Luyện từ và câu - TỪ TRÁI NGHĨA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
482
lượt xem
37
download

Luyện từ và câu - TỪ TRÁI NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái nghĩa. - Biết tìm từ trái nghĩa trong câu và đặt câu với từ trái nghĩa. - Phô tô cô pi vài trang Từ điển tiếng Việt. - 3,4 tờ phiếu khổ to.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - TỪ TRÁI NGHĨA

  1. Luy n t và câu: T TRÁI NGHĨA I. M c tiêu, nhi m v : - Hi u th nào là t trái nghĩa, tác d ng c a t trái nghĩa. - Bi t tìm t trái nghĩa trong câu và t câu v i t trái nghĩa. II. dùng d y h c: - Phô tô cô pi vài trang T i n ti ng Vi t. - 3,4 t phi u kh to. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra bài cũ: (4’) - Ki m tra 3 HS - HS 1 làm l i BT1 ( i n các t xách, eo, khiêng, k p, vác vào ch
  2. tr ng trong o n văn) - GV nh n xét - 2 HS làm BT3: c o n văn miêu t màu s c ti t t p làm văn trư c. 2. Nh n xét: (12’) Ho t ng 1: Hư ng d n làm BT1 (6’) - Cho HS c yêu c u c a BT1 - 1 HS c to, c l p l ng nghe. - GV giao vi c + Các em tìm nghĩa c a t phi nghĩa và t chính nghĩa trong t i n - HS nh n vi c + So sánh nghĩa c a hai t - Cho HS làm bài -HS làm bài cá nhân ( ho c theo
  3. nhóm) - Cho HS trình bày k t qu bài - M t s cá nhân trình bày ( ho c làm i di n các nhóm trình bày) - GV nh n xét và ch t l i k t qu - L p nh n xét úng Ho t ng 2: Hư ng d n HS làm BT2 (3’) - HS tra t i n tìm nghĩa ( Cách ti n hành như BT1) - GV nh n xét và ch t l i. Ho t ng 3: Hư ng d n HS làm BT2 (3’) ( Cách ti n hành như BT1) - GV nh n xét và ch t l i. 3. Ghi nh : (3’)
  4. - Cho HS c l i ph n Ghi nh - 1 HS c to, c l p c th m trong SGK theo - Cho HS tìm ví d . - 2 HS tìm ví d v t trái nghĩa và gi i thích t . 4. Luy n t p: (13’) Ho t ng 1: Hư ng d n HS làm BT1 - Cho HS c yêu c u c a BT1 - 1 HS c to, l p c th m theo - GV giao vi c: các em tìm các c p t trái nghĩa trong các câu a,b,c,d - Cho HS làm bài - HS làm bài cá nhân, dùng bút chì g ch chân t trái nghĩa có trong 4 câu
  5. - Cho HS trình bày k t qu - Vài HS phát bi u ý ki n v các c p t trái nghĩa - GV nh n xét và ch t l i các c p t trái nghĩa Ho t ng 2: Hư ng d n HS làm BT2 - Cho HS c yêu c u c a BT1 - 1 HS c to, l p c th m theo - GV giao vi c: + Các em c l i 4 câu a,b,c,d + Các em tìm t trái nghĩa v i t h p i n vào ch tr ng trong câu a, t trái nghĩa v i t rách i n vào ch tr ng trong câu b, t trái nghĩa v i t trên i n vào ch tr ng trong câu c, t trái nghĩa v i t xa và t mua
  6. i n vào ch tr ng trong câu d. - Cho HS làm bài ( GV dán lên - 3 HS lên b ng làm trên phi u b ng l p 3 t phi u ã chu n b trư c) - Các HS còn l i làm vào gi y nháp - Cho HS trình bày k t qu - 3 HS làm bài trên phi u trình bày. - L p nh n xét - GV nh n xét và ch t l i Ho t ng 3: Hư ng d n HS làm BT3 ( Cách ti n hành như BT2) - Làm vi c theo nhóm - GV ch t l i l i gi i úng - i di n nhóm lên trình bày
  7. Ho t ng 4: Hư ng d n HS làm BT4 - GV giao vi c: + Các em ch n 1 c p t trái nghĩa BT3 + t 2 câu ( m i câu ch a m t t trong c p t trái nghĩa v a ch n) - Cho HS làm bài - M i HS ch n 1 c p t trái nghĩa và t câu - Cho HS trình bày - M t s HS nói câu c a mình t - L p nh n xét - GV nh n xét và khen nh ng HS t câu hay
  8. 5. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà gi i nghĩa các t BT 3. - D n HS v nhà chu n b trư c bài h c ti t t i. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản