghÜa  ViÖt  Nam; LuËt nµy    quy ®Þnh  thuÕ  vÒ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu.  CH ¬NG   I §èITîNG    CHÞU   THUÕ   ®èI  Vµ  TîNG  NéP   THUÕ   §iÒu 1 Hµng    îc phÐp  ho¸ ®   xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  qua cöa khÈu, biªngií ViÖt       i   Nam,  c¶  kÓ  hµng      ho¸ tõ thÞ  êng  tr trong níc ® a      vµo  khu chÕ  xuÊt vµ      tõ khu  chÕ  xuÊt ® a  thÞ  êng    ra  tr trong níc,®Òu         lµ ®èi îng  t chÞu  thuÕ xuÊt khÈu,     thuÕ nhËp  khÈu. §iÒu 2 Hµng    ho¸ trong c¸ctr     êng    hîp sau ®©y kh«ng  thuéc diÖn    chÞu  thuÕ  xuÊt  khÈu,thuÕ    nhËp  khÈu,sau      khilµm  ®Çy  thñ tôch¶iquan: ®ñ        1­ Hµng    vËn  chuyÓn    qu¸ c¶nh  hoÆc   în® êng  m   qua      biªngiíViÖtNam; i   2­ Hµng    chuyÓn  khÈu; 3­ Hµng    viÖn    trînh©n  ®¹o. §iÒu 3 Tæ  chøc, c¸ nh©n  hµng      cã  ho¸ thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ  íi®©y     (d   gäi chung    lµ ®èi îng  t nép  thuÕ),khixuÊt khÈu, nhËp          khÈu ®Òu  ph¶inép    thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu. §iÒu 4 Hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu theo ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc  tham    quy  gia cã  ®Þnh kh¸c vÒ    thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu, th×     thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu thùc hiÖn    theo ®iÒu      ícquèc  tÕ.
  2. 2 §iÒu 5 C¨n  LuËt  cø  nµy, Héi    ®ång  tr bé  ëng  quy ®Þnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu tiÓu ng¹ch    phï hîp    víiquy chÕ     vÒ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  tiÓu  ng¹ch biªngiívµ  Æc         ® i ®iÓm  cña tõng khu    vùc    i biªngií . CH ¬NG   II C¨N  TÝNH   Cø  THUÕ   §iÒu 6 C¨n  tÝnh  cø  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu: 1­ Sè îng tõng m Æt     l     hµng    ghitrongtêkhaihµng        xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; 2­ Gi¸tÝnh      thuÕ; 3­ ThuÕ     suÊtcña  Æt     m hµng. §iÒu 7 C¬  ®Þnh    së  gi¸tÝnh  thuÕ: 1­ §èivíi       hµng  xuÊtkhÈu,lµgi¸b¸n t¹ cöa              i khÈu  xuÊt,theo hîp ®ång;       2­ §èivíi       hµng nhËp  khÈu,lµgi¸mua  i       t¹ cöa    khÈu  nhËp, kÓ  phÝ    c¶  vËn  t¶i phÝ    , b¶o hiÓm, theo hîp ®ång.     Trong trêng  hîp hµng xuÊt khÈu,  nhËp khÈu theo ph¬ng thøc kh¸c   hoÆc         ®ång    gi¸ghitrªnhîp  qu¸ thÊp  víigi¸mua,  so      b¸n thùc tÕ  i   t¹  cöa khÈu  th× gi¸tÝnh      thuÕ      Héi ®ång  tr lµgi¸do    bé  ëng quy  ®Þnh; 3­  gi¸gi÷a  Tû    ®ång ViÖt Nam       víitiÒn    níc ngoµi dïng        ®Ó x¸c ®Þnh    gi¸ tÝnh  thuÕ        lµtû gi¸mua vµo  Ng©n  do  hµng Nhµ    nícViÖtNam     c«ng  t¹ thêi bè  i     ®iÓm  tÝnh thuÕ. CH ¬NG   I II BIÓU THUÕ   §iÒu 8 C¨n  vµo  cø  chÝnh  s¸ch xuÊt khÈu, nhËp      khÈu trong tõng        thêikú, Héi ®ång Nhµ    nícquy ®Þnh  BiÓu thuÕ  theo  danh môc nhãm   hµng  chÞu thuÕ  vµ  khung thuÕ suÊt®èi víi       tõng nhãm     hµng. C¨n  vµo  cø  BiÓu thuÕ  Héi ®ång  do    Nhµ    nícban hµnh, Héi ®ång  tr     bé  ­ ëng quy  ®Þnh  BiÓu thuÕ  thÓ  cô  theo  danh  môc  Æt   m hµng  thuÕ  vµ  suÊt ®èi     víi  tõng m Æt     hµng. §iÒu 9 ThuÕ   suÊt ®èi víi       hµng  xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  gåm   thuÕ  suÊt th«ng  ­   th êng  thuÕ  vµ  suÊtu    ®∙i:
  3. 3 1­ ThuÕ     suÊtth«ng  êng      th lµthuÕ  suÊt® îcquy      ®Þnh    t¹ BiÓu  i thuÕ; 2­ ThuÕ   suÊt  ®∙ilµ thuÕ  u      suÊt ¸p    dông  ®èi    víihµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu        ký  víic¸c níccã  kÕt  ®iÒu kho¶n  ®∙itrong quan    u      hÖ bu«n b¸n    víiViÖt  Nam   nh÷ng  êng    vµ  tr hîp kh¸cdo      Héi ®ång  tr bé  ëng quyÕt ®Þnh.   ThuÕ   suÊt  ®∙i® îc quy  u      ®Þnh  thÊp  h¬n, nhng    kh«ng  qu¸ 50%   víi so    thuÕ suÊt th«ng  êng    th cña  tõng  Æt   m hµng. Héi ®ång  tr     bé  ëng quyÕt ®Þnh  møc thuÕ suÊtu    thÓ    ®∙icô  cña tõng m Æt     hµng    víitõng níc.   CH ¬NG   IV MIÔN   THUÕ,  GI¶M THUÕ, HOµN     L¹ITHUÕ   §iÒu 10 §îcmiÔn    thuÕ  trong c¸ctr     êng  hîp: 1­ Hµng    viÖn    trîkh«ng  hoµn  i l¹ ; 2­ Hµng  nhËp      t¹m  t¸ xuÊt,t¹m  i   xuÊtt¸ nhËp    héichîtr       i ®Ó dù      iÓnl∙m; 3­ Hµng      lµ tµis¶n    di chuyÓn, hµng    cña c«ng d©n ViÖt Nam   hîp      ®i  t¸c lao ®éng, hîp    t¸c chuyªn    gia, c«ng    häc  t¸c vµ  tËp  níc ngoµi mang   ë      theo  hoÆc     níctrong møc  göivÒ      quy ®Þnh cña    Héi ®ång  tr bé  ëng; 4­ Hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña  chøc, c¸ nh©n    tæ      níc ngoµi® îc h­     ëng    tiªuchuÈn miÔn    Héi ®ång  tr trõdo    bé  ëng quy  ®Þnh          phï hîp víi ®iÒu  c¸c ícquèc  mµ     tÕ  ViÖtNam   kÕt    ký  hoÆc  tham gia; 5­ Hµng    xuÊtkhÈu            ®Ó tr¶nînícngoµicña    ChÝnh  phñ. §iÒu 11 §îcxÐt miÔn      thuÕ  trongc¸ctr     êng  hîp: 1­ Hµng nhËp khÈu chuyªn dïng cho  ninh,quèc  an    phßng, nghiªn cøu      khoa  häc  gi¸odôc,®µo  vµ      t¹o; 2­ Hµng     ,nguyªn liÖu nhËp    lµ vËt t      khÈu      ®Ó gia c«ng cho    nícngoµiråi     xuÊtkhÈu,theo hîp ®ång  ký          ®∙  kÕt; 3­ Hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña  nghiÖp  vèn  xÝ  cã  ®Çu      t níc ngoµi   vµ cña  nícngoµihîp t¸ckinhdoanh    së    bªn            trªnc¬  hîp ®ång      hîp t¸ckinhdoanh    trong c¸c tr     êng   hîp cÇn khuyÕn khÝch ®Çu    ttheo  quy ®Þnh cña  LuËt ®Çu      t nícngoµit¹ ViÖtNam;      i   4­ Hµng      lµquµ biÕu,quµ    tÆng  cña  chøc,c¸ nh©n    tæ      nícngoµicho    tæ  chøc,c¸ nh©n      cña ViÖt Nam   ngîc l¹     vµ    itrong møc   ,   quy ®Þnh cña    Héi ®ång  bé  ëng. tr §iÒu 12 §îc xÐt    gi¶m thuÕ trong c¸c  êng  tr hîp hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn  chuyÓn, bèc    xÕp  h  bÞ  háng hoÆc   mÊt    lýdo    bÞ  m¸t cã    x¸c®¸ng  îcc¬  ®   quan  gi¸m  ®Þnh  Nhµ    hµng  nícvÒ  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu chøng nhËn. Møc  gi¶m  thuÕ  îcxÐt t ®    ¬ng  øng      tæn    víi lÖ  tû thÊtcña  hµng  ho¸.
  4. 4 §iÒu 13 Hµng  ho¸  îc miÔn  ®   thuÕ, xÐt    miÔn  thuÕ, xÐt    gi¶m thuÕ quy ®Þnh    t¹i c¸c §iÒu    vµ  cña    10, 11  12  LuËt nµy, nhng      sau      miÔn,  ®ã lýdo  gi¶m  thay cã    ®æi,th× ph¶ithu ®ñ          thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu. Héi ®ång  tr   bé  ëng quy ®Þnh  thÈm  quyÒn, thñ tôcmiÔn        thuÕ,xÐt miÔn      thuÕ, xÐt gi¶m      thuÕ, thu ®ñ      thuÕ    i   ghit¹ c¸c §iÒu        13    10, 11, 12, vµ  cña  LuËt  nµy. §iÒu 14 ThuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  îcxÐt hoµn    ®     l¹ cho     îng nép  i c¸c ®èi t   thuÕ  trong c¸ctr     êng    hîp sau  ®©y: 1­ Hµng    nhËp khÈu  nép  ®∙  thuÕ    mµ cßn u  l kho,l b∙ië   u    cöa  khÈu,nhng    ® îcphÐp      t¸ xuÊt; i 2­ Hµng  nép    ®∙  thuÕ  xuÊtkhÈu,nhng      kh«ng  xuÊtkhÈu    n÷a; 3­ Hµng  nép  ®∙  thuÕ theo    tê khai,nhng    thùc tÕ    xuÊt khÈu    hoÆc  thùc  tÕ  nhËp  khÈu  h¬n; Ýt  4­ Hµng     ,nguyªn liÖu nhËp    lµvËtt      khÈu    ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu;   5­ Hµng t¹m nhËp    i ®Ó t¸ xuÊt khÈu, hµng      t¹m xuÊt ®Ó   i   t¸ nhËp khÈu,  ® îcc¬    quan Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  cho phÐp. CH ¬NG   V Tæ   CHøC  THùC   HIÖN   §iÒu 15 Héi ®ång  tr bé  ëng thèng nhÊt qu¶n    lý c«ng    t¸c thu thuÕ xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp khÈu trongc¶    níc. Tæng  côc    H¶i quan  tr¸chnhiÖm   chøc  thuÕ  cã    tæ  thu  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu      ®èi víihµng xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. Uû ban nh©n  d©n    c¸c tØnh      tr¸chnhiÖm   biªngií cã  i   phèihîp víic¬        quan  h¶i quan  c¬    vµ  quan  thuÕ  chøc  tæ  thu thuÕ ®èi    víihµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu tiÓu ng¹ch biªngií theo quy          i   ®Þnh  cña    Héi ®ång  tr bé  ëng. §iÒu 16 Tæ   chøc,c¸nh©n    cã      mçi lÇn  hµng    îcphÐp  ho¸ ®   xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ph¶ilËp têkhaivµ          nép thuÕ. C¬  quan    thu thuÕ  tr¸chnhiÖm  cã    kiÓm    tra,lµm      thu thuÕ. thñ tôcvµ    §iÒu 17
  5. 5 1­ Thêi®iÓm       tÝnh  thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu    lµngµy  ®¨ng  tê ký    khaihµng    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; 2­ Trong    8    tõ khi®¨ng  tê khaihµng    thêih¹n  giê,kÓ      ký      xuÊt khÈu, nhËp      khÈu,c¬    quan    thu thuÕ  th«ng  chÝnh  b¸o  thøc cho   îng nép    ®èi t   thuÕ  thuÕ  sè  ph¶inép;   3­ Thêih¹n ®èi t          îng nép  thuÕ  ph¶inép    xong  thuÕ  quy  ®Þnh  sau: nh  a)  êi l¨m  M   ngµy, kÓ   ngµy    tõ  ®èi  îng  t nép  thuÕ nhËn  îc th«ng  ®   b¸o  chÝnh thøc  thuÕ  sè  ph¶inép    cña  quan    c¬  thu thuÕ, ®èi      víihµng xuÊt khÈu    mËu   dÞch; b)    ¬i ngµy, kÓ   ngµy  Ba m     tõ  ®èi  îng  t nép  thuÕ nhËn  îc th«ng  ®   b¸o  chÝnh thøc  thuÕ  sè  ph¶inép    cña  quan    c¬  thu thuÕ, ®èi víihµng        nhËp  khÈu  mËu   dÞch; c) Nép    ngay    khi xuÊt khÈu    hµng  níc ngoµi hoÆc   ra      nhËp  khÈu hµng  vµo ViÖt Nam,    ®èi    víihµng xuÊt khÈu, nhËp    khÈu    phi mËu  dÞch  tiÓu vµ    ng¹ch biªngií .     i §iÒu 18 Trong  êng  tr hîp ®èi  îng  t nép  thuÕ kh«ng  ®ång  víisè  ý    thuÕ  ® îc ®∙    th«ng  chÝnh  b¸o  thøc,th× vÉn      ph¶inép  sè    ®ñ  thuÕ  ®ã, ®ång    quyÒn  thêicã  khiÕu      quan    n¹ilªnc¬  thu thuÕ  trung ¬ng    gi¶iquyÕt;nÕu    vÉn kh«ng ®ång ý  th× khiÕu      tr n¹ilªn Bé  ëng  tµichÝnh. QuyÕt  Bé      ®Þnh cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh    lµquyÕt ®Þnh    cuèicïng.   §iÒu 19 1­ Trong      m ¬ingµy,kÓ      thêih¹n ba      tõngµy  nhËn  hå  xinhoµn  ®ñ  s¬    thuÕ  cña   îng nép  ®èi t   thuÕ  hµng    cã  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  14 cña LuËt nµy,Bé        tµichÝnh  ph¶ihoµn    xong  thuÕ  îchoµn  sè  ®   cho   îng ®èi t   nép thuÕ  ®ã. 2­ Qu¸    quy    thêih¹n  ®Þnh  i t¹  kho¶n  §iÒu  1  nµy,ngoµisè      tiÒn thuÕ    ph¶i  hoµn  iBé    l¹  tµichÝnh  , ph¶itr¶cho   îng ® îchoµn      ®èi t     thuÕ tiÒn l∙theo     i møc    l∙i suÊt tiÒn    göi ng©n hµng  ithêi®iÓm   t¹    hoµn thuÕ, kÓ       tõ ngµy  chËm  hoµn  thuÕ. CH ¬NG   VI Xö  VI  Lý  PH¹M   §iÒu 20 1­ Qu¸    thêih¹n nép thuÕ quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  17  LuËt nµy, th×      mçi ngµy  chËm  nép,®èi t      îng nép  thuÕ  ph¹t5  bÞ    phÇn  ngh×n  (0,5%) sè    thuÕ  nép  chËm. 2­ Trong  êng  tr hîp ®èi  îng  t nép thuÕ chËm   nép thuÕ qu¸ chÝn  ¬i m   ngµy,th× c¬      quan    h¶iquan  kh«ng  îclµm      ®   thñ tôcxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu cho  chuyÕn hµng  tiÕp theo cña ®èi  îng  t nép  thuÕ  Bé  ¬ng    du  vµ  th m¹i vµ  lÞch  
  6. 6 kh«ng  îccÊp  ®   giÊy phÐp    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng    ho¸ cho  ®Õn      ­ khi®èi t îng ®ã    nép  thuÕ. ®ñ  3­   îng  §èi t nép  thuÕ  hµnh    cã  vi gian lËu trong viÖc nép thuÕ, th×    bÞ  ph¹ttiÒn tõ2        ®Õn   lÇn  thuÕ  5  sè  gian lËu.   C¬  quan thu thuÕ  îc quyÒn  dông    ®   ¸p  c¸c biÖn ph¸p  ph¹ttheo  xö    quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  vµ  i 1  kho¶n  cña  3  §iÒu nµy. 4­  nh©n    C¸  trèn thuÕ    l     víisè îng línhoÆc   bÞ  lýhµnh  ®∙  xö    chÝnh  theo  kho¶n  §iÒu  3  nµy    mµ cßn   vi ph¹m hoÆc   trèn thuÕ    l rÊt línhoÆc     víisè îng      ph¹m    téitrong c¸c tr     êng  hîp nghiªm träng kh¸c,th×  truy cøu      bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  theo quy  sù    ®Þnh    t¹ §iÒu  i 169 cña  luËth×nh  Bé    sù. §iÒu 21 Trong  êng     îng nép  tr hîp ®èi t   thuÕ  kh«ng  ®ång  víi ý   quyÕt ®Þnh  ph¹t xö    cña  quan  thuÕ, th×  c¬  thu    vÉn  ph¶ichÊp    hµnh  biÖn ph¸p  ph¹t®ã,  xö    ®ång  thêicã    quyÒn  khiÕu      quan  n¹ilªn c¬  thu thuÕ trung ¬ng; nÕu  vÉn kh«ng  ®ång  th× khiÕu    ý    n¹i®Õn   tr Bé  ëng  tµichÝnh. Bé    QuyÕt  ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  tµichÝnh    Bé    lµquyÕt ®Þnh    cuèicïng.   §iÒu 22 C¸n  thuÕ,c¸nh©n  bé      kh¸clîdông      i chøc    vô,quyÒn  ®Ó   h¹n  chiÕm  dông,  tham  tiÒn thuÕ  «    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu,th× ph¶ibåith         êng  cho  Nhµ n­ íctoµn  sè    bé  thuÕ  chiÕm   ®∙  dông, tham    tuú theo    «, vµ    møc  viph¹m    ®é    mµ bÞ  lýkû  xö    luËt, ph¹thµnh    xö    chÝnh  hoÆc   truycøu  bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh sù  theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.   C¸n  thuÕ, c¸ nh©n  bé      kh¸c lîdông      i chøc    vô,quyÒn  bao  h¹n  che cho ng­ êiviph¹m      hoÆc   ý  cè  lµm    tr¸quy  i ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu, thiÕu      tinhthÇn tr¸chnhiÖm     trong viÖc      thihµnh LuËt nµy,th× tuú theo          møc  viph¹m    xö    luËt,xö    ®é    mµ bÞ  lýkû    ph¹thµnh  chÝnh  hoÆc   truycøu  bÞ    tr¸chnhiÖm    h×nh  theo quy  sù    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   C¸n  thuÕ, do  bé    thiÕu   tinh thÇn tr¸ch nhiÖm     hoÆc   t×nh  lý sai, cè  xö      g©y thiÖth¹icho      ngêi nép    thuÕ  hoÆc  ngêi bÞ  lý,th×    xö    ph¶ibåith     êng cho  ngêibÞ    thiÖth¹i   . CH ¬NG   VII §IÒU  KHO¶N  CUèI  CïNG   §iÒu 23 LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  hiÖu    tõ ngµy  th¸ng cã  lùckÓ    01    3  n¨m 1992. §iÒu 24
  7. 7 LuËt nµy thay thÕ LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu hµng mËu   dÞch ngµy  12­ 29­ 1987  b∙ibá  vµ    §iÒu  cña  32  LuËt thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt  ngµy  6­ 30­ 1990. §iÒu 25 Héi ®ång  tr   bé  ëng  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt nµy.   ­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­  LuËt nµy  ® îc Quèc      ®∙    héi níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam     kho¸VIII kú      häp  10  , thø  th«ng qua ngµy  th¸ng12  26    n¨m  1991. 
Đồng bộ tài khoản