intTypePromotion=1

Mẫu đơn đề nghị thay đổi các nội dung thuốc thú y thuỷ sản

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
208
lượt xem
15
download

Mẫu đơn đề nghị thay đổi các nội dung thuốc thú y thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị thay đổi các nội dung thuốc thú y thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị thay đổi các nội dung thuốc thú y thuỷ sản

  1. Mẫu đơn đề nghị thay đổi các nội dung thuốc thú y thuỷ sản Tên cơ sở……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : ………… Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc . (Địa danh), ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN Kính gửi: Cục Thú y - Căn cứ Pháp lệnh Thú y; - Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. - Căn cứ Qui chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý,cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ- BTS ngày….tháng……năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản. Tên cơ sở đề nghị :…………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………...................................................................................... Số điện thoại:………….. ……………Số Fax:……......................................................... Email:………………………………..………………................................................... Xin giải trình chi tiết về sản phẩm xin thay đổi như sau: T.T Tên sản phẩm, Phân loại Nội dung thay đổi Lý do số giấy CNLH Thuốc Sản phẩm TY XLCTMT Đề nghị Cục Thú y xem xét, giải quyết. Nơi nhận: ĐẠI DIỆN CƠ SỞ - Như trên ( ký tên, đóng dấu) - Lưu Công ty
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2