intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.738
lượt xem
63
download

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý.... năm.... Tên đơn vị: ………………………………………………

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

  1. 19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý.... năm.... Tên đơn vị: …………………………………………………………. Mã số thuế: ………………………………………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………. Đơn vị tính: Số Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ trong kỳ Ký Ký Tồn cuối kỳ Tên hiệu Số mua/ Trong đó hiệu Số tồn đầu Tổng số sử dụng, STT loại mẫu phát hành Biên Tổng kỳ xóa bỏ, mất, hủy Số Xóa bỏ Mất Hủy Biên lai Biên trong kỳ lai số lượng lai Đến Đến Đến đã sử Số Số Số Từ Đến Số Từ số Từ số Từ số Cộng Số Số Số số số số dụng lượng lượng lượng số số lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ví dụ: Biên lai thu tiền phí, LP không in sẵn mệnh giá
  2. NGƯỜI LẬP BIỂU ………Ngày … tháng …năm. ……. (Ký, ghi rõ họ, tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản