intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn xử lý thuế

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
113
lượt xem
1
download

Thông tư hướng dẫn xử lý thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn xử lý thuế đối với các sản phẩm XDCB, tàu đóng mới, sửa chữa lớn tàu đã hoàn thành trong năm 1998 nhưng đến ngày 31/12/98 chưa làm thủ tục để thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn xử lý thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  25/1999/TT­B T C   g µy  8 th¸ng 3 n¨ m  1999 c n H íng d É n   ö  lý thu Õ  ® èi víi x  c¸c s¶n p h È m  X D C B, tµu ® ã n g  m íi, öa   s ch÷a lín tµu ®∙ h o µ n     thµnh trong n¨ m  1998  n h n g   Õ n  n g µy  31/12/1998 ch a lµ m  thñ  ® tôc  Ó  thanh to¸n ® C¨n  §iÒu  LuËt  cø  28  thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng; §iÒu  NghÞ     21  ®Þnh  sè  28/1998/N§­   CP ngµy  11/5/1998 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ GTGT   kho¶n  §iÒu  NghÞ   vµ  5  1  dÞnh  102/1998/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­ sè  CP. §Ó       th¸ogì kÞp    thêikhã  kh¨n cho    së    c¸c c¬  s¶n  xuÊt,x©y    dùng; Bé    Tµi  chÝnh híng  dÉn  viÖc  dông  ¸p  chÝnh  s¸ch thuÕ    ®èi      víic¸c s¶n phÈm  XDCB   vµ s¶n phÈm   ®ãng    tµu  míi,söa ch÷a    ®∙  líntµu  hoµn  thµnh  nhng ®Õn  ngµy  31/12/1998 cha    lµm        thñ tôc®Ó bµn  giao,thanh    sau:   to¸nnh  I. èi tîng ¸p d ô n g:  § C¬   s¶n  së  xuÊt,x©y    dùng nép thuÕ GTGT  theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõ thùc hiÖn        c¸chîp ®ång: ­ X©y    dùng  b¶n, l¾p  Æt:  c¬    ® Bao gåm     c¸c c«ng tr×nh,h¹ng    môc c«ng  tr×nh,phÇn    c«ng viÖc  x©y dùng,l¾p  Æt.   ® ­ §ãng      míihoÆc  söa ch÷a      biÓn,tµu pha  línc¸c tµu      s«ng  biÓn  dông  sö  ®Ó   vËn    t¶ihµng    ho¸,hµnh kh¸ch vµ      c¸cmôc  ®Ých  chuyªn dïng kh¸c.     C¸c  ®ång  tr   hîp  ký  íc ngµy  31/12/1998  ®∙  vµ  hoµn  thµnh nhng cha lµm  thñ tôc bµn      giao ®Ó     thanh    to¸ngi÷a c¬  s¶n    së  xuÊt,x©y    dùng        (gäit¾tlµbªn  B)    víibªn  Æt  ® hµng  hoÆc   bªn chñ ®Çu          t(gäit¾t lµ bªn  ® îcx¸c ®Þnh  A)      ®∙  hoµn  thµnh trong n¨m    1998,® îc¸p dông        nép thuÕ theo møc    thuÕ doanh thu. II./M ø c  thu Õ, h o¸ ® ¬ n, thñ tôc kª k h ai, é p  thu Õ, h¹ch to¸n:    n 1­ Møc  thuÕ ph¶inép         îng nªu  i   ®èi víic¸c ®èi t   t¹ Môc     Itrªn®©y     lµ møc  thuÕ  doanh    tÝnh    thu vµ  trªndoanh          thu ghitrªnho¸ ®¬n  thanh  to¸n:   ­      §èi víic«ng tr×nh,h¹ng    môc c«ng tr×nh,phÇn    c«ng viÖc x©y dùng,   l¾p  Æt  hoµn  ® ®∙  thµnh  bao  cã  thÇu       vËttlµ4%,  kh«ng  bao thÇu       vËttlµ6%. ­ §èi víis¶n        phÈm  tµu biÓn, tµu    pha s«ng biÓn    : §ãng      míi lµ 1%; söa  ch÷a      línlµ2%. 2­ Thñ    ho¸ ®¬n, chøng    tôcvÒ      tõ: ­    s¶n  C¬ së  xuÊt,x©y    dùng    khi lËp ho¸ ®¬n  thanh to¸n ®èi      víic«ng  tr×nh XDCB, s¶n phÈm  tµu nªu  i t¹ Môc      I trªn®©y  ph¶i lËp    ho¸ ®¬n GTGT.  Ho¸ ®¬n    ghitæng    gi¸thanh    cã  to¸n®∙  thuÕ  doanh thu.
  2. 2 VÝ  dô: Bªn  viÕtho¸ ®¬n  B      thanh    to¸nkhèil    îng XDCB   hoµn  ®∙  thµnh cho  bªn A  theo gi¸x¸c®Þnh        theo hîp ®ång  n¨m      ký  1998    lµ100  iÖu®ång, x¸c®Þnh    tr       gi¸ vµ      ghiho¸ ®¬n GTGT   sau: nh  +    Gi¸ thanh to¸n:(ghirâ      phÇn      gi¸trÞ c«ng tr×nh hay      gi¸trÞ khèi l    îng XDCB   thùc tÕ  hoµn    ®∙  thµnh  trong n¨m    1998  theo      gi¸hîp ®ång hoÆc     haibªn  tho¶ thuËn    thanh  to¸n)lµ100  iÖu®ång.     tr   +  ThuÕ   GTGT:  (kh«ng    g¹ch chÐo  ghivµ    phÇn  nµy) +  Tæng    gi¸thanh    thuÕ   to¸ncã  :100  iÖu®ång. tr   3­ Thñ        tôckª khai,  nép  thuÕ: C¸c ®¬n  (bªnA  bªn  thuéc ®èi t   vÞ    vµ  B)     îng quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy    c¨n cø vµo  ho¸ ®¬n  GTGT     khai,tÝnh  ®Ó kª    thuÕ doanh  ph¶inép  thu    theo quy  ®Þnh  cña LuËt thuÕ    doanh    c¸c v¨n  thu vµ    b¶n  híng dÉn      thihµnh, bªn    thanh  to¸n(bªnA)      kh«ng  îctÝnh  ®   khÊu    trõkho¶n thuÕ nµy. 4­ H¹ch    to¸n:   to¸nkÕ  C¸c   îng quy  ®èi t   ®Þnh    t¹ Môc   i ITh«ng   tnµy,h¹ch to¸nvµ        quyÕt to¸nkÕt      qu¶      c¸cho¹t®éng XDCB;  ®ãng    míihoÆc   söa ch÷a      sau: líntµu nh  ­ Doanh        thu ®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp      lµgi¸ thanh    cã  to¸n®∙  thuÕ  doanh        thu.KÕ to¸nph¶n  doanh    ¸nh  thu theo    gi¸thanh  to¸nghi:   Nî  111,112,131  TK      Cã  511  TK  (Theo    gi¸thanh  to¸n) ­ ThuÕ  doanh thu ph¸tsinh    ph¶i nép  îc tÝnh        ®   trõ ®Ó tÝnh thu nhËp  chÞu  thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp.ThuÕ     doanh    thu ph¶inép    ghi: Nî  642  TK  Cã  333.1 (ChitiÕtthuÕ  TK        doanh  thu) ­ C¸c    ®¬n  mua    vÞ  c¸c s¶n phÈm, dÞch  ® îcnép  vô    thuÕ doanh    thu theo  quy ®Þnh  it¹ Môc    I Th«ng    t nµy  îc h¹ch  ®   to¸n gi¸trÞ s¶n        phÈm  XDCB,    tµu ®ãng    míitÝnh  theo gi¸thanh              to¸nghitrªnho¸ ®¬n      cã  lµgi¸®∙  thuÕ  doanh    thu ®Ó   lµm    tÝnh  c¨n cø  khÊu  hao    tµis¶n  ®Þnh. cè  III./  Tr×n h tù, thÈ m  q u y Ò n  x ö  lý thu Õ 1   s¬,thñ tôc: ­Hå      a   ­C«ng      v¨n ®Ò nghÞ  cña  së. c¬  b   ­Hîp  ®ång:  ­ §èivíi        ho¹t®éng  XDCB       lµhîp ®ång  x©y  dùng,l¾p  Æt    ® gi÷a bªn  vµ    A  B  theo ®óng    quy ®Þnh chÕ  XDCB ®é 
  3. 3 ­ §èi víis¶n        phÈm  tµu ®ãng    söa  míi vµ  ch÷a    ®ång  lµ hîp  kinh tÕ    gi÷a  bªn  Æt  ® hµng  bªn  vµ  nhËn  ®ãng, söa    ch÷a    líntµu. c  Biªn b¶n  ­    nghiÖm  thu khèi l gi¸trÞ thùc   îng      hiÖn, hoµn    thµnh ®Õn   31/12/1998: ­§èiv¬Ý        ho¹t®éng  XDCB:  + Trêng  ®∙  hîp  hoµn  thµnh nhng cha lµm  tôc bµn  thñ    giao th× ph¶icã    biªnb¶n    nghiÖm    thuËt. thu kü  +  Trêng    hoµn  hîp ®∙  thµnh nhng cha  biªnb¶n  cã    nghiÖm        thu gi¸trÞkhèi  l   îng thùc hiÖn  nghiÖm   kü    vµ  thu  thuËtth×    ph¶icã      biªnb¶n    x¸c ®Þnh      gi¸trÞ khèil    îng thùc hiÖn  x¸cnhËn    cã    cña  A. bªn  ­§èivíi         ®ãng    tµu míihoÆc   dÞch  söa  vô  ch÷a      líntµu ph¶icã:   + Biªn b¶n      x¸c ®Þnh  thuËt,chÊt l   kü     îng cña  phËn  bé  kiÓm   trachÊt l    îng s¶n phÈm  cña  ®¬n  vµ  x¸c nhËn  vÞ  cã    cña ngêi® Æt    hµng. Trêng      hîp kh«ng  cã    x¸c nhËn  cña ngêi ® Æt    hµng ph¶icã  quyÒn    uû  cho ®¬n  vÒ  vÞ  viÖc    x¸c ®Þnh  thuËt,chÊt l       ®ãng    kü     îng.§èivíitµu  míiph¶icã    thªm   x¸c nhËn  cña c¬  quan ®¨ng kiÓm. + Biªn b¶n      x¸c nhËn      gi¸trÞ tµu ®ãng    míi hoÆc       gi¸trÞ c«ng viÖc söa  ch÷a    língi÷a haibªn  vµ      A  B. C¸c  s¬    hå  trªnph¶i lµ b¶n      gèc, tr   êng hîp    lµ b¶n sao ph¶i cã      x¸c nhËn  cña  gi¸m ®èc doanh  nghiÖp. 2   ­Tr×nh    lýthuÕ tùxö    Trong    10  thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  kÓ    nhËn    v¨n b¶n,Côc    thuÕ chñ    tr×phèi  hîp víi     Côc QLV&TSNN    t¹ doanh  i nghiÖp  chøc  tæ  thÈm      trax¸c®Þnh, nÕu    ®ñ  ®iÒu  kiÖn,thñ tôc theo        quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy    ý  th× cã  kiÕn b»ng    v¨n b¶n  göivÒ  TµichÝnh    Bé    (Tæng  côc  ThuÕ). Trong      ngµy  tõngµy  thêih¹n 10  kÓ    nhËn  îchå  Tæng  ®   s¬  côc  ThuÕ   ph¶i   hoµn        tÊtthñ tôctr×nh Bé      TµichÝnh    gi¶iquyÕt. IV . T æ  c h ø c thùc hi Ö n: Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy      kÓ    ký,¸p dông cho     îng c¸c®èi t   quy ®Þnh  i t¹ Môc   ITh«ng  tnµy.§èivíi       s¶n phÈm   dang,hoµn  dë    thµnh  trong  n¨m 1999 nÕu  nép thuÕ  GTGT   lç,®¬n   sÏ ® îc xem   bÞ    vÞ      xÐt,xö      lý gi¶m  thuÕ GTGT  ph¶inép    theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  LuËt thuÕ  i 28    GTGT. C¬  quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    híng dÉn, kiÓm         traviÖc thùc hiÖn  xö    vµ  lýkÞp    thêi    ,thêigian tèi®a      hÕt  30/6/1999;trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            nÕu cã  víng m ¾c,      ®Ò nghÞ   c¸c Côc thuÕ, c¸c ®¬n  ph¶n      vÞ  ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       quyÕt. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2