Thông tư hướng dẫn xử lý nợ đọng, truy thu và phạt chậm nộp thuế

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
154
lượt xem
14
download

Thông tư hướng dẫn xử lý nợ đọng, truy thu và phạt chậm nộp thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn xử lý nợ đọng, truy thu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn xử lý nợ đọng, truy thu và phạt chậm nộp thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  T µi c h Ý n h  ­ T æ n g  côc  ¶i q u a n     H sè 06/1998/TTLT­B T C­T C H Q   g µy  15 th¸ng 1 n¨ m  1998  n H íng d É n   ö  lý nî ® ä n g, truy thu vµ p h¹t ch Ë m  n é p x  thu Õ  x u Êt k h È u, thu Õ   h Ë p  kh È u,  n thu Õ  tiªu thô ® Æ c  bi Öt c ña h µ n g  nhËp   hÈu k Thùc hiÖn chØ  ®¹o cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ t¹ c¸c c«ng v¨n sè  i 1150/CP­KTTH  ngµy  28/9/1998,sè    6430/KTTH  ngµy 15/12/1997 cña ChÝnh   phñ  viÖc  lýtruythu thuÕ  vÒ  xö        xuÊt nhËp    khÈu  xö      vµ  lýnî ®äng  thuÕ xuÊt  nhËp khÈu;LiªnBé        TµichÝnh   ­Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh  I ­ X ö  lý truy thu thu Õ  x u Êt n h Ë p  k h È u: C¸c  kho¶n tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹tph¶itruythu ®∙                  ph¸thiÖn  cña      c¸c tê khai   hµng  xuÊt nhËp    khÈu ®¨ng  víi quan    ký    c¬  H¶i quan  íc15/10/1998  îcxö    tr   ®   lý nh  sau: 1­        êng  do    §èivíic¸c tr hîp  saiph¹m  cña  doanh nghiÖp  (kÓ  c¸c tr c¶    êng  hîp ®∙  îcc¬    ®   quan    H¶i quan  kiÓm    ho¸ hµng  xuÊt nhËp    khÈu, tÝnh    thuÕ, thu     thuÕ, doanh    nghiÖp  b¸n  ®∙  hÕt  hµng,®∙    quyÕt    ilç. .    quan    to¸nl∙  . )th× c¬  , , H¶i quan    n¬idoanh nghiÖp  lµm      thñ tôc xuÊt nhËp    khÈu  ph¶itruythu ®ñ  tiÒn       sè    thuÕ  ph¹ttheo quy  vµ      ®Þnh  hiÖn hµnh  cña Ph¸p luËt. thÓ  sau:  Cô  nh  ­Cã    hµnh    vikhaib¸o gian lËn vÒ            gi¸xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. ­Khaisaitªnm Æt           hµng  thùc tÕ    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. ­ Khai saisè îng,chñng  iphÈm         l   lo¹   , cÊp, xuÊt xø..       .cñahµng xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu. ­ Kh«ng    cung cÊp ®Çy     s¬  li   ®ñ hå  cã  ªnquan ®Õn     l« hµng xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu  lµm  së  c¬  cho  quan    c¬  H¶i quan  kiÓm    ho¸ hoÆc  tÝnh  thuÕ. ­C¸c      saiph¹m  kh¸ccña    doanh  nghiÖp  dÉn  ®Õn   truythu thuÕ. bÞ      2­        êng  §èi víic¸c tr hîp  nguyªn  do  nh©n kh¸ch  quan, kh«ng    ph¶i do      lçi cña doanh nghiÖp   nh:ChÕ   quy  ®é  ®Þnh cha    râ rµng,kh«ng    ®Çy  ®ñ;  cha  cã  v¨n b¶n híng  dÉn  thÓ  cô  hoÆc   lçicña  do    c¸n    bé, nh©n  viªn c¬    quan    H¶i quan...   îcxö    sau:   ®   lýnh  th× ­ Tæng     côc H¶i quan chØ  ®¹o côc H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng kiÓm     tra tõng  êng  cô  tr hîp  thÓ, ph©n    tÝch  nguyªn  râ  nh©n ph¶itruythu  tæng      vµ  hîp  toµn  hå  cã  ªnquan        bé  s¬  li   b¸o c¸o göiTæng  côc    H¶iquan. ­ Trªn c¬  kÕt      së  qu¶ kiÓm    b¸o    travµ  c¸o cña Côc    H¶i quan    c¸c ®Þa ph­ ¬ng, Tæng     côc    H¶i quan tæng    ý  hîp,cã  kiÕn    ®Ò nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    xem   xÐt xö      lýtõng tr  êng    thÓ. hîp cô  C¸n    bé, nh©n      viªnH¶i quan  viph¹m  cã    lµm      thÊtthu cho  Ng©n  s¸ch nhµ    nícth× tuú theo møc  sÏbÞ  lýviph¹m          ®é    xö      theo quy    ®Þnh  cña Ph¸p  luËt
  2. 2 II­ ö  lý nî ® ä n g  thu Õ  x u Êt n h Ë p  k h È u  X C¸c  kho¶n    nîthuÕ xuÊt nhËp    khÈu cña      c¸ctê khai®¨ng  vµ    ký  th«ng  b¸o  thuÕ  cña  quan    c¬  H¶i quan  ícngµy  tr   15/10/1998 ® îcxö    sau:     lýnh    1.      §èi víic¸c  doanh  nghiÖp  ®ang  ho¹t ®éng    nhng  cßn  thuÕ  nî  xuÊt  nhËp  khÈu  th×  quan  c¬  H¶i  quan    n¬i doanh  nghiÖp  nî  cã  thuÕ  yªu cÇu  doanh  nghiÖp  ®Õn   lµm thñ    tôc ®èi chiÕu, x¸c nhËn  nî thuÕ      sè    xuÊt nhËp    khÈu cña doanh nghiÖp (ri  c¸c doanh nghiÖp gi¶i thÓ  ªng   s¸p nhËp  vµo  doanh  nghiÖp  kh¸c;doanh    nghiÖp  îc t¸ch thµnh  ®     nhiÒu  doanh  nghiÖp   míi th×  quan  c¬  tiÕp nhËn  doanh  nghiÖp  nhËp  s¸p  hoÆc   quan  c¬  cÊp      trªntrùc tiÕp cña    doanh  nghiÖp  îcchiat¸chph¶ilµm        ®         thñ tôc ®èi chiÕu,x¸c nhËn      sè  thuÕ  xuÊt nhËp  khÈu    quan  víic¬  H¶i quan. §èi víi    c¸c  êng  tr hîp doanh  nghiÖp  îc t¸ch ra  ®     thµnh  nhiÒu  doanh  nghiÖp    míi,th×  trong b¶n    ®èi chiÕu  ph¶ighirâ tªnc¸cdoanh            nghiÖp  sau    khichiat¸chchÞu      tr¸chnhiÖm    nép  nî sè    cò  møc  vµ  nép  thÓ  cô  theo tõng      têkhaihµng    xuÊtnhËp    khÈu  cña    mçi doanh  nghiÖp).Trªn c¬  b¶n        së  ®èi chiÕu,x¸c nhËn    quan        nî,c¬  H¶i quan  ®«n  ®èc  doanh  nghiÖp  nép  nîthuÕ  sè    vµo ng©n  s¸ch nhµ      níctheo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. §èivíic¸c doanh        nghiÖp  nî thuÕ  cã    nhng  nh÷ng  do  nguyªn nh©n    kh¸ch  quan  ® îcChÝnh  ®∙    phñ,Bé      Tµi chÝnh  cho phÐp      gi∙nnî hoÆc  khoanh    nî,®∙  hÕt    ® îcgi∙nnî,khoanh    doanh  thêih¹n        nî th×  nghiÖp  còng ph¶i®èi chiÕu      sè  cßn thiÕu    , cßn    nép  nî vµ  vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc theo ®óng  chÕ     ®é quy  ®Þnh. Mäi  êng    tr hîp kh«ng  nép thuÕ theo ®óng chÕ  quy  ®é  ®Þnh  ®Òu   c­ bÞ  ìng chÕ      thihµnh  theo quy    ®Þnh hiÖn hµnh cña  ph¸p luËt.   2. §èi víic¸c doanh          nghiÖp  gi¶ithÓ, ph¸  ®∙      s¶n  kh«ng  cßn ho¹t®éng    th× c¬    quan  cÊp  trªn, quan     c¬  ra quyÕt ®Þnh      gi¶i thÓ  doanh nghiÖp  chØ  ®¹o  Ban  thanh      lý gi¶ithÓ  doanh  nghiÖp  hoÆc     Tæ thanh  to¸n tµis¶n      (®èi víi     doanh  nghiÖp  ph¸ s¶n) thùc hiÖn  viÖc  thanh  to¸n c¸c    kho¶n  c«ng  cña  nî  doanh  nghiÖp  gi¶ithÓ,ph¸ s¶n  bÞ        theo  ®óng  tù u    thø    tiªnquy  ®Þnh  i t¹ §iÒu    39 LuËt ph¸ s¶n      Doanh  nghiÖp ngµy  30/12/1993  ®iÓm     vµ  6, môc  I II Th«ng  t sè  TC/TCDN   25  ngµy 15/5/1997 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    tr×nh tù,thñ tôc,         nguyªn t¾c  lýtµichÝnh        xö      khigi¶ithÓ  doanh nghiÖp  nhµ níc. Trêng          hîp gi¸trÞ tµis¶n cßn    l¹ cña  i doanh  nghiÖp kh«ng  tr¶nî thuÕ  ®ñ      xuÊt nhËp    khÈu  th× Côc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  kÕt hîp    víiBan thanh      lýgi¶i thÓ doanh  nghiÖp, Côc    Qu¶n    lý vèn  Tµi s¶n  vµ    Nhµ    i níc t¹ doanh nghiÖp,  kiÓm     cã  tra vµ  v¨n  b¶n (kÌm  theo  s¬)    hå  göi Tæng  côc H¶i quan  íc ngµy  tr   31/3/1999    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn    ®Ò nghÞ  Tµi chÝnh  c¸o Bé    b¸o    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §èi víic¸c doanh        nghiÖp  ®ang    ho¹t®éng, nhng  kho¶n      cã  nî thuÕ  xuÊt  nhËp  khÈu  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng      nguyªn nh©n    thu håido    bÊt kh¶ kh¸ng  Uû   th×  ban nh©n  d©n  tØnh  (®èi víic¸c doanh        nghiÖp  ®Þa  ph¬ng)  hoÆc   chñ  Bé  qu¶n (®èivíi       doanh  c¸c nghiÖp  trung ¬ng) kiÓm    thÓ          tracô  ®èi víitõng  êng  tr hîp,cã  b¶n    v¨n  (kÌm  s¬) göi Tæng   hå      côc    H¶i quan  íc ngµy  tr   31/3/1999    ®Ó Tæng   côc H¶i  quan  ý  cã  kiÕn   ®Ò nghÞ    Bé Tµi chÝnh  b¸o c¸o Thñ  íng t   ChÝnh  phñ. 3.§èivíi       nh÷ng  doanh nghiÖp  cßn    nîthuÕ  cña      c¸cl«hµng  nhËn  th¸c uû    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu cho    c¸cdoanh nghiÖp  kh¸c® îcxö    sau:     lýnh 
  3. 3 3.1 Trêng      hîp doanh  nghiÖp  cßn    nî thuÕ  cña      c¸c l« hµng  nhËn  th¸c uû    xuÊt nhËp    khÈu  cho doanh  nghiÖp kh¸c sÏ ® îc c¬        quan    H¶i quan    n¬i doanh  nghiÖp  cßn    nî thuÕ  lµm thñ    tôc chuyÓn  nî thuÕ  sè    sang  doanh  nghiÖp  cã  hµng  a  th¸cxuÊt nhËp  ® uû      khÈu    ®Ó theo    dâi®«n  ®èc      thu nî thuÕ, víi     ®iÒu  kiÖn  Biªn b¶n    cã    x¸c nhËn    nî thuÕ gi÷a hai doanh      nghiÖp  theo  tõng    tê khai  hµng  xuÊt nhËp  khÈu  th¸c vµ  uû    doanh  nghiÖp  hµng  a  th¸c xuÊt cã  ® uû      nhËp  khÈu  ph¶ilµ doanh      nghiÖp  îc phÐp  ®   ho¹t®éng    xuÊt nhËp    khÈu   trùc tiÕp. Doanh nghiÖp  hµng  a  th¸cxuÊt nhËp  cã  ® uû      khÈu còng ph¶ithùc hiÖn      nép thuÕ  sÏ bÞ  vµ    cìng  chÕ nÕu    viph¹m, theo    quy ®Þnh  i t¹ môc    1, phÇn    II Th«ng   tnµy. 3.2 Trêng      hîp doanh nghiÖp  cßn    nî thuÕ cña      c¸c l« hµng  nhËn  th¸c uû    xuÊt nhËp    khÈu cho doanh  nghiÖp  kh¸c,mµ     doanh  nghiÖp  a  th¸cxuÊt ® uû      nhËp  khÈu  bÞ    ®∙  gi¶i thÓ,ph¸ s¶n  gi¸trÞtµis¶n      vµ        cßn    l¹ cña  i doanh nghiÖp  ® a  th¸ckh«ng  ®Ó       uû    ®ñ  tr¶nî thuÕ cho      c¸c l«hµng  th¸cxuÊt nhËp  uû      khÈu  th× ® îcxö        lýtheo quy    ®Þnh    t¹ môc    i 2,phÇn    IITh«ng   tnµy. 4.      nî  §èi víisè  thuÕ  cña  c¸c    l« hµng  t¹m nhËp,  ixuÊt; nhËp  t¸    khÈu  nguyªn vËt liÖu ®Ó         s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu  thùc t¸ xuÊt hµng    ®∙    i     ngoµithêi     h¹n nép thuÕ  cho phÐp  c¬  th×  quan    H¶i quan  lýxo¸ nî thuÕ ¬ng  xö        t øng    víi sè îng hµng    t¸  l   ho¸ ®∙  ixuÊt.Thñ        tôc ®Ó xem         xÐt xo¸ nî thuÕ thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh    vÒ thñ    tôc kh«ng  thu thuÕ  ®èi    víihµng t¹m  nhËp  i t¸ xuÊt,hµng    nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  thùc t¸    ®∙    ixuÊt trong thêih¹n        nép  thuÕ nhËp  khÈu. III­X ö  lý p h¹t h Ë m  n é p  thu Õ      c §Õn  hÕt ngµy 15/10/1998 nÕu  doanh nghiÖp  nép  ®∙  xong  tiÒn thuÕ      nî ®äng  qu¸ h¹n cho tõng    tê khaihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu th× doanh  nghiÖp  ® îc miÔn    ph¹tchËm     nép ¬ng  t øng    tiÒn  víisè  thuÕ  nép  ®∙  cho tõng    tê khai  hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu  ®ã. Tæng  côc H¶i quan chØ  ®¹o, híng    dÉn Côc H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  gi¶iquyÕt  tôc miÔn    thñ    ph¹ttheo    quy ®Þnh    tæng  b¸o  Tæng   trªnvµ  hîp  c¸o  côc    H¶i quan,Bé      TµichÝnh. IV­ C¸c q u y  ® Þ n h  k h¸c 1. Côc      H¶i quan  ®Þa  ph¬ng vÉn tiÕn hµnh    lµm        thñ tôc h¶iquan      ®èi víi c¸cdoanh    nghiÖp thuéc diÖn  cìng chÕ    bÞ    trongc¸ctr     êng    hîp sau: ­Doanh    nghiÖp  xuÊtkhÈu    hµng      ra nícngoµi ­ Doanh    nghiÖp nhËp  khÈu  nguyªn  liÖu,vËt t ®Ó        s¶n xuÊt hµng    xuÊt  khÈu  hoÆc  gia c«ng cho    níc ngoµi theo    hîp ®ång  ký  ®∙  (Trõ tr   êng hîp ®∙  xuÊtkhÈu    hÕt  s¶n phÈm   theo hîp ®ång, hÕt            thêih¹n thanh      lýhîp ®ång  c¬  vµ  quan    H¶i quan  ®«n  ®∙  ®èc nhng  doanh nghiÖp  kh«ng  ®Õn  lµm      thñ tôcthanh  kho¶n  thuÕ);kinh doanh      hµng  nhËp     t¹m  ­t¸ xuÊt;chuyÓn  i   khÈu. 
  4. 4 ­ Doanh    nghiÖp    nî ®äng thuÕ  (kÓ  sè    c¶  nî thuÕ  ph¶itruythu)®∙        ®¨ng  ký    kÕ ho¹ch nép  hÕt  nî thuÕ  sè    (thêih¹n    nép hÕt  thuÕ    nî ®äng  íc ngµy  tr   31/12/1998.§èivíi       doanh  nghiÖp  sè    cã  nî thuÕ      tû ®ång      líntrªn2    th× thêih¹n  tèi®a     kh«ng    qu¸ ngµy  30/6/1999)theo    tõng th¸ng víic¬      quan    H¶i quan, n¬i     doanh  nghiÖp cßn    nî thuÕ  thùc hiÖn  vµ    ®óng  ho¹ch      kÕ  tr¶nî thuÕ  ®¨ng  ®∙  ký.  2. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn  lýtruythu      xö      thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  nî vµ    ®äng  thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu  ,nÕu    ph¸thiÖn  doanh  nghiÖp nµo  t×nh  cè  ch©y  ú, hoÆc   hµnh    cã  ®éng  g©y c¶n         îng lµm  trë®èi víilùcl   nhiÖm   nh»m   vô  môc  ®Ých  chiÕm   dông  tiÒn thuÕ  cña Ng©n  s¸ch nhµ    níc th× Côc  H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  hå  b¸o    Tæng  lËp  s¬  c¸o vÒ  côc    H¶i quan    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan b¸o  Thñ íng  c¸o  t ChÝnh  phñ. Tuú    theo møc       ®é viph¹m  cña    c¸c doanh  nghiÖp  nµy      mµ ®Ò nghÞ  ph¶ibÞ  ph¹tviph¹m    xö      hµnh  chÝnh hoÆc   truy bÞ    cøu tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. 3.ViÖc  lýnî®äng, truythu vµ      xö            ph¹tchËm   nép thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt  ®èi    víihµng nhËp khÈu còng  îc thùc  ®   hiÖn theo    c¸c quy ®Þnh  i t¹  Th«ng    t nµy. 4.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy    15  kÓ    ký.Nh÷ng  quy  ®Þnh  tr¸víi       i tinhthÇn Th«ng   tnµy  ®Òu       b∙ibá. Tæng  côc H¶i quan chØ  ®¹o Côc H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng thùc hiÖn  thèng nhÊt néidung      quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×    cã  víng  ¾c,    m c¸c ®¬n  kÞp    vÞ  thêiph¶n  ¶nh  Bé    vÒ  TµichÝnh,Tæng    côc    H¶i quan    ®Ó nghiªncøu  lýkÞp    xö    thêi .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản