intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục

Chia sẻ: Hoàng Thị Tuyết Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
342
lượt xem
15
download

Mẫu tờ trình về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ trình về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục căn cứ vào Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi và một số Thông tư, công văn, nghị định khác. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu tờ trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục

 Mẫu tờ trình về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục nêu lên các vấn đề như: Căn cứ đề nghị công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục; các mức độ, cấp đạt chuẩn; nhiệm vụ công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ...Dưới đây là chia sẻ nội dung của tài liệu:

 
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ …………….
     
 
Số  ……./TTr-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
……………., ngày …..tháng…..năm…..
 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận xã ……………
đạt chuẩn Phổ cập giáo dục năm …..
 
Kính gửi:          - UBND huyện ……………….………………………………………………………………....................;
                         - Phòng GD - ĐT huyện ………………..………………………………………………...........................
 
Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi;
Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục Tiểu học và Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi;
Căn cứ công văn số: 3420/THPT ngày 23/04/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ công văn số…../PGD&ĐT ngày…../…../…..của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện …………………Về việc hướng dẫn nhiệm vụ, công tác phổ cập giáo dục và xoá mù chữ năm…..;
UBND xã ………………… tổ chức tự kiểm tra, đánh giá công tác Phổ cập giáo dục năm….., kết quả địa phương đã hoàn thành các tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Phổ cập giáo dục Tiểu học và Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm …..
Vậy UBND xã …………………kính đề nghị UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận xã …………………:
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm …..
Đạt chuẩn mức….. về Phổ cập giáo dục Tiểu học và Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm …..
Đạt chuẩn mức…..về Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm …..
UBND xã ………………… tổ chức tự kiểm tra, đánh giá công tác Phổ cập giáo dục năm….., kết quả địa phương đã hoàn thành các tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Phổ cập giáo dục Tiểu học và Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm …..
Vậy UBND xã …………………kính đề nghị UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận xã …………………:
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm …..
Đạt chuẩn mức….. về Phổ cập giáo dục Tiểu học và Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm …..
Đạt chuẩn mức…..về Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm …..
Nơi nhận:                                                     
- Như trên;
- Lưu VP.
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ …………………
                   CHỦ TỊCH
 
Hãy đăng nhập và tải tài liệu miễn phí về máy để có thể tham khảo đầy đủ và chi tiết nội dung của mẫu tờ trình trên.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2