intTypePromotion=1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
254
lượt xem
49
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt THUÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc Quèc héi khãa VIII, kú häp thø 10 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1991 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc Quèc héi khãa IX, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 1993. §iÒu 1 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu : 1. §iÒu 9 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 9 1. ThuÕ suÊt ®èi víi hµng nhËp khÈu gåm thuÕ suÊt th«ng thêng, thuÕ suÊt u ®·i vµ thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt : a) ThuÕ suÊt th«ng thêng ¸p dông cho hµng hãa nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ níc kh«ng cã tháa thuËn ®èi xö tèi huÖ quèc trong quan hÖ th¬ng m¹i víi ViÖt Nam. ThuÕ suÊt th«ng thêng ®îc quy ®Þnh cao h¬n kh«ng qu¸ 70% so víi thuÕ suÊt u ®·i cña tõng mÆt hµng t¬ng øng do ChÝnh phñ quy ®Þnh; b) ThuÕ suÊt u ®·i ¸p dông cho hµng hãa nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ níc cã tháa thuËn ®èi xö tèi huÖ quèc trong quan hÖ th¬ng m¹i víi ViÖt Nam. Uû ban thêng vô Quèc héi quy ®Þnh BiÓu thuÕ theo danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ vµ khung thuÕ suÊt ®èi víi tõng nhãm hµng. C¨n cø vµo BiÓu thuÕ do Uû ban thêng vô Quèc héi ban hµnh, ChÝnh phñ quy ®Þnh BiÓu thuÕ theo danh môc mÆt hµng vµ thuÕ suÊt cô thÓ ®èi víi tõng mÆt hµng; c) ThuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt ¸p dông cho hµng hãa nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ níc mµ ViÖt Nam vµ níc ®ã ®· cã tháa thuËn u ®·i ®Æc biÖt vÒ thuÕ nhËp khÈu. ChÝnh phñ quy ®Þnh thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt ®èi víi tõng mÆt hµng theo tháa thuËn ®· ®îc ký kÕt víi c¸c níc. 2. Hµng hãa nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau, ngoµi viÖc chÞu thuÕ theo kho¶n 1 cña §iÒu nµy cßn ph¶i chÞu thuÕ bæ sung : a) Hµng hãa ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi gi¸ b¸n cña hµng ®ã qu¸ thÊp so víi gi¸ th«ng thêng do ®îc b¸n ph¸ gi¸, g©y khã kh¨n cho sù ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt hµng hãa t¬ng tù cña ViÖt Nam; b) Hµng hãa ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi gi¸ b¸n cña hµng ®ã qu¸ thÊp so víi gi¸ th«ng thêng do cã sù trî cÊp cña níc xuÊt khÈu, g©y khã kh¨n cho sù ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt hµng hãa t¬ng tù cña ViÖt Nam;
  2. 2 c) Hµng hãa ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam cã xuÊt xø tõ níc mµ níc ®ã cã sù ph©n biÖt ®èi xö vÒ thuÕ nhËp khÈu hoÆc cã nh÷ng biÖn ph¸p ph©n biÖt ®èi xö kh¸c ®èi víi hµng hãa cña ViÖt Nam. ChÝnh phñ tr×nh Uû ban thêng vô Quèc héi quy ®Þnh viÖc ¸p dông møc thuÕ bæ sung trong tõng trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy." 2. §iÒu 11 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 11 §îc xÐt miÔn thuÕ trong c¸c trêng hîp : 1. Hµng nhËp khÈu chuyªn dïng phôc vô trùc tiÕp cho an ninh, quèc phßng, nghiªn cøu khoa häc vµ gi¸o dôc, ®µo t¹o; 2. ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 47 cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ §iÒu 25 cña LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc; 3. Hµng lµ quµ biÕu, quµ tÆng cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cho tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ ngîc l¹i trong møc quy ®Þnh cña ChÝnh phñ." 3. §iÒu 16 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 16 1. Tæ chøc, c¸ nh©n mçi lÇn cã hµng hãa ®îc phÐp xuÊt khÈu ph¶i kª khai, nép tê khai hµng hãa xuÊt khÈu vµ nép thuÕ cho c¬ quan thu thuÕ. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n mçi lÇn cã hµng hãa ®îc phÐp nhËp khÈu ph¶i kª khai, nép tê khai hµng hãa nhËp khÈu vµ nép thuÕ cho c¬ quan thu thuÕ n¬i cã cöa khÈu nhËp hµng hãa. Trong trêng hîp cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh ¸ch t¾c hµng hãa t¹i cöa khÈu, ChÝnh phñ quy ®Þnh thªm mét sè ®Þa ®iÓm lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng hãa. C¬ quan thu thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, lµm thñ tôc vµ thu thuÕ." 4. §iÒu 17 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 17 1. Thêi ®iÓm tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu lµ ngµy ®¨ng ký tê khai hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 2. Trong thêi h¹n t¸m giê lµm viÖc, kÓ tõ khi ®¨ng ký tê khai hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu, c¬ quan thu thuÕ th«ng b¸o chÝnh thøc cho ®èi tîng nép thuÕ sè thuÕ ph¶i nép. §èi víi mét sè mÆt hµng cã sè lîng nhËp khÈu lín hoÆc ph¶i cã gi¸m ®Þnh phøc t¹p th× thêi h¹n th«ng b¸o thuÕ cã thÓ ®îc kÐo dµi nhng kh«ng qu¸ ba ngµy lµm viÖc. ChÝnh phñ quy ®Þnh tõng mÆt hµng cô thÓ trong trêng hîp viÖc gi¸m ®Þnh ph¶i kÐo dµi qu¸ ba ngµy. 3. Thêi h¹n nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®îc quy ®Þnh nh sau : a) §èi víi hµng xuÊt khÈu lµ mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o chÝnh thøc cña c¬ quan thu thuÕ vÒ sè thuÕ ph¶i nép; b) §èi víi hµng lµ vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®îc nép thuÕ trong thêi h¹n chÝn th¸ng, kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ
  3. 3 nhËn ®îc th«ng b¸o chÝnh thøc cña c¬ quan thu thuÕ vÒ sè thuÕ ph¶i nép. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, thêi h¹n nép thuÕ cã thÓ ®îc gia h¹n phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt, dù tr÷ vËt t, nguyªn liÖu cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; c) §èi víi hµng t¹m xuÊt, t¸i nhËp hoÆc t¹m nhËp, t¸i xuÊt lµ mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy hÕt thêi h¹n t¹m xuÊt, t¸i nhËp hoÆc t¹m nhËp, t¸i xuÊt theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; d) §èi víi hµng lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhËp khÈu ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt lµ ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o chÝnh thøc cña c¬ quan thu thuÕ vÒ sè thuÕ ph¶i nép; ®) §èi víi hµng tiªu dïng nhËp khÈu th× ph¶i nép xong thuÕ tríc khi nhËn hµng. Trong trêng hîp cã b¶o l·nh vÒ sè tiÒn nép thuÕ cña c¸c tæ chøc tÝn dông hoÆc c¸c tæ chøc kh¸c ®îc phÐp thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng ng©n hµng theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông, th× thêi h¹n nép thuÕ lµ ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o chÝnh thøc cña c¬ quan thu thuÕ vÒ sè thuÕ ph¶i nép. Qu¸ thêi h¹n nép thuÕ nãi trªn mµ ®èi tîng nép thuÕ cha nép thuÕ th× tæ chøc b¶o l·nh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nép sè tiÒn thuÕ ®ã thay cho ®èi tîng nép thuÕ." 5. §iÒu 20 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 20 §èi tîng nép thuÕ vi ph¹m LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu th× bÞ xö lý nh sau: 1. Nép chËm tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t so víi ngµy quy ®Þnh ph¶i nép hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ th× ngoµi viÖc nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t, mçi ngµy nép chËm cßn ph¶i nép ph¹t b»ng 0,1% (mét phÇn ngh×n) sè tiÒn chËm nép; 2. Kh«ng thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ; 3. Khai man thuÕ, trèn thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t tiÒn tõ mét ®Õn n¨m lÇn sè tiÒn thuÕ gian lËn; 4. Kh«ng nép thuÕ, nép ph¹t theo quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ th× bÞ c- ìng chÕ thi hµnh b»ng c¸c biÖn ph¸p sau ®©y : a) TrÝch tiÒn göi cña ®èi tîng nép thuÕ t¹i ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, kho b¹c ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t. Ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, kho b¹c cã tr¸ch nhiÖm trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña ®èi tîng nép thuÕ ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ cña c¬ quan thuÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn tríc khi thu nî; b) Gi÷ hµng hãa, tang vËt ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t;
  4. 4 c) Kª biªn tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t cßn thiÕu; d) C¬ quan h¶i quan kh«ng ®îc lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu cho chuyÕn hµng tiÕp theo cña ®èi tîng nép thuÕ cho ®Õn khi ®èi tîng ®ã nép ®ñ sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t; 5. NÕu ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn cã sù gian lËn, trèn thuÕ, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t trong thêi h¹n n¨m n¨m trë vÒ tríc, kÓ tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn cã sù gian lËn, trèn thuÕ; trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ nhÇm lÉn trong kª khai, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu hoÆc hoµn tr¶ tiÒn thuÕ ®ã trong thêi h¹n mét n¨m trë vÒ tríc, kÓ tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn cã sù nhÇm lÉn ®ã; 6. Trèn thuÕ víi sè lîng lín hoÆc ®· bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ mµ cßn vi ph¹m hoÆc cã hµnh vi vi ph¹m nghiªm träng kh¸c th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ThÈm quyÒn, thñ tôc, tr×nh tù xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2 LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999. §iÒu 3 ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®· ban hµnh cho phï hîp víi LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa X, kú häp thø ba th«ng qua ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2