Nghị định CP về việc đền bù khi nhà nước thu hồi đất

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
147
lượt xem
42
download

Nghị định CP về việc đền bù khi nhà nước thu hồi đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định của chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho các mục đính an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định CP về việc đền bù khi nhà nước thu hồi đất

 1. chÝnh phñ céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 22 /1998/N§-CP -------------------------------------------------------- M 310 Hμ Néi, ngμy 24 th¸ng 4 n¨m 1998 NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ VÒ viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt ®Ó sö dông vμo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng ___ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngμy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngμy 14 th¸ng 7 n¨m 1993; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh, Bé tr−ëng Bé X©y dùng, Tæng côc tr−ëng Tæng côc §Þa chÝnh, Tr−ëng Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh : Ch−¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ¸p dông NghÞ ®Þnh nμy quy ®Þnh vÒ viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt ®Ó sö dông vμo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 1993 : 1. §Êt sö dông vμo môc ®Ých quèc phßng, an ninh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nμy lμ ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 65 cña LuËt §Êt ®ai vμ ®−îc quy ®Þnh chi tiÕt t¹i NghÞ ®Þnh sè 09/CP ngμy 12/ th¸ng 02 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é qu¶n lý sö dông ®Êt quèc phßng, an ninh. 2. §Êt sö dông vμo môc ®Ých lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng gåm : a) §Êt sö dông x©y dùng ®−êng giao th«ng, cÇu, cèng, vØa hÌ, hÖ thèng cÊp, tho¸t n−íc, s«ng, hå, ®ª, ®Ëp, kªnh m−¬ng vμ c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi kh¸c, tr−êng häc, c¬ quan nghiªn cøu khoa häc, bÖnh viÖn, tr¹m x¸,
 2. 2 chî, c«ng viªn, v−ên hoa, khu vui ch¬i cho trÎ em, qu¶ng tr−êng, s©n vËn ®éng, c¬ së huÊn luyÖn thÓ dôc thÓ thao, nhμ thi ®Êu thÓ thao, s©n bay, bÕn c¶ng, bÕn tμu, bÕn xe, v−ên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, khu an d−ìng; b) §Êt sö dông x©y dùng nhμ m¸y thuû ®iÖn, tr¹m biÕn thÕ ®iÖn, hå n−íc dïng cho c«ng tr×nh thuû ®iÖn, ®−êng d©y t¶i ®iÖn, ®−êng d©y th«ng tin, ®−êng èng dÉn dÇu, ®−êng èng dÉn khÝ, ®μi khÝ t−îng thuû v¨n, c¸c lo¹i tr¹m quan tr¾c phôc vô viÖc nghiªn cøu vμ dÞch vô c«ng céng, kho tμng dù tr÷ quèc gia; c) §Êt sö dông x©y dùng trô së lμm viÖc cña c¬ quan Nhμ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; d) §Êt sö dông x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuéc c¸c ngμnh vμ lÜnh vùc sù nghiÖp vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, khoa häc, kü thuËt, vμ c¸c lÜnh vùc sù nghiÖp kinh tÕ kh¸c cña c¬ quan Nhμ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; ®) §Êt do tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoμi sö dông cho dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp , khu c«ng nghÖ cao, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, khu du lÞch vμ c¸c dù ¸n ®Çu t− kh¸c ®· ®−îc c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cÊp phÐp ®Çu t− theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; e) §Êt sö dông cho dù ¸n ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ míi, c¸c khu d©n c− tËp trung vμ c¸c khu d©n c− kh¸c ®· ®−îc c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; g) §Êt sö dông cho c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c vμ c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt kh¸c do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh; h) §Êt sö dông x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng Ých vμ c«ng céng kh¸c kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh cña ®Þa ph−¬ng do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quy ®Þnh. §iÒu 2. §èi t−îng ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i Tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi ®−îc Nhμ n−íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt (gäi chung lμ ng−êi sö dông ®Êt) ®Ó sö dông vμo môc ®Ých quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nμy cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt vμ tμi s¶n hiÖn cã g¾n liÒn víi ®Êt theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nμy. §iÒu 3. §èi t−îng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i 1. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n−íc cã ®Êt bÞ thu håi (gäi chung lμ ng−êi bÞ thu håi ®Êt) ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt ®Ó sö dông vμo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng
 3. 3 céng ph¶i lμ ng−êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nμy. 2. Ng−êi ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ tμi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt bÞ thu håi ph¶i lμ ng−êi së h÷u hîp ph¸p tμi s¶n ®ã, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. ViÖc ®Òn bï thiÖt h¹i khi thu håi ®Êt cña tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi, tæ chøc quèc tÕ, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoμi ®· ®−îc Nhμ n−íc ViÖt Nam cho thuª ®Êt gi¶i quyÕt theo quyÕt ®Þnh riªng cña Thñ t−íng ChÝnh phñ. 4. ViÖc sö dông ®Êt phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh c«ng Ých cña lμng, x· b»ng h×nh thøc huy ®éng sù ®ãng gãp cña d©n th× kh«ng ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nμy. §iÒu 4. Ph¹m vi ®Òn bï thiÖt h¹i 1. §Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt cho toμn bé diÖn tÝch ®Êt thu håi theo quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng II cña NghÞ ®Þnh nμy; 2. §Òn bï thiÖt h¹i vÒ tμi s¶n hiÖn cã bao gåm c¶ c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt g¾n liÒn víi ®Êt thu håi; 3. Trî cÊp ®êi sèng vμ s¶n xuÊt cho nh÷ng ng−êi ph¶i di chuyÓn chç ë, di chuyÓn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh; 4. Tr¶ chi phÝ chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp cho ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi mμ ph¶i chuyÓn nghÒ nghiÖp; 5. Tr¶ c¸c chi phÝ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn ®Òn bï, di chuyÓn, gi¶i phãng mÆt b»ng. Ch−¬ng II §Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt §iÒu 5. Nguyªn t¾c ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt Khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt ®Ó sö dông vμo c¸c môc ®Ých quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nμy, tuú tõng tr−êng hîp cô thÓ, ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi ®−îc ®Òn bï b»ng tiÒn, nhμ ë hoÆc b»ng ®Êt. Khi thùc hiÖn ®Òn bï b»ng ®Êt hoÆc b»ng nhμ ë mμ cã chªnh lÖch vÒ diÖn tÝch hoÆc gi¸ trÞ th× phÇn chªnh lÖch ®−îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9, §iÒu 10, §iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh nμy. §iÒu 6. §iÒu kiÖn ®Ó ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt
 4. 4 Ng−êi bÞ Nhμ n−íc thu håi ®Êt ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i ph¶i cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y : 1. Cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; 2. Cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt cña c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; 3. Cã giÊy tê chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Cã giÊy tê thanh lý, hãa gi¸, mua nhμ thuéc së h÷u Nhμ n−íc cïng víi nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc quyÕt ®Þnh giao nhμ ë hoÆc cÊp nhμ ë g¾n liÒn víi ®Êt ë thuéc së h÷u Nhμ n−íc cña c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn; 5. B¶n ¸n cã hiÖu lùc thi hμnh cña Tßa ¸n nh©n d©n vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp nhμ ë g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt hoÆc quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai; 6. Tr−êng hîp kh«ng cã c¸c giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4 vμ kho¶n 5 §iÒu nμy, ng−êi bÞ thu håi ®Êt ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i ph¶i cã c¸c giÊy tê chøng minh ®−îc ®Êt bÞ thu håi lμ ®Êt ®· sö dông æn ®Þnh tr−íc ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y : a) §Êt ®· sö dông æn ®Þnh tr−íc ngμy 08 th¸ng 01 n¨m 1988 ®−îc ñy ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn x¸c nhËn; b) §−îc c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña Nhμ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, ChÝnh phñ C¸ch m¹ng L©m thêi Céng hßa miÒn Nam ViÖt Nam vμ Nhμ n−íc Céng hßa X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam mμ ng−êi ®−îc giao ®Êt vÉn tiÕp tôc sö dông ®Êt tõ ®ã ®Õn ngμy bÞ thu håi; c) Cã giÊy tê hîp lÖ do c¬ quan cã thÈm quyÒn thuéc chÕ ®é cò cÊp cho ng−êi sö dông ®Êt, mμ ng−êi ®ã vÉn sö dông liªn tôc tõ khi ®−îc cÊp ®Õn ngμy ®Êt bÞ thu håi; d) Cã giÊy tê mua, b¸n ®Êt tr−íc ngμy 18 th¸ng 12 n¨m 1980 hoÆc cã giÊy tê chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt trong thêi gian tõ 18 th¸ng 12 n¨m 1980 ®Õn ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 cña ng−êi sö dông ®Êt hîp ph¸p ®−îc ñy ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn x¸c nhËn;
 5. 5 ®) Cã giÊy tê mua, b¸n nhμ vμ tμi s¶n g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt tr−íc ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 1993; e) Cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹m thêi do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng cÊp hoÆc ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh, Së §Þa chÝnh cÊp theo uû quyÒn cña ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng hoÆc cã tªn trong sæ ®Þa chÝnh nay vÉn tiÕp tôc sö dông; 7. Ng−êi nhËn chuyÓn nh−îng, chuyÓn ®æi, thõa kÕ, tÆng, cho quyÒn sö dông ®Êt hoÆc nhμ g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt mμ ®Êt ®ã cña ng−êi sö dông thuéc ®èi t−îng cã ®ñ mét trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4, kho¶n 5, kho¶n 6 §iÒu nμy nh−ng ch−a lμm thñ tôc sang tªn tr−íc b¹; 8. Ng−êi tù khai hoang ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lμm muèi tr−íc ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 vμ liªn tôc sö dông cho ®Õn khi thu håi ®Êt, kh«ng cã tranh chÊp vμ lμm ®Çy ®ñ nghÜa vô tμi chÝnh cho Nhμ n−íc; §iÒu 7. Ng−êi kh«ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt Ng−êi bÞ thu håi ®Êt kh«ng cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nμy hoÆc t¹i thêi ®iÓm sö dông ®Êt vi ph¹m quy ho¹ch ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vμ ®· c«ng bè hoÆc vi ph¹m hμnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh, ng−êi chiÕm ®Êt tr¸i phÐp, th× khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt kh«ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt. Trong tr−êng hîp xÐt thÊy cÇn hç trî th× ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng xem xÐt quyÕt ®Þnh ®èi víi tõng tr−êng hîp cô thÓ. §iÒu 8. Gi¸ ®Êt ®Ó tÝnh ®Òn bï thiÖt h¹i Gi¸ ®Êt ®Ó tÝnh ®Òn bï thiÖt h¹i do Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh cho tõng dù ¸n theo ®Ò nghÞ cña Së Tμi chÝnh - VËt gi¸, cã sù tham gia cña c¸c ngμnh cã liªn quan. Gi¸ ®Êt ®Ó tÝnh ®Òn bï thiÖt h¹i ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ ®Êt cña ®Þa ph−¬ng ban hμnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ nh©n víi hÖ sè K ®Ó ®¶m b¶o gi¸ ®Êt tÝnh ®Òn bï phï hîp víi kh¶ n¨ng sinh lîi vμ gi¸ chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt ë ®Þa ph−¬ng. Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hÖ sè K sau khi cã ý kiÕn cña Bé X©y dùng, Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Tæng côc §Þa chÝnh, Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ.
 6. 6 §iÒu 9. §Òn bï thiÖt h¹i ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt lμm muèi, ®Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 1. Khi thu håi ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt lμm muèi, ®Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n th× ng−êi bÞ thu håi ®Êt ®−îc ®Òn bï b»ng ®Êt theo diÖn tÝch vμ h¹ng ®Êt cña ®Êt bÞ thu håi. NÕu kh«ng cã ®Êt ®Òn bï th× ng−êi bÞ thu håi ®Êt ®−îc ®Òn bï b»ng tiÒn theo gi¸ ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nμy. Trong tr−êng hîp diÖn tÝch ®Êt ®−îc ®Òn bï nhá h¬n diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi th× ng−êi bÞ thu håi ®Êt ®−îc ®Òn bï b»ng tiÒn phÇn ®Êt chªnh lÖch ®ã; Trong tr−êng hîp ®Êt ®Òn bï cã gi¸ ®Êt thÊp h¬n cña ®Êt bÞ thu håi th× ng−êi bÞ thu håi ®Êt ®−îc ®Òn bï b»ng tiÒn phÇn chªnh lÖch ®ã, nÕu ®Êt ®Òn bï cã gi¸ ®Êt cao h¬n gi¸ ®Êt cña ®Êt bÞ thu håi th× ng−êi ®−îc nhËn ®Êt ®Òn bï kh«ng ph¶i nép tiÒn phÇn chªnh lÖch ®ã. 2. NÕu ®Êt bÞ thu håi lμ ®Êt do Nhμ n−íc giao sö dông t¹m thêi, ®Êt cho thuª, ®Êt ®Êu thÇu, th× ng−êi bÞ thu håi ®Êt kh«ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt nh−ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i chi phÝ ®· ®Çu t− vμo ®Êt. 3. Ng−êi bÞ thu håi ®Êt lμ ng−êi lμm n«ng nghiÖp, nh−ng kh«ng thuéc ®èi t−îng ®−îc ®Òn bï theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nμy, sau khi bÞ thu håi ®Êt, ng−êi ®ã kh«ng cßn ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng xem xÐt vμ nÕu cã ®iÒu kiÖn sÏ ®−îc giao ®Êt míi. 4. Tr−êng hîp ®Êt thu håi thuéc quü ®Êt c«ng Ých cña x· theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 45 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 1993 hoÆc ®Êt cña x· ch−a giao cho ai sö dông th× ng−êi ®−îc Nhμ n−íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i ®Êt b»ng tiÒn cho Ng©n s¸ch x·. Ng−êi ®ang sö dông ®Êt c«ng Ých cña x· ®−îc ñy ban nh©n d©n x· ®Òn bï thiÖt h¹i chi phÝ ®· ®Çu t− vμo ®Êt. §iÒu 10. §Òn bï thiÖt h¹i ®èi víi ®Êt ë t¹i ®« thÞ 1. §Êt ®« thÞ lμ ®Êt ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 55 LuËt ®Êt ®ai vμ ®−îc quy ®Þnh chi tiÕt t¹i NghÞ ®Þnh sè 88/CP ngμy 17 th¸ng 8 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý vμ sö dông ®Êt ®« thÞ. §Êt ®−îc quy ho¹ch ®Ó x©y dùng ®« thÞ nh−ng ch−a cã c¬ së h¹ tÇng, th× kh«ng ®−îc ®Òn bï nh− ®Êt ®« thÞ, mμ ®Òn bï theo gi¸ ®Êt ®ang chÞu thuÕ sö dông ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt nh©n víi hÖ sè K cho phï hîp. 2. §Êt ë t¹i ®« thÞ lμ ®Êt ®−îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 60/CP ngμy 15 th¸ng 7 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ quyÒn së h÷u nhμ ë vμ quyÒn sö dông ®Êt ë t¹i ®« thÞ.
 7. 7 3. §Êt bÞ thu håi lμ ®Êt ë th× ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i b»ng tiÒn, nhμ ë hoÆc ®Êt ë t¹i khu t¸i ®Þnh c−. DiÖn tÝch ®Êt ë ®Òn bï cho mçi hé gia ®×nh theo h¹n møc ®Êt ë do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quy ®Þnh, nh−ng kh«ng v−ît qu¸ diÖn tÝch cña ®Êt bÞ thu håi; møc tèi ®a ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i b»ng ®Êt t¹i n¬i ë míi do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quy ®Þnh cho phï hîp víi ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Trong tr−êng hîp ®Êt ë bÞ thu håi lín h¬n diÖn tÝch ®Êt ë ®−îc ®Òn bï th× ng−êi bÞ thu håi ®Êt ë cã thÓ ®−îc ®Òn bï thªm mét phÇn diÖn tÝch ®Êt ë tuú theo quü ®Êt cña ®Þa ph−¬ng, phÇn cßn l¹i th× ®−îc ®Òn bï b»ng tiÒn. Tr−êng hîp ®Êt ë bÞ thu håi nhá h¬n diÖn tÝch ®Êt ®−îc ®Òn bï, nguêi ®−îc ®Òn bï ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi phÇn diÖn tÝch ®Êt chªnh lÖch ®ã. 4. §èi víi ®Êt ë thu håi thuéc néi thμnh ®« thÞ lo¹i I vμ lo¹i II th× chñ yÕu ®Òn bï b»ng nhμ ë hoÆc b»ng tiÒn. ViÖc nhËn nhμ ë hay nhËn tiÒn do ng−êi ®−îc ®Òn bï quyÕt ®Þnh. Gi¸ nhμ ë ®Ó tÝnh ®Òn bï lμ gi¸ nhμ ë do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quy ®Þnh trªn c¬ së gi¸ chuÈn tèi thiÓu nhμ ë x©y dùng míi do ChÝnh phñ ban hμnh. ViÖc ®Òn bï b»ng ®Êt ë thuéc néi thμnh ®« thÞ lo¹i I, lo¹i II cho ng−êi cã ®Êt ë bÞ thu håi chØ ®−îc thùc hiÖn trong c¸c tr−êng hîp: cã dù ¸n t¸i ®Þnh c− ë ngay khu vùc thu håi ®Êt, t¸i ®Þnh c− ë c¸c khu quy ho¹ch khu d©n c− hoÆc c¸c khu d©n c− kh¸c thuéc néi ®« thÞ ®ã ®· ®−îc c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Ng−êi ®−îc ®Òn bï ®Êt ë thuéc néi thμnh ph¶i lμ ng−êi bÞ thu håi ®Êt ë thuéc néi thμnh ®« thÞ ®ã. NÕu ng−êi cã ®Êt ë bÞ thu håi kh«ng nhËn nhμ, tiÒn hoÆc t¸i ®Þnh c− ë néi ®« thÞ, mμ xin ®−îc nhËn ®Êt ë thuéc khu vùc ngo¹i thμnh th× ngoμi møc ®Òn bï ®−îc h−ëng theo quy ®Þnh cßn ®−îc trî cÊp mét kho¶n tiÒn b»ng 10% gi¸ trÞ cña ®Êt bÞ thu håi. 5. §èi víi ®Êt ë thu håi t¹i c¸c ®« thÞ kh¸c kh«ng thuéc néi ®« thÞ lo¹i I vμ lo¹i II th× ®Òn bï b»ng ®Êt, b»ng tiÒn hoÆc nhμ ë theo ®Ò nghÞ cña ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi. Tr−êng hîp ë néi ®« thÞ kh«ng cßn ®Êt ®Ó ®Òn bï th× ®Òn bï b»ng ®Êt ë ngo¹i ®« thÞ. 6. §èi víi ®Êt ®« thÞ ë nh÷ng n¬i míi ®« thÞ ho¸, tr−íc n¨m 1993 cßn lμ n«ng th«n hoÆc cã ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt: hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã khu«n viªn ®Êt réng trong ®ã cã ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp th× ®−îc ®Òn bï theo gi¸ ®Êt ë t¹i ®« thÞ theo møc diÖn tÝch ®Êt ë tèi ®a do ®Þa ph−¬ng quy ®Þnh. PhÇn diÖn tÝch cßn l¹i ®−îc ®Òn bï b»ng tiÒn theo gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp nh©n víi hÖ sè K cho phï hîp. §iÒu 11. §Òn bï thiÖt h¹i ®èi víi ®Êt ë thuéc n«ng th«n 1. §Êt ë cña mçi hé gia ®×nh n«ng th«n bao gåm ®Êt ®Ó lμm nhμ ë vμ c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho ®êi sèng cña gia ®×nh.
 8. 8 Ng−êi bÞ thu håi ®Êt ®−îc ®Òn bï b»ng ®Êt cã cïng môc ®Ých sö dông, nh−ng møc tèi ®a ®−îc ®Òn bï b»ng ®Êt t¹i n¬i ë míi lμ møc ®Êt ë theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 54 LuËt §Êt ®ai, nÕu cã chªnh lÖch vÒ gi¸ ®Êt th× ®−îc ®Òn bï b»ng tiÒn cho phÇn chªnh lÖch ®ã. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt kh«ng cã ®Êt ®Ó ®Òn bï th× ®Òn bï thiÖt h¹i b»ng tiÒn theo gi¸ ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nμy. 2. §èi víi nh÷ng vïng n«ng th«n cã tËp qu¸n nhiÒu thÕ hÖ cïng chung sèng trong mét hé hoÆc cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Æc biÖt th× møc ®−îc ®Òn bï b»ng ®Êt cã thÓ cao h¬n, nh−ng tèi ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn møc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy vμ kh«ng v−ît qu¸ diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi. §iÒu 12. Xö lý mét sè tr−êng hîp cô thÓ vÒ ®Êt ë 1. Tr−êng hîp diÖn tÝch ®Êt cßn l¹i sau thu håi nhá h¬n diÖn tÝch theo møc quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 vμ §iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh nμy, nÕu chñ sö dông ®Êt cã nhu cÇu tiÕp tôc sö dông th× ®−îc gi÷ l¹i, nh−ng ph¶i sö dông theo quy ho¹ch; tr−êng hîp phÇn diÖn tÝch ®Êt ë cßn l¹i kh«ng ®ñ ®Ó x©y dùng nhμ ë, th× khuyÕn khÝch hä chuyÓn nh−îng cho hé l©n cËn hoÆc yªu cÇu Nhμ n−íc thu håi phÇn diÖn tÝch nμy vμ ®−îc ®Òn bï nh− phÇn ®Êt bÞ thu håi. 2. Tr−êng hîp ®Êt ®ang sö dông lμ ®Êt giao ®Ó sö dông t¹m thêi, ®Êt cho thuª, ®Êt ®Êu thÇu, khi Nhμ n−íc thu håi th× ng−êi sö dông ®Êt kh«ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt nh−ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i chi phÝ ®· ®Çu t− vμo ®Êt. 3. Ng−êi bÞ thu håi ®Êt ë kh«ng thuéc ®èi t−îng ®−îc ®Òn bï nh− quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nμy, nÕu cßn n¬i ë kh¸c th× kh«ng ®−îc giao ®Êt míi; tr−êng hîp kh«ng cßn n¬i ë nμo kh¸c th× ®−îc xem xÐt giao ®Êt míi vμ ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt hoÆc ®−îc mua nhμ ë. §iÒu 13. §Òn bï thiÖt h¹i ®èi víi ®Êt chuyªn dïng 1. C¬ quan Nhμ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ lùc l−îng vò trang nh©n d©n ®−îc Nhμ n−íc giao ®Êt mμ kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt hoÆc ®· nép tiÒn sö dông ®Êt b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhμ n−íc th× khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt kh«ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt, nh−ng ®−îc Nhμ n−íc xem xÐt giao ®Êt míi vμ ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i chi phÝ ®· ®Çu t− vμo ®Êt, nÕu tiÒn ®ã kh«ng thuéc nguån vèn cña ng©n s¸ch Nhμ n−íc. 2. Doanh nghiÖp nhμ n−íc, doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ, doanh nghiÖp t− nh©n ®−îc Nhμ n−íc cho thuª ®Êt hoÆc giao ®Êt mμ kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt hoÆc nép tiÒn sö dông ®Êt b»ng tiÒn thuéc nguån
 9. 9 vèn cña ng©n s¸ch Nhμ n−íc th× khi Nhμ n−íc thu håi kh«ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt, nh−ng ®−îc Nhμ n−íc xem xÐt giao hoÆc cho thuª ®Êt míi víi møc tèi ®a kh«ng qu¸ diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi vμ ®−îc ®Òn bï chi phÝ ®· ®Çu t− vμo ®Êt, nÕu tiÒn ®ã kh«ng thuéc nguån vèn cña ng©n s¸ch Nhμ n−íc. 3. Doanh nghiÖp nhμ n−íc, doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ doanh nghiÖp t− nh©n khi bÞ Nhμ n−íc thu håi ®Êt, nÕu ®Êt ®ã ®· nép tiÒn sö dông ®Êt kh«ng thuéc nguån vèn cña ng©n s¸ch nhμ n−íc th× ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt vμ ®−îc Nhμ n−íc xem xÐt giao hoÆc cho thuª ®Êt míi. ViÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt míi quy ®Þnh t¹i §iÒu nμy ph¶i phï hîp víi dù ¸n ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vμ phï hîp víi quy ho¹ch ®−îc duyÖt. §iÒu 14. Nép ng©n s¸ch Nhμ n−íc tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt Trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y, ng−êi ®−îc Nhμ n−íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ph¶i nép toμn bé kho¶n tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt theo møc gi¸ ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nμy vμo ng©n s¸ch Nhμ n−íc, sau khi ®· trõ phÇn ®Òn bï chi phÝ ®Çu t− cña ng−êi bÞ thu håi ®Êt : - §Êt bÞ thu håi lμ ®Êt giao t¹m sö dông, ®Êt cho thuª, ®Êt ®Êu thÇu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9 vμ kho¶n 2 §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh nμy; - §Êt c«ng Ých cña x· quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nμy; - §Êt giao kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt hoÆc ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt mμ tiÒn ®ã cã nguån tõ ng©n s¸ch Nhμ n−íc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nμy; trõ ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt lμm muèi, ®Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n giao cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n. - §Êt sö dông kh«ng hîp ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 9 vμ Kho¶n 3 §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh nμy, mμ ng−êi bÞ thu håi ®Êt kh«ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt, chØ ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i chi phÝ ®· ®Çu t− vμo ®Êt. §iÒu 15. Quü ®Êt dïng ®Ó ®Òn bï thiÖt h¹i gåm 1. §Êt ch−a sö dông; 2. §Êt ch−a sö dông nh−ng ®−îc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô ®Òn bï; 3. §Êt thu håi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 vμ §iÒu 27 cña LuËt §Êt ®ai; 4. §Êt c«ng Ých theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 45 cña LuËt §Êt ®ai.
 10. 10 Ch−¬ng III §Òn bï thiÖt h¹i vÒ tμi s¶n §iÒu 16. Nguyªn t¾c ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ tμi s¶n 1. §Òn bï thiÖt h¹i vÒ tμi s¶n bao gåm nhμ, c«ng tr×nh kiÕn tróc, c©y trång, vËt nu«i vμ c¸c tμi s¶n kh¸c, g¾n liÒn víi ®Êt hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm thu håi ®Êt. 2. Chñ së h÷u tμi s¶n lμ ng−êi cã tμi s¶n hîp ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt mμ bÞ thiÖt h¹i th× ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i theo gi¸ trÞ hiÖn cã cña tμi s¶n. 3. Chñ së h÷u tμi s¶n cã trªn ®Êt bÊt hîp ph¸p quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nμy, tïy tõng tr−êng hîp cô thÓ ®−îc ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng xem xÐt hç trî. §iÒu 17. §Òn bï thiÖt h¹i nhμ, c«ng tr×nh kiÕn tróc 1. §èi víi nhμ, c«ng tr×nh kiÕn tróc vμ c¸c tμi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®−îc ®Òn bï theo møc thiÖt h¹i thùc tÕ. Møc ®Òn bï = Gi¸ trÞ hiÖn cã Mét kho¶n tiÒn tÝnh b»ng mét cña nhμ vμ c«ng + tû lÖ(%) trªn gi¸ trÞ hiÖn cã cña tr×nh nhμ vμ c«ng tr×nh Nh−ng tæng møc ®Òn bï tèi ®a kh«ng lín h¬n 100% vμ tèi thiÓu kh«ng nhá h¬n 60% gi¸ trÞ cña nhμ, c«ng tr×nh tÝnh theo gi¸ x©y dùng míi cã tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng víi c«ng tr×nh ®· ph¸ dì. Gi¸ trÞ hiÖn cã cña nhμ, c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ (%) gi¸ trÞ cña nhμ, c«ng tr×nh ®ã ®−îc tÝnh theo gi¸ x©y dùng míi. Gi¸ x©y dùng míi cña nhμ, c«ng tr×nh lμ møc gi¸ chuÈn do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng ban hμnh theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc. Møc quy ®Þnh cô thÓ cña kho¶n tiÒn céng thªm do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. Riªng ®èi víi nhμ cÊp IV, nhμ t¹m vμ c«ng tr×nh phô ®éc lËp, møc ®Òn bï thiÖt h¹i ®−îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ x©y dùng míi cña nhμ, c«ng tr×nh cã tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng theo gi¸ chuÈn do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Tr−¬ng −¬ng ban hμnh theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc.
 11. 11 2. §èi víi nhμ, c«ng tr×nh bÞ ph¸ dì mét phÇn, nh−ng phÇn diÖn tÝch cßn l¹i kh«ng cßn sö dông ®−îc th× ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i cho toμn bé c«ng tr×nh. 3. §èi víi nhμ, c«ng tr×nh bÞ ph¸ dì mét phÇn, nh−ng vÉn tån t¹i vμ sö dông ®−îc phÇn diÖn tÝch cßn l¹i th× ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i phÇn gi¸ trÞ c«ng tr×nh bÞ ph¸ dì vμ ®Òn bï toμn bé chi phÝ söa ch÷a, hoμn thiÖn c«ng tr×nh cßn l¹i. 4. §èi víi nhμ, c«ng tr×nh cã thÓ th¸o rêi vμ di chuyÓn ®Õn chç ë míi ®Ó l¾p ®Æt th× chØ ®Òn bï c¸c chi phÝ th¸o dì, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt vμ chi phÝ hao hôt trong qu¸ tr×nh th¸o dì, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt. 5. Møc ®Òn bï cho mçi hé ph¶i di chuyÓn chç ë trong ph¹m vi tØnh, thμnh phè ®−îc ®Òn bï tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång; nÕu di chuyÓn chç ë sang tØnh kh¸c th× ®−îc ®Òn bï tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång. Møc cô thÓ do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quy ®Þnh. §iÒu 18. Xö lý c¸c tr−êng hîp ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ nhμ, c«ng tr×nh kiÕn tróc 1. Chñ së h÷u tμi s¶n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 16 cña NghÞ ®Þnh nμy, khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt mμ bÞ thiÖt h¹i vÒ tμi s¶n th× ®−îc ®Òn bï theo møc quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh nμy. 2. Chñ së h÷u tμi s¶n lμ ng−êi cã nhμ, c«ng tr×nh nh−ng ch−a cã giÊy phÐp x©y dùng, th× tïy theo møc ®é, tÝnh chÊt hîp ph¸p cña ®Êt vμ c«ng tr×nh trªn ®Êt ®−îc ®Òn bï hoÆc trî cÊp cô thÓ nh− sau : a) §èi víi n«ng th«n : - Nhμ, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt thuéc ®èi t−îng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nμy th× ®−îc ®Òn bï theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh nμy; - Nhμ, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt thuéc ®èi t−îng kh«ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nμy, nh−ng t¹i thêi ®iÓm x©y dùng mμ ch−a cã quy ho¹ch hoÆc x©y dùng phï hîp quy ho¹ch, kh«ng vi ph¹m hμnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh th× ®−îc trî cÊp b»ng 80% møc ®Òn bï quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh nμy; nÕu khi x©y dùng vi ph¹m quy ho¹ch ®· ®−îc c«ng bè, vi ph¹m hμnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh, th× kh«ng ®−îc ®Òn bï; trong tr−êng hîp ®Æc biÖt ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng xem xÐt hç trî cho tõng tr−êng hîp cô thÓ.
 12. 12 §èi víi nhμ, c«ng tr×nh kiÕn tróc khi x©y dùng lμ vïng n«ng th«n nh−ng nay trë thμnh ®« thÞ, khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt ®−îc ¸p dông ®Òn bï quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b cña kho¶n 2.1 §iÒu nμy. b) §èi víi ®« thÞ : - Nhμ, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt thuéc ®èi t−îng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nμy, th× ®−îc ®Òn bï theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh nμy. - Nhμ, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt kh«ng thuéc ®èi t−îng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nμy, nh−ng t¹i thêi ®iÓm x©y dùng mμ ch−a cã quy ho¹ch hoÆc x©y dùng phï hîp quy ho¹ch, kh«ng vi ph¹m hμnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh th× ®−îc trî cÊp 70% møc ®Òn bï quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh nμy; nÕu khi x©y dùng vi ph¹m quy ho¹ch ®· ®−îc c«ng bè, vi ph¹m hμnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh, th× kh«ng ®−îc ®Òn bï; trong tr−êng hîp ®Æc biÖt ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng xem xÐt hç trî cho tõng tr−êng hîp cô thÓ. 3. Nhμ, vËt kiÕn tróc x©y dùng trªn ®Êt thuéc ®èi t−îng kh«ng ®−îc ®Òn bï theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nμy, mμ khi x©y dùng ®· ®−îc c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn th«ng b¸o kh«ng ®−îc phÐp x©y dùng hoÆc x©y dùng sau ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 th× kh«ng ®−îc ®Òn bï, kh«ng ®−îc trî cÊp. Ng−êi cã c«ng tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp ®ã buéc ph¶i ph¸ dì. §iÒu 19. §Òn bï thiÖt h¹i cho ng−êi thuª nhμ ë thuéc së h÷u nhμ n−íc. 1. Ng−êi ®ang sö dông nhμ ë thuéc së h÷u Nhμ n−íc (nhμ thuª hoÆc nhμ do tæ chøc tù qu¶n) n»m trong ph¹m vi thu håi ®Êt ph¶i ph¸ dì, th× ng−êi ®ang thuª nhμ kh«ng ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i ®èi víi diÖn tÝch nhμ ë thuéc së h÷u Nhμ n−íc vμ diÖn tÝch c¬i níi tr¸i phÐp, nh−ng ®−îc ®Òn bï chi phÝ tù c¶i t¹o, söa ch÷a, n©ng cÊp; ®èi víi diÖn tÝch hîp ph¸p møc ®Òn bï theo quy ®Þnh cña ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh cho tõng tr−êng hîp cô thÓ, ngoμi ra cßn ®−îc hç trî theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5, §iÒu 25 cña NghÞ ®Þnh nμy. 2. Ng−êi ®ang sö dông nhμ ë thuéc së h÷u Nhμ n−íc bÞ ph¸ dì ®−îc mua nhμ ë hoÆc thuª nhμ ë t¹i n¬i kh¸c víi diÖn tÝch kh«ng thÊp h¬n n¬i ë cò theo møc gi¸ b¸n nhμ ë hoÆc gi¸ thuª nhμ ë thuéc së h÷u Nhμ n−íc theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vμ kinh doanh nhμ ë vμ ®−îc ®Òn bï di chuyÓn chç ë theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh nμy.
 13. 13 §iÒu 20. §Òn bï thiÖt h¹i vÒ må m¶ §èi víi viÖc di chuyÓn må m¶, møc tiÒn ®Òn bï ®−îc tÝnh cho chi phÝ vÒ ®Êt ®ai, ®μo, bèc, di chuyÓn, x©y dùng l¹i vμ c¸c chi phÝ hîp lý kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp. §iÒu 21. §Òn bï thiÖt h¹i ®èi víi c«ng tr×nh v¨n ho¸, di tÝch lÞch sö, ®×nh, chïa §èi víi c¸c dù ¸n khi thu håi ®Êt cã c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, di tÝch lÞch sö, ®×nh chïa ph¶i cã ph−¬ng ¸n b¶o tån lμ chñ yÕu; trong tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i di chuyÓn th× viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i cho viÖc di chuyÓn c¸c di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸, nhμ thê, ®×nh, chïa, do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®èi víi c«ng tr×nh do Trung −¬ng qu¶n lý hoÆc Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh ®èi víi c«ng tr×nh do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý. §iÒu 22. §Òn bï thiÖt h¹i ®èi víi c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng Møc ®Òn bï thiÖt h¹i b»ng gi¸ trÞ x©y dùng míi cña c«ng tr×nh cã tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng víi c«ng tr×nh bÞ ph¸ dì. Tr−êng hîp ®Æc biÖt do Thñ t−íng ChÝnh phñ hoÆc Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh cho tõng tr−êng hîp cô thÓ. §iÒu 23. §Òn bï thiÖt h¹i vÒ hoa mμu 1. Møc ®Òn bï thiÖt h¹i ®èi víi c©y hμng n¨m, vËt nu«i trªn ®Êt cã mÆt n−íc ®−îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ s¶n l−îng thu ho¹ch trong 1 n¨m theo n¨ng suÊt b×nh qu©n cña 3 n¨m tr−íc ®ã víi gi¸ trung b×nh cña n«ng s¶n, thuû s¶n cïng lo¹i ë ®Þa ph−¬ng t¹i thêi ®iÓm ®Òn bï. 2. Møc ®Òn bï thiÖt h¹i ®èi víi c©y l©u n¨m, ®−îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ hiÖn cã cña v−ên c©y ( kh«ng bao hμm trÞ gi¸ ®Êt ) t¹i thêi ®iÓm thu håi ®Êt theo thêi gi¸ cña ®Þa ph−¬ng. §iÒu 24. §Òn bï thiÖt h¹i trong tr−êng hîp giao ®Êt t¹m thêi Tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi ®−îc c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt t¹m thêi ®Ó sö dông, cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ tμi s¶n, hoa mμu trªn ®Êt cho ng−êi ®ang sö dông ®Êt nh− sau : 1. §èi víi tμi s¶n bÞ ph¸ dì th× ®Òn bï theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh nμy; 2. §èi víi c©y trång, vËt nu«i trªn ®Êt ®Òn bï theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh nμy. Tr−êng hîp thêi gian sö dông kÐo dμi ¶nh h−ëng ®Õn nhiÒu mïa vô s¶n xuÊt, th× ph¶i ®Òn bï cho c¸c vô bÞ ngõng s¶n xuÊt. HÕt thêi
 14. 14 h¹n sö dông ®Êt, chñ ®−îc giao ®Êt t¹m thêi cã tr¸ch nhiÖm phôc håi tr¶ l¹i ®Êt theo t×nh tr¹ng ban ®Çu. Tr−êng hîp khi tr¶ l¹i ®Êt kh«ng thÓ tiÕp tôc sö dông ®−îc theo môc ®Ých tr−íc lóc thu håi, th× ph¶i ®Òn bï b»ng b»ng tiÒn ®ñ møc ®Ó kh«i phôc ®Êt theo tr¹ng th¸i ban ®Çu. Ch−¬ng IV ChÝnh s¸ch hç trî §iÒu 25. Hç trî ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt vμ ®êi sèng 1. Hç trî ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt vμ ®êi sèng cho nh÷ng ng−êi ph¶i di chuyÓn chç ë ®−îc tÝnh trong thêi h¹n lμ 06 th¸ng, víi møc trî cÊp tÝnh b»ng tiÒn cho 01 nh©n khÈu/01 th¸ng t−¬ng ®−¬ng 30 kg g¹o theo thêi gi¸ trung b×nh ë thÞ tr−êng ®Þa ph−¬ng t¹i thêi ®iÓm ®Òn bï. §èi víi nh÷ng dù ¸n cã quy m« sö dông ®Êt lín, hé gia ®×nh, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt ph¶i di chuyÓn ®Õn khu t¸i ®Þnh c− ë tØnh kh¸c mμ s¶n xuÊt vμ ®êi sèng bÞ ¶nh h−ëng kÐo dμi th× trî cÊp æn ®Þnh s¶n xuÊt vμ ®êi sèng cho nh÷ng ng−êi ph¶i di chuyÓn chç ë víi thêi gian lμ 01 n¨m vμ cßn ®−îc h−ëng chÝnh s¸ch ®i vïng kinh tÕ míi. 2. §èi víi doanh nghiÖp khi bÞ thu håi ®Êt, ph¶i di chuyÓn c¬ së ®Õn ®Þa ®iÓm míi, th× tuú theo quy m« vμ kh¶ n¨ng æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ®Þa ®iÓm míi, chñ dù ¸n sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï thiÖt h¹i theo chÕ ®é trî cÊp ngõng viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt, kinh doanh ®Õn lóc s¶n xuÊt, kinh doanh trë l¹i ho¹t ®éng b×nh th−êng t¹i ®Þa ®iÓm míi. 3. §èi víi c¬ quan Nhμ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ lùc l−îng vò trang nh©n d©n ph¶i di chuyÓn c¬ së ®Õn ®Þa ®iÓm míi th× ®−îc chñ sö dông ®Êt tr¶ toμn bé chi phÝ di chuyÓn. Møc chi phÝ di chuyÓn do ®¬n vÞ lËp dù to¸n göi Së Tμi chÝnh - vËt gi¸ xem xÐt tr×nh Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng phª duyÖt. 4. Ngoμi c¸c chi phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt, tμi s¶n, c¬ së kü thuËt h¹ tÇng quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng II, Ch−¬ng III cña NghÞ ®Þnh nμy, ng−êi ®−îc Nhμ n−íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt cßn cã tr¸ch nhiÖm : a) Hç trî chi phÝ ®μo t¹o cho nh÷ng lao ®éng n«ng nghiÖp ph¶i chuyÓn lμm nghÒ kh¸c do bÞ thu håi ®Êt. Møc chi cô thÓ do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quy ®Þnh c«ng khai vμ ®−îc chuyÓn cho ng−êi lao ®éng hoÆc c¸c tæ chøc trùc tiÕp ®μo t¹o cña ®Þa ph−¬ng. b) NÕu cã nhu cÇu tuyÓn dông lao ®éng míi th× ph¶i −u tiªn tuyÓn dông lao ®éng thuéc c¸c ®èi t−îng cã ®Êt bÞ thu håi. 5. Ng−êi ®ang sö dông nhμ ë thuéc së h÷u Nhμ n−íc, n»m trong ph¹m vi thu håi ®Êt ph¶i ph¸ dì nÕu kh«ng tiÕp tôc thuª nhμ cña Nhμ n−íc th× ®−îc hç
 15. 15 trî b»ng tiÒn ®Ó t¹o lËp chç ë míi, møc hç trî b»ng 60% trÞ gi¸ ®Êt vμ 60% trÞ gi¸ nhμ ®ang thuª. TrÞ gi¸ ®Êt ®−îc tÝnh theo gi¸ ®Êt do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng ban hμnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ nh©n víi diÖn tÝch nhμ ®ang thuª, nh−ng tèi ®a kh«ng v−ît qu¸ ®Þnh møc giao ®Êt ë míi t¹i ®« thÞ ®ã do ®Þa ph−¬ng quy ®Þnh. Tr−êng hîp cã nhu cÇu xin Nhμ n−íc giao ®Êt ë míi th× ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh hiÖn hμnh vμ ®−îc trî cÊp theo quy ®Þnh trªn ®©y. Møc ®Êt ë ®−îc giao theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 vμ §iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh nμy. 6. §èi víi tr−êng hîp ®· ¸p dông mäi biÖn ph¸p hç trî mμ vÉn kh«ng ®¶m b¶o æn ®Þnh ®−îc ®êi sèng cña nh©n d©n th× Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch hç trî, tr−êng hîp ®Æc biÖt tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Riªng nh÷ng dù ¸n cã sè l−îng d©n c− di chuyÓn lín trªn n¨m v¹n ng−êi, th× ph¶i b¸o c¸o Quèc héi. §iÒu 26. ChÝnh s¸ch hç trî kh¸c C¨n cø vμo thùc tÕ cña ®Þa ph−¬ng, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng cã thÓ quyÕt ®Þnh mét sè chÝnh s¸ch trî cÊp cho ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi, bao gåm : 1. Hé gia ®×nh cã ng−êi ®ang h−ëng chÕ ®é trî cÊp x· héi cña Nhμ n−íc ph¶i di chuyÓn chç ë do bÞ thu håi ®Êt ®−îc hç trî tèi thiÓu lμ 1.000.000 ®ång. 2. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n lμ chñ sö dông ®Êt bÞ thu håi ®Êt, thùc hiÖn ph¸ dì c«ng tr×nh, di chuyÓn ®óng kÕ ho¹ch cña Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ®−îc th−ëng tiÒn tèi ®a lμ 5.000.000 ®ång/ hé. §iÒu 27. Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng Møc chi phÝ cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vμ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan do Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng lËp dù to¸n b¸o c¸o Gi¸m ®èc Së Tμi chÝnh - VËt gi¸ kiÓm tra, xem xÐt ®Ó ®−a vμo ph−¬ng ¸n ®Òn bï. Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn néi dung chi, qu¶n lý, sö dông kho¶n kinh phÝ nμy. Ch−¬ng V lËp khu t¸i ®Þnh c− ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng thùc hiÖn thu håi ®Êt §iÒu 28. LËp khu t¸i ®Þnh c− C¨n cø vμo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph−¬ng; c¨n cø vμo quy m« thùc tÕ cña ®Êt bÞ thu håi, kh¶ n¨ng quü ®Êt dïng ®Ó ®Òn bï, sè hé
 16. 16 gia ®×nh, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt ë ph¶i di chuyÓn ®Õn n¬i ë kh¸c, ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh hoÆc uû quyÒn cho ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh quyÕt ®Þnh vμ tæ chøc thùc hiÖn lËp khu t¸i ®Þnh c− tËp trung hoÆc t¸i ®Þnh c− ph©n t¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph−¬ng. ViÖc x©y dùng khu t¸i ®Þnh c− ph¶i quy ho¹ch theo dù ¸n ®Çu t− vμ ph¶i ®−îc c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hμnh vÒ ®Çu t− vμ x©y dùng. §iÒu 29. §iÒu kiÖn b¾t buéc ph¶i cã cña khu t¸i ®Þnh c− 1. Khu t¸i ®Þnh c− ph¶i x©y dùng phï hîp víi quy ho¹ch, tiªu chuÈn vμ quy chuÈn x©y dùng ë ®« thÞ hoÆc n«ng th«n. 2. Tr−íc khi bè trÝ ®Êt ë cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n, khu t¸i ®Þnh c− ph¶i ®−îc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng thÝch hîp, phï hîp víi thùc tÕ quy ho¹ch vÒ ®Êt ë, ®Êt x©y dùng cña ®Þa ph−¬ng. §iÒu 30. Bè trÝ ®Êt ë cho c¸c hé gia ®×nh t¹i khu t¸i ®Þnh c− ViÖc bè trÝ ®Êt ë t¹i khu t¸i ®Þnh c− thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau : 1. ¦u tiªn cho hé sím thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¶i phãng mÆt b»ng; tiÕp ®Õn lμ hé thuéc c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch x· héi : ng−êi cã c«ng víi C¸ch m¹ng, gia ®×nh liÖt sÜ, th−¬ng binh, bÖnh binh; 2. Trong tr−êng hîp quü ®Êt ë dïng ®Ó ®Òn bï cã h¹n th× møc ®Òn bï b»ng ®Êt ë cho mçi hé ®−îc x¸c ®Þnh theo thø tù: hé gia ®×nh cã quy m« diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi nhiÒu, ®−îc ®Òn bï b»ng ®Êt nhiÒu, hé cã quy m« diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi Ýt, ®−îc ®Òn bï b»ng ®Êt Ýt theo mét tû lÖ (%) thèng nhÊt, nh−ng ®¶m b¶o møc ®Êt ë ®−îc ®Òn bï b»ng ®Êt tèi thiÓu ®èi víi hé gia ®×nh ë n«ng th«n lμ 100 m2, ë ®« thÞ lμ 40 m2. Sè chªnh lÖch vÒ diÖn tÝch vμ gi¸ ®Êt ®−îc ®Òn bï b»ng tiÒn. 3. Tr−êng hîp diÖn tÝch ®Êt ë bÞ thu håi nhá h¬n c¶ møc tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nμy th× ng−êi ®−îc giao ®Êt ë míi t¹i khu t¸i ®Þnh c− ®−îc giao b»ng møc tèi thiÓu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nμy vμ ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt cho phÇn chªnh lÖch diÖn tÝch theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. §iÒu 31. Nguån vèn x©y dùng khu t¸i ®Þnh c− Nguån vèn ®Ó ®¶m b¶o x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ë khu t¸i ®Þnh c− gåm : 1. Kinh phÝ ®Òn bï thiÖt h¹i c¬ së h¹ tÇng ë n¬i thu håi ®Êt do tæ chøc c¸ nh©n ®−îc giao ®Êt, thuª ®Êt tr¶;
 17. 17 2. Sö dông quü ®Êt t¹o vèn; 3. Nguån hç trî cña ng−êi ®−îc giao ®Êt, thuª ®Êt. Møc hç trî cô thÓ do ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®· tho¶ thuËn víi ng−êi ®−îc giao ®Êt, thuª ®Êt; 4. Hç trî cña ng©n s¸ch Nhμ n−íc; 5. C¸c nguån vèn kh¸c. Ch−¬ng VI Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 32. Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng 1. C¨n cø vμo quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn; c¨n cø vμo quy m«, ®Æc ®iÓm vμ tÝnh chÊt cña tõng dù ¸n, ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chØ ®¹o thμnh lËp Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng ë cÊp quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh. Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cã tr¸ch nhiÖm gióp ñy ban nh©n d©n cïng cÊp thÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng tr×nh Héi ®ång thÈm ®Þnh cÊp tØnh thÈm ®Þnh sau ®ã tr×nh Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng phª duyÖt, tæ chøc thùc hiÖn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng theo ph−¬ng ¸n ®· ®−îc phª duyÖt. Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cÊp huyÖn do Chñ tÞch hoÆc Phã Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh lμm Chñ tÞch Héi ®ång, c¸c thμnh viªn kh¸c gåm : - Tr−ëng phßng tμi chÝnh, ñy viªn th−êng trùc héi ®ång; - Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn cã ®Êt bÞ thu håi, ñy viªn; - §¹i diÖn mÆt trËn tæ quèc quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh, ñy viªn; - Chñ dù ¸n (chñ sö dông ®Êt), ñy viªn; - §¹i diÖn nh÷ng ng−êi ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i. C¸c thμnh viªn kh¸c do Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ cña mçi c«ng tr×nh.
 18. 18 2. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng, lËp ph−¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng vμ tr×nh Héi ®ång thÈm ®Þnh tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng thÈm ®Þnh lμm c¬ së tr×nh Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng phª duyÖt. Thμnh phÇn Héi ®ång thÈm ®Þnh tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng gåm : - Gi¸m ®èc Së Tμi chÝnh - VËt gi¸ - Chñ tÞch Héi ®ång; - §¹i diÖn Së §Þa chÝnh - ñy viªn. Tïy ®Æc ®iÓm tÝch chÊt cña c«ng tr×nh, Chñ tÞch Héi ®ång ®Ò nghÞ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh mét sè thμnh viªn kh¸c cho phï hîp. Thêi gian thÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cña Héi ®ång thÈm ®Þnh tèi ®a lμ 20 ngμy kÓ tõ ngμy nhËn ®−îc ph−¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng do Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cÊp huyÖn göi ®Õn. 3. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng thμnh lËp Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cÊp tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng thμnh phÇn gåm : - §¹i diÖn l·nh ®¹o ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng - Chñ tÞch Héi ®ång; - Gi¸m ®èc Së Tμi chÝnh - VËt gi¸ - Phã Chñ tÞch Héi ®ång; - §¹i diÖn MÆt trËn Tæ quèc tØnh, Thμnh phè; - §¹i diÖn Së §Þa chÝnh - ñy viªn; - §¹i diÖn ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh cã ®Êt bÞ thu håi - ñy viªn; - Chñ dù ¸n (chñ sö dông ®Êt) - ñy viªn; - §¹i diÖn nh÷ng ng−êi ®−îc ®Òn bï thiÖt h¹i;
 19. 19 - Cã thÓ cã thªm mét sè thμnh viªn kh¸c do Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ cña mçi c«ng tr×nh. 4. Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng ®−îc lËp cho tõng c«ng tr×nh (dù ¸n) vμ ho¹t ®éng cho ®Õn khi thùc hiÖn xong viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng cho c«ng tr×nh ®ã. 5. Trong tr−êng hîp ®èi víi nh÷ng dù ¸n nhá, ®¬n gi¶n chñ dù ¸n cã thÓ tho¶ thuËn víi ng−êi bÞ thu håi ®Êt vÒ møc ®Òn bï thiÖt h¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nμy th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i thμnh lËp héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ph−¬ng ¸n ®Òn bï cho ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh phª duyÖt ®Ó thùc hiÖn. §iÒu 33. Tr¸ch nhiÖm cña ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp, c¸c ngμnh 1. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng lËp ph−¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i vμ phª duyÖt ph−¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cÊp tØnh hoÆc theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh ®· ®−îc Héi ®ång thÈm ®Þnh cÊp tØnh thÈm ®Þnh. 2. Gi¸m ®èc Së Tμi chÝnh - VËt gi¸ cã tr¸ch nhiÖm : a) X¸c ®Þnh gi¸ ®Êt, gi¸ c©y trång vËt nu«i ®Ó tÝnh ®Òn bï thiÖt h¹i tr×nh Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng phª duyÖt lμm c¨n cø h−íng dÉn Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh x¸c ®Þnh gi¸ ®Òn bï; b) ThÈm ®Þnh vμ kiÓm tra viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ®Òn bï, møc ®Òn bï, møc trî cÊp cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n do Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng cÊp huyÖn b¸o c¸o; c) §Þnh gi¸ ®Òn bï, møc ®Òn bï, trî cÊp cho tõng tæ chøc, c¸ nh©n, tæng hîp lËp ph−¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i ( ®èi víi tr−êng hîp lËp héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng ë cÊp tØnh ) b¸o c¸o Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng tr×nh Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng phª duyÖt; d) Trùc tiÕp gi¸m s¸t, kiÓm tra h−íng dÉn viÖc chi tr¶ tiÒn ®Òn bï, trî cÊp cho tõng ®èi t−îng vμ chi phÝ cho c«ng t¸c tæ chøc ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng.
 20. 20 3. Gi¸m ®èc Së X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm : a) X¸c ®Þnh quy m«, diÖn tÝch, tÝnh chÊt hîp ph¸p, kh«ng hîp ph¸p cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi ®Êt bÞ thu håi lμm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n ®Òn bï thiÖt h¹i vμ trî cÊp cho tõng ®èi t−îng; b) X¸c ®Þnh gi¸ nhμ vμ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi ®Êt ®Ó tÝnh ®Òn bï thiÖt h¹i tr×nh Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cïng cÊp phª duyÖt; c) Phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng x¸c ®Þnh quy m« khu t¸i ®Þnh c− cho phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn chung cña ®Þa ph−¬ng tr×nh c¬ quan Nhμ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 4. Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh cã tr¸ch nhiÖm : a) X¸c ®Þnh quy m« diÖn tÝch ®Êt thuéc ®èi t−îng ®−îc ®Òn bï hoÆc kh«ng ®−îc ®Òn bï, møc ®é ®Òn bï hoÆc trî cÊp cho tõng chñ sö dông ®Êt bÞ thu håi lμm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n ®Òn bï thiÖt h¹i vμ trî cÊp cho tõng ®èi t−îng; b) Phèi hîp víi Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng quü ®Êt dïng ®Ó ®Òn bï thiÖt h¹i b»ng ®Êt b¸o c¸o Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng vμ göi cho Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng vμ lμm c¬ së cho viÖc lËp ph−¬ng ¸n ®Òn bï thiÖt h¹i; c) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai theo LuËt §Êt ®ai ®Ó tæ chøc thùc hiÖn ®Òn bï vμ lËp khu t¸i ®Þnh c− míi. 5. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè trùc thuéc tØnh n¬i cã ®Êt bÞ thu håi cã tr¸ch nhiÖm : a) ChØ ®¹o Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng lËp ph−¬ng ¸n ®Òn bï b¸o c¸o Héi ®ång thÈm ®Þnh cÊp tØnh tr×nh Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng phª duyÖt; b) X¸c ®Þnh møc ®Òn bï hoÆc trî cÊp cho tõng tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n b¸o c¸o Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng (trong tr−êng hîp lËp Héi ®ång ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng ë tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng); c) Tæ chøc thùc hiÖn ®Òn bï thiÖt h¹i gi¶i phãng mÆt b»ng theo ph−¬ng ¸n ®−îc Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng phª duyÖt.
Đồng bộ tài khoản