Thông tư hướng dẫn xử lý nợ và cho vay ưu đãi khắc phục hậu quả nắng hạn những tháng đầu năm 1998 theo Quyết định 90/1998/QĐ-TTg ngày 8/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
76
lượt xem
10
download

Thông tư hướng dẫn xử lý nợ và cho vay ưu đãi khắc phục hậu quả nắng hạn những tháng đầu năm 1998 theo Quyết định 90/1998/QĐ-TTg ngày 8/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn xử lý nợ và cho vay ưu đãi khắc phục hậu quả nắng hạn những tháng đầu năm 1998 theo Quyết định 90/1998/QĐ-TTg ngày 8/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn xử lý nợ và cho vay ưu đãi khắc phục hậu quả nắng hạn những tháng đầu năm 1998 theo Quyết định 90/1998/QĐ-TTg ngày 8/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  05/1998/TT­N H N N 1  n g µ y 09  N h s th¸ng  6 n¨ m   1998 h í ng d É n   ö  lý n î v µ  c h o  vay    ∙i h ¾ c  p h ô c  h Ë u  q u ¶  x u ®  k n ¾ n g  h ¹ n n h ÷ n g  th¸ng ® Ç u   m  1998 theo Q u y Õ t  Þ n h  90/1998/Q§­ n¨ ® T T g  n g µ y  8/5/1998 c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p § Ó  tr Ón khai thùc hiÖn  tèt i  Quy Õt ®Þnh  90/1998/Q§­ TTg  ngµy  8/5/1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v c¸c  Ön bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  n ¾ng  ¹n,thiªntainh÷ng  h     th¸ng ®Ç u     n¨m 1998, Thèng  c  ©n   µng  µ     ®è Ng h Nh níc híng  Én  Öc  ö  ýnî vay  Þ   Öth¹ivµ    d vi x l     b thi     cho  vay  èn  ®∙it¹    v u    i tØnh  c¸c bÞ   ¹n  h nÆng:  ¾c  ¾c,  © m   ång, §ång  § L L §   Nai,Long    An, Kiªn Giang, B×nh       Phíc, µ  Mau, B¹c Liªu theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 2  cña Quy Õt ®Þnh    C i 90/1998/Q§­ TTg    nh sau: I. ö  l ý n î v a y b Þ  thi Öt h ¹i o  h ¹ n h¸n:  X  d 1.Gia  ¹n  î:   hn Nh÷ng  é  h n«ng  ©n  ã  î vay  Þ  Öth¹inÆng   h¹n    Õu  d c n  b thi     do  h¸n,n kh«ng  tr¶® îc nî ®óng  ¹n  ×    chøc  Ýn  ông       h th c¸c tæ  td xem   Ðt  x cho    ¹n  î khicã  gia h n     ®Ò   Þ  ña  é  ngh c h vay,theo    quy  nh  Ò     ¹n  î cho  ®Þ v gia h n   vay  ¾n   ¹n,trung ng h    vµ  µih¹n hiÖn  µnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. d    h c Th ®è Ng h Nh n 2.Khoanh  î:   n Nh÷ng  é  h n«ng  ©n  ã    i t ng vay  µc©y  ång bÞ  Õt  õ80%   ë d c c¸c®è  î   l  tr   ch t   tr   lªn,  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ¾c  ôc,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  kh ph   h Th m  doanh,Ng ©n     hµng  Çu   µ    iÓnlµm  ñ tôc,hå  ¬    Þ  § tv ph¸ttr   th     s ®Ò ngh khoanh  îgå m: n  ­B¶n    sao    î®Ò   Þ  kª n   ngh khoanh. ­B¶n    sao  Õ   cnî®Ò   Þ  kh í     ngh khoanh. ­ Biªn b¶n    Ën  µis¶n  Þ   Öth¹ido  ¹n      x¸c nh t  b thi     h h¸n  ña  ¬  c c quan  chøc  n¨ng  ã  ªnquan  :Uû   c li   nh   ban  ©n  ©n  a  ¬ng  nh d ®Þ ph (huyÖn,x∙hoÆc   êng),    ph   Phßng  N«ng  nghiÖp,Chi nh¸nh  ©n  µng  ¬ng  ¹i. .    Ng h Th m. Khi x¸c ®Þnh  Öth¹iph¶inªu  â rµng,cô  Ó  Ò   Æt   Ön  Ët vµ       thi       r    th v m hi v   gi¸ trÞtµis¶n  ãichung  µ  Öth¹i®èi víi èn     n  v thi         v vay  ©n  µng  ãiriªng. Ng h n  ­ V¨n    b¶n    Ën  µ    Þ  x¸c nh v ®Ò ngh khoanh  î cña  û   n  U ban  ©n  ©n  nh d tØnh.  ­ Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc®Þa   ¬ng  Óm     å  ¬  µ    Ën       Ng h Nh n   ph ki trah s v x¸c nh b¶n tæng  îp vÒ   îkhoanh. h   n  Hå   ¬  s khoanh  î c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹itæng  îp theo  Ö   èng  ña  n    h Th m  h  h th c m × nh  vµ  göi vÒ  Ng ©n  hµng Nhµ  níc (Vô TÝn  dông) chË m  nhÊt ngµy  30/8/1998 ®Ó     tæng  îp tr×nh ChÝnh  ñ  ö  ý. h    ph x l Thñ  ôc vÒ   Ëp  å  ¬    Þ  t   l h s ®Ò ngh khoanh  î trªncòng  îc¸p dông  i víi n    ®    ®è     nî vay  ©n  µng  Þ   Öth¹ido    ng h b thi     thiªntai®èi víit«m        nu«in Õu  íng dÉn  Ëp   h  l  thñ  ôc khoanh  î t¹  t  n  i C«ng  397/CV­ v¨n  NHNN14   µy  ng 9/5/1998  a  â  ch r hoÆc   gÆp   ã  kh kh¨n.
  2. 2 II. h o  v a y v è n u  ® ∙i:  C 1. Giao    cho  ©n   µng  Ng h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n cho    vay vèn  ®∙ikh ¾c  ôc  Öth¹ido  ¹n  u    ph thi     h h¸n  ©y    i víic¸c tØnh  Þ   Öth¹i g ra ®è       b thi     nÆng  theo quy  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ¹  ®Þ c Th t Ch ph t iQuy Õt  nh  ®Þ 90/1998/Q§­ TTg  µy  ng 8/5/1998. 2.Nguån  èn    v cho vay: Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph cho  Ðp  ö  ông  ph sd 140  û ®ång  t  trong nguån  èn    v 2000  û ®ång  t  cho vay  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  sè  ®Ó   b∙o  5  cho vay  ¾c  ôc  kh ph thiÖth¹ido  ¹n      h h¸n.Ng ©n   µng    h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n  Öt Vi   Nam   îcNg ©n  µng  µ   íccho  ®  h Nh n   vay  50%   êih¹n  n¨m, l∙suÊt nh  th   5     i   vay  èn  v kh ¾c  ôc  Ëu  ph h qu¶  ¬n    è  vµ  ù huy  ng  c b∙o s 5  t   ®é 50%     ùc hiÖn  ®Ó th   cho    vay theo Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.   ®Þ c Th t   ph 3.§èit ng cho     î   vay: Vèn   ®∙i dïng  u    cho  vay  i  íinh÷ng  é  ®è v   h n«ng  ©n  ïng      Ý   d d ®Ó chi ph trång l¹ c¸c lo¹  ©y  ¾n   µy  µ  µi ngµy: Cµ        i i c ng ng v d     phª,®iÒu, hå    Ý a   Þ       tiªu,m b chÕt 80%   Ön  Ých  ëlªndo  ¹n  g©y  theo  di t tr     h h¸n  nªn  danh s¸ch duyÖt    vay  ña  c Uû   ban  ©n  ©n    a  ¬ng:§ ¾c  ¾c, L© m   ång,§ång    nh d c¸c ®Þ ph   L   §   Nai,Long    An, KiªnGiang,B×nh  íc,Cµ       Ph   Mau,  ¹c B Liªu. 4.L∙i Êtcho     su   vay: ­Cho    vay  ¾n  ¹n:0,5%  ng h  th¸ng­Cho     vay  trungh¹n:0,6%     th¸ng L∙isuÊt  î qu¸  ¹n    n  h theo quy  nh   ®Þ chung  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íctõng thêikú. n     5.Thêih¹n      cho  vay: Thêih¹n cho     vay  ®∙ituú theo chu  ú  ©y  ång®Ó     nh, cô  Ó: u        k c tr   x¸c®Þ   th ­Cho    vay  ¾n  ¹n ®èi víi   ¹ c©y  ã  ng h       lo  c¸c i c chu  ú  íi ét  k d  m n¨m. ­ Cho    vay trung h¹n  i víi   ¹ c©y  ã    ®è     lo i c¸c   c chu  ú  õm ét  k t  n¨m  ëlªnnhng  tr     tèi ∙    kh«ng    n¨m. ® qu¸ 5  6.Thñ  ôccho    t  vay: C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  iÒu    Öth¹i  û   ® trathi   ,U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ëp  µ  lv duyÖt  danh s¸ch c¸ché  ã  ©y  ång bÞ  Õt  õ80%   ëlªn® îcvay  èn  ®∙i     c c tr   ch t   tr       v u    nh  i  íicho  ®è v   vay  èn  ¾c  ôc  ¬n  v kh ph c b∙o  è  quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  s 5  ®Þ ti§i 6  ®Þnh  985/TTg  µy  ng 20/11/1997  ña  ñ íng  Ýnh  ñ. Ng ©n   µng  c Th t Ch ph   h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n c¨n cø  µo      v danh  s¸ch ® îcduyÖt ®Ó   íng dÉn      h  hé n«ng  ©n  µm  ñ  ôc vay  èn  d l th t   v nhanh  ãng, thuËn  î  êi vay  èn  ch   l iNg   . v chØ   cÇn  µm  n    l ®¬ xin vay  ã    Ën  ña  û   c x¸c nh c U ban  ©n  ©n    êng  µ  ùc nh d x∙,ph v tr   tiÕp ký  Ën  î trªnkhÕ   c,ký  µ  Ën  Òn vay,chÞu    nh n     í   v nh ti     tr¸chnhiÖ m     î gèc    tr¶n   vµ  ië  ÷ng  a   ¬ng  ã  a   µn  ã  l∙  nh . ®Þ ph c ®Þ b kh kh¨n,Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ã  c thÓ  û  Òn  u quy cho  û   U ban  ©n  ©n  Ön,  Þ    Ëp  µ  Öt  nh d huy th x∙ l v duy danh  s¸ch  c¸ché  îcvay  ®∙i.  ®  u  Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n    quy ®Þnh møc cho vay  èi®a  ña  çi hé  t   c m   n«ng  ©n, kh«ng  Çn    ông    Ön  d   c ¸p d c¸cbi
  3. 3 ph¸p  Õ  Êp, cÇ m   è  th ch   c hoÆc   b¶o l∙nh,m µ     vµo    c¨n cø  kh¶  n¨ng    î cña  é  tr¶n   h vay  èn    ¬  ë  v trªnc s cam   Õt    î vµ  k tr¶n   danh  ôc  µis¶n  µm  ¶m   m t  l® b¶o  ã    c x¸c nhËn  ña  û   c U ban  ©n  ©n    êng  ë  ¹    nh d x∙,ph s t i ChØ   Þ  nh th 09/CT­ NH1   µy  ng 27/8/1997  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc.Trêng  îp  Çn  Õtcã  Ó  c Th ®è Ng h Nh n   hc thi   th lÊy gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t      sd ®Ê hoÆc     Þ tµis¶n  gi¸tr     kh¸c cña  é    h vay  èn    v ®Ó lµm b¶o  ¶m   îvay. ® n  7.Thu  î,thu l∙vµ    ¹n nî:   n       giah   i ViÖc  ùc  Ön  th hi thu  î thu  igia h¹n  î thùc  Ön  n  l∙     ; n  hi theo quy  nh  ña  ®Þ c chÕ     Ýn  ông  Ön  µnh. ®é t d hi h 8. Lo¹icho     vay  ¾c  ôc  ¹n  ® îcNg ©n  µng  kh ph h h¸n    h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t   tr Ónn«ng  i  th«n tæ    chøc  ¹ch to¸nvµ  h     theo dâiriªng.    III.T h « n g  b¸o t¹ m th êi h Ø  tiªu è n c h o  v ay u  ® ∙i h ¾ c  p h ô c     c  v  k h Ë u  q u ¶  n ¾ n g  h ¹ n n h ÷ n g th¸ng ® Ç u  n¨ m  1 99 8. 1. Trong    ê  û     khich U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  b¸o  thiÖth¹itheo    c¸o     quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  3  2  ®Þ 90/1998/Q§­ TTg  ña  ñ íng  Ýnh  c Th t Ch phñ    µm    ph©n  ®Ó l c¨n cø  chØ    èn  tiªuv cho  vay  ®∙i, ©n  µng  µ   íct¹m  u    Ng h Nh n   thêiph©n    chØ    èn  tiªuv cho  vay  t1  ®î   (theo phô  Óu  hh  Ìm    bi 01­ k Th«ng   µy) tn   ®Ó   Þp  êicho  k th   vay  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  Þ   Öth¹i.Sau    ã  b thi     khi c b¸o    c¸o ®iÒu    Öth¹icña  û   trathi     U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,Ng ©n  µng  µ   ícTrung    h Nh n   ¬ng  Ï tæng  îp  µ  iÒu  s  h v® chØnh  chØ    ÷a    a   ¬ng  ú  tiªugi c¸c ®Þ ph tu theo møc   ®é   Öth¹ivµ  ¹m    èn  îcThñ íng ChÝnh  ñ  thi     ph viv ®   t  ph quy  nh    ®Þ ®Ó th«ng    b¸o chØ    Ýnh  tiªuch thøc vèn    cho vay  ®∙i. u  2. Ng ©n   µng    h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  îc rótngay  èn  ®   v vay  ©n   µng  µ   íc 50  û ®ång  t 1  Ng h Nh n   t   ®î   (theo  û lÖ  t   1/1) vµ  chøc      tæ  huy ®éng  è  èn  s v cßn  ¹®Ó   l   cho  i vay  Þp  êi k th . 3. Vô     Nghiªn cøu    kinh  Õ  t tæng  îp  h b¸o  c¸o  Öth¹icña  û   thi     U ban  ©n   nh d©n    c¸ctØnh    èng  c  ©n    ®Ó Th ®è ph bæ chØ    èn  tiªuv cho  vay  ®∙ido  ñ íng u    Th t   quy  nh. ®Þ 4. § Ò   Þ  û     ngh U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  ¾c  ¾c, L© m   ång,§ång    § L   §   Nai, Long    An, Kiªn Giang,B×nh  íc,Cµ       Ph   Mau,  ¹c    B Liªub¸o    Õt  c¸o k qu¶  iÒu    ® tra thiÖth¹icña  é     h n«ng  ©n  ã  Ön  Ých  ©y  ång bÞ   Öth¹itõ 80%   ëlªn d c di t c tr   thi       tr     theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  ®Þ t  i 3  2  ®Þ 90/1998/Q§­ TTg  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ  Ò   ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ô  ph v Ng h Nh n   ¬ (V Nghiªncøu   kinh tÕ)chË m      nhÊt  µy  ng 10/7/1998    ®Ó tæng  îp  ©n     h ph bæ chØ     tiªu cho  vay  èn   ®∙i v u    chÝnh  thøc. IV. Tr¸ch n hi Ö m  thi µ n h  h 1. Ng ©n  µng    h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ã  c tr¸chnhiÖ m       cho vay  ®∙i®óng  ôc  ch, ®èi t ng quy  nh, b¸o    Õn ®é   ùc hiÖn  u    m ®Ý    î   ®Þ   c¸o ti   th   theo  ®Þnh  ú  µo    µy    vµ  hµng  k v c¸c ng 10, 20  30  th¸ng víiThèng  c  ©n   µng     ®è Ng h Nhµ   íc(qua  ô  Ýn  ông). n  VT d
  4. 4 2. Vô   Ýn  ông   T d theo  âi tiÕn    d  ®é cho vay  µ  v b¸o c¸o  èng  c  Th ®è theo  tuÇn  ú  ùc  Ön  ngµy  ét  Çn; tæng  îp    Þ   k th hi 10  ml  h ®Ò ngh khoanh  î cña    n  c¸c ®Þa  ¬ng    èng  c  ©n  µng  µ   íctr×nh Ch Ýnh  ñ  ö  ý. ph ®Ó Th ®è Ng h Nh n     ph x l 3. Thanh    ©n   µng  µ   íccã    traNg h Nh n   tr¸chnhiÖ m   Óm    Öc    ki travi cho    vay ®óng  i t ng vµ  Õ     ®è  î   ch ®é theo quy  nh.   ®Þ 4. Gi¸m  c    ®è c¸c Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  ã  Ng h Nh n   c tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  Ng h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón n«ng   i   th«n    trªn ®Þa   µn  b cho  vay  èn  ã  Öu  v c hi qu¶, sö  ông  èn   d v vay  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   ®óng  ôc  ch, b¸o c¸o víi û   m ®Ý         ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,phèihîp víi   µnh  ã          ng c¸c c li   ªnquan  iÓn khaithùc hiÖn  ètviÖc  tr       t  cho vay  èn  ¾c  ôc  Ëu  v kh ph h qu¶  ¾ng  n h¹n theo chñ  ¬ng  ña  Ýnh  ñ.     tr c Ch ph Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. tn c hi l     k P h ô  bi Ó u  01­h h N g © n   µ ng  h µ  n íc Vi Öt N a m h N Th«ng b¸o ch Ø  tiªu ®ît I n g u å n  v è n ch o  vay u  ® ∙i   k h ¾ c  p h ô c  h ¹ n h¸n thiªn tai KÌm  theo Th«ng   è    ts 05/1998/TT­ NHNN1   µy  ng 09/6/1998 cña  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n §¬n  Þ:Tû  ng v   ®å T.T TØnh ChØ   tiªu Ghi  ó ch A B C D 1 § ¾c  ¾c L 30,00 2 B×nh  íc Ph 25,00 3 L© m   ång § 15,00 4 §ång  Nai 10,00 5 Long  An 5,00 6 KiªnGiang   5,00 7 Cµ   Mau 5,00 8 B¹c  Liªu 5,00 Céng   100,00 Ghi  ó:  Sè   èn  ch ­  v 100  û  ng  å m:  ©n   µng  µ   íc cho  ©n   t ®å g Ng h Nh n   Ng hµng N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n vay 50,00  û ®ång  µ    t  v NH N«ng   nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n tùhuy  ng     ®é 50,00 tû®ång.   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản